Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

Pytanie:

"Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 187 ust. 1 i 2 zobowiązuje Krajową Izbę Odwoławczą do rozpoznania odwołania w ciągu 15 dni. Strony zostały powiadomione o terminie rozprawy, który wydaje się jest niezgodny z terminem ustawowym. Jak należy rozumieć 15 dni (robocze czy kalendarzowe) jeżeli przykładowo UZP otrzymał odwołanie 17.12.2007 r. Czy Prezes UZP może wyznaczać termin niezgodnie z ustawą? Czy wyrok w takim przypadku jest prawomocny? Jeżeli rozprawa sie odbywa w niezgodnym z ustawą terminie, to jak się mają na przykład do tego inne niezgodności, które obowiązują w ustawie, a mogły być popełnione przez strony. "

Odpowiedź prawnika: Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

W art. 187 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia i dotyczą tych samych czynności zamawiającego. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chyba że odwołanie podlega odrzuceniu. Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron oraz ich pełnomocników.

Zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Z kolei, na podstawie art. 115 kc, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Jak więc wynika z powyższego, termin oblicza się w dniach kalendarzowych. Początkiem terminu jest dzień następujący po zajściu pewnego zdarzenia. W przedstawionym stanie faktycznym termin 15 - dniowy będzie liczony od dnia 18 grudnia 2007 r. (dnia następnego od doręczenia odwołania - 17 grudnia 2007 r.) do dnia 2 stycznia 2008 r.

Postępowanie w sprawie odwołań, zostało uregulowane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r., w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 2007 r. Nr 187, poz. 1327). Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia odwołanie wpisuje się niezwłocznie po jego wniesieniu do komputerowej bazy danych Urzędu oraz do repertorium spraw odwoławczych, nadając mu numer porządkowy (sygnaturę akt). Prezes Urzędu przekazuje odwołanie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej niezwłocznie po ustaleniu, że od odwołania uiszczono wpis. Termin i miejsce posiedzenia Izby wyznacza Prezes Izby, zawiadamiając o tym strony oraz uczestników postępowania odwoławczego. Zawiadomienie doręcza się za potwierdzeniem odbioru co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia. Za zawiadomienie, o którym mowa powyżej, uważa się również zawiadomienie przesłane stronom oraz uczestnikom postępowania faksem, jeżeli poda on numer faksu oraz potwierdzi fakt jego otrzymania, Prezes Izby niezwłocznie potwierdza pisemnie treść zawiadomienia (§ 11 w/w rozporządzenia).

Jak więc wynika z w/w przepisów termin 15 - dniowy jest terminem instrukcyjnym (nie istnieją bowiem przepisy przewidujące jakiekolwiek skutki prawne niedochowania przedmiotowego terminu), a w związku z tym przekroczenie w/w terminu nie będzie skutkowało nieważnością postępowania, a co za tym idzie nieważnością orzeczenia.

Orzeczenie wydane w takiej sprawie będzie więc prawomocne jeżeli nie zostanie skutecznie wniesiona skarga do sądu na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W kwestii niedochowania terminów zawartych w ustawie przez strony, będą miały zastosowania przepisy przewidujące skutki prawne takiego postępowania (np. niedochowanie terminu wniesienia skargi do sądu na orzeczenie Izby - 7 dni od doręczenia orzeczenia - będzie równoznaczne bezskutecznością wniesienia takiego środka odwoławczego).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika