Wynagrodzenia lekarza stażysty

Pytanie:

Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia lekarza odbywającego staż podyplomowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenia lekarza stażysty

Powołane w pytaniu rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące wynagrodzenia lekarzy odbywających staż. Przepis § 6 ust. 6 stanowi, iż wynagrodzenie lekarza i lekarza stomatologa odbywającego staż obejmuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne oraz wynagrodzenie za pełnione dyżury medyczne. Wg ust. 7 lekarz i lekarz stomatolog otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania stażu w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedzającego rok, w którym lekarz i lekarz stomatolog rozpoczyna staż, ustalanego na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne