Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

Pytanie:

"Jesteśmy spółką jawną od 2001 r. prowadzącą KPiR. Dostaliśmy "Postanowienie Sądu Rejonowego KRS o wszczęciu postępowania o złożenie rocznego sprawozdania finansowego za 2004 r. prawidłowo wypełnionego formularza KRS-Z30, sprawozdania Zarządu z działalności za 2004 r. w terminie 7(!) pod rygorem grzywny". W świetle ustawy o rachunkowości nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych (obrót poniżej 800,000 euro), natomiast art. 10 Kodeks Spółek Handlowych mówi "sprawozdanie finansowe wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w KPiR”. Jak mamy postąpić w odpowiedzi na otrzymane postanowienie sądu?"

Odpowiedź prawnika: Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

Art. 10[1] kodeksu spółek handlowych stanowi, że jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przepisy kodeksu, które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, sprawozdanie wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania.

Sformułowania, że przepisy kodeksu, które przewidują konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego, wykonuje się na podstawie dokumentacji księgowej sporządzanej w „małej spółce”, która to dokumentacja „pozwala na sporządzenie tego sprawozdania” - nie można rozumieć jako wymagania sporządzenia na podstawie tej dokumentacji sprawozdania finansowego ściśle według wzoru wymaganego w ustawie o rachunkowości. Chodzi tu zatem o wymaganie sporządzenia na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, itp. sprawozdania, które, na ile to możliwe, jest zbliżone do wzorca zawartego w ustawie o rachunkowości.

Jeśli do wniosku KRS Z30 nie dołączono sprawozdania finansowego, to powinno być ono dołączone zgodnie z art. 10[1] ksh. Brak ten zatem należy uzupełnić. Zgodnie z ustawą o KRS w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.

Masz inne pytanie do prawnika?