Stawiennictwo na rozprawie sądowej

Pytanie:

"Sąd ustalił termin rozprawy apelacyjnej. Niestety, z powodów zawodowych nie mogę dojechać na tę sprawę w podanym terminie. Jakie są sposoby na przełożenie terminu rozprawy sądowej? Jakie dokumenty sąd uzna za wystraczające, aby termin przełożyć? Jakie są konsekwencje braku stawiennictwa na rozprawie?"

Odpowiedź prawnika: Stawiennictwo na rozprawie sądowej

Istotne w opisywanej sprawie jest ustalenie, czy otrzymał Pan wezwanie Sądu do obowiązkowego, osobistego stawiennictwa na rozprawie apelacyjnej, czy też skierowano do Pana wezwanie do nieobowiązkowego stawiennictwa na rozprawie. Tylko w pierwszym przypadku (stawiennictwo obowiązkowe) mogą pojawić się negatywne konsekwencje dla osoby wezwanej, np. nałożenie nań grzywny przez sąd. Regułą jest jednak - w szczególności w postępowaniu cywilnym - brak obowiązku stawienia się na rozprawie. W myśl art. 209 kodeksu postępowania cywilnego, każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Art. 211 kpc przewiduje zaś, iż w razie nieobecności strony na rozprawie przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia sprawozdawca przedstawia jej wnioski, twierdzenia i dowody znajdujące się w aktach sprawy. Jeżeli jednak pozwany nie stawi się na pierwsze posiedzenie sądowe w sprawie cywilnej, musi liczyć się z możliwością wydania wyroku zaocznego przez sąd.

W postępowaniu karnym zaś art. 450 § 2 stanowi, iż udział w rozprawie innych stron i ich pełnomocników oraz obrońcy w wypadkach nie wymienionych w § 1 jest obowiązkowy wtedy, gdy prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne. Niestawiennictwo należycie zawiadomionych o terminie rozprawy stron, obrońców lub pełnomocników nie tamuje rozpoznania sprawy, chyba że ich udział jest obowiązkowy.

Strona może rzecz jasna usprawiedliwić swą nieobecność na rozprawie apelacyjnej w przypadku stawiennictwa obowiązkowego, przesyłając pismo do sądu, w którego treści wskaże przyczyny nieobecności i - w miarę możliwości - ową nieobecność udokumentuje.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika