Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Pytanie:

Skierowałem do WINB wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności wszystkich ostatecznych decyzji i postanowień wydanych przez p.o. PINB znajdujących się w obiegu prawnym od 2007r., jako wydanych przez osobę niewłaściwą, nieumocowaną i niebędąca organem, po pierwotnym ustaleniu tych aktów. Wcześniej zwracałem się na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie tych aktów do p.o. PINB, ale nie zostały mi one wydane. WINB zamiast decyzji skierował do mnie pismo informując, że nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania nadzwyczajnego w tym przedmiocie, a poza tym to jest zadania, że p.o. PINB ma prawo wydawać decyzje i postanowienia skierowane na zewnątrz urzędu. Nie wskazał żadnej podstawy prawnej i oświadczył, że nie dokonuje interpretacji przepisów prawnych. Pismo nie zawiera żadnego pouczenia. Jakie dalsze kroki prawne przysługują mi w tej sytuacji aby doprowadzić do uchylenia ww. decyzji i ostatecznego wyjaśnienia statusu p.o. PINB?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Naszym zdaniem można kwestionować uprawnienie osoby pełniącej obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do wydania decyzji administracyjnych. Przede wszystkim w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie jest wyraźny zapis, że wyłączną kompetencją powiatowego inspektora jest podpisywanie decyzji administracyjnych (§ 5 pkt. 10). W akcie tym w ogóle nie ma mowy o osobie pełniącej obowiązki inspektora, a jedynie o „wskazanym pracowniku inspektoratu”, który ma zastępować powiatowego inspektora podczas jego nieobecności. Osoba taka uzyskała umocowanie do wszystkich czynności wchodzących w zakres kompetencji inspektora, z wyjątkiem ustalania regulaminów komórek wewnętrznych inspektoratu oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami inspektoratu. Wydaje się, że takiego pracownika ma wskazać powiatowy inspektor np. w drodze wewnętrznego zarządzenia. W takim przypadku osoba niebędąca de facto inspektorem nadzoru budowlanego mogłaby wydawać decyzje administracyjne. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe – nie sposób sobie wyobrazić, aby taka osoba w nieskończoność miała pełnić wykonywać czynności powiatowego inspektora (chociażby z uwagi na brak możliwości rozwiązywania umów o pracę, co uniemożliwiałoby odejście z inspektoratu pracownika za porozumieniem stron).

Porady prawne

Wydaje się więc, że analogicznego uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych nie można odnosić do osoby pełniącej obowiązki. Jak już wskazaliśmy może to prowadzić do naruszania Konstytucji poprzez naruszenie zasady praworządności, gdyż dochodzi do ustanawiania (faktycznie przez organ administracji) nowego organu, który uzyskuje kompetencje wychodzące na zewnątrz tego organu. Dla potwierdzenia takiego stanowiska można przywołać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 września 2009 r. (sygn. IBPBI/1/415-458/09/AB ), w której rozstrzygnął on analogiczny problem, tyle że w odniesieniu do osoby pełniącej obowiązki naczelnika urzędu skarbowego. W tym przypadku organ uznał, że nie ma zagrożenia co do legalności decyzji i innych pism podpisanych przez p.o. naczelnika urzędu mimo braku limitu czasowego pełnienia przez niego swoich obowiązków (wykonywał je przez okres 3 lat – przyp. red.). Takie rozstrzygnięcie wynikało jednak z faktu, że istnieje ustawowe upoważnienie do powołania danej osoby do pełnienia obowiązków dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego do czasu powołania wyłonionego w konkursie dyrektora lub naczelnika (art. 5 ust. 5C ustawy o urzędach i izbach skarbowych). W odniesieniu do osoby pełniącej obowiązki powiatowego inspektora nadzoru nie można odnaleźć takiego upoważnienia ani w ustawie – prawo budowlane, ani w ustawie o samorządzie powiatowym, ani też w regulaminie organizacyjnym inspektoratu budowlanego w powiecie wołomińskim. W związku z powyższym wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nie mógł nawet wskazać podstawy prawnej działania p.o. inspektora.

Odnośnie wyjaśnienia statusu osoby p.o. powiatowego inspektora nadzoru budowlanego można skierować pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego bądź do Ministerstwa Infrastruktury. Należy jednak pamiętać, że organy te jedynie przedstawią swoje stanowisko, a nie będą dokonywać interpretacji przepisów. Tę kompetencję mają sądy.

W naszej ocenie może Pan wystąpić do prokuratury, który na podstawie art. 189 kpa będzie mógł wystąpić do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Przyjmuje się, że takim żądaniem organ administracji jest związany, z chwilą zatem wniesienia żądania następuje wszczęcie postępowania (Janowicz Zbigniew „Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz.” Warszawa 1996 Wydawnictwa Prawnicze PWN). Zgodnie z § 382 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010 r., Nr 49 poz. 296) „Prokurator inicjuje postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym oraz bierze udział w tych postępowaniach, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, a w szczególności, gdy naruszenie prawa lub bezczynność organu narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej lub interes społeczny”. Trzeba pamiętać, że prokurator będzie mógł odmówić podjęcia czynności, jeśli stronie postępowania przysługują środki odwoławcze lub skarga do sądu administracyjnego albo wniosek o wznowienie postępowania lub wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. W związku z tym pismo WINB można potraktować jako decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 kpa), mimo tego, że nie zawiera pewnych elementów jak np. pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie, utrwalił się pogląd, że pisma organu administracyjnego zawierające rozstrzygnięcie w sprawie załatwianej decyzją administracyjną należy uznać za decyzję, mimo iż nie posiadają one w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 kpa, jeżeli zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów zaliczyć należy oznaczenie organu wydającego decyzję, wskazanie jej adresata, rozstrzygnięcie w sprawie oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji. Jeśli więc pismo otrzymane od WINB zawiera te elementy można je potraktować jako decyzję administracyjną, a zatem będzie Pan mógł wnieść od niego odwołanie do GINB w terminie 14 dni od otrzymania tego pisma.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co przynosi nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?

Co przynosi nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 46/13), który orzekł, że art. 156 par. 2 k.p.a. w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

W jakich szczególnych przypadkach umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?Umowa w sprawie zamówienia publicznego podobnie jak każda inna umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Europosłowi nie można kneblować ust

Europosłowi nie można kneblować ust

Sąd Unii Europejskiej 31 maja 2018 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T-770/16 i T-352/17 - Janusz Korwin-Mikke przeciwko Parlamentowi. Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających sankcje na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Nadpłata podatku

Nadpłata podatku

  Kiedy mamy do czynienia z nadpłatą? Zgodnie z ordynacją podatkową, za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Sąd Unii Europejskiej 10 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie T-883/16 - Polska przeciwko Komisji Europejskiej. Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę systemu ustanawiającego wyłączenie w odniesieniu do korzystania z gazociągu OPAL. Decyzja ta została wydana (...)

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Postępowanie podatkowe kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji podatkowej, określającej lub ustalającej prawa i obowiązki podatnika. Często jednak pisma, jakie przesyła nam np. urząd skarbowy, nie spełniają podstawowych wymogów formalnych przewidzianych dla decyzji. Na fakt ten podatnik czasem (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Inicjatywa dla różnorodności w Europie

Inicjatywa dla różnorodności w Europie

Sąd Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie T-391/17 - Rumunia przeciwko Komisja Europejska. Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję Komisji w sprawie rejestracji propozycji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców toczone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji. (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania (...)

Nie można bezzasadnie zamrażać funduszy dla Talibów...

Nie można bezzasadnie zamrażać funduszy dla Talibów...

Yassin Abdullah Kadi, obywatel saudyjski oraz Al Barakaat International Foundation, z siedzibą w Szwecji, zostali wskazani przez komitet ds. sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych jako osoba i podmiot powiązani z Osamą bin Ladenem, Al-Kaidą i Talibami. Stosownie do określonej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne