Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

Pytanie:

1. Jestem od 4 lat na urlopie bezpłatnym w jedne z firm w Polsce i pracuje za granica na umowie o prace. Otrzymałem teraz dobra oferte od innej firmy polskiej pracy i odwrzesnia ropzoczynam prace w Polsce. Czy moge miec dwie umowy o pracy w Polsce gdy jestem na urlopie bezpłatnym (urlop bezpłatny konczy mi sie w grudniu 2010). Jakie dokumenty potrzebuje od pierwszego pracodawcy aby rozpcząc prace w drugiej firmie. 2. Jak wyglada sprawa wypowiedzenia stosunku pracy gdy jestem na urlopie bezpłatnym chodzi mi o czas wypowiedzenia w umowie jest trzymiesiaczny okres wypowiedzenia 3. Drugie pytanie dotyczy zobowiazania za kurs ktory odbyłem w pierwszej firmie. W umowie ktora podpisalem przed kursem zobowiazałem sie do przepracowania w firmie po kursie 3 lata lub spłaty kosztu kursu. Jednakże po trzech miesiacach odszedłem na urlop bezpłatny. Czy pracodawca bedzie mogł rzadać ode mnie spłaty kosztu kursu i czy taka umowa jest zgodna z prawem. Gdzies wycztałem ze takie zapisy sa niezgodne z prawem, że pracodawca nie może wysyłać pracownika na kurs a jednoczesnie rzadac spłaty kosztów kursu jesli sie nie przepracuje okreslonego czasu ale nie jestem tego pewien.

Masz inne pytanie do prawnika?

31.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

Cechą charakterystyczną urlopu bezpłatnego jest to, że pracownik jest zwolniony od obowiązku świadczenia pracy, a pracodawca jest zwolniony od wypłacania wynagrodzenia. Aby uzyskać urlop bezpłatny, konieczny jest pisemny wniosek pracownika, decyzję co do udzielenia takiego urlopu podejmie pracodawca. Brak jest ograniczeń co do czasu trwania takiego urlopu. Jeśli urlop bezpłatny ma trwać dłużej niż 3 miesiące, wtedy dopuszczalne jest zawarcie zastrzeżenia, że można odwołać pracownika z urlopu z ważnych przyczyn (dopuszcza się zawarcie takiego zastrzeżenia nawet w formie ustnej).

Porady prawne

Dopuszczalne jest podjęcie, w okresie urlopu bezpłatnego u jednego pracodawcy, zatrudnienia u innego pracodawcy (często w takim celu pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego). Do podjęcia pracy u innego pracodawcy, nie są wymagane dokumenty od aktualnego pracodawcy, bowiem nowy pracodawca we własnym zakresie będzie musiał Pana przeszkolić i skierować na badania. Ponadto aktualny pracodawca nie wystawi Panu świadectwa pracy, bowiem stosunek pracy u tego pracodawcy trwa nadal.

Zasadą jest, że w trakcie urlopu bezpłatnego wypowiedzenie umowy o pracę jest niedopuszczalne, jednak przepisy prawa przewidują od tej zasady pewne wyjątki. Wypowiedzenie jest dopuszczalne w razie ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy. Możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy na mocy wzajemnego porozumienia stron albo z winy pracodawcy lub pracownika.

Ponadto zwracamy Pana uwagę na fakt, że jeżeli uczynione zostało zastrzeżenie o możliwości odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego, to jeśli nie stawi się Pan do pracy, wtedy będzie możliwe wypowiedzenie takiej umowy albo jej rozwiązanie z Pana winy.

W zakresie szkoleń oraz ich finansowania przez pracodawcę obowiązuje Pana oraz pracodawcę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi regulacjami w tej materii do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1998.21.94), stosuje się dotychczasowe przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

Zgodnie z par. 6 pkt 1 powoływanego wyżej rozporządzenia pracodawca w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawiera z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Natomiast zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku ze szkoleniem pracownika reguluje par. 6 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią pracownik, który otrzymał od zakładu pracy świadczenia (opłaty za semestr, koszty przejazdów, koszty pomocy naukowych) w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata:

1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

2) z którym zakład rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,

3) którego stosunek pracy wygaśnie wskutek porzucenia pracy (przy czym obecnie porzucenie pracy nie stanowi przesłanki wygaśnięcie stosunku pracy a tym samym porzucenie pracy będzie przesłanką rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia).

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki, chyba że zakład pracy odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości.

Tym samym należy uznać, że umowa, w której pracodawca zobowiązuje Pana do zwrotu poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji kosztów jest ważna w zakresie, w którym nakłada obowiązek proporcjonalnego zwrotu świadczonych przez niego kwot. Umowa, która statuuje obowiązek zwrotu całości kwoty będzie z mocy art. 18 par. 2 Kodeksu pracy nieważna w tym zakresie i zastosowanie znajdą wspomniane wyżej regulacje z rozporządzenia.

To samo tyczy się kwestii zobowiązania do zwrotu kosztów w przypadku przejścia na urlop bezpłatny. Powoływany wyżej par. 6 pkt 2 rozporządzenia zawiera zamknięty katalog przesłanek, które upoważniają pracodawcę do żądania zwrotu świadczeń. Przejście na urlop bezpłatny nie jest tam wymieniony więc w tym zakresie sytuacja będzie analogiczna jak w wyżej opisanej kwestii wielkości roszczeń pracodawcy.

Wobec powyższego należy podkreślić, w jeżeli prze końcem 3 letniego okresu związania umową rozwiąże Pan stosunek pracy za wypowiedzenie albo pracodawca dokona rozwiązania bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) – będzie Pan zobowiązany do zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostającego do końca czasu związania przedmiotową umową.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Początkowo problematyka ta była uregulowana w sposób korzystniejszy, jednakże wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r. uprawnienie to uległo ograniczeniom. Komu przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia? Uprawnienie to przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu (...)

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Jaki charakter ma urlopy bezpłatne? Prawo pracy, oprócz przysługującego pracownikowi niezbywalnego prawa do urlopu wypoczynkowego, przewiduje także możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny jest przywilejem pracowniczym, z którego zawsze można skorzystać. Przywilej ten nie korzysta jednak z takich dobrodziejstw jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Kiedy można (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. ##baner## Nabycie prawa (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia zgodnie z przepisami. Warto przeczytać też artykuł: Jak wypowiedzieć umowę o pracę?  W (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca - co należy podkreślić - ma prawo udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia. (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Co to jest urlop wypoczynkowy? Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje niezależnie od rodzaju zawartej umowy zawartej z pracownikiem (na okres próbny, czas określony, nieokreślony). Kiedy pracownik może iść na (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

  Co to jest zwolnienie zbiorowe? Zwolnienie zbiorowe ma miejsce wówczas gdy w zakładzie pracy zmniejszenie zatrudnienia następuje: z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi, w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego, jeżeli zmiany te powodują konieczność jednorazowego lub w (...)

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Możliwe jest na terenie RP zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej. Tego właśnie dotyczy ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nadto dotyczy ona także zasad kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Co (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

  Czy stosunek pracy musi być uregulowany w umowie o pracę by podlegał ochronie prawa pracy? Prawo pracy przewiduje, że stosunek pracy pomiędzy stronami może być uregulowany w inny sposób niż w umowie o pracę, a nadal podlegać jego ochronie. Już w art. 2 Kodeksu pracy, który definiuje osobę pracownika przewidziana jest możliwość zawarcia stosunku pracy na podstawie (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. Dla osób mniej wybrednych, jak i dla tych, którzy z różnych przyczyn nie (...)

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Stan faktycznyRozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron z końcem grudnia a 1 stycznia zawarłam z tym samym pracodawcą umowę na czas określony. Jak to jest z moim urlopem, czy mogę domagać się ekwiwalentu? Czy pracodawca (akurat mnie to nie dotyczyło ale interesuje) może wysłać pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia, żeby potem mniej płacić ekwiwalentu? I jeszcze jedno, (...)

Uprawnienia pracownicze rodziców

Uprawnienia pracownicze rodziców

Ochrona kobiet w ciąży Stan ciąży pracownicy powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica (...)

Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

Stan faktyczny  Jestem dyrektorem liceum ogólnokształcącego. Aktualnie zatrudniam kilku nauczycieli mianowanych w wieku nie przekraczającym 65 roku życia. Nadmieniam, że osoby te poprzez swój wieloletni staż pracy (ponad trzydziestoletni okres zatrudnienia) uzyskały na mocy art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela prawo do emerytury. Mając na uwadze panujący od dłuższego czasu wysoki (...)

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego, a także pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzystających z prawa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy Jaką ochronę przewiduje Kodeks pracy? Przepisy Kodeksu pracy regulują zakres szczególnej ochrony stosunku pracy:a) pracownika korzystającego (...)

Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia - opinia prawna

Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktycznyJestem zatrudniony w zakładzie pracy ponad dwa lata, otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę 10 listopada 2007 r. W wypowiedzeniu pracodawca wskazał dwutygodniowy termin wypowiedzenia – błędny, bowiem zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, gdy żąda udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia - opinia prawna

Jak rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, gdy żąda udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dyrektorem szkoły i powstał u mnie problem, którego nie potrafię rozwiązać. Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy w trybie i na zasadach art. 6a Karty Nauczyciela po odwołaniu się ocena ta została podtrzymana przez zespół oceniający w kuratorium oświaty. Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt. 5 stosunek pracy ulega rozwiązaniu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem art. (...)

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Stan faktycznyJestem w 4 miesiącu ciąży. Firma, w której pracuję (umowa o pracę na czas nieokreślony) zaczyna zwalniać swoich pracowników. Wiem, że przysługuje mi jakaś ochrona jako kobiecie w ciąży. Proszę mi dokładnie powiedzieć jakie mam prawa i czy jeżeli firma zostałaby zamknięta to mogę liczyć na jakieś odszkodowanie lub inne środki do życia? Jaka jest teraz (...)

Urlop ojcowski - kiedy można wykorzystać i komu przysługuje

Urlop ojcowski - kiedy można wykorzystać i komu przysługuje

Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom, którzy pozostają w stosunku pracy, czyli są pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych. To 14 dni (liczone łącznie z sobotą i niedzielą), przysługujące każdemu ojcu-pracownikowi, a na podstawie innych ustaw niż Kodeks pracy także funkcjonariuszom służb mundurowych. Warto pamiętać, że ojciec, który jest ubezpieczony (...)

Wyjaśnienia dot. rekompensat za deputat

Wyjaśnienia dot. rekompensat za deputat

Minister Energii udzielił odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego z dnia 12 września 2019 r. (nr K8INT33699) w sprawie rekompensat za utracony deputat węglowy. Dla kogo świadczenie rekompensacyjne? Osobami uprawnionymi do świadczenia rekompensacyjnego na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do (...)

Zasady nabywania prawa do urlopu

Zasady nabywania prawa do urlopu

W ramach pierwszej umowy o pracę pracowałem od 1.10.2002 r. do 30.09.2003 r. W trakcie tego zatrudnienia wykorzystałem krótki urlop bezpłatny - od 1 do 20 stycznia 2003 r. Skorzystałem ponadto z 15-dniowego urlopu wypoczynkowego. Kolejne (drugie) zatrudnienie podjąłem 23 stycznia 2004 r. Kontynuuję je do dziś. Pracodawca twierdzi, (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie (...)

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

  Uprawniwenia, jakie przysługują pracownikom w razie niezgodnego z prawem pracy rozwiązania umowy o pracę zostały omówione w artykułach: Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę? Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Poniżej (...)

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

W Polsce przepisy prawa międzynarodowego w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych realizuje ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Omawiana ustawa urzeczywistnia w kraju drugi z systemów ochrony roszczeń pracowniczych, przewidując instytucję gwarancyjną w postaci Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kiedy (...)

Oddelegowanie pracowników a ZUS

Oddelegowanie pracowników a ZUS

  Na czym polega oddelegowanie? Istota oddelegowania sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się, iż oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, co do zasady, konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą a delegowanym pracownikiem dodatkowej umowy (obok łączącej ich dotychczas umowy o pracę), tzw. (...)

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Co to są tzw. „zwolnienie grupowe” Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba szukać w Ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r poz. 192 (dalej zwanej Ustawą). Ze zwolnieniem grupowym będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy (...)

Po urlopie bezpłatnym bez zasiłku

Po urlopie bezpłatnym bez zasiłku

Zasiłek chorobowy jest to pomoc pieniężna z ubezpieczeia chorobowego przysługująca pracownikowi.Przysługuje on pracownikom, którzy w czasie trwania zatrudnienia:stali się niezdolni do pracy z powodu choroby,nie mogą wykonywać pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ lub uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo zwalczaniu gruźlicy,nie mogą (...)

Dostaną po 30 tys., bo nikt na nich nie głosował

Dostaną po 30 tys., bo nikt na nich nie głosował

Tyle wynosi odprawa dla posła, który nie zostanie na następną kadencję. Co jeszcze należy się przegranym? Państwo nie zostawi na lodzie posłów i senatorów, na których nie głosowano. Oczywiście odejdą oni z parlamentu, ale nie z pustymi rękami. Według prawa należy się im spora odprawa. Jest ona jednakowa dla wszystkich niezależnie od tego, czy wykonywali mandat (...)

Uposażenie policjanta, który pełnił funkcje związkowe - opinia prawna

Uposażenie policjanta, który pełnił funkcje związkowe - opinia prawna

Stan faktyczny Policjant będąc oddelegowany do pracy w Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w X (w związku z wyborem na funkcję wiceprzewodniczącego) odszedł z Komendy Miejskiej Policji w Y z uposażeniem w 8 grupie uposażenia i mnożnikiem 1,16 oraz dodatkiem służbowym w kwocie 130 zł. Miesięcznie. W trakcie trwania jego mandatu w zarządzie (...)

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

3 lipstopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); warunków setOstatni( '3' ); kierowania setOstatni( '4' ); osób za setOstatni( '5' ); granicę w setOstatni( '6' ); celach setOstatni( '7' ); naukowych, setOstatni( '8' ); dydaktycznych i setOstatni( '9' ); szkoleniowych (...)

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

  Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych. Jak ustalić poprawnie liczbę pracowników w przypadku zwolnień grupowych? Zwolnienia grupowe regulowane są ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania (...)

Czy można zwolnić pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

Czy można zwolnić pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

Nie pójdzie ci tak łatwo ze zwolnieniem pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Wolno ci się go pozbyć wyłącznie podczas redukcji z przyczyn niedotyczących zatrudnionych. Zwolnienie w trakcie usprawiedliwionej nieobecności zależy od rodzaju zwolnień. Gdy w grę wchodzi redukcja na podstawie kodeksu pracy, to osobę na urlopie bezpłatnym chroni art. 41 kodeksu. Zgodnie z nim nie (...)

Urlop bezpłatny tylko na wniosek

Urlop bezpłatny tylko na wniosek

Pracownik na wolnym, czyli wszystko o urlopie Tylko 9,99 zł Zgodnie z art. 174 § 1 kodeksu pracy, pracownikowi na jego wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. Przepis ten nie ustanawia tylko dodatkowego rodzaju urlopu, lecz określa także przesłanki korzystania z tego urlopu. Jest to urlop szczególny, za który pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Dlatego też procedura jego (...)

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny?

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny?

To szef decyduje, czy uwzględnić wniosek pracownika o urlop bezpłatny. Może go udzielić także wtedy, gdy podwładny mógłby jeszcze wziąć urlop wypoczynkowy. Pracodawcy mają wątpliwości, jak udzielić urlopu bezpłatnego, gdy pracownik ma jeszcze do wykorzystania urlop wypoczynkowy.Rzeczpospolita 23.10.2008 r. urlop, bezpłatny, nieodpłatny, wypoczynkowy

Jak przedłużyć wakacyjny wypoczynek?

Jak przedłużyć wakacyjny wypoczynek?

Urlop wypoczynkowy – jeśli zgodzi się na to pracodawca – można przedłużyć bezpłatnym. Prawo nie zabrania, by pracownik w jednym roku kalendarzowym skorzystał zarówno z urlopu wypoczynkowego, jak i bezpłatnego – pisze Rzeczpospolita. Ostateczna decyzja o udzieleniu bezpłatnego urlopu należy do przełożonego. Nie ma on obowiązku wyrażania zgody i nie musi tłumaczyć (...)

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Stan faktycznyCzy i po spełnieniu jakich warunków pracodawca może wysłać całość lub część załogi na przymusowy urlop bezpłatny?Opinia prawnaPrzymusowe urlopy bezpłatne, o które Pan pyta, nie istnieją w świetle polskiego prawa. Z artykułu 174 § 1 kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami) wynika, że urlopy bezpłatne mogą być udzielane (...)

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Zatrudniony ma prawo wziąć urlop bezpłatny. Pracodawca natomiast nie może wysłać go na taki urlop, choćby nawet nie miał dla niego zajęcia. Na pisemny wniosek pracownika firma może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Prawo nie określa ani minimalnego, ani maksymalnego okresu takiego urlopu. Oznacza to, że nieobecność w pracy z tego tytułu może potrwać od jednego dnia do nawet kilkunastu (...)

Leasing pracowniczy- na jakich zasadach?

Leasing pracowniczy- na jakich zasadach?

Wypożyczenie pracownika, nazywane także leasingiem pracowniczym, jest zgodne z art. 1741 kodeksu pracy. Na jego podstawie można udzielić podwładnemu bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy gdzie indziej przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Przepis ten wskazuje jednak, że jest to możliwe wyłącznie za zgodą podwładnego. Ta musi być wyrażona (...)

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

Pracownicy podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w postaci kursów, szkoleń czy też przedmiotowych studiów podyplomowych, wychodzą z założenia, że przysługuje im ustawowo prawo do urlop szkoleniowy na ten cel. Kierując do pracodawcy wniosek o jego udzielenie, z zaskoczeniem uzyskują informację, że nie zostaje pozytywnie rozpoznany. Co do zasady, zgodnie z kodeksem pracy, prawo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwolnienie nauczyciela

Zwolnienie nauczyciela

Nauczyciel mianowany (20 lat stażu pracy) wystąpił z prośbą do dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego o \"udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem obowiązków w wydziale (...)

Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Pracodawca zaproponował mi rozwiązanie (...)

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Pracownik pracuje do 07.01.2008 r. W ciągu zatrudnienia wykorzystał kilka dni urlopu bezpłatnego (pisemny wniosek pracownika). Słyszałem, że po zmianach w świadectwie pracy podajemy urlop bezpłatny (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w dwóch uczelniach publicznych. W pierwszej - na pełnym etacie od ponad 20 lat, w drugiej - na 1/2 etatu od 6 lat. Ze względu na duże problemy ze zdrowiem (...)

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym

Jestem na urlopie bezpłatnym w jednym z urzędów, udzielono mi tego urlopu na czas pełnienia funkcji dyrektora w urzędzie podległym pod urząd, w którym mam teraz urlop bezpłatny. Aktualnie zostałem (...)

Powrót z urlopu bezpłatnego

Powrót z urlopu bezpłatnego

Jestem na urlopie bezpłatnym w jednym z urzędów, gdzie przed urlopem pełniłem funkcję dyrektora biura. Urlopu udzielono mi na czas pełnienia funkcji członka zarządu innej firmy. Moja kadencja (...)

Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

Jestem lekarzem zatrudnionym w oddziale szpitalnym od 4 lat (umowa o pracę na czas nieokreślony). Czy dyrektor szpitala może mi odmówić podpisania zgody na urlop bezpłatny na okres 3 m-cy jeśli (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracuję u jednego pracodawcy ponad pięć lat. Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że umowa zostanie mi wypowiedziana (okres wypowiedzenia 3 miesiące). (...)

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Zatrudniam pracownika na umowę na czas określony z klauzulą za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 30.06 pracownik złożył wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego. Zgodziłem się. Dowiedziałem (...)

Wypowiedzenie a proporcjonalny ekwiwalent za urlop

Wypowiedzenie a proporcjonalny ekwiwalent za urlop

Pracownik, pracujący w firmie ponad trzy lata, złożył wypowiedzenie dn. 14 kwietnia br. prosząc o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dn. 30 czerwca br. Jednocześnie wniósł o wykorzystanie (...)

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

W przypadku rozwiązania umowy przez mnie za wypowiedzeniem, jak konkretnie powinienem sformułować uzasadnienie, jeśli pracownik bardzo często przebywał na urlopie chorobowym, do tego zatrudniłem (...)

Stosunek pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

Stosunek pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

Pozostaję w stosunku pracy z placówką, która została zlikwidowana z końcem ubiegłego roku szkolnego. Jestem nauczycielem mianowanym. W dniu, w którym dokonała się likwidacja placówki przebywałam (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

W dniu 10 marca szef wezwał mnie do oddziału na spotkanie. Mam prawo sądzić, że wręczy mi wypowiedzenie. Pracuję w firmie od 12 kwietnia 2005 r. Od 12 kwietnia 2008 r. nabywam prawo do 3 miesięcznego (...)

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop

Czy przy rozwiązaniu umowy o pracę przez wypowiedzenie (przez pracownika) lub na mocy porozumienia stron przysługuje pracownikowi ekwiwalent za urlop i kiedy zostaje wypłacony (czy np. z następną (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej a pracownicy

Zawieszenie działalności gospodarczej a pracownicy

Nie z własnej winy popadłem w długi. Wierzyciele mając tytuł wykonawczy złożyli wniosek do komornika o przeprowadzenie egzekucji - zajęcia mienia, czego komornik dokonał, odbierając mi kasę (...)

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Pracownik złożył wypowiedzenie pod koniec miesiąca. Ponieważ był zatrudniony na umowę na czas określony, obejmował go dwutygodniowy okres wypowiedzenia, który zakończył się na początku następnego (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wypowiedziałem umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 3 marca 2003 r. W Świadectwie Pracy widnieje zapis, że nie wykorzystałem urlopu za rok 2002 i pierwsze półrocze 2003 r. Z tego co wiadomo, (...)

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)? Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, mimo trwania (...)

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Umowa zawarta na czas nieokreślony, staż pracy w obecnym zakładzie wynosi 18 miesięcy. Do wykorzystania pozostał zaległy i bieżący urlop razem 25 dni. Przypuszczam, że pracodawca wypowie mi umowę (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to (...)

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Jestem pracownikiem akademickim, robię doktorat i chciałbym w związku z tym wziąć urlop bezpłatny. Czy mam prawo do urlopu bezpłatnego we względu na pracę naukową w ramach doktoratu? Zgodnie (...)

Niewykorzystany urlop w okresie wypowiedzenia

Niewykorzystany urlop w okresie wypowiedzenia

Pracuję w firmie 3 lata i mam do wykorzystania 50 dni urlopu (czyli prawie 3 miesiące). Teraz jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy wracając ze zwolnienia lekarskiego mogę wypowiedzieć umowę o pracę (...)

Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego

Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od czerwca 2006 r. W październiku 2007 r. urodziłam dziecko, a od maja 2008 r. do sierpnia 2009 r. złożyłam wniosek o urlop wychowawczy, (...)

Przyjęcie do pracy po bezpłatnym urlopie rocznym

Przyjęcie do pracy po bezpłatnym urlopie rocznym

Jeżeli od pracodawcy uzyskam urlop roczny bezpłatny to czy po ukończeniu tegoż urlopu, pracodawca ma obowiązek mnie przyjąć z powrotem, czy też nie? Pracownik pozostający na urlopie bezpłatnym (...)

Niewykorzystany urlop chorego pracownika

Niewykorzystany urlop chorego pracownika

Pracownica po wykorzystaniu 180 dni zwolnienia lekarskiego przeszła na zasiłek rehabilitacyjny. Jak wygląda kwestia ewentualnego zwolnienia jej z pracy? Czy nadal jest pod \"ochroną\" będąc na zwolnieniu (...)

Zwolnienie z pracy po powrocie z urlopu

Zwolnienie z pracy po powrocie z urlopu

Jestem zatrudniona w firmie od 15 września 1997 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony. Firma została przejęta łącznie z pracownikami i zobowiązaniami wobec nich w listopadzie ubiegłego roku (...)

Nagroda jubileuszowa a urlop bezpłatny

Nagroda jubileuszowa a urlop bezpłatny

Zawarłem porozumienie z pracodawcą na mocy przepisów kodeksu pracy ujętych w art. 174 par. 1, przewidujące, że w ustalonej dacie obejmujący okres około 3 lat udzielony jest mi urlop bezpłatny (...)

Wypowiedzenie pracy złożone przez pracownika

Wypowiedzenie pracy złożone przez pracownika

W dniu 02-04-2008 r. pracownica złożyła wypowiedzenie z pracy. Była zatrudniona w naszym zakładzie na czas określony od 31-08-2007 r. do 31-12-2010 r. w wymiarze 3/4 etatu. W 2007 r. roku wynagrodzenie (...)

FORUM PRAWNE

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Ile urlopu mi się należy???

Ile urlopu mi się należy??? Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu na 1/2 i ma 26 dni.Jak (...)

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis jest w miarę czytelny a imię i (...)

Ile przysługuje mi urlopu

Ile przysługuje mi urlopu Witam, pracuje od 01.10.2006 w pewnej firmie i chce wziac w kwietniu, ile do tego czasu bedzie mi przyslugiwac urlopu? Ukonczylem srednia szkole z matura.Jestem na studium policealnym.Czy (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

Brak wynagrodzenia za okres na wypowiedzeniu umowy.

Brak wynagrodzenia za okres na wypowiedzeniu umowy. Witam, mam problem taki jak w temacie właściwie moja żona go ma postaram się objaśnić sytuację i proszę o radę co najlepiej zrobić. Otóż (...)

Problem ze zwolnieniem

Problem ze zwolnieniem Witam sedecznie wszystkich użytkowników i na dzień dobry proszę o pomóc w rozwianiu moich wątpliwości. Obecnie jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony (jest (...)

zwolnienie

zwolnienie Policjant, wobec którego orzeczono całkowitą niezdolność do słuzby w związku ze słuzbą, inwalidztwo II grupy i termin ponownych badań został zwolniony z policji w trybie art. 41 ust.1 (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

POMOCY! JESTEM NA URLOPIE CZY BEZ PRACY - MUSZE DZIALAC SZYBKO

POMOCY! JESTEM NA URLOPIE CZY BEZ PRACY - MUSZE DZIALAC SZYBKO Miałam podpisaną umowę na czas określony do listopada b.r. Tydzień temu podpisałam pismo o treści: ''Rozwiązanie umowy o pracę (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

koniec umowy na czas określony

koniec umowy na czas określony Witam, mam pewien problem za półtora miesiąca kończy mi się umowa na czas określony, mój pracodawca chce mi ja przedłużyć, jednakże ja nie chcę. czy w takiej (...)

Urlop bezpłatny lub wypowiedzenie

Urlop bezpłatny lub wypowiedzenie Witam, Chciałabym opisać swoją sytuację i prosić o pradę co mogłabym zrobić, żeby nie być poszkodowaną i czy pracodawca postępuje właściwie? Zatrudniłam (...)

Prośba o pomoc.Kontrakt-świadczenia

Prośba o pomoc.Kontrakt-świadczenia Pracowałem w firmie od 2010-10-19 do 2014-01-04.(2 Umowy 2-letnie) Miejsce pracy w Niemczech oddelegowany z polskiej firmy, wynagrodzenie też tam płacone w euro (...)

Czy MOPS przyzna dodatek do rodzinnego podczas przebywania na urlopie wych. ?

Czy MOPS przyzna dodatek do rodzinnego podczas przebywania na urlopie wych. ? Witam. Od 03.01.05 do 31.05.07 byłam zatrudniona w zakładzie pracy na umowę zlecenie. Studentka. Od 01.06.07 pracodawca (...)

Zmiana umowy

Zmiana umowy Witam Mam putanie w jakiej sytuacji umowa na czas okreslony zmienia sie w umowę na czas nieokreślony? z góry dziękuję za odpowiedzi Czy pracodawca ma prawo ustnie zmienić warunki umowy (...)

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki Dobry wieczór, Borykam się z nietypową sytuacją i chciałbym prosić szanownych forumowiczów o pomoc. Pracowałem na (...)

Porady prawne