Zaokrąglanie odsetek

Pytanie:

Klient nie zapłacił w terminie za fakturę. Naliczamy mu odsetki ustawowe. Czy mamy odsetki zaokrąglić do pełnych 10 gr, czy do pełnej złotówki. Czy może zostawić tak, jak wychodzą, tzn. 24,14?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaokrąglanie odsetek

Kwestię zaokrągleń odsetek regulują przepisy Ordynacji Podatkowej. Jednakże odnoszą się one tylko do należności podatkowych. W Państwa przypadku nie ma obowiązku zaokrąglania odsetek. Można zostawić je zgodnie z obliczeniem. Warto jednak sprawdzić postanowienia umowy zawartej pomiędzy Państwem a Klientem, która może zawierać jakieś szczególne ustalenia w tym zakresie. W takim przypadku, należy je zastosować.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projekt zmian w naliczaniu odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy

Projekt zmian w naliczaniu odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia, które miałoby zmienić rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Co zmieniłoby się dzięki projektowi? Zmianie uległaby nawet nazwa dotychczasowego aktu. Tytuł brzmiałby: „Rozporządzenie (...)

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących. Co podlega opłacie skarbowej? Celem wprowadzanych zmian miało być ograniczenie przedmiotu opłaty skarbowej wyłącznie do czynności wykonywanych przez organy (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych – 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania – 1.01.2006 r. Udział organizacji społecznej Nowością będzie możliwość uczestniczenia organizacji społecznych w postępowaniu na prawach strony. Celem tej zmiany ma być umocnienie (...)

Jak zaokrąglać podatki? Czy dotyczy to składek na ZUS?

Jak zaokrąglać podatki? Czy dotyczy to składek na ZUS?

Za miesiąc zmienia się sposób zaokrąglania podatków. Nie dotyczy to jednak składek na ZUS oraz zdrowotnej. Tych się nie zaokrągla (a ściślej robi się to tylko do pełnych groszy).   (...)Wyjątek dotyczy tylko odsetek za zwłokę. Te oblicza się identycznie jak odsetki od zaległości podatkowych (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 89 ustawy (...)

Nowy sposób obliczania podatku

Nowy sposób obliczania podatku

Wydawać by się mogło, że ujednolicenie zasad dotychczas obowiązujących ułatwi życie podatnikom. Tymczasem okazuje się, że na styku obowiązywania starych i nowych przepisów pojawiają się problemy. Przypomnijmy, że do końca 2005 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi podstawy opodatkowania generalnie (bo od tej zasady istniały wyjątki) zaokrąglało (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia jest w ogóle brak możliwości dochodzenia zobowiązania - zobowiązanie wygasa lub organ traci prawo do wydania decyzji określającej zobowiązanie.Analizowane zagadnienie obejmuje (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

W naszym systemie podatkowym przywiązuje się dużą wagę do wykonania przez podatnika wielu sformalizowanych czynności. Zaniechanie spełnienia określonych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiedza dotycząca tych powinności jest szczególnie ważna w aspekcie podatku VAT. W artykule omówiono również przygotowywane zmiany, jakie wynikają ze znajdującego się w Sejmie (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Spółka jawna podmiotem praw i obowiązków. Uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania w spółce jawnej ma charakter modelowy dla wszystkich spółek osobowych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Zasady odpowiedzialności w tych spółkach zawsze w pewien sposób odnoszą się bowiem do zasad odpowiedzialności za zobowiązania w spółce (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Jeżeli Państwa kontrahent nie reguluje płatności za usługi w terminie określonym w fakturze lub umowie przysługują Państwu odsetki. Zgodnie ze znaną już przed wiekami regułą pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać, każda osoba, która zawarła skuteczną i ważną umowę zobowiązana jest ją realizować. To właśnie naruszenia powyższej zasady odnośnie terminu (...)

Nowe obligacje oszczędnościowe

Nowe obligacje oszczędnościowe

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe obligacje Skarbu Państwa, które pomogą ochronić Polaków przed inflacją Szef polskiego rządu wziął udział w Kongresie Impact. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na bezprecedensowe w historii świata wyzwania, przed którymi stoimy. Zmagamy się ze skutkami pandemii i przerwanych łańcuchów dostaw oraz konsekwencjami (...)

Nowe odsetki od 1 stycznia 2016 r.

Nowe odsetki od 1 stycznia 2016 r.

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1830). Celem wprowadzenia ww. ustawy było zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy (...)

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Na czym polega ulga odsetkowa? Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy), który między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnął kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, może (przy spełnieniu odpowiednich warunków) odliczyć od dochodu (przychodu) zapłacone w danym roku podatkowym odsetki od (...)

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Większość przedsiębiorców każdego dnia podejmuje decyzję, w jaki sposób ukształtować stosunki zobowiązaniowe ze swoimi kontrahentami. Początkowo strony są skłonne iść na wiele wzajemnych ustępstw, mając na uwadze dobrze rokującą dalszą współpracę. Niestety, coraz częściej, pomimo rzetelnie wykonanego świadczenia przez jedną ze stron, druga np. nie uiszcza (...)

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Sukcesywne nowelizacje Kodeksu pracy w sposób całościowy uregulowały kwestię udzielania proporcjonalnych urlopów wypoczynkowych na wypadek ustania stosunku pracy. Trudno jednak stwierdzić, że przepisy dotyczące tego istotnego zagadnienia życia zawodowego Polaków są sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. W niniejszym artykule, na przytoczonych przykładach, (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Nowa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników postępowań sądowych w zakresie ponoszonych kosztów sądowych. Na marginesie pozostają zaś (...)

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 2 marca 2006 roku zaostrzyły znacznie rygor odpowiedzialności za braki formalne pism procesowych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników. Zgodnie z art. 130[2] § 1 k.p.c. pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania (...)

Podatnik nie może być karany podwójnie

Podatnik nie może być karany podwójnie

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej Zdzisława J. dotyczącej naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. W stosunku do Zdzisława J (skarżący) wszczęto postępowanie podatkowe w celu dokonania prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. Po przeprowadzeniu postępowania wydano (...)

Nie będzie naliczania odsetek od zaległych odsetek

Nie będzie naliczania odsetek od zaległych odsetek

Dzięki zmianie w Kodeksie cywilnym, nie będzie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek.  Co przewidziano? Celem ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny jest likwidacja nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych (...)

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowane odsetki?

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowane odsetki?

Spółka zawarła w listopadzie 2000 r. umowę pożyczki z firmą belgijską. Podatnik (spółka polska) zobowiązany był – zgodnie z zapisami umowy – do spłaty pożyczki w ciągu 10 lat od dnia zawarcia umowy. W umowie przewidziano, że odsetki będą kapitalizowane kwartalnie. Podatnik zaliczał do kosztów podatkowych skapitalizowane odsetki. Organy podatkowe uznały w toku postępowania (...)

Odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych wspólnoty mieszkaniowej a CIT

Odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych wspólnoty mieszkaniowej a CIT

Stan faktycznyWspólnota Mieszkaniowa osiąga przychody z tytułu z odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa X, będąca zarządcą wspólnot mieszkaniowych, pyta więc, czy ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych, które zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem (...)

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

19 lipca 2008 r. wchodzi w życie ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.Czego dotyczy nowa ustawa?Ustawa ta wprowadza jednolite zasady zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego osobom, które dokonały nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu starszego niż dwuletni samochodu osobowego w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaokrąglanie kwot w pozwach

Zaokrąglanie kwot w pozwach

Dłużnik zalega mi pewną sumę. Dokładnie wyliczona kwota wynosi 5986,30 zł. Wiem, że w pozwie na formularzu urzędowym powinienem podać wartość przedmiotu sporu w zaokrągleniu w górę do pełnego (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Informacje na temat spółki z o.o.

Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów:  1) (...)

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK?

Czy mogę usunąć swoją historię kredytowa z BIK jeżeli nadal mam zaległości do spłacenia? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (Dz.U.2012.1376 (...)

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa

Jakie są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej? Aby żądanie odszkodowania na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). było uzasadnione muszą zaistnieć trzy przesłanki: a) niewykonanie (...)

Odsetki w umowie pożyczki

Odsetki w umowie pożyczki

Mam przed sobą umowę pożyczki i jako cesjonariusz wierzytelności z niej wynikającej, będę musiał skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. W tej umowie napisane jest, ze pożyczkobiorca (...)

Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

W okresie od kwietnia 2000 r. do kwietnia 2002 r. dokonywałem zakupów towarów na podstawie faktur o wydłużonym terminie płatności. Za większość z nich płaciłem z opóźnieniem. Należność (...)

Odsetki od odsetek

Odsetki od odsetek

Prowadziłem działalność gospodarczą. Podpisałem umowę zlecenie na reklamę w postaci umieszczenia mojej firmy w informatorze. Firma moja została umieszczona. Kwota faktury 244 zł brutto. Jeden (...)

Odsetki umowne

Odsetki umowne

Strony podpisały ugodę w sprawie zadłużenia. Zawarto w niej zapis, iż w przypadku nieterminowego wywiązania się z zapłaty należności wskazanej w ugodzie, dłużnik zapłaci wierzycielowi odsetki (...)

Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek? Odsetki od odsetek stają się wymagalne z upływem następnego dnia, w którym „pierwotne” odsetki były wymagalne. (...)

Urlop przy umowie o zastępstwo

Urlop przy umowie o zastępstwo

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowę o zastępstwo. Umowa o zastępstwo jest na określony czas. Kolejna umowa jest zawierana z tym samym pracodawca na czas określony, nie bezpośrednio po upływie (...)

Akcyza na wyroby węglowe

Akcyza na wyroby węglowe

Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to nowość - i robimy to pierwszy (...)

Urlop dla pracownika tymczasowego

Urlop dla pracownika tymczasowego

Agencja pracy zatrudniła pracownika tymczasowego. Pracownik jest zatrudniony na okres od 4/11 do 30/11. Czy przysługuje mu urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent za ten urlop? Czy pracownik tymczasowy nabywa (...)

Jak należy wyrazić wartość udziału w spółce

Jak należy wyrazić wartość udziału w spółce

Czy wartość nominalna udziału w spółce z o. o., spełniająca kryterium art. 154 § 2 ksh, może mieć wartość niższą niż 1 złoty, np. 70,33 zł. Pytanie dotyczy tak udziałów równych jak (...)

Sposób liczenia odsetek w upadłości

Sposób liczenia odsetek w upadłości

W jaki sposób obliczamy odsetki od wierzytelności zgłaszanej w postępowaniu upadłościowym? Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, (...)

Odsetki od kary umownej

Odsetki od kary umownej

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)? Odpowiedzialność (...)

Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia za pracę. W postanowieniu komornika widnieje kwota główna 11 900 zł oraz odsetki w wysokości 16 200 zł. Do tego doliczono koszty sądowe. Nakaz zapłaty, na który (...)

Spłata kredytu przez spadkobierców

Spłata kredytu przez spadkobierców

Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Po roku od śmierci odbyło się postępowanie spadkowe, w wyniku którego razem z bratem nabyliśmy prawa do spadku po połowie. Miesiąc temu zgłosiła się do mnie (...)

Naliczanie odsetek od odsetek

Naliczanie odsetek od odsetek

Jak zastosować zasadę anatocyzmu w praktyce/odsetki od odsetek/? Np. zasądzono kwotę która podlega egzekucji /kwota + odsetki ustawowe/ czy w takim przypadku można naliczać odsetki od tych nie zapłaconych (...)

FORUM PRAWNE

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

Po zmarłym mężu niezałatwione sprawy

Po zmarłym mężu niezałatwione sprawy Konsulacja 1) Konsultaca 2) Problem Tkwi w tym że: Wdowa od 1.03 odrzuca spadek wraz z 2 nieletnich dzieci ? to jest pewniak. Pyt 1 ? czy zobowiązania imienne (...)

Dług-zobowiązanie-wniosek do sądu-dowody-dyktafon-pomocy!!!

Dług-zobowiązanie-wniosek do sądu-dowody-dyktafon-pomocy!!! Witam wszystkich użytkowników forum i odwiedzających z ?doskoku?. Jestem nowym użytkownikiem i jest to mój pierwszy post, tak więc proszę (...)

Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki?

Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki? Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki? Wspólnicy spółki jawnej za (...)

Jak długo w BIK

Jak długo w BIK Wzięłam kredyt w SKOKu dla znajomych, nie spłacili 3 ostatnich rat ( w sumie 380 zł)- spłaciłam je sama ale znalazłam się nawindykacji i "czrnej liście w BIK Jestem tam już (...)

Windykacja i odsetki

Windykacja i odsetki Witam Jakiś czas temu okazało się, iż posiadam dług w UPC na ok 100zł (nie przypominam sobie, ale tez nie wykluczam). Wydzwaniało do mnie kilka firm windykacyjnych (cesje na (...)

Obowiązki komornika względem Sądu, wierzyciela

Obowiązki komornika względem Sądu, wierzyciela Nie wiem czy właściwie zadaje pytanie. Jakie obowiazki ma komornik wzgledem Sądu i wierzycieli sporządzając plan podziału? Jest wielu wierzycieli (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Ustawowe odsetki od alimentów - proszę o pomoc

Ustawowe odsetki od alimentów - proszę o pomoc zasądzono mi alimenty w wysokości 150 zł/m-c, plus jednorazowo 600 zł dla matki dziecka, od dnia 04.10.2005 wraz z ustawowymi odsetkami. Proszę o pomoc (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

zaokrąglenia kwoty wolnej od podatku 2012

zaokrąglenia kwoty wolnej od podatku 2012 witma mam pytanie, jak dokładnie się zaokrągla kwote wolną od podatku? do pełnej złotówki czy w ogóle się tego nie robi? chodzi mi o sytuacje gdy mamy (...)

Podstawa opodatkowania w wyniku nabycia jednostek uczestnictwa w TFI

Podstawa opodatkowania w wyniku nabycia jednostek uczestnictwa w TFI Chodzi o problem z TFI. W związku ze spadkiem nabyliśmy 351 jednostek w funduszu inwestycyjnym "Unikorona pieniężny" w Union Investment. (...)

Nowe zmiany podatkowe od 31 marca 2012 r

Nowe zmiany podatkowe od 31 marca 2012 r Od 31 marca 2012 r wchodzą zmiany podatkowe dotyczące tzw zaokrąglenia podatku. Przez te zmianę nawet odsetki w kwocie dziennej wynoszące 10 gr będą opodatkowane, (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

czy wnisienie wniosku o umorzenie wstrzymuje naliczanie odsetek?

czy wnisienie wniosku o umorzenie wstrzymuje naliczanie odsetek? czy wnisienie wniosku o umorzenie wstrzymuje naliczanie odsetek?

Wysokosć odsetek umownych

Wysokosć odsetek umownych Jaka może być maksymalna wysokość odsetek umownych. Czy 365% rocznie jest zgodna z prawem? (shogun) Jak sama nazwa wskazuje, odsetki umowne są takiej wysokości, w jakiej (...)

Spłata kredytu, naliczanie odsetek!

Spłata kredytu, naliczanie odsetek! Witam, Mam nietypowe pytanie, ponad rok temu wziąłem dotację z UP na działalność gospodarczą , część środków nie wykorzystałem tj 6,250 zł z całej (...)

Problem z wykonaniem usługi

Problem z wykonaniem usługi Witam, Mam pewien problem. Złożyłem e-mailowo prośbę aby wykonać wycenę zlecenia. Pan (z firmy do której pisałem) odpisał mi aby złożyć formularz i napisać, (...)

Porady prawne