Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

Pytanie:

Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest niezgodna z umowami między Zarządem SM a Członkami Spółdzielni, Regulaminem oraz skutkuje zachowaniami Zarządu SM niezgodnymi z obowiązującymi ustawami. W tym celu chcemy wysłać wniosek do RN SM o anulowanie ww. uchwały. Czy na uzasadniony wniosek taka uchwała może być przez RN SM anulowana? W jaki inny sposób, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, możemy wyrazić naszą dezaprobatę i doprowadzić do uchylenia/anulowania/unieważnienia ww. uchwały Rady Nadzorczej SM? W jakim okresie od uchwalenia uchwały (czy od ukazania się protokołu z posiedzenia RN, na którym uchwała została uchwalona) możemy wykonać którąś z powyższych czynności?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

Członkowie spółdzielni mogą od uchwały rady nadzorczej odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie od uchwał rady rozpatruje walne zgromadzenie spółdzielni (art. 38 par. 1 pkt. 8 prawa spółdzielczego). Oczywiście rada nadzorcza może na uzasadniony wniosek zmienić podjętą przez siebie uchwałę. Jeżeli jednak tego nie uczyni, konieczne będzie wówczas wszczęcie postępowania wewnątrzspółdzielczego. W takiej sytuacji członkowie spółdzielni zmuszeni będą złożyć uzasadnione odwołanie. Termin i tryb rozpoznawania odwołania powinien określać statut spółdzielni. Dlatego też należałoby sprawdzić w statucie spółdzielni, w jakim terminie można wnosić odwołania od uchwał organów tej spółdzielni i następnie podjąć niezbędna kroki.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak (...)

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z podanej definicji spółdzielni wynika, iż działania jakie ona podejmuje są (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, na ustaniu członkostwa wskutek zastosowania przez spółdzielnię środków dyscyplinarnych (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., (...)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Stan faktyczny Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo obciążać właściciela lokalu użytkowego wyższymi kosztami (za sprzątanie, wywóz śmieci, fundusz remontowy, itp) niż ma to miejsce w przypadku lokali mieszkaniowych? Powyższy lokal (biuro) posiada bezpośrednie wejście z dworu - nie (...)

Już jest spółka europejska!

Już jest spółka europejska!

Dzisiaj, czyli 19 maja 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Ustawa ta właściwie już dawno powinna była zostać uchwalona, gdyż 8 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego (...)

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Jakie (...)

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Jakie (...)

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Każda spółdzielnia bez względu na to czy to będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czy spółdzielnia pracy, czy też spółdzielnia produkcji rolnej musi posiadać odpowiednie organy, przez które będzie prowadzić swoją działalność. Spółdzielnia bowiem, (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin przez budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do lokali. Prawa, które spółdzielnia najczęściej ustanawia na rzecz (...)

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni? Spółdzielnia jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, może pełnić różne, doniosłe społecznie funkcje. Aby zapewnić skuteczność osiągania tych różnych celów, koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej w (...)

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

  Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.? przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, powzięcie uchwały o przekształceniu (...)

Oświadczenie zarządu spółdzielni można później potwierdzić jak pełnomocnictwo

Oświadczenie zarządu spółdzielni można później potwierdzić jak pełnomocnictwo

W związku z wymaganiem, aby fundusze własne banków spółdzielczych do dnia 31 grudnia 2000 r. osiągnęły wysokość równą 300 000 euro, osiem sąsiadujących ze sobą banków spółdzielczych przystąpiło do siebie nawzajem w celu spełnienia powyższego wymagania. (...)

Kiedy wygasa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i jakie są tego następstwa?

Kiedy wygasa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i jakie są tego następstwa?

W odróżnieniu od spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, które jest prawem osobistym i wygasa wraz ze śmiercią członka spółdzielni, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Oznacza to tyle, iż prawo to nie jest związane (...)

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia

Art. 264 Kodeksu pracy stanowi, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Termin ten można przywrócić, ale tylko jeżeli pracownik nie odwołał się w podanym terminie bez swojej winy. Przyczyny (...)

Członkostwo w spółdzielni już nie konieczne - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spółdzielni mieszkaniowych

Członkostwo w spółdzielni już nie konieczne - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spółdzielni mieszkaniowych

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 marca 2004 r. wprowadził istotne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, poprzez uznanie art. 17[2] ust. 2 i art. 17[8] ust. 1 oraz art. 4 ust. 8 zd. pierwsze i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak (...)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Stan faktyczny Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo obciążać właściciela lokalu użytkowego wyższymi kosztami (za sprzątanie, wywóz śmieci, fundusz remontowy, itp) niż ma to miejsce w przypadku lokali mieszkaniowych? Powyższy lokal (biuro) posiada bezpośrednie wejście z dworu - nie (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, na ustaniu członkostwa wskutek zastosowania przez spółdzielnię środków dyscyplinarnych (...)

Członkostwo w spółdzielni już nie konieczne - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spółdzielni mieszkaniowych

Członkostwo w spółdzielni już nie konieczne - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spółdzielni mieszkaniowych

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 marca 2004 r. wprowadził istotne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, poprzez uznanie art. 17[2] ust. 2 i art. 17[8] ust. 1 oraz art. 4 ust. 8 zd. pierwsze i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Czy powinieneś się obawiać, gdy spółdzielnia łączy się z inną? Czy podział spółdzielni niesie ze sobą jakieś ujemne skutki dla Ciebie?

Czy powinieneś się obawiać, gdy spółdzielnia łączy się z inną? Czy podział spółdzielni niesie ze sobą jakieś ujemne skutki dla Ciebie?

Instytucja łączenia i podziału spółdzielni ma za zadanie dostosować wielkość danej spółdzielni do wymogów określonych przez istniejące potrzeby, uzasadnione racjonalną gospodarką. Dodatkowo podział oraz połączenie się spółdzielni winien być uzasadniony chęcią (...)

Czy powinieneś się obawiać, gdy spółdzielnia łączy się z inną? Czy podział spółdzielni niesie ze sobą jakieś ujemne skutki dla Ciebie?

Czy powinieneś się obawiać, gdy spółdzielnia łączy się z inną? Czy podział spółdzielni niesie ze sobą jakieś ujemne skutki dla Ciebie?

Instytucja łączenia i podziału spółdzielni ma za zadanie dostosować wielkość danej spółdzielni do wymogów określonych przez istniejące potrzeby, uzasadnione racjonalną gospodarką. Dodatkowo podział oraz połączenie się spółdzielni winien być uzasadniony chęcią (...)

Nadzór nad spółdzielniami nie działa

Nadzór nad spółdzielniami nie działa

Obowiązkiem sprawowania nadzoru nad spółdzielniami mieszkaniowymi obarczyła ministra infrastruktury nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 93a). Weszła ona w życie 22 lipca 2005 r. (...)Artykuł 93a nie jest - jego zdaniem - wystarczającą podstawą prawną do sprawowania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wykluczenie ze spółdzielni a wysokość opłat

Wykluczenie ze spółdzielni a wysokość opłat

W listopadzie 2006 r. członek spółdzielni mieszkaniowej został wykluczony uchwałą rady nadzorczej. Mieszkanie ma status spółdzielczego lokatorskiego. W ustawowym terminie zaskarżył tę uchwałę (...)

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni? Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały (...)

Wykluczenie członka spółdzielni

Wykluczenie członka spółdzielni

Członek spółdzielni został wykluczony ze spółdzielni mieszkaniowej. Zebranie przedstawicieli w czerwcu 2005r podtrzymało wykluczenie. Prawo spółdzielcze, znowelizowane w lipcu 2005r. odmiennie (...)

Zaskarżenie uchwały zebrania przedstawicieli

Zaskarżenie uchwały zebrania przedstawicieli

W naszej spółdzielni, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, prawnych i statutowych (zebraniu odpowiedniej ilości podpisów mieszkańców osiedla z podanym porządkiem obrad) zwołano zebranie (...)

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Członek spółdzielni stwierdza, że jako mieszkańcowi przysługuje mu prawo do zagospodarowaniu trawnika znajdującego się tuż przed jego oknami. Następnie sadzi drzewa (akacja, brzoza) i krzewy (...)

Pozew przeciwko spółdzielni

Pozew przeciwko spółdzielni

Mam zamiar wnieść pozew do sądu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej o uznanie uchwały Rady Nadzorczej tej Spółdzielni za niezgodną z prawem. Chciałbym aby sąd nie tylko uchylił uchwałę, ale (...)

Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej

1. W jakim terminie, licząc od daty walnego zgromadzenia członków spółdzielni, na którym była wybierana rada nadzorcza, należy zgłosić zmiany w składzie Rady do KRS? 2. Co powinien zawierać (...)

Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej SM

Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej SM

Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej uchwaliła uchwałę większością głosów. Część członków tejże rady uważa uchwałę za sprzeczną z prawem. Jakie istnieją w tym momencie środki (...)

Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, czy też do czasu wyboru (...)

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Jak wygląda status członka oczekującego w spółdzielniach mieszkaniowych w chwili obecnej? Czy posiada on takie samo prawa i obowiązki jak pozostali członkowie? Kiedy można skreślić członka oczekującego (...)

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powstało zadłużenie czynszowe w tymże lokalu. Rada nadzorcza spółdzielni pozbawiła mnie członkostwa w spółdzielni z powodu (...)

Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

Czy w świetle obowiązującego prawa pojedynczy członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej może odpowiadać sądownie za sprzeczne z prawem decyzje Rady, które zapadają większością głosów? (...)

Koszty eksploatacji nieruchomości w spółdzielni

Koszty eksploatacji nieruchomości w spółdzielni

W wyniku złych decyzji Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej powstało zadłużenie wewnętrzne jej członków. Zadłużenie to powstało, poprzez zaniżanie stawek za ciepłą wodę zużywaną (...)

Skuteczne doręczenie pism ze spółdzielni

Skuteczne doręczenie pism ze spółdzielni

Wykluczenie członka w SM powinno odbyć się po jego uprzednim wysłuchaniu na Radzie Nadzorczej (tak stanowi Statut). Po prawidłowym powiadomieniu członka w przypadku jego niestawiennictwa RN może (...)

Wykluczenie członka ze spółdzielni

Wykluczenie członka ze spółdzielni

Czy spółdzielnia może wykluczyć członka spółdzielni z członkostwa? Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa (...)

FORUM PRAWNE

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Czy powolujac rade nadzorcza, zgodnie z przepisami, nalezy ja rejestrowac? (orion_3) Niestety w chwili obecnej (od 1 stycznia) TAK! Rzuć okiem na formularze do Krajowego Rejestru Sądowego (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czy ktos z Panstwa wie, gdzie mozna zaskarzac domniemane sprzeczne z prawem Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, i kto ewentualnie (...)

Spółdzielnia ignoruje wodomierze

Spółdzielnia ignoruje wodomierze Witam W naszym bloku wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze. Tymczasem 2 tygodnie temu zarząd spółdzielni podjął uchwałę że zużycie wody będzie rozliczane (...)

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Witam mam pytanie odnośnie Rady Nadzorczej Spółdzielni a mianowicie w 2009r zarząd zwołał zebrania grup Członkowskich i przeprowadził wybory kandydatów do rady nadzorczej i na Zebraniu (...)

Pytanie dot. absolutorium i walnego zebrania członków

Pytanie dot. absolutorium i walnego zebrania członków Witam, mój ojciec trochę wojuje ze spółdzielnią jeżeli chodzi o koszty, czynsze itp. I poprosił mnie żebym "zapytała internety" o dwie rzeczy. (...)

Zaskarżenie uchwały

Zaskarżenie uchwały Jak można zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która dotyczy zmiany regulaminu Zarządu ( jego kompetencji)? Proszę o podanie podstawy prawnej...

Czynsz w spółdzielni ???

Czynsz w spółdzielni ??? Zgodnie z ustawą (z jakiegos tam dnia) kupując mieszkanie nai ma obowiązku zostawać członkiem spółdzielni. Ale... Spółdzielnia właśnie zmieniła czynsz, mam płacić (...)

Czynsz w spółdzielni ???

Czynsz w spółdzielni ??? Zgodnie z ustawą (z jakiegos tam dnia) kupując mieszkanie nai ma obowiązku zostawać członkiem spółdzielni. Ale... Spółdzielnia właśnie zmieniła czynsz, mam płacić (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana Witam moje pytanie odnośnie wybudowania części drogi przez zarządcę nieruchomości czyli spóldzielnie mieszkaniową bez wymaganego pozwolenia jak i też zgłoszenia oraz projektu.Zarządca (...)

przeciekający dach w bloku

przeciekający dach w bloku Witam, od 1,5 przecieka dach w bloku w wyniku czego notorycznie jestem zalewana, praktycznie każdy wiekszy deszcz powoduje zalanie. Spóldzielnia Mieszkaniowa nic nie robi (...)

Czy płacić czynsz na budowie ?

Czy płacić czynsz na budowie ? Rok temu SM oddała nam do dyspozycji lokal w budynku ktory jest oficjalnie budową. Każe sobie płacić pełen czynsz. Zgadzamy się płacić opłaty za media itp, ale (...)

Spadek po rodzicach

Spadek po rodzicach Wyrokiem Sądu przyznano mi 1/2 części spadku w całości po zmarłych rodzicach. Na wniosek Urzędu Skarbowego Spóldzielnia Mieszkaniowa wyodrębniła wkład mieszkaniowy do dnia (...)

Remont dachu i zalane mieszkanie

Remont dachu i zalane mieszkanie Witam. Kilka dni temu wykonywano remont dachu w bloku w którym mieszkam. Prezes spółdzielni zlecił pewnej firmie naprawę dachu i ta skończyła niedawno pracę. Problem (...)

spółdzielnia remontuje

spółdzielnia remontuje Witam.Czy spółdzielnia mieszkaniowa przeprowadzajac remont sieci wodnej polegajacej na wymianie rur wodnych (pionów) znajdujących sie w łazience moze zniszczyc wystrój łazienki (...)

Porady prawne