Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Pytanie:

Jestem na etapie organizacji spółki z o.o. z obywatelem Ukrainy. Spólka ma być z moim większościowym udziałem np. 51% Polska i udziałem obywatela Ukrainy - 39% i jego żony - 10%. Ja prowadzę już firmę jako biuro nieruchomości, ponadto jestem na rencie, moja wiedza w zakresie sp. z o.o. jest żadna. Czy i jak podane udziały przekładają się na wartość kapitału zakładowego? Tzn. ja mając 51% powinien mieć np. 25500 zł licząc wartość nominalną udziału 500zł? Czy umowa spółki musi być zawarta aktem notarialnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i posiada osobowość prawną. Jest w związku z tym sama właścicielem swojego majątku, w tym także kapitału zakładowego. Wspólnicy, obejmując udziały w tej spółce, wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Wkłady te mogą być pieniężne lub niepieniężne (tzw. aporty). Właścicielem tego majątku, czyli m. in. powstałego z wkładów kapitału zakładowego, jest spółka, a nie jej wspólnicy. Związek między wielkością udziałów przysługujących wspólnikom a kapitałem zakładowym jest taki, że wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie tego kapitału zasadniczo w stosunku do wielkości swoich udziałów. Wielkość udziału ma również (co do zasady, bo umowa spółki może to modyfikować) wpływ na określenie udziału wspólnika w majątku zlikwidowanej spółki. Wkłady te nie mogą być zwracane wspólnikom w czasie trwania spółki, chyba że konkretne przepisy stanowią inaczej. Wspólnicy nie mogą też otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Obowiązuje to nawet w sytuacji, w której wspólnik udzielił spółce pożyczki. Zasada nienaruszalności kapitału zakładowego oraz przede wszystkim to, że jego właścicielem jest spółka jest konsekwencją (i warunkiem) korzystania przez wspólników z ograniczenia ich odpowiedzialności. Za zobowiązania spółki odpowiada ona sama i kapitał zakładowy pełni funkcję gwarancyjną dla przyszłych wierzycieli spółki. Warto przy tym wskazać, iż od 15 stycznia 2004 r. uległa zmianie przewidziana przepisami minimalna wartość nominalna udziału. Obecnie wynosi ona 50 zł. Ostatnie zmiany w kodeksie spółek handlowych nastąpiły 24 października 2005 r. i wprowadzone zostały ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie będzie nieważna.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne