Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Pytanie:

Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych. W przypadku pracowników indywidualnie nikt nie otrzymał odpowiedzi. Związki otrzymały odpowiedź, że wszystko jest wyliczane prawidłowo. Mamy dowody, że jest inaczej. W przypadku wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych, to pracownicy, a nie związek otrzymali wymijające odpowiedzi. Jak w tym wypadku winien postąpić związek? Jaką drogę prawną wybrać? Czy związek może wystąpić zbiorowo w obu przypadkach w imieniu pracowników? Czy właściwym postępowaniem byłoby wystąpienie z przed sądowym wezwaniem do wypłaty? Jakie wnioski należy w tej kwestii przygotować? Gdzie znajdę właściwe przykłady?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Art. 237 [7] § 4 kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Przy czym używanie własnej odzieży i obuwia musi spełniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaga ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia po wyrażeniu zgody przez pracownika. Jest to wyjątek od ogólnej zasady, że odzież i obuwie mają spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Jak podkreśla Maria Romer niewypłacenie przez pracodawcę ekwiwalentu w wysokości określającej aktualne ceny odzieży i obuwia, stwarza po stronie pracownika roszczenie o to świadczenie, które przedawnia się po upływie 3 lat od dnia wymagalności (Romer Maria Teresa „Najnowsze wydanie: Prawo pracy. Komentarz" Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) ss. 1328). W związku z tym wypłacanie ekwiwalentu jedynie w części daje prawo do wystąpienia z roszczeniem o wyrównanie niewypłaconej części świadczenia.

Naszym zdaniem fakt nieudzielenia odpowiedzi bezpośrednio pracownikom nie stanowi naruszenia ich praw. Związki zawodowe reprezentują przecież pracowników zasadniczo zrzeszonych w strukturach danego związku, ale na wniosek pracownika niezrzeszonego związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy. Ponadto jeśli liczba pracowników, których dotyczy kwestia wyrównania wysokości ekwiwalentu jest znaczna, to za udzieleniem odpowiedzi pracownikom za pośrednictwem związków zawodowych przemawiają względy praktyczne. Po drugie jak wynika z art. 26 pkt. 3 ustawy o związkach zawodowych do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy m.in. sprawowane kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym bardziej stanowisko pracodawcy odnoście przestrzegania powyższych zasad może być adresowane do związków zawodowych, nawet jeśli z zapytaniem wystąpili pracownicy.

Jedną z możliwości prawnych jakimi dysponuje związek zawodowy jest zwrócenie się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W szczególności głównym zadaniem inspekcji jest sprawowanie nadzoru oraz kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku ustaleń dokonanych w ramach kontroli właściwy inspektor pracy może wydać decyzję, w której nakaże pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi (nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu). Aby mógł być wydany nakaz, wynagrodzenie lub świadczenie musi być „należne", czyli prawo do niego nie budzi wątpliwości (świadczenie naliczono, lecz nie wypłacono lub prawo do niego wynika wprost z przepisów prawa). Gdy wynagrodzenie budzi kontrowersje, a podstawa prawna może być różnie interpretowana, jedynym organem kompetentnym do weryfikacji spornych roszczeń ze stosunku pracy jest sąd pracy - tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. II SA/Ke 293/2008.

Drugą - obok administracyjnej - drogą dochodzenia swoich należności jest postępowanie przed sądem powszechnym. Zgodnie z art. 462 kpc w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wszcząć postępowanie o roszczenia pracowników mogą organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, tj. m.in. związki zawodowe. Zatem związek zawodowy w opisywanym przypadku będzie mógł wystąpić do sądu z pozwem o wyrównanie należnego pracownikom ekwiwalentu za pracę we własnej odzieży i obuwiu, jak również o wyrównanie niewłaściwie wyliczonych należności za pracę. Istotnie w pierwszej kolejności, jeśli nie ma możliwości polubownego załatwienia sprawy z pracodawcą, wskazane byłoby wystąpienie z przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Należałoby w nim określić zapłaty, którego roszczenia dotyczy wezwanie, terminu (np. 2, 3 tygodni od otrzymania wezwania) w jakim pracodawca ma obowiązek wywiązać się z zapłaty zaległości, zagrożenie wystąpieniem na drogę sądową w przypadku niewywiązania się z obowiązku przez pracodawcę. Przedsądowe wezwanie do zapłaty nie musi mieć szczególnej formy, w szczególności nie trzeba udawać się do notariusza czy innego prawnika w celu jego sporządzenia. Nie jest także konieczne poświadczanie go w żadnym urzędzie. Niezbędne jest natomiast dokładne oznaczenie stron w piśmie, a także zachowanie dowodu nadania pisma pocztą lub pisemnego pokwitowania odbioru dokumentu (przy doręczeniu osobistym pracodawcy). Chodzi o to, aby w ewentualnym procesie sądowym strona miała dowody, że czynione były próby dojścia do porozumienia na drodze pozasądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca może uchylić się od jego zaspokojenia. KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ ROSZCZENIE PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE?   (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już (...)

Wynagrodzenie syndyka

Wynagrodzenie syndyka

Syndyk, jak również powołany na jego żądanie zarządca odrębnego majątku – mają prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków, które wyłożyli z powodu swoich czynności.   Wstępne określenie wynagrodzenia upadłość, (...)

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Kiedy wynagrodzenie jest płatne? Umowa o dzieło jest umową wzajemną i - w zasadzie - wynikające z niej świadczenia powinny być spełnione jednocześnie. Obowiązkowi oddania dzieła odpowiada obowiązek jego odebrania przez zamawiającego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Stąd przyjmuje (...)

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Jakiej ochronie podlega wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Jednym z jej sposobów jest zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Przepisy wyraźnie wyliczają przypadki i należności, które mogą podlegać potrąceniu. Kolejno Kodeks pracy określa (...)

W jakim trybie i w jakiej formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie?

W jakim trybie i w jakiej formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie?

  W jakiej formie powinno dokonywać się wypłaty wynagrodzenia? Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana w formie pieniężnej. Jednak wyjątkowo dopuszczalne jest, ale tylko częściowo wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna. Warunkiem jednak jest by taką możliwość (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. wynagrodzenie, płaca, pracownik, pracodawca, wypłata, potrącenie, dodatki do wynagrodzenia, premia, (...)

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Zarówno zasiłek jak i wynagrodzenie za czas choroby spełniają tę samą funkcję: mają zapewnić pracownikowi środki utrzymania w czasie choroby, a także pomoc finansową podczas leczenia, np. na leki. Pomoc ta jest mu potrzebna, jeśli przez czas choroby nie może wykonywać pracy. Zasadniczą (...)

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może pracownik zbyć. Ustawodawca zadbał również o byt materialny pracownika w czasie przebywania na urlopie. Gwarancja otrzymywania przez pracownika w okresie urlopu wypoczynkowego takiego (...)

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Nowe przepisy mają zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach (...)

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca może uchylić się od jego zaspokojenia. KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ ROSZCZENIE PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE?   (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już (...)

Wynagrodzenie syndyka

Wynagrodzenie syndyka

Syndyk, jak również powołany na jego żądanie zarządca odrębnego majątku – mają prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków, które wyłożyli z powodu swoich czynności.   Wstępne określenie wynagrodzenia upadłość, (...)

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Kiedy wynagrodzenie jest płatne? Umowa o dzieło jest umową wzajemną i - w zasadzie - wynikające z niej świadczenia powinny być spełnione jednocześnie. Obowiązkowi oddania dzieła odpowiada obowiązek jego odebrania przez zamawiającego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Stąd przyjmuje (...)

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Jakiej ochronie podlega wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Jednym z jej sposobów jest zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Przepisy wyraźnie wyliczają przypadki i należności, które mogą podlegać potrąceniu. Kolejno Kodeks pracy określa (...)

W jakim trybie i w jakiej formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie?

W jakim trybie i w jakiej formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie?

  W jakiej formie powinno dokonywać się wypłaty wynagrodzenia? Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana w formie pieniężnej. Jednak wyjątkowo dopuszczalne jest, ale tylko częściowo wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna. Warunkiem jednak jest by taką możliwość (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. wynagrodzenie, płaca, pracownik, pracodawca, wypłata, potrącenie, dodatki do wynagrodzenia, premia, (...)

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Zarówno zasiłek jak i wynagrodzenie za czas choroby spełniają tę samą funkcję: mają zapewnić pracownikowi środki utrzymania w czasie choroby, a także pomoc finansową podczas leczenia, np. na leki. Pomoc ta jest mu potrzebna, jeśli przez czas choroby nie może wykonywać pracy. Zasadniczą (...)

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może pracownik zbyć. Ustawodawca zadbał również o byt materialny pracownika w czasie przebywania na urlopie. Gwarancja otrzymywania przez pracownika w okresie urlopu wypoczynkowego takiego (...)

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Nowe przepisy mają zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach (...)

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

Raport ZUS RCA przy wpłacie do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dni raport ZUS (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odsetki od podatku od nieruchomości

Odsetki od podatku od nieruchomości

Podatnik od 2007 roku opłaca podatek od nieruchomości. Nie otrzymał decyzji odnośnie podatku od nieruchomości za 2010 rok. Natomiast w 2011 roku otrzymał decyzję dot. podatku od nieruchomości za (...)

Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym

Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym

Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję mieszkania. Jakiś czas temu wyprowadził się z mojej nieruchomości lokator, który miał zadłużenie. Mieszkał wspólnie z małżonkiem. (...)

Niespłacone raty leasingu

Niespłacone raty leasingu

Wziąłem na swoją firmę w leasing samochód osobowy. Zapłaciłem pierwszych 7 rat zgodnie z harmonogramem spłat rat. W związku z tym, iż miałem trudności z odzyskaniem wierzytelności od swoich (...)

Nieodebranie wezwania zapłaty zaległości a najem

Nieodebranie wezwania zapłaty zaległości a najem

Wynajmuję mieszkanie. Najemca, jeśli nie zapłaci w terminie do 5-go listopada, będzie zalegał z opłatami za 3 pełne okresy płatności, w związku z czym mam zamiar w dniu 6 listopada, w formie (...)

Czy umowa może być uznaniem długu?

Czy umowa może być uznaniem długu?

Sprzedałem spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Ponieważ czasowo mieszkam za granicą, dokonałem tej czynności za pośrednictwem pełnomocnika. Niestety, pełnomocnik oddał mi tylko część (...)

FORUM PRAWNE

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści... ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe z cyfrą, (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Porady prawne