Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Pytanie:

"Pracownik miał podpisana umowę o prace do 15 marca. Dopiero za kilkanaście dni podpisze umowę z innym pracodawcą. Jest zrozumiałe, że przez ten czas nie będzie się rejestrował na kilka dni na bezrobociu. Czy w tej sytuacji po ustaniu stosunku pracy jest jakiś okres karencji, w którym osoba jest ubezpieczona? Czy ubezpieczenie ustaje z dniem wyrejestrowania z ZUS przez poprzedniego pracodawcę?"

Odpowiedź prawnika: Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Ubezpieczenie społeczne

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu pracownicy podlegają od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Ten okres jest określany jako okres ubezpieczenia. Kończy się on z chwilą ustania stosunku pracy, nie z chwilą wyrejestrowania.  

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł, tak jak w opisanym przypadku, w ciągu miesiąca kalendarzowego, płatnik składek przekazuje do ZUS raport za okres ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47 ust. 1 i 2., czyli w przypadku pracowników do 15 dnia następnego miesiąca.

Nie ma jakiegoś ogólnego okresu karencji w czasie którego pracownik jest nadal ubezpieczony. Takie okresy mogą ustalać natomiast przepisy dotyczące poszczególnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Na przykład zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.  Jednakże zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;  

  •       nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.  

Innym przykładem jest art.. 30 tej samej ustawy, zgodnie z którym zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

  • wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;  

  • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. 

W powyższym przypadku zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.  Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.  

Należy więc zawsze rozpatrywać tę sprawę w odniesieniu do danego świadczenia. 

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla byłego ubezpieczonego i członków jego rodziny ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.  Osoba, która była ubezpieczona, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika