Wymiana karty pobytu

Pytanie:

Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia nazwisko (ale nie ma to związku ze zmianą nazwiska w związku ze ślubem), po otrzymaniu ze swojej ambasady nowego paszportu dane na nim będą inne niż na karcie pobytu. Ponieważ cudzoziemiec jest spoza UE, jedynie karta pobytu lub wiza uprawniają go do pobytu w Polsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiana karty pobytu

Zgodnie z art. 77 ptk. 1) ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku m. in. zmiany danych w nich zamieszczonych. Cudzoziemiec - w celu zmiany danych w karcie pobytu - musi przedstawić odpowiedni wniosek organowi, który wydał kartę pobytu. Zgodnie z art. 78 ustawy, wniosek o wymianę karty pobytu zawiera:

  • dane cudzoziemca oraz objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży, w zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany karty pobytu lub dokumentu;

  • adres zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Ponadto, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość (np. dotychczasową kartę pobytu), a cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu ważny dokument podróży (np. nowy paszport), i dołączyć do wniosku:

  • fotografie osób objętych wnioskiem; 

  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku

W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: