Uzgodnienia ze związkami zawodowymi

Pytanie:

"Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Co to oznacza w uzgodnieniu? Czy indywidualne wnioski typu bilet na basen winny też być uzgadniane z zoz?"

Odpowiedź prawnika: Uzgodnienia ze związkami zawodowymi

Zgodnie z ustawą Związki zawodowe:

 

Art. 27. 1. Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową.

2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

3. Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.

Jak wskazuje Zbigniew Salwa: „(...) przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinno być dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa - z ich wspólną reprezentacją.” - „Prawo pracy” (Warszawa 1997-2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Z zasady więc przyznawanie pojedynczych świadczeń także powinno być uzgadniane z organizacją związkową, chyba, że ustalony został regulamin przyznawania tych świadczeń. Wtedy takiej konieczności nie będzie. Stwierdził tak Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 11 maja 2010 r. (II PK 234/2009): „Jeśli pracodawca ustali ze związkiem regulamin przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie musi pytać go o zgodę co do środków dla konkretnych osób”.

Jeżeli zaś chodzi o zwrot „w uzgodnieniu” to w pierwszej kolejności pracodawca i zakładowa organizacja związkowa powinni ustalić termin, do którego nastąpi uzgodnienie treści regulaminu. W tym terminie powinny odbyć się spotkania pracodawcy z przedstawicielami organizacji bądź inne formy próby wspólnego ustalenia formy regulaminu. Po upływie tego terminu pracodawca będzie upoważniony do samodzielnego rozstrzygnięcia tej kwestii.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika