Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

Pytanie:

Mam pracownika (główną księgową) zatrudnioną na czas nieokreślony, aktualnie przebywającą na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży. Tuż przed skorzystaniem przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego, odkryłam liczne nieprawidłowości w jej pracy, nie zdecydowałam się jednak na rozwiązanie umowy w trybie tzw. dyscyplinarnym. Czy mogę wypowiedzieć umowę pierwszego dnia po powrocie pracownicy po urlopie macierzyńskim, podając jako powód utratę zaufania? Czy muszę udzielić zgody na urlop wychowawczy pracownicy? Czy można dokonać wypowiedzenia umowy podczas urlopu wychowawczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

W okresie korzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego oraz w okresie ciąży nie może Pani rozwiązać umowy o pracę ze swoją pracownicą zgodnie z zakazem zawartym w kodeksie pracy. Jedyna taka możliwość zachodzi w sytuacji, gdyby wystąpiłyby przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i dodatkowo reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziłaby na to zgodę. Przyczynami takimi są: - ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, - popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, - zawiniona przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Jeżeli postępowanie pracownicy można zakwalifikować jako jedno z powyżej opisanych, to możliwość rozwiązania umowy o pracę istnieje nawet wtedy, gdy pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego. Jeżeli chodzi o urlop wychowawczy, to jest on udzielany na wniosek pracownicy. Jeżeli pracownica wystąpi z takim wnioskiem, pracodawca nie może odmówić jej udzielenia urlopu. Nadto jest obowiązany udzielić go w terminie wskazanym przez pracownicę. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego pracownica może wystąpić zarówno przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, jak i po wykorzystaniu tego urlopu i ponownym przystąpieniu do pracy. Stosunek pracy pracownicy podlega szczególnej ochronie od momentu złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do końca okresu korzystania z tego urlopu. Toteż nie może Pani wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy już od momentu złożenia przez nią wniosku o udzielenie jej urlopu wychowawczego. Nawet, gdyby wypowiedziała Pani umowę o pracę swojej pracownicy przed złożeniem przez nią wniosku o urlop wychowawczy, to rozwiązanie umowy i tak nie może nastąpić, jeżeli pracownica złoży wniosek o urlop wychowawczy w okresie wypowiedzenia. Jedyne możliwości rozwiązania z pracownicą umowy o pracę pomimo korzystania przez nią z urlopu wychowawczego, to sytuacje, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy lub gdy pracodawca dokonuje zwolnień grupowych albo ogłosił upadłość lub ulega likwidacji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne