Wygaśnięcie mandatu radnego

Pytanie:

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W związku z tym przesłał do Rady Miejskiej pismo informujące o tym fakcie. Jak będzie się zatem przedstawiał status radnego i jego późniejszy stan faktyczny? Czy radny taki dalej może zasiadać w Radzie Miejskiej, pracować w komisjach tematycznych i pobierać za to diety? Czy jest niejako zawieszony w próżni do czasu Uchwały Rady Miejskiej mówiącej o wygaśnięciu jego mandatu. W przypadku braku takiej Uchwały decyzję zastępczą podejmie wojewoda. Kiedy można powołać na jego miejsce następnego radnego? Czy odwołanie radnego do NSA wstrzymuje powołanie nowego radnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie mandatu radnego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, naruszający ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa powyżej, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu tego terminu.

Porady prawne

Podjęcie tej uchwały przez radę gminy powoduje wygaśniecie mandatu i pozbawienie osoby funkcji radnego. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. Uchwałę rady gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego można zaskarżyć do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.). Jednak wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże sąd może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zatem niepowołanie na miejsce radnego, w stosunku do którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu, nowego radnego może nastąpić tylko wyjątkowo. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20000 mieszkańców, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jeśli radny zostanie burmistrzem ...

Jeśli radny zostanie burmistrzem ...

Mandat radnego, który został wybrany na burmistrza w trakcie trwania kadencji, wygasa w dniu, w którym nastąpiła elekcja. Oznacza to, że traci prawo do zasiadania w radzie, a uchwały, w których podjęciu by uczestniczył, mogą być uznane za nieważne. Często się zdarza tak, że kiedy następuje (...)

Czy radny może zaskarżyć zarządzenie zastępcze wojewody o wygaśnięciu swojego mandatu?

Czy radny może zaskarżyć zarządzenie zastępcze wojewody o wygaśnięciu swojego mandatu?

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego i możliwości zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody. Radni nie mogą bowiem prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie (...)

Czy niezłożenie oświadczenia majątkowego powinno oznaczać utratę mandatu?

Czy niezłożenie oświadczenia majątkowego powinno oznaczać utratę mandatu?

Dnia 13 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów wprowadzających sankcję wygaśnięcia mandatu za uchybienie przez radnego/wójta obowiązkowi terminowego złożenia wymaganego oświadczenia majątkowego oraz przepisów, które (...)

Skazanie burmistrza prawomocnym wyrokiem a sprawowanie mandatu - opinia prawna

Skazanie burmistrza prawomocnym wyrokiem a sprawowanie mandatu - opinia prawna

Stan faktyczny Burmistrz w styczniu 2005 r. prawomocnym wyrokiem sądu został skazany za przestępstwo umyślne - proszę o określenie konsekwencji tego wyroku jeżeli chodzi o wygaśnięcie jego mandatu: 1) Dz. U. 113 poz. 984 z 2002 art.26 ust 1 pkt 5, 2) Dz. U. 102 poz. 1055 z 2004, 3) Obecne (...)

Zgoda na odwołanie radnego musi być uzasadniona

Zgoda na odwołanie radnego musi być uzasadniona

Uchwała rady miasta odwołująca radnego z pełnienia określonej funkcji z przyczyn niezwiązanych z wykonywaniem mandatu musi zawierać uzasadnienie. Wynika tak z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II OSK 1074/10), który zaznaczył, że organ samorządowy musi oceniać faktyczne (...)

Wybór do Krajowej Rady Sądownictwa a funkcje w sądzie

Wybór do Krajowej Rady Sądownictwa a funkcje w sądzie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz zrzeczenia się mandatu członka KRS. Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że prezes lub wiceprezes sądu nie może być członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. (...)

Projekt o mandatach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Projekt o mandatach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Z końcem marca do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który miałby uporządkować sytuacje problematyczne dla władz samorządowych. Jakie jest cel proponowanych zmian? Celem jest zaradzenie sytuacji, która jest coraz częstsza, mianowicie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast rządzą swymi gminami (...)

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki uregulowana jest w art. 299 ksh i ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze deliktowym.[1] Tym samym jest odpowiedzialnością własną członka zarządu dłużnej spółki za szkodę wyrządzoną wierzycielowi. (...)

Prowadzenie działalności przez radnego

Prowadzenie działalności przez radnego

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego nie może powodować wygaśnięcia mandatu radnego   (...)Nie zaakceptował wyrażonego w niej poglądu, jakoby sąd wojewódzki, w ślad za wojewodą śląskim, błędnie zinterpretował art. 24 f. Sam zamiar prowadzenia (...)

Albo adiunkt, albo poseł

Albo adiunkt, albo poseł

Za zaszczytny mandat posła lub radnego młody naukowiec może zapłacić zwichniętą karierą zawodową. Okazuje się, że ustawy o Polskiej Akademii Nauk, a także o szkolnictwie wyższym nie przewidują możliwości przerwania biegu okresu zatrudnienia adiunktów i asystentów niemających odpowiednich (...)

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

  Kto może wybierać a kto być wybranym? Zgodnie z nowym prawem zasada staje się, że organy te wybierane są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), (...)

Nowi posłowie już obradują

Nowi posłowie już obradują

Jedenaścioro posłów złożyło wczoraj ślubowanie. Zastąpią oni parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu mandaty tragicznie zmarłych posłów i posłanek należą (...)

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

W katastrofie pod Smoleńskiem zginęło piętnastu posłów oraz trzech senatorów – w tym dwóch wicemarszałków Sejmu oraz wicemarszałek Senatu. Mandaty tragicznie zmarłych posłów obejmą osoby, które nie weszły do Sejmu po wyborach w 2007 roku. Wygaśnięcie (...)

Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek niepełnosprawności zgodne z konstytucją

Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek niepełnosprawności zgodne z konstytucją

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 6 kodeksu wyborczego (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy) orzeczenie niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji powoduje wygaśnięcie mandatu wójta (odpowiednio też burmistrza i prezydenta miasta). Rzecznik Praw (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, (...)

Odprawa dla członka zarządu - opinia prawna

Odprawa dla członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny Z członkiem zarządu spółki z o.o. zawarto umowę o pracę. Umowa o pracę zawierała między innymi następujące postanowienia: „§ 5. Członkowi zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę w razie wygaśnięcia mandatu lub (...)

Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

Zaniechanie powołania zarządu na kolejną kadencję - opinia prawna

Stan faktycznyW umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma zapisu dotyczącego okresu, na jaki powoływany jest zarząd. Jedynym zapisem dotyczącym terminu kadencji bądź mandatu w umowie spółki jest § 19 ust. 6: „Mandaty członków Zarządu (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

  Czy stosunek pracy musi być uregulowany w umowie o pracę by podlegał ochronie prawa pracy? Prawo pracy przewiduje, że stosunek pracy pomiędzy stronami może być uregulowany w inny sposób niż w umowie o pracę, a nadal podlegać jego ochronie. Już w art. 2 Kodeksu pracy, który (...)

Nowelizacja ustaw samorządowych

Nowelizacja ustaw samorządowych

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Mandat Hanny Gronkiewicz-Waltz został utrzymany

Mandat Hanny Gronkiewicz-Waltz został utrzymany

Na czwartkowej sesji Rady pojawiły się dwa projekty uchwał, dotyczące kwestii mandatu prezydent stolicy. Pierwszy z nich to wezwanie byłego wojewody Wojciecha Dąbrowskiego do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydent. Drugi to projekt radnych PO o niewygaszaniu mandatu. (...)Z kolei od decyzji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wygaśnięcie mandatu radnego

Wygaśnięcie mandatu radnego

Czy w drodze uchwały radni Gminy mogą uchylić mandat radnemu, jeżeli nie to kto ma uprawnienia do odwołania radnego w gminie i w jakim trybie. Przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego zostały uregulowane (...)

