Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Pytanie:

"Pracownicy A i B biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami X współpracują z licencjonowanym pośrednikiem C. W zawieranych z klientami umowach pośrednictwa jedną ze stron zawsze jest pośrednik C. Pod częścią w/w umów podpisują się pracownicy A i B (na podstawie notarialnego pełnomocnictwa od pośrednika C). Czy umowy podpisane przez pracowników A i B są ważne (pomimo pełnomocnictwa) i pociągają takie same skutki, jak umowy podpisane przez (mającego licencję państwową) pośrednika C?"

Odpowiedź prawnika: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Zgodnie z art. 180 ust. 3 u.g.n., zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Ustawodawca określa jednocześnie jej formę (forma pisemna pod rygorem nieważności) oraz zasadnicze postanowienia. W umowie należy zatem wskazać pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie reguluje natomiast kwestii, czy sama umowa musi być zawarta przez pośrednika, czy tez możliwe jest jej zawarcie przez inny podmiot (np. spółkę z o.o.) zatrudniającą pośredników. Analizując powyższe postanowienia ustawy wydaje się dopuszczalnym stwierdzenie, iż nie jest konieczne by sama umowa została zawarta przez pośredników. Może ona być  naszym zdaniem zawarta przez dowolny podmiot, który musi jednakże zapewnić, by za jej wykonanie odpowiadał licencjonowany pośrednik. Naszym zdaniem nie jest tez konieczne by sam pośrednik wykonywał wszelkie czynności określone w umowie. Odpowiada on za wykonanie umowy, a więc z pewnością musi pełnić nadzór nad tymi czynnościami. Może natomiast powierzyć ich faktyczne wykonanie innym podmiotom.

Ponadto należy przy tym wskazać, iż umowy zawierane są w imieniu pośrednika, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Tym samym należy stwierdzić, iż stroną umowy jest każdorazowo wyłącznie pośrednik i klient.

Jak wynika zatem powyższych rozważań, naszym zdaniem zawieranie umów przez pracowników pośrednika jest zgodne z prawem i nie wpływa na ważność umowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika