Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Pytanie:

Jak należy rozumieć pojęcie przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mające wpływ na obniżenie bądź wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnego? Jestem tzw. wcześniejszym emerytem i jednocześnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochód (przychody minus koszty uzyskania przychodu) w skali roku wynosi średnio kilkaset złotych i udokumentowany jest w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast organ emerytalny przyjmuje, że z tytułu prowadzonej działalności uzyskuję przychód w wysokości 70 % średniej płacy krajowej. W połączeniu z dochodami z innych źródeł stanowiło to podstawę dla organu emerytalnego do obniżenia mojej emerytury o kwotę maksymalnego zmniejszenia świadczeń. Dla mnie jest to fikcja prawna, bo przecież faktycznie takich przychodów nie osiągam. Podkreślam: dochód z działalności i przychody z innych źródeł (umowa zlecenie i umowa o pracę) są niższe niż 70% średniej płacy w kraju ogłaszane przez GUS. Czy są podstawy prawne, na mocy których mógłbym się odwołać od decyzji organu emerytalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Z opisu stanu faktycznego wnioskujemy, iż jest Pan emerytem i pobiera Pan emeryturę. Świadczenia te regulowane są ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Znajdują się tam także przepisy dotyczące zawieszania lub zmniejszania świadczeń. Pana sytuację reguluje wprost właściwie jeden przepis. Tak więc prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Wynika z tego, iż spełnia Pan pierwszą przesłankę do tego, aby Pana emerytura mogła ulec zmniejszeniu bądź zawieszeniu. Tak więc sam fakt zmniejszenia Pana emerytury jest zgodny z literalnym brzmieniem przepisu. Pozostaje nam jeszcze ustalić, czy dochód jaki Pan uzyskuje uzasadnia takie zmniejszenie i jeżeli tak to o ile. Artykuł 104 ustęp 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi wprost, iż dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Tak więc są to przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy. Podsumowując, na zmniejszenie wysokości emerytury wpływa przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Wysokość tego zmniejszenia uzależniona jest od kwoty osiąganego przychodu. Określone zostały maksymalne kwoty zmniejszeń. Kwoty maksymalnych zmniejszeń zostały ustalone w następujących wysokościach: · 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, · 18% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r.

Porady prawne

- dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, · 20,4% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, a następnie podwyższane są w kolejnych terminach waloryzacji. Świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę maksymalnego zmniejszenia wyłącznie wówczas, gdy przychód osiągnięty przez emeryta lub rencistę, przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jest wyższy od kwoty maksymalnego zmniejszenia. Jeżeli natomiast przychód osiągnięty przez świadczeniobiorcę przekracza dopuszczalną kwotę przychodu obliczoną wskaźnikiem 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o kwotę niższą od kwoty maksymalnego zmniejszenia, to wysokość świadczenia ulega zmniejszeniu o faktyczną kwotę przekroczenia. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do emerytury. Kwoty maksymalnego zmniejszenia, podwyższane poprzez zastosowanie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji, wynoszą: · dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 382,36 zł od 1 marca 2003 r. oraz 389,24 zł od 1 marca 2004 r., · dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 286,79 zł od 1 marca 2003 r. oraz 291,95 zł od 1 marca 2004 r., · dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba - 325,02 zł od 1 marca 2003 r. oraz 330,87 zł od 1 marca 2004 r. Emeryt lub rencista zobowiązany jest zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności podlegającej ubezpieczeniom społecznym i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Ostateczne rozliczenie świadczeń następuje po zakończeniu roku kalendarzowego i może przybrać formę rozliczenia miesięcznego lub rocznego, w zależności od tego, co dla świadczeniobiorcy jest korzystniejsze. Rozliczenia dokonuje się na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o przychodach z danego roku kalendarzowego, które rencista nadsyła do oddziału ZUS do końca lutego następnego roku. Świadczeniobiorca, który nie dopełnił obowiązku powiadomienia ZUS o osiąganiu przychodu powinien liczyć się z faktem rozliczenia jego świadczenia za okres 3 lat wstecz. Z przedstawionej przez Pana sytuacji wynika, iż jeżeli faktycznie przychód osiągnięty przez Pana (dochód zgodnie z w/w definicją) przekracza dopuszczalną kwotę przychodu obliczoną wskaźnikiem 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak o kwotę niższą od kwoty maksymalnego zmniejszenia, to wysokość świadczenia ulega zmniejszeniu o faktyczną kwotę przekroczenia (nie o inną). Na tej podstawie mógłby Pan odwołać się od decyzji organu rentowego. Nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie znamy kwot dochodów jakie Pan uzyskuje.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ograniczenia dla wcześniejszych emerytów

