Zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem

Pytanie:

Stowarzyszenie nasze w ramach statutowych prowadzi dom opieki, w którym jako pracodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę (nie są to członkowie stowarzyszenia). Jednak niektóre osoby z tych pracowników poza swoimi godzinami pracy dobrowolnie (na swój wniosek) dodatkowo pomagają Stowarzyszeniu w opiece jako wolontariusze na podstawie odrębnej umowy wolontarystycznej. Z tego tytułu oczywiście nie otrzymują wynagrodzenia. Umowa wolontarystyczna jest spisana po to aby oddzielić czas pracy na umowę o prace od pracy jako wolontariusz. Czy dopuszczalne jest aby pracownik, który ma podpisaną umowę o pracę mógł mieć z tym samym pracodawcą dodatkowo umowę wolontarystyczną? W tym przypadku pracodawca jest specyficzny, gdyż jest to stowarzyszenie non-profit.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.8.2008

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariusze mogą wykonywać, świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz: 

  1. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, 
  2. organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, 
  3. jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej 

Organizacjami pozarządowymi, o których mowa w pkt. 1 są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia

Przepisy dotyczące stowarzyszeń, wolontariatu i prawa pracy nie przewidują zakazu zawierania z pracownikiem umowy o wolontariat. Teoretycznie jest to więc jak najbardziej możliwe. Jednak nie można zupełnie wykluczyć prób podważania tego stosunku prawnego np. przez ZUS bądź Państwową Inspekcję Pracy. Organy te mogą bowiem twierdzić, iż zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem jest w danych okolicznościach próbą obejścia przepisów prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Naszym zdaniem nie oznacza to, że pracownik stowarzyszenia w ogóle nie może być w nim wolontariuszem, pod warunkiem, że strony nie mają na celu obejścia przepisów. Należy mieć na uwadze, że stosunek ten nie powinien być oparty na podporządkowaniu, gdyż jest to cecha stosunku pracy. W miarę możliwości również pracownik powinien wykonywać inne zadania w ramach stosunku pracy, a inne w ramach wolontariatu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek