Wypłata środków przez BFG

Pytanie:

Zgodnie z \'powszechną świadomością\' depozyty ludności są gwarantowane do określonej kwoty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jak to wygląda w praktyce? W jakim terminie BFG wypłaca kwotę gwarancyjną? Czy wypłaca ją w wysokości nominalnej czy zrewaloryzowanej? Czy możliwa jest sytuacja, że w dniu zakończenia lokaty bank okazuje się niewypłacalny (ale nie zgłasza jeszcze wniosku o ogłoszenie upadłości), a BFG wypełnia swoje zobowiązanie dopiero po wielu latach w kwocie początkowej i to w jeszcze np. w okresie podwyższonej inflacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata środków przez BFG

W pierwszej kolejności wskażemy, iż nie możemy poprzeć odpowiedzi doświadczeniami praktycznymi. Od czasu obowiązywania ustawy, tj. od 1995 roku, w Polsce upadłość ogłoszono wobec 5 banków komercyjnych i 89 banków spółdzielczych. Ostatnia zanotowana upadłość miała miejsce w 2001 roku i dotyczyła banku spółdzielczego (dane zaczerpnięte z oficjalnych stron internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego). Nasi prawnicy nie mieli okazji uczestniczyć w sprawie dotyczącej upadłości banku.

Porady prawne

Kwestia ustalenia terminu wypłaty nie jest łatwa i wymaga prześledzenia całej procedury od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku do czasu wypłaty.

Należy zatem wskazać, iż wniosek o ogłoszenie upadłości banku może złożyć tylko Komisja Nadzoru Finansowego. O ogłoszeniu upadłości orzeka sąd najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania wniosku – art. 417 ust. 4 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

Następnie syndyk lub zarządca masy upadłości w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości banku ustala na podstawie ksiąg banku i przedstawia w formie pisemnej BFG m. in. listę deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot środków gwarantowanych należnych każdemu deponentowi, sporządzoną według wzoru określonego przez Zarząd Funduszu – art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o BFG.

Zarząd Funduszu po przyjęciu listy, o której mowa wyżej, nie później niż w ciągu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania uchwałę o przekazaniu syndykowi lub zarządcy kwot na wypłatę środków gwarantowanych. Uchwała ta zawiera m. in. szczegółowe zasady dokonywania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości wypłat środków gwarantowanych. Następnie na podstawie ww. uchwały oraz ustawy syndyk lub zarządca masy upadłości sporządza terminarz i na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Funduszu terminarza dokonuje wypłat środków. Ustawa nie określa terminu sporządzenia tego terminarza ani daty jego zatwierdzenia –art. 28 ustawy o BFG.

Wypłaty środków dokonuje syndyk lub zarządca masy upadłości na podstawie terminarza, o którym mowa wyżej w terminie 30 dni od daty otrzymania środków z BFG, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia niedostępności środków, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Przez niedostępność środków należy rozumieć niedostępność środków sytuację, w której środki gwarantowane są należne, lecz nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku (dzień niedostępności środków).

Zatem podliczając ww. maksymalne terminy może zdarzyć się tak, iż wypłata środków w kwocie gwarantowanej nie nastąpi w przewidzianym terminie 3 miesięcy od daty faktycznej niedostępności środków. Na zachowanie tego terminu ma jednak wpływ wiele czynników, np. okres pomiędzy datą zawieszenia działalności banku a złożeniem wniosku przez KNF o ogłoszenie upadłości banku, data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, itp. Nie mniej należy wskazać, iż od daty zawieszenia nie może upłynąć łączenie 3 miesiące. W razie braku wypłaty w tym terminie należy przyjąć zasadność roszczenia o odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. Jednakże w najgorszym przypadku opóźnienie może wynieść kilka tygodni (nawet przekraczając terminy ustawowe). System bankowy bowiem w dużym stopniu opiera się na zaufaniu klientów. Gdyby klienci stracili zaufanie do systemu bankowego uznając, iż BFG to tylko zabezpieczenie iluzoryczne gdyż w praktyce trzeba latami czekać na wypłatę kwot gwarantowanych to system by się rozpadł. Stanowiłoby to katastrofę finansową na niespotykaną skalę.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą nominalizmu środki pieniężne zostaną wypłacone w kwocie nominalnej.

Poruszona przez Pana kwestia istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza od czasu niedostępności środków czy też w terminie przypadającym na wypłatę kwoty gwarantowanej (3 miesiące od daty niedostępności środków) jest mało prawdopodobna. Również możliwość zwlekania przez BFG z wypłatą środków przez okres kilku lat jest nierealistyczna. Nie mniej ustosunkujemy się do tej kwestii.

Pomiędzy deponentem a BFG istnieje stosunek zobowiązaniowy polegający na gwarancji wypłaty środków pieniężnych na zasadach określonych w ustawie.

Podstawę prawną zachodzącego pomiędzy Funduszem a deponentem stosunku zobowiązaniowego stanowią wyłącznie unormowania ustawy o BFG i tylko w rozumieniu przepisów tejże ustawy można go określić jako „stosunek gwarancji” wiążący wypłatę „środków gwarantowanych” (zob. uwagi do art. 2 pkt 2 ustawy o BFG) ze spełnieniem określonych w ustawie „warunków gwarancji” (zob. uwagi do art. 2 pkt 4 ustawy o BFG). Na treść tego stosunku oprócz podmiotów i przedmiotu (wierzytelności) składają się: 

1) roszczenia składające się na wierzytelność gwarancyjną, np. roszczenie o zapłatę w terminie, o spełnienie świadczenia w określonym miejscu, o należyte powiadomienie deponenta o możliwości odbioru należnej mu kwoty pieniężnej, 

2) obowiązki wierzyciela (deponenta) tzn. obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z dłużnikiem w celu umożliwienia mu spełnienia świadczenia, w szczególności zaś obowiązek przyjęcia świadczenia należycie zaofiarowanego (art. 354 § 2 k.c.) (tak: Lesław Góral w: Prawo bankowe; Warszawa 1997-2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Skoro mam do czynienia ze stosunkiem zobowiązaniowym należy przyjąć, iż zastosowanie może znaleźć w tej sytuacji art. 358 § 3 k.c.: W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

Zgodnie z tym przepisem w polskim prawie nie świadczenie nie ulega zwaloryzowaniu automatycznie. Mamy do czynienia z waloryzacją sądową.

Wyłom w zasadzie nominalizmu stanowi też przewidziana w § 3 art. 3581 waloryzacja sądowa. Jej zasadniczą przesłanką jest istotna zmiana siły nabywczej pieniądza. Wymagana jest zatem „istotność” tej zmiany. Dookreślenie tego pojęcia należy do zadań orzecznictwa. Kwestia jest ważna, gdyż pewna skala zmian mieści się zawsze w zakresie normalnego ryzyka umownego, a więc ryzyka, które powinno być brane pod uwagę przez każdą ze stron zobowiązania pieniężnego. Strony, pragnące to ryzyko wyłączyć, powinny ewentualnie w zawieranej umowie zastrzec jakąś klauzulę waloryzacyjną. Jeżeli takiej klauzuli nie przewidziały, to możliwość domagania się zmiany wysokości świadczenia uzależniona jest od zaistnienia „istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza”. Dopiero wówczas, gdy sąd uzna, że powstał swoisty „stan waloryzacyjności”, dokonuje on ustaleń w aspekcie zasad współżycia społecznego (por. uzasadnienie uchwały SN z 21 października 1994 r., III CZP 135/94, LexPolonica nr 304151, OSNC 1995, nr 2, poz. 37) (tak: Tadeusz Wiśniewski [w:] Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851).

Waloryzacja ta odnosi się do zobowiązań pieniężnych sensu stricto, tak umownych, jak i pozaumownych (np. których źródłem są orzeczenia sądowe: znoszące współwłasność, dzielące spadek, ustawa, zapis) (ibidem.).

Zatem w przypadku wystąpienia opisanej przez Pana sytuacji, naszym zdaniem, będzie Pan uprawniony do żądania zwaloryzowania świadczenia przez sąd.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Do dnia 8 października 2016 r. (...)

Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych

Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych

Zasady ogólne Obowiązkowym uczestnictwem w systemie gwarantowania środków pieniężnych objęte są: banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, a więc banki mające siedzibę na terytorium RP oraz oddziały banków mających siedzibę w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej, (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Środki gwarantowane

Środki gwarantowane

Kto może skorzystać z dobrodziejstwa obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych? Podmioty objęte systemem gwarantowania Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, podmiotami objętymi obowiązkowym systemem gwarantowania są: banki krajowe, w rozumieniu ustawy (...)

Ochrona roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy (wg dyrektyw UE)

Ochrona roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy (wg dyrektyw UE)

Prawo Unii Europejskiej zajmuje się problemem niewypłacalności pracodawcy, w tym celu wprowadzono Dyrektywę nr 987/1980 (znowelizowana Dyrektywą nr 164/1987), która dotyczy ochrony roszczeń pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy i wymaga stworzenia w państwach członkowskich (...)

Pomoc finansowa dla ofiar klęsk i katastrof oraz ich rodzin

Pomoc finansowa dla ofiar klęsk i katastrof oraz ich rodzin

8 lutego 2008 r. Prezydent RP skierował do rozpatrzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych. Jaką pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych oraz członków ich rodzin przewiduje propozycja prezydencka? Projektowana ustawa o Funduszu Pomocy (...)

Ważne zmiany dla odkładających na emeryturę w IKZE

Ważne zmiany dla odkładających na emeryturę w IKZE

14 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. OFE, m.in. te, które mają zachęcić do oszczędzania na IKZE. Cała ustawa, która ma dać Polakom wybór, czy chcą odkładać na emeryturę tylko w ZUS, czy w ZUS i OFE, ma wejść w życie 1 lutego. Chodzi o ustawę o zmianie niektórych (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wskazanie konsekwencji podatkowych i ZUS (składki emerytalna rentowa chorobowa FP GŚP) w sytuacji wypłaty kwoty ugody sądowej dla byłego pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie do 31.10.2003 r. Pozew pracownika zawierał zasądzenie od naszej firmy kwoty brutto (...)

Będzie wybór IKE lub ZUS

Będzie wybór IKE lub ZUS

Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku uczestnicy Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE na nowe Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub przeniesieniem środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Po wejściu (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota (...)

Kolejne zmiany kodeksu postępowania cywilnego, czyli komornik ograniczony dzięki protestom szpitali

Kolejne zmiany kodeksu postępowania cywilnego, czyli komornik ograniczony dzięki protestom szpitali

Ostatnio przetoczyła się burza nad zmienionymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego w związku z zagrożeniem, jakie dla wynagrodzeń pracowników niosłaby ewentualna egzekucja z majątku pracodawcy. Sejm postanowił wyjść naprzeciw żądaniom protestujący. W związku z tym, iż wynagrodzenie (...)

Wypłaty świadczeń z ZUS nie są zagrożone

Wypłaty świadczeń z ZUS nie są zagrożone

Nie ma najmniejszych podstaw do niepokoju o finansowanie wypłaty emerytur i rent dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zapewnia Maria Szczur, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych. To odpowiedź Zakładu na dzisiejszą publikację Gazety Prawnej, która sugeruje, że na wypłatę (...)

NIK skontrolowała resort kultury. Szereg nieprawidłowości

NIK skontrolowała resort kultury. Szereg nieprawidłowości

Od 14 lat kolejni ministrowie kultury za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, przekazywali niepublicznym szkołom artystycznym zaniżone dotacje, konsekwentnie naruszając ustawę o systemie oświaty. W latach 2011-2013 wszystkie szkoły tego rodzaju dostały mniej niż połowę przysługującej (...)

Gwarancje depozytów bankowych do 100 000 euro

Gwarancje depozytów bankowych do 100 000 euro

Nawet jeśli upadnie twój bank, nie stracisz oszczędności. Parlament Europejski podtrzymał propozycję KE zmierzającą do podwyższenia gwarancji depozytów bankowych do 100 000 euro. Posłowie zapewnili również zapisy, które gwarantują klientom banków szybszy dostęp do środków na swoich (...)

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, jako element jej majątku, jest przedmiotem rozporządzeń zgromadzenia wspólników, które jako naczelny organ spółki z o.o. (...)

Zmiany w egzekucji, czyli pewne wynagrodzenia dla pracowników

Zmiany w egzekucji, czyli pewne wynagrodzenia dla pracowników

24 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie zmiana kodeksu postępowania cywilnego dotycząca postępowania egzekucyjnego. Czego konkretnie dotyczą zmiany? Ulega zmianie przepis artykułu 890 kodeksu postępowania cywilnego dotyczący postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego. Do tej pory paragraf 2 (...)

Rząd chce zmian w prawie o płaceniu alimentów

Rząd chce zmian w prawie o płaceniu alimentów

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Chodzi o uproszczenie i zmniejszenie procedur administracyjnych związanych ze stosowaniem (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu polityki rolnej

Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu polityki rolnej

Weszła w życie ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, dzięki której możliwa będzie m.in. wypłata zaliczek na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Ustawa wdraża do prawa krajowego unijne rozporządzenie w sprawie finansowania wspólnej polityki (...)

Projekt przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Projekt przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. ##baner## Jakie najważniejsze rozwiązania przewiduje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rachunek bankowy wspólny

Rachunek bankowy wspólny

Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej środków zgromadzonych w jednym banku). Czy założenie wspólnej lokaty oznacza z mocy ustawy wspólną (...)

Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. Co się dzieje w przypadku śmierci jednego z posiadaczy lokaty wspólnej? Czy wówczas drugi (...)

Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

Na rachunku zmarłego ojca znajduje się 15 tys. zł. W umowie z bankiem byłem uprawniony do wypłaty środków po śmierci ojca. Złożyłem wniosek o wypłatę i otrzymałem telefonicznie informację z banku o tym, że przy kwocie większej niż 9637 zł bank, według prawa bankowego, musi wydać (...)

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe (...)

Śmierć posiadacza rachunku a dziedziczenie

Śmierć posiadacza rachunku a dziedziczenie

Mój tata posiadał oszczędności w SKOK kilka lokat. Zmarł w lutym 2004 r. Jeszcze nie przeprowadziłam postępowania spadkowego ani nie wystąpiłam z wnioskiem o nabycie spadku. Czy SKOK słusznie straszy mnie, że po upływie jakiegoś czasu może zająć lokaty taty i nie wypłacić spadkobiercom? (...)

Wypłata wynagrodzenia z FGŚP

Wypłata wynagrodzenia z FGŚP

Wygrałem sprawę w sądzie pracy z pracodawcą, przez komornika raczej nic nie wyciągnę, ile mogę otrzymać z FGŚP jeżeli za wynagrodzenie mam zasadzone prawie 20 000 (3 pensje + 1mc urlopu) brutto? FGŚP utworzony został na mocy art. 12 ustawy dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych (...)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Gdzie skierować wniosek o wypłatę niezapłaconego wynagrodzenia z umowy o pracę (z FGŚP)? Firma, w której pracowałem upadła w 2001 roku, do dziś syndyk nie może sprzedać pozostałych po firmie nieruchomości. Twierdzi, że nawet jak je sprzeda, to w pierwszej kolejności musi spłacić bankowe (...)

Wypłata środków z kapitału zapasowego

Wypłata środków z kapitału zapasowego

Czy w ciągu roku obrotowego można wypłacać środki z kapitału zapasowego? Jeżeli tak, to na jaki cel? Kapitał zapasowy wchodzi w skład tzw. kapitału własnego spółki kapitałowej, oprócz niego zalicza się tu także kapitał zakładowy oraz kapitały (fundusze) rezerwowe. Kapitał zapasowy (...)

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia bank pobiera prowizję od dokonanego przelewu. W wyniku pobierania przez bank prowizji, na rachunku ZFŚS jest mniej środków (...)

Wypłata premii gwarancyjnej

Wypłata premii gwarancyjnej

Wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Ponieważ od 2000 r. mamy rozdzielność majątkową, w akcie notarialnym wpisaliśmy, że mieszkanie jest finansowane w 99% ze środków żony (moich) i w 1 % ze środków męża. Miałam książeczkę mieszkaniową i ubiegałam się w związku (...)

Czy z tytułu nie wypłaconej dywidendy powstaje przychód dla spółki z o.o. i od jakiej kwoty będzie on naliczony?

Czy z tytułu nie wypłaconej dywidendy powstaje przychód dla spółki z o.o. i od jakiej kwoty będzie on naliczony?

Wspólnicy Spółki z o.o. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się 02 maja 2006 roku pojęli postanowienie o podziale zysku za 2005 rok i terminie wypłaty dywidendy, który ma nastąpić po czterech miesiącach od podjęcia tej uchwały. Do dnia 15.09.2006 r. nie nastąpiła wypłata (...)

Wypłaty z funduszu remontowego

Wypłaty z funduszu remontowego

W grudniu 2004 nabyłem mieszkanie. Właściciele mieszkań w budynku, w którym zamieszkałem zawiązali wspólnotę mieszkaniową, która jest zarządzana przez ZBK. Wspólnota podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego na rzecz, którego mieszkańcy mieli dokonywać comiesięcznych wpłat. (...)

Egzekucja z rachunku a wypłata wynagrodzenia

Egzekucja z rachunku a wypłata wynagrodzenia

Na rachunek spółki wpływają okresowo środki, przeznaczane na wypłatę wynagrodzeń. Rachunek został zajęty przez komornika. Czy wyłączenie spod egzekucji świadczeń na rzecz pracowników dotyczy tylko świadczeń bieżących w sensie daty powstania (termin wypłat z umowy o pracę), czy też (...)

Podatek od stypendium

Podatek od stypendium

Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 zł za pierwsze cztery miesiące nauki nastąpiła w styczniu 2006 r. Czy od tej kwoty syn będzie musiał zapłacić podatek dochodowy (...)

Wypłata odprawy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wypłata odprawy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Czy roszczenie pracownika o odprawę, które będzie zaspokojone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zawsze będzie zaspokojone w pełnej wysokości? Wskazuje się w doktrynie, że roszczenie o odprawę nie zawsze będzie mogło być zaspokojone z Funduszu w (...)