Ograniczenia dla wcześniejszych emerytów

Od 1 września obowiązują zaostrzone limity dochodu, od którego zależy prawo do wcześniejszej emerytury. Osoba zarabiająca ponad 4376 zł (130 proc. średniej pensji) nie otrzyma świadczenia. Zostanie ono zawieszone – pisze Rzeczpospolita. Jeśli osiągnięty przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, czyli 2356,30 zł, (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Jeżeli dorabiasz do emerytury czy renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy Twoje świadczenie. Dotyczy to jedynie zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę. Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić? ZUS może zmniejszyć albo zawiesić: emeryturę, jeśli nie osiągnąłeś (...)

Składki emeryta prowadzącego działalność lub będącego pracownikiem – opinia prawna

Składki emeryta prowadzącego działalność lub będącego pracownikiem – opinia prawna

  Stan faktyczny W przyszłym tygodniu, z początkiem kwietnia, przechodzę na emeryturę. W najbliższą sobotę ustaje mój stosunek pracy – w grudniu zeszłego roku podjąłem pracę, więc miałem dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Od kilku lat prowadzę także własną działalność gospodarczą, którą chciałbym kontynuować będąc na emeryturze.  Mam (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Stan faktyczny   Zarejestrowana działalność w 2000 roku (PKD  7020Z i  7020). Wynajmowałem do listopada 2003 r. 2 lokale użytkowe. Jestem płatnikiem VAT. Aktualnie wynajmuję 1 użytkowy (95 m2). Drugi z uwagi na brak chętnych przeznaczyłem na lokal mieszkalny dla dziecka. W ubiegłym roku (marzec) zakupiłem używany samochód, który amortyzuję (3 lata). Prowadzę rozliczenia (...)

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Generalnie prawo do emerytur i rent może ulec zawieszeniu. Istnieje jednak kilka wyjątków, chodzi konkretnie o emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W ich przypadku zawieszenie prawa do emerytury nie jest możliwe. Ustawodawca przewidział także sytuację, gdy prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do (...)

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem (...)

Emerytury i renty w 2019 r.

Emerytury i renty w 2019 r.

Poznaj obowiązujące kwoty najniższych emerytur i rent, dodatków do emerytur i rent, kwotę bazową, wysokość renty socjalnej i świadczenia przedemerytalnego, a także kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia. Najniższe emerytury i renty ##baner## Kwoty najniższych gwarantowanych (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w maju 1950 r. W 1968 rozpoczęłam studia, które ukończyłam w 1972 r. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę 02.11.1972 r. i pracowałam do 31.07.1991 r. Od 01.08.1991 r. prowadzę działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego. Działalność prowadzę w formie spółki cywilnej. Zamierzam po ukończeniu 55 roku życia przejść na emeryturę. Czy powinnam (...)

Wyższe świadczenia z ZUS

Wyższe świadczenia z ZUS

Świadczenia z ZUS wzrosły o kilka procent Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Od 1 marca 2021 r. świadczenia są wyższe o ponad 4 proc. Minimalna emerytura wzrosła o 50,88 zł. Niemal milion emerytów i rencistów już otrzymało zwaloryzowane świadczenie. Chodzi o osoby, których termin płatności świadczenia przypada (...)

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. ##baner## Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub rent Od 1 czerwca 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - tj. 4.364 (...)

Wcześniejsza emerytura dla pracownika prowadzącego działalność gospodarczą - opinia prawna

Wcześniejsza emerytura dla pracownika prowadzącego działalność gospodarczą - opinia prawna

  Stan faktyczny   Wkrótce osiągnę wiek 55 lat i mam udokumentowane ponad 30 lat pracy (przed podjęciem działalności). Od 6 lat prowadzę działalność gospodarczą – jako osoba fizyczna. Od 6 miesięcy jestem dodatkowo zatrudniona i mój pracodawca opłaca składki ZUS. Czy aby przejść na wcześniejszą emeryturę muszę zlikwidować działalność lub co zrobić aby uzyskać (...)

Od marca emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia

Od marca emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia

Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego  oraz renciści mogą od marca uzyskiwać wyższe dodatkowe przychody bez zmniejszenia albo zawieszenia świadczenia z ZUS. Do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych można dorabiać, ale warto uważać na graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie spowoduje, że świadczenie zostanie zmniejszone (...)

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r. Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r. Jeśli ZUS wstrzyma komuś wypłatę świadczenia (np. gdy osiąga przychód ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub gdy kontynuuje zatrudnienie (...)

Emerycie i rencisto, zawiadom ZUS o dodatkowych przychodach do końca lutego

Emerycie i rencisto, zawiadom ZUS o dodatkowych przychodach do końca lutego

  Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni przesłać do ZUS informacje o dodatkowych przychodach osiągniętych przez siebie w 2007 r.! Jak wykazać przychody? Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego emeryta/rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) (...)

„Emerytura+” już jest wypłacana

„Emerytura+” już jest wypłacana

Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł brutto – jest wypłacane w maju 2019 r. Nowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. „Emerytura+” - czyli co? „Emeryturę+” w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1100 zł brutto, (...)

Ile może dorobić emeryt i rencista?

Ile może dorobić emeryt i rencista?

Niejedna z osób pobierających świadczenie emerytalne czy też rentowe „ratuje” swój budżet dorabiając, np. prowadząc działalność gospodarczą. Jednocześnie wiele z tych osób „pilnuje” się, aby nie zarobić takich kwot, które spowodowałyby zawieszenie bądź zmniejszenie pobieranej emerytury czy renty. Kiedy emerytura czy też renta ulega (...)

Emerytury rocznika 1953

Emerytury rocznika 1953

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953 i nowe przepisy weszły już w życie. To dobra wiadomość dla ok. 74 tys. osób. ##baner## Czego dotyczą nowe przepisy "emerytury 1953"? W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia (...)

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

1 marca 2019 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Ile można sobie dorobić na emeryturze lub rencie? ##baner## Od 1 marca 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 404 zł 70 gr; 130% tego (...)

Nowe zasady zawieszania i zmniejszana renty socjalnej

Nowe zasady zawieszania i zmniejszana renty socjalnej

Od 2022 r. obowiązują korzystne zmiany dla osób dorabiających do renty socjalnej. Stosuje się te same zasady, które dotyczą dorabiających do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia. ##baner## Co (...)

Wysokość dochodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty emerytury lub renty

Wysokość dochodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty emerytury lub renty

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłata emerytur i rent zostaje zmniejszona lub zawieszona, gdy uprawniony uzyskuje przychody w określonej wysokości.Emerytura lub renta zostaje zmniejszona, gdy uprawniony uzyskuje przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 70%, lecz nie więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, (...)

Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Od 1 grudnia 2021 r. zmieniły się limity zarobków dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Limity są wyższe więc można więcej dorobić do świadczenia. Do emerytur i rent można dorabiać, ale trzeba pamiętać, że są limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę (...)

Emeryt może dorobić więcej

Emeryt może dorobić więcej

Emeryci i renciści mogą od dzisiaj zarobić więcej, nie bojąc się zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia. Renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury otrzymają zmniejszone świadczenie, jeżeli ich przychód wyniesie w skali roku 25 999,80 zł, co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadającego 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń - poinformował (...)

Zmiany wysokości świadczeń ZUS

Zmiany wysokości świadczeń ZUS

Od 1 marca 2003r. ulegają zmianie wysokości niektórych świadczeń wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a takze niktórych wskaźników.Podstawa zmiany wysokości świadczeń a także innych wskaźników jest waloryzacja świadczeń a także zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2002 roku.Na podstawie danych przedstawionych przez Prezesa GUS, (...)

Ile możesz zarobić bez zmniejszenia albo zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych?

Ile możesz zarobić bez zmniejszenia albo zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych?

ZUS podał kwoty przychodu, przy których następuje zmniejszenie albo zawieszenie emerytur i rent, a także dopuszczalne kwoty przychodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczne dopuszczalne kwoty przychodu i roczne graniczne kwoty przychodu, stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń (...)

Ustalona renta powoduje niewypłacanie zasiłku chorobowego - opinia prawna

Ustalona renta powoduje niewypłacanie zasiłku chorobowego - opinia prawna

Stan faktyczny 4 lata temu uzyskałem prawo do renty inwalidzkiej. Podjąłem pracę i w związku z uzyskiwaniem przez mnie wysokich zarobków ZUS zawiesił wypłacanie renty. Od 4 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Dwa dni po tym, jak zachorowałem, rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca płacił za mnie składki na ubezpieczenie społeczne. Pomimo złożonego (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów mieszkaniowych (gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych (...)

Powiadom ZUS o przychodach

Powiadom ZUS o przychodach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie przypomina, że emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2008 r.Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego emeryta/rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) (...)

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

  15 października br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o emeryturach pomostowych, który zapewnia ok. 240 tys. osób pracujących w warunkach szczególnych lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze możliwość wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej.  Zob.: Dla kogo emerytury pomostowe? Emerytura pomostowa będzie dodatkowym (...)

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela po 2007 roku. Prezentujemy je poniżej. Z czego wynikają zmiany? W sierpniu i wrześniu 2007 r. miała miejsce dwukrotna nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela: ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela; (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona, czy nie. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Dostajesz rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodziną lub masz mniej niż 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) i dostajesz wcześniejszą emeryturę, a jednocześnie dorabiasz? Od 1 września zmieniły się limity zarobkowe. Jeśli Twój przychód przekroczy 6531,90 zł, ZUS zawiesi Twoje świadczenie. Możesz dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury (...)

Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

  Stan faktyczny   Osoby prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jeden ze wspólników stara się o uzyskanie renty inwalidzkiej. Jaka będzie najkorzystniejsza forma jego współpracy z firmą – zarówno z punktu widzenia wspólnika jak i firmy?   Opinia prawna Fakt uzyskania przez jednego ze wspólników (...)

Praca na emeryturze. Od dziś dorobisz więcej

Praca na emeryturze. Od dziś dorobisz więcej

Dostaniesz również 71 złotych w ramach waloryzacji. Niezależnie od tego, ile wynosi twoje świadczenie. Od 1 marca obowiązują wyższe limity dla aktywnych zawodowo emerytów. Będą one obowiązywać przez trzy miesiące. Teraz bez żadnych konsekwencji można dorobić miesięcznie maksymalnie 2.510,80 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Jest to o blisko 120 złotych (...)

Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

Które kobiety mogą przejść na wcześniejszą emeryturę?Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli posiadają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostały (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich roszczeń. Z drugiej strony, działa na korzyść zobowiązanego, który z upływem przewidzianego (...)

Ile można dorobić do emerytury?

Ile można dorobić do emerytury?

Emeryt i rencista może dorobić miesięcznie w tym kwartale do 2406,80 zł. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie zostanie obniżone. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej będzie natomiast zawieszane wtedy, gdy przychód przekroczy 4469,70 zł – informuje Rzeczpospolita. Kwota ta odpowiada 130 proc.  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...)

Trzynasta emerytura gwarantowana!

Trzynasta emerytura gwarantowana!

25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku. Prezydent Duda podpisał ustawę Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów została uroczyście (...)

Świadczenie przedemerytalne - co się zmienia z dniem 1 sierpnia 2004 r.?

Świadczenie przedemerytalne - co się zmienia z dniem 1 sierpnia 2004 r.?

Świadczenia przedemerytalne to chyba ostatnio najmodniejszy i zarazem najbardziej interesujący wszystkich temat. Interesujący szczególnie dla osób po pięćdziesiątce. Zagadnienia związane ze świadczeniami przedemerytalnymi mogą być rozważane po spełnieniu wstępnego warunku przez zainteresowanego, jakim jest posiadanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Przyjmuje się na potrzeby świadczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dochody a zawieszenie prawa do renty

Dochody a zawieszenie prawa do renty

Jestem rencistą i mam możliwość podjęcia pracy. Ile mogę dorobić do renty, a przy jakich zarobkach ZUS zawiesi mi rentę? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, prawo do emerytury lub (...)

Zawieszenie prawa do emerytury

Zawieszenie prawa do emerytury

Na jaką umowę i etat oraz za jakie wynagrodzenie mogę zatrudnić w firmie emeryta, aby nie stracił on prawa do pobierania świadczenia emerytalnego? Prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub świadczenie (...)

Wynagrodzenie z umowy o dzieło a emerytura

Wynagrodzenie z umowy o dzieło a emerytura

W dniu 3 grudnia b.r. przeszłam na emeryturę. Po tej dacie podjęłam zatrudnienie na umowę o dzieło i otrzymam z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie przekraczającej dopuszczalne roczne wynagrodzenie (...)

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty w §5. 1. stwierdza, że \"Emeryt lub rencista (...)

Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

W 2008 r. nabędę prawo do wcześniejszej emerytury (ur.1953), lecz nie jest dla mnie jednoznaczne jakie skutki pociąga dalsze zatrudnienie w zależności od jego formy w przypadku zgłoszenia faktu (...)

Przychód a zmnieszenie i zawieszenie emerytury

Przychód a zmnieszenie i zawieszenie emerytury

Emeryt, który pracuje na umowę o pracę otrzymuje od pracodawcy oprócz wynagrodzenia ryczałt samochodowy za jazdy lokalne. Czy wartość tego ryczałtu jest doliczana do przychodu, który jest brany (...)

Renta rodzinna a posiadanie gospodarstwa rolnego

Renta rodzinna a posiadanie gospodarstwa rolnego

Mam 20 lat, studiuję i otrzymuję rentę rodzinną z ZUS po zmarłym ojcu. Moja matka chce przepisać na mnie małe gospodarstwo rolne wraz zabudowaniami (około 2ha). Czy jeżeli to zrobi stracę prawo (...)

Składki na ubezpieczenie rencisty

Składki na ubezpieczenie rencisty

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

Renta rodzinna a zatrudnienie

Renta rodzinna a zatrudnienie

Otrzymuję rentę rodzinną po mamie, studiuję i mam zamiar podjąć pracę. Do jakiej wysokości mogę przyjmować wynagrodzenie i nie stracić renty? Zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach (...)

Emerytura żołnierza zawodowego

Emerytura żołnierza zawodowego

Jestem emerytem wojskowym z 60% podstawą emerytury. Na "rękę" mam 2000 zł. Ile mogę zarobić, aby nie stracić lub nie mieć zmniejszonej emerytury? Jaka będzie moja emerytura jeżeli zarobię dodatkowo (...)

Zmniejszenie emerytury wojskowej

Zmniejszenie emerytury wojskowej

Czy osoba 50-letnia pobierająca emeryturę wojskową w wysokości 75% ma prawo do wynagrodzenia bez ograniczeń? Czy określona kwota dochodu ma wpływ na ograniczenie lub zawieszenie emerytury? W razie (...)

Dochód rencisty z tytułu umowy o dzieło

Dochód rencisty z tytułu umowy o dzieło

Osoba, z którą chcemy nawiązać współpracę i zlecać jej pracę na podstawie umowy o dzieło jest rencistą z KRUS-u. Otrzymuje ok. 520,00 PLN renty miesięcznie. Czy w takim razie może przyjmować (...)

Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego

Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego

Ponieważ moje świadczenie przedemerytalne przekracza 50% średniej krajowej, jaki przychód, o ile taki jest, nie powoduje restrykcji wskazanej w art. 5 ustawy o świadczeniach emerytalnych? Zapis z (...)

Zawieszenie renty z tytułu choroby zawodowej

Zawieszenie renty z tytułu choroby zawodowej

Pracowałem jako nauczyciel do 2004 r. i z tego powodu w tym roku stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Aktualnie pracuje w biurze i zarabiam miesięcznie 1850 zł brutto. Czy w takiej sytuacji przysługuje (...)

Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

Kiedy emeryt-przedsiębiorca może mieć zawieszone lub zmniejszone świadczenie emerytalne? Emeryt prowadzący pozarolniczą działalność osiąga przychód stanowiący podstawę wymiaru składek (...)

Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

Od kilku lat prowadziłem działalność gospodarczą. Podczas wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą uległem wypadkowi przy pracy. W szpitalu przeleżałem ponad rok. Nie (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej (...)

Renta a uzyskiwanie przychodu

Renta a uzyskiwanie przychodu

Lekarz orzecznik ZUS stwierdził całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy na sześć miesięcy (renta po wypadku komunikacyjnym). W związku z tym muszę się ratować i szukać możliwości (...)

Emerytura a prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Emerytura a prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Jestem emerytem. Planuję założyć własną działalność gospodarczą. Czy mogę stracić emeryturę? Prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104 (...)

Zarobki za granicą za zmniejszenie/zawieszenie emerytury

Zarobki za granicą za zmniejszenie/zawieszenie emerytury

Czy osiąganie zarobków za granicą wpływa na prawo do pobierania emerytury z ZUS? Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu (...)

Zawieszenie emerytury rolniczej

Zawieszenie emerytury rolniczej

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 (...)

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Emerytura wojskowa a praca za granicą

Czy emeryt wojskowy otrzymujący świadczenie emerytalne w kraju, ma obowiązek zgłosić w Wojskowym Biurze Emerytalnym fakt podjęcia stałej pracy za granicą? Jeśli tak, to czy świadczenie emerytalne (...)

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryt a działalność gospodarcza

Jaki dochód bierze organ pod uwagę w chwili dokonywania decyzji o zawieszeniu lub zmniejszeniu zasiłku emerytalnego emeryta prowadzącego działalność gospodarczą? Czy jest to dochód faktycznie (...)

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Proszę o informacje, jakie są procedury i jakie czynności muszę wykonać osobiście i czego dopilnować, żeby zgodnie z prawem i przepisami przejść na emeryturę, przy jednoczesnym zatrudnieniu (...)

Zatrudnianie rencistów

Zatrudnianie rencistów

Na jakich zasadach można zatrudnić osobę pobierającą rentę i czy jest konieczność opłacania za tą osobę składek do ZUS-u? Nie ma przeszkód do zatrudniania emerytów bądź rencistów. Osoby (...)

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

Pracownica z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności została zatrudniona na 3/4 etatu, pracownica ta otrzymuje rentę w wysokości 450 zł, by nie przekroczyć kwoty 811 zł ( przepisy ZUS), która (...)

Zawieszenie renty rolniczej

Zawieszenie renty rolniczej

W jakich przypadkach następuje zawieszenie renty rolniczej? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu (...)

Ile może dorobić emeryt

Ile może dorobić emeryt

Art. 104. ust 7. Ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w momencie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Ustanie emerytury wojskowej

Ustanie emerytury wojskowej

W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej? Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin prawo do świadczeń ustaje: 1) gdy przestanie (...)

Podstawa wyliczenia emerytury

Podstawa wyliczenia emerytury

Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, które zmniejszają (...)

FORUM PRAWNE

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Ratunku zlapal mnie komornik

Ratunku zlapal mnie komornik Stalo sie. Namierzyl mnie w pracy. Ksiegowa zadecydowala ze sciagac mi beda 900 zl z pensji ktora wynosi 3000 zl.Uwaga , umowa jest umowa o dzielo!!!!!! Co zrobic zeby ni sciagli (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna -mam wykształcenie zawodowe, -od 8 lat pracuje w preznej firmie ale zarobki wachaja sie miedzy 1600-2000netto/mies w zaleznosci od produktywnosci i ilosci zlecen. w (...)

można dorobić na emeryturze?

można dorobić na emeryturze? Jeżeli osoba która jest teraz emerytem chce sobie dorobić bo poprostu emerytura za mała, albo poprostu chce zapracowac na cos wiecej, to ma taką możliwość żeby to (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Renta inwalidy wojskowego

Renta inwalidy wojskowego Mężczyzna posiadał rentę inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową, przyznaną na stałe. W 2000 roku wypłata renty została wstrzymana decyzją ZUS z uzasadnieniem: (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Bezradność komornika czy mściwość wierzycielki?

Bezradność komornika czy mściwość wierzycielki? W kwietniu 2003r.komornik zajął mi pobory. Choc alimenty płaciłem regularnie i tylko raz spóźniłem się 1 dzień z ich zapłatą. Było to podstawą (...)

Zawieszenie emerytury, a działalność gospodarcza.

Zawieszenie emerytury, a działalność gospodarcza. Jestem na górniczej emeryturze. Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie pracuję na 1/2 etatu od stycznia tr., gdzie zarabiam ok. 1100zł (...)

Nie muszę rezygnować z pracy aby mieć emeryturę ?

Nie muszę rezygnować z pracy aby mieć emeryturę ? Dowiedziałem się że są jakieś możliwości na nie zawieszenie emerytury przez ZUS jeśli rozwiązałem umowę przed przyznaniem wcześniejszej (...)

Alimenty a studia zaoczne/niestacjonarne

Alimenty a studia zaoczne/niestacjonarne Mam 21 lat i zaczynam studia zaoczne. Nie mam pracy, jestem na utrzymaniu matki, która zarabia 900zł netto. Innych dochodów nie mamy. Studia zaczynam (...)

nAZWISKO DZIECKA I pASZPORT BEZ ZGODY OJCA

nAZWISKO DZIECKA I pASZPORT BEZ ZGODY OJCA Witam! Ojciec mojego synka od maja br. przebywa za granicą, dziecko uznał i wyjechał. Nie utrzymuje z nami kontaktu. Nie wiem czy wróci do kraju. Wnisłam (...)

koszty komornicze a spłata długu do wierzyciela

koszty komornicze a spłata długu do wierzyciela Mam pytanie : w tej chwili komornik z racji postępowania egzekucyjnego zajmuje mi część wynagrodzenia z umowy o pracę. Czasami udaje mi sie coś dopłacić (...)

wyrok a nieplacenie alimentow

wyrok a nieplacenie alimentow Wyrokiem sadowym placilem kiedys alimenty w wysokosci zasadzonej (mianowicie 1000 zl), od kilku lat place mniej, okolo 200 zl, pomimo ze caly czas jest w mocy wyrok 1000 zl (...)

PSL skróci wiek emerytalny.

PSL skróci wiek emerytalny. Hej, to możliwe że ma zostac skrócony wiek emerytalny skoro dopiero co go przedłuzono?! słyszałem że PSL ma takie plany, jak to możliwe?! Tak i nie. PSL wycina wałka (...)

Jak negocjowac z bankiem .Dług przeterminowany

Jak negocjowac z bankiem .Dług przeterminowany Mam w banku zadłuzenie przeterminowane ,ze wzgledu utraty pracy nie bylismy w stanie splacac kredytu (mimo,ze wczesniej splacany byl terminowo)nasze zarobki (...)

Co moze komornik.pomozcie

Co moze komornik.pomozcie Mam w banku zadłuzenie przeterminowane ,ze wzgledu utraty pracy nie bylismy w stanie splacac kredytu (mimo,ze wczesniej splacany byl terminowo)nasze zarobki sie zmniejszyły,więc (...)

Opłaty w kamienicach

Opłaty w kamienicach Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące opłaty za wywóz śmieci. W mieszkaniu są zameldowane na stałe 4 osoby: ja, mój mąż, córka od początku studiów (1998) zamieszkała (...)

Porady prawne