Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Pytanie:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty w §5. 1. stwierdza, że \"Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym\". W 2006 r. oprócz renty rodzinnej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy osiągnąłem dochód jedynie z tytułu praw autorskich (w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych). Od kwietnia 2006 r. nie mam prawa do renty. Czy, nie będąc obecnie rencistą, mam obowiązek zawiadamiać organ rentowy o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w 2006 roku? Czy w zawiadomieniu mogę napisać po prostu, że w 2006 r. nie osiągnąłem przychodu z tytułów wymienionych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych? Ani przychody z tytułu renty, ani przychody z tytułu praw autorskich nie są wyszczególnione w w/w ustawie i o ile dobrze rozumiem, nie mają wpływu na wysokość otrzymanych świadczeń. Czy ktoś może nałożyć na mnie jakąś karę za zwłokę?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Zgodnie z powołanym w pytaniu § 5 rozporządzenia emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Zakład pracy zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.  Urząd skarbowy zawiadamia organ rentowy do końca maja każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze, z wyłączeniem działalności twórczej i artystycznej.

W rozumieniu przepisów dotyczących zmniejszania i zawieszania świadczeń z FUS dochodem jest

  • wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umowy o pracę nakładczą, 

  • uposażenie z tytułu służby w Wojsku Polskim, w Policji, w Urzędzie Ochrony Państwa, w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej i w Państwowej Straży Pożarnej, 

  • dochody z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli wykonywanie tych umów jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, 

  • dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, której wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 

  • dochody z tytułu wykonywania zawodu adwokata, 

  • dochody z tytułu pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, spółdzielniach kółek rolniczych oraz w zespołowych gospodarstwach rolnych tych spółdzielni. 

Do tego dochodu dochodu dolicza się kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. 

Przepisów o zawieszeniu i zmniejszeniu świadczeń nie stosuje się do honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej (art. 104 ust.5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 lipca 2005 r.

, sygn. II UK 304/2004 prawo do emerytury lub renty nie ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na podstawie art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tylko wówczas, gdy ubezpieczony osiąga przychód w postaci honorariów z tytułu działalności twórczej w rozumieniu art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z tym ostatnim przepisem za twórcę, który na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

Jeśli więc w 2006 r. osiągnął Pan dochód z powyższej działalności, to nie ma on wpływu na Pana świadczenie rentowe i nie musi Pan dokonywać zgłoszenia do ZUS o wysokości osiągniętych w minionym roku dochodów.

W innym wypadku musiałby Pan dokonać takiego zgłoszenia bez względu na fakt, że uprawnienie do renty wygasło w kwietniu. Nawet w takiej sytuacji może dojść do przekroczenia limitu i powstanie obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Dochód z renty nie ma wpływu na zmniejszenie czy zawieszenie świadczenia. Nie wlicza się do dochodu powodującego zmniejszenie czy zawieszenie kwoty świadczenia, które miałoby ulec zmniejszeniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

System emerytalny przed OFE

System emerytalny przed OFE

Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku był tzw. systemem zdefiniowanego świadczenia (system repartycyjny). Rozwiązanie to działało (...)

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

22 września 2004r. to magiczna data dla tych, którzy na co dzień posługują się ustawą o gospodarce nieruchomościami. Tego dnia wchodzą w życie zmiany uchwalone już w ubiegłym roku w listopadzie.Kto może być zarządcą nieruchomości? zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czyli co? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oceniając (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy? Renta inwalidzka przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdoln renta, niezdolność do pracy, inwalida, osoba niepełnosprawna, renta (...)

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

  Renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, renta rodzinna są świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, które są przysługują po spełnieniu określonych przesłanek. Podstawową przesłanką jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu z określonego tytułu np umowy o pracę. (...)

Dla kogo renta rodzinna?

Dla kogo renta rodzinna?

Komu przysługuje renta rodzinna? Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emer ubezpieczenia społeczne, (...)

Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, (...)

Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Kto może zamienić rentę uczniowską na socjalną?  zamiana rent, renta uczniowska, renta socjalna, ZUS

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

Czy ubezpieczony musi płacić zawsze składki? W trakcie podlegania ubezpieczeniu uwzględnia się zarówno okresy składkowe jak i okresy gdzie taka składka nie jest opłacana. Jednakże okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać jednej trzeciej składkow renta, niezdolność do pracy, najniższa (...)

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czyli co? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oceniając (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy? Renta inwalidzka przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdoln renta, niezdolność do pracy, inwalida, osoba niepełnosprawna, renta (...)

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

  Renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, renta rodzinna są świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, które są przysługują po spełnieniu określonych przesłanek. Podstawową przesłanką jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu z określonego tytułu np umowy o pracę. (...)

Dla kogo renta rodzinna?

Dla kogo renta rodzinna?

Komu przysługuje renta rodzinna? Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emer ubezpieczenia społeczne, (...)

Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, (...)

Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Kto może zamienić rentę uczniowską na socjalną?  zamiana rent, renta uczniowska, renta socjalna, ZUS

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

Czy ubezpieczony musi płacić zawsze składki? W trakcie podlegania ubezpieczeniu uwzględnia się zarówno okresy składkowe jak i okresy gdzie taka składka nie jest opłacana. Jednakże okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać jednej trzeciej składkow renta, niezdolność do pracy, najniższa (...)

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy

  Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy? Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Dlatego (...)

Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

Co w razie, gdy masz prawo zarówno do renty rodzinnej, jak i renty socjalnej? Po śmierci rodzica osoba niepełnosprawna może otrzymać rentę rodzinną. Jest ona wypłacana do końca życia osoby niepełnospra zbieg praw, niepełnosprawny, ZUS, świadczenia, renta rodzinna, renta socjalna

Emerytury i renty w 2019 r.

Emerytury i renty w 2019 r.

Poznaj obowiązujące kwoty najniższych emerytur i rent, dodatków do emerytur i rent, kwotę bazową, wysokość renty socjalnej i świadczenia przedemerytalnego, a także kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz kwoty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryt a działalność gospodarcza

Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy jest to dochód faktycznie uzyskany wynikający z PIT 5, czy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (zadeklarowane (...)

Koniec urlopu wychowawczego

Koniec urlopu wychowawczego

W roku ubiegłym, tzn. od 01.03.2005 do 31.12.2006 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony. Do połowy kwietnia 2006 r byłam na urlopie macierzyńskim, a po jego zakończeniu złożyłam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy miał trwać do końca tego roku, zgodnie (...)

Prawa osoby oskarżonej

Prawa osoby oskarżonej

W ubiegłym roku w maju przydarzyła mi się (jak się niedawno okazało) straszna przygoda. Jestem właścicielem samochodu dostawczego Żuk. Samochodem tym rozwożę węgiel na zamówienie do prywatnych domów. Posiadając taki samochód przewożę na zamówienie różne rzeczy różnym ludziom. W (...)

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

W ubiegłym roku złożyłam zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie z art. 190 Kodeksu karnego. Jako członek wspólnoty mieszkaniowej, byłam straszona przez zarządcę wspólnoty, z którym wspólnota rozwiązała umowę. Straszenie miało miejsce w trakcie prób odebrania dokumentacji wspólnoty. (...)

Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu

Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu

W 2001 roku córka miała wypadek komunikacyjny w drodze z pracy do domu. ZUS w pierwszej decyzji odmówił wypłaty odszkodowania jednorazowego przyjmując wyłączną winę córki. Po odwołaniu się od decyzji ZUS-u, Sąd Rejonowy wydał orzeczenie uchylające decyzję ZUS-u, który nie zaskarżył (...)