Mandat radnego

Mandat radnego

Radny został skazany przez Sąd Grodzki z art. 86 par.1 kw na karę grzywny. Czy radny straci mandat ? Przypadki wygaśnięcia (utraty) mandatu przez radnego zostały określone w art. 190 ustawy ordynacja (...)

Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej faktycznie nie mieszka. Czy mam (...)

Zarządzenie zastępcze wojewody, odwołanie radnego

Zarządzenie zastępcze wojewody, odwołanie radnego

Dwaj radni pełniący swoją funkcję od roku, na Walnym Zgromadzeniu klubu sportowego dali się wybrać do jego Zarządu/ funkcje wiceprezesów/. Klub prowadzi działalność gospodarczą na majątku (...)

Odmowa złożenia ślubowania przez radnego

Odmowa złożenia ślubowania przez radnego

Dostałem zaproszenie na sesję rady miejskiej, na której mam złożyć ślubowanie przed wykonywaniem mandatu radnego. Czy do czasu złożenia ślubowania jestem już de facto radnym, ale bez prawa wykonywania (...)

Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października 2005 roku utrzymany (...)

Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza

Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza

Jaka jest różnica między nabyciem a wykonywaniem mandatu radnego, na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw? Warunki nabycia mandatu radnego, jego (...)

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu 24.11.2005 roku odbyła się (...)

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który (...)

Prawo członka korpusu do ubiegania się o mandat radnego w wyborach samorządowych

Prawo członka korpusu do ubiegania się o mandat radnego w wyborach samorządowych

W jaki sposób ustawa o służbie cywilnej określa prawo członka korpusu do ubiegania się o mandat radnego w wyborach samorządowych? 1. Pracownik służby cywilnej może startować w wyborach (...)

Urlop bezpłatny a mandat radnego

Urlop bezpłatny a mandat radnego

Mam zostać powołany na radnego Rady Miejskiej. Jestem jednak pracownikiem samorządowym w mieście, w którym mam być radnym. W którym momencie mam wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta o udzielenie (...)

Udzielenie członkowi korpusu służby cywilnej bezpłatnego urlopu na czas wykonywana przez niego mandatu radnego

Udzielenie członkowi korpusu służby cywilnej bezpłatnego urlopu na czas wykonywana przez niego mandatu radnego

Czy możliwe jest udzielenie członkowi korpusu służby cywilnej bezpłatnego urlopu na czas wykonywana przez niego mandatu radnego? Odnośnie możliwości skorzystania z urlopu bezpłatnego art. (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może (...)

Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia mandatu radnego w gminie (...)

Sprawowanie mandatu radnego przez członka korpusu służby cywilnej

Sprawowanie mandatu radnego przez członka korpusu służby cywilnej

Czy członek korpusu służby cywilnej może zostać radnym gminy? Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno publicznie manifestować poglądów (...)

FORUM PRAWNE

Wygaśnięcie mandatu radnego

Wygaśnięcie mandatu radnego Rada gminy może podjąć uchwałę, w której stwierdzi wygaśnięcie mandatu radnego. Zgodnie z prawem w takim przypadku przeprowadza się wybory uzupełniające.

czy skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada gminy ??

czy skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada gminy ?? czy skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada gminy ??

Zabudowa zagrodowa (siedliskowa)

Zabudowa zagrodowa (siedliskowa) Witam i bardzo proszę o pomoc.Jestem właścicielem 1,07 ha ziemi rolnej w gminie Pasym.W gminie nie ma MPZP dla tego terenu, średnia pow. gospodarstwa rolnego wynosi (...)

Zróżnicowanie Podatku Rolnego w zależności od wielkości gospodarstwa

Zróżnicowanie Podatku Rolnego w zależności od wielkości gospodarstwa Czy Rada Gminy w drodze uchwały może określić ulgi w podatku rolnym w zależności od wielkości gospodarstwa? Znalazłem (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości Witam.Proszę o pomoc Zamierzam złozyć odwołanie do Urzędu z powodu nienależycie pobranego podatku od garażu (pobrano jako garaż wolnostojący stawka 5,54 a mam w pozwoleniu (...)

Zakaz wyprowadzania psów

Zakaz wyprowadzania psów Zamieszkaliśmy na nowym osiedlu ok. rok temu. Niedawno do innej klatki w tym samym budynku wprowadzilła się kobieta, która nie może znieść faktu, że kilku sąsiadów wychodzi (...)

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki.

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki. Witam Mam problem z gminą. Jestem właścicielem 3 działek położonych wzdłuż drogi która jest naniesiona na wszystkich mapach (...)

Zaskarżenie uchwały rady gminy

Zaskarżenie uchwały rady gminy Jestem w trakcie budowy domu. Za możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej musiałem zapłacić na konto urzędu gminy 1200zł. Taką kwotę rada gminy uchwaliła (...)

Ustawa i uchwala

Ustawa i uchwala W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe, wprowadzająca nowe brzmienie art. 39a ust. 2 i 3. Rada gminy w drodze uchwały jest obowiązana (...)

Problem z przekazaniem budynku remizy

Problem z przekazaniem budynku remizy Witam. Jako że jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, remiza która była w posiadaniu straży, została przekazana na mienie komunalne tj. mienie gminy. (...)

czy skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada gminy ??

czy skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada gminy ?? czy skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada gminy ??

Zabudowa zagrodowa (siedliskowa)

Zabudowa zagrodowa (siedliskowa) Witam i bardzo proszę o pomoc.Jestem właścicielem 1,07 ha ziemi rolnej w gminie Pasym.W gminie nie ma MPZP dla tego terenu, średnia pow. gospodarstwa rolnego wynosi (...)

Zróżnicowanie Podatku Rolnego w zależności od wielkości gospodarstwa

Zróżnicowanie Podatku Rolnego w zależności od wielkości gospodarstwa Czy Rada Gminy w drodze uchwały może określić ulgi w podatku rolnym w zależności od wielkości gospodarstwa? Znalazłem (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości Witam.Proszę o pomoc Zamierzam złozyć odwołanie do Urzędu z powodu nienależycie pobranego podatku od garażu (pobrano jako garaż wolnostojący stawka 5,54 a mam w pozwoleniu (...)

Zakaz wyprowadzania psów

Zakaz wyprowadzania psów Zamieszkaliśmy na nowym osiedlu ok. rok temu. Niedawno do innej klatki w tym samym budynku wprowadzilła się kobieta, która nie może znieść faktu, że kilku sąsiadów wychodzi (...)

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki.

Gmina przekształca drogę w rów pozbawiając mnie dojazdu do działki. Witam Mam problem z gminą. Jestem właścicielem 3 działek położonych wzdłuż drogi która jest naniesiona na wszystkich mapach (...)

Zaskarżenie uchwały rady gminy

Zaskarżenie uchwały rady gminy Jestem w trakcie budowy domu. Za możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej musiałem zapłacić na konto urzędu gminy 1200zł. Taką kwotę rada gminy uchwaliła (...)

Ustawa i uchwala

Ustawa i uchwala W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe, wprowadzająca nowe brzmienie art. 39a ust. 2 i 3. Rada gminy w drodze uchwały jest obowiązana (...)

Problem z przekazaniem budynku remizy

Problem z przekazaniem budynku remizy Witam. Jako że jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, remiza która była w posiadaniu straży, została przekazana na mienie komunalne tj. mienie gminy. (...)

Dodatkowe opłaty w przedszkolu

Dodatkowe opłaty w przedszkolu Czy rada gminy ma prawo do ustalania dodatkowych opłat w przedszkolu, np. za nieodebranie dziecka w określonym czasie? Gminy ne mają prawa do nakadania takich dodatkoych (...)

Wykup kwaterunku

Wykup kwaterunku Witam.vWyczytalem, ze weszla juz ustawa ktora daje mozliwosc wykupienia mieszkan za syboliczne pieniadze. Czy ta ustawa odnosi sie rowniez do mieszkan kwaterunkowych ktore chce wykupic (...)

Porady prawne