Zniesienie współwłasności

Pytanie:

Jestem współwłaścicielem nieruchomości działka 1000m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym. Mój udział wynosi 1/2 pozostali współwłaściciele - jest ich 5 - posiadają udziały odpowiednio 4/16, 1/16,1/16,1/16,1/16. Posiadam dokumentację przygotowaną przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącą podziału nieruchomości z której wynika, iż w istniejącym budynku można wydzielić 2 samodzielne lokale. Zaproponowany podział budynku odpowiada sytuacji faktycznej tj. ja faktycznie użytkuje lokal który chciałbym aby został przyznany na moją wyłączną własność. Pozostali współwłaściciele nie interesują się nieruchomością. Czy w opisanej sytuacji możliwe jest uzyskanie postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności w ten sposób że lokal A zostanie przyznany na moją wyłączną własność lokal B pozostanie współwłasnością pozostałych współwłaścicieli (tj. z wyłączeniem mojej osoby), a działka pozostanie we współwłasności jak dotychczas? Czy w toku takiego postępowania wystarczy opinia rzeczoznawcy którą posiadam czy muszę powoływać biegłego? Ewentualnie w jaki inny sposób można uzyskać wyłączną własność lokalu który faktycznie użytkuje bez konieczności przejmowania na własność całości i konieczności spłaty pozostałych współwłaścicieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zniesienie współwłasności

Zasadniczo zniesienie współwłasności nieruchomości powinno nastąpić w drodze umowy zawartej przez wszystkich współwłaścicieli. Postępowanie sądowe będzie więc konieczne zazwyczaj wówczas, gdy co najmniej jeden ze współwłaścicieli sprzeciwia się podziałowi lub wybranemu przez pozostałych sposobowi podziału. Prawo do wystąpienia do sądu z żądaniem zniesienia współwłasności przysługuje każdemu współwłaścicielowi (art. 210 Kodeksu cywilnego, k.c.).

Porady prawne

W materii dopuszczalności podziału współwłasności należy wskazać, że zgodnie z art. 211 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Szczególnym sposobem podziału nieruchomości w celu zniesienia współwłasności jest wyodrębnienie własności lokali. Sąd Najwyższy początkowo zajmował negatywne stanowisko co do dopuszczalności ustanowienia własności lokali w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Dopiero uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z 21 grudnia 1974 r., III CZP 31/74, LexPolonica nr 301489 (OSNCP 9/75, poz. 128), zapoczątkowała zasadniczy zwrot, stwierdzając, że: „ustanowienie odrębnej własności lokali jest dopuszczalne także w sądowym postępowaniu o zniesienie współwłasności”. Obecnie art. 7 Ustawy o własności lokali głosi, że odrębną własność lokali można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. W związku z powyższym zasadniczo o dopuszczalności podziału nieruchomości w określony sposób przesądza zgodna wola współwłaścicieli. W szczególności zgodnie z art. 622 Kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c. w toku postępowania o zniesienie współwłasności sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego doprowadzić. Gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli spełnione zostaną wymagania ustawowe, a projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Zasady, o których mowa w tym przepisie to przede wszystkim wymóg aby projektowany sposób podziału nieruchomości na części był zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. Z tych przepisów wynika, że podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej jest wyrys z mapy ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów, przy czym część nieruchomości - wydzielona w wyniku podziału - może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Projektowany sposób podziału nieruchomości więc musi spełniać wymagania określone wyżej, przy czym wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający plan podziału (lub inna mapa sporządzona przez biegłego geodetę) musi być opatrzony klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję, stwierdzającą, że dokumenty te są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych (por. też art. 21 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

Warunkiem dopuszczalności ustanowienia odrębnej własności lokali w orzeczeniu znoszącym współwłasność jest również samodzielność lokali mieszkalnych, przez którą rozumie się wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Według postanowienia Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (III CKN 14/97; OSNC 1997 r. nr 8 poz. 115), sąd może w postępowaniu o zniesieniu współwłasności sam ocenić, czy zachodzą przesłanki ustanowienia odrębnej własności lokali, w szczególności czy lokal jest lokalem samodzielnym. Nie musi on korzystać z zaświadczenia właściwego organu nadzoru architektoniczno-budowlanego dla dokonania oceny, czy istnieją ustawowe przesłanki do ustanowienia odrębnej własności lokalu, natomiast władny jest skorzystać z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych. Tym samym prywatna opinia rzeczoznawcy może nie wystarczyć i nie wykluczone, że sąd powoła biegłego (dodatkowe koszty). Jest ot jednak samodzielna decyzja sądu, na którą uczestnicy nie mają wpływu. Odmowa ustanowienia przez sąd odrębnej własności lokali może mieć miejsce jedynie wyjątkowo. Odmowy nie mogą usprawiedliwiać same tylko konfliktowe stosunki między współwłaścicielami, gdyż przepisy ustawy o własności lokali przewidują liczne możliwości rozwiązywania konfliktów między właścicielami wyodrębnionych lokali (tak orz. SN z 4 sierpnia 1999 r., II CKN 549/98, LexPolonica nr 396130). Nawiązując do tego orzeczenia, Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 4 października 2002 r., III CKN 1283/2000, LexPolonica nr 360550 (OSNC 12/2003, poz. 170), uznał, że konflikt osobisty między współwłaścicielami budynku mieszkalnego nie stanowi samodzielnej przesłanki uzasadniającej, z powołaniem się na społeczno - gospodarcze przeznaczenie rzeczy (art. 211 