Zadłużenie przedsiębiorcy a upadłość konsumencka

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą oraz jestem 40% udziałowcem i prezesem zarządu sp. z o.o. Obecnie sp. z o.o. ma kłopoty finansowe (zobowiązania wobec ZUS i US oraz firm dostarczających produkty). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie posiadam zadłużeń. Wierzyciel poprzez firmę windykacyjną chce doprowadzić do upadłości konsumenckiej mojej osoby za zobowiązanie, które posiada sp. z o.o. Wierzyciel to firma, której sp. z o.o. zalegała kwotę ok. 8.000 zł z czego połowa została już spłacona w kilku tygodniowych ratach w kwotach po 400 do 800 zł. Obecnie od kilku tygodni nie reguluję tych rat (nie ma zawartej żadnej ugody). Jestem w stanie spłacać pozostałe zobowiązanie w kwotach ok. 200-300 zł tygodniowo - kwota pozostała do spłaty to ok. 4500 zł. Czy wierzyciel sp. z o.o. może w takim wypadku złożyć wniosek o upadłość konsumencką mojej osoby i doprowadzić do mojej upadłości jako osoby fizycznej jeśli zacznę realizować ponownie zobowiązanie sp. z o.o. w ratach tygodniowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zadłużenie przedsiębiorcy a upadłość konsumencka

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie możliwe dopiero po 31 marca 2009, gdyż dopiero wtedy w chodzą w życie przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dotyczące tej kwestii.

W pana przypadku jednak zastosowanie przepisów o upadłości konsumenckiej nie jest w ogóle możliwe, gdyż prowadzi Pan działalność gospodarczą (zgodnie ze znowelizowanymi przepisami upadłość konsumencka może dotyczyć tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

Istnieją jednak inne przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, które dotyczą upadłości przedsiębiorców (także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - art. 5 ust. 2 tej ustawy). Przesłanką ogłoszenia takiej upadłości jest niewypłacalność dłużnika (czyli stan w którym nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań).Rozstrzygnięcie w sprawie ogłoszenia upadłości należy do właściwości sądu.

Przy czym w literaturze poświęconej prawu upadłościowemu podkreśla się, iż: „Przepis art. 11 nie posługuje się pojęciem „zobowiązania", ale „zobowiązań". Użycie słowa „zobowiązań" w liczbie mnogiej nawiązuje do treści art. 1, który prezentuje postępowanie upadłościowe jako wspólne dochodzenie roszczeń wierzycieli. Z punktu widzenia Prawa upadłościowego brak będzie podstaw do ogłoszenia upadłości takiego dłużnika, który ma tylko jedno zobowiązanie w stosunku do jednego wierzyciela, albo kilka zobowiązań w stosunku do tego samego wierzyciela" Guza Leszek, Ociessa Saturnin, Dragon Piotr, Klyta Wojciech, Witosz Antoni, Pokora Andrzej, Zieliński Andrzej, Chrapoński Dariusz, Adamus Rafał Prawo upadłościowe i naprawcze Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 840.

Nadto na podstawie 12 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego: sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika (majątku za pomocą którego prowadzi Pan działalność gospodarczą).  

Na podstawie powyższych uwag może Pan ocenić czy w Pana sytuacji jest podstawa do ogłoszenia upadłości ( jeśli zacznie Pan regulować swoje zobowiązanie w ratach tygodniowych raczej możliwości ogłoszenia upadłości nie ma). Może Pan również próbować zawrzeć porozumienie z wierzycielem dotyczące spłaty zadłużenia (w kwotach możliwych dla Pana do spełnienia).

Zakładamy tu oczywiście, iż Pana odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. ma charakter zasadny (tzn. jest oparta na przepisach kodeksu spółek handlowych, co do zasady bowiem wspólnicy spółki nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi spółki z o.o., która jest odrębną osobą prawą).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: