Zastrzeżenie kary umownej

Pytanie:

"Jak sformułować umowę, aby ułatwić sobie ewentualne dochodzenie odszkodowania z jej nienależytego wykonania?"

Odpowiedź prawnika: Zastrzeżenie kary umownej

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę

kary umownej.

Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Rozstrzygnięcie takie ułatwi dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Przy czym kara nie może być zbyt wysoka, bowiem może to skutkować jej sądowym zmniejszeniem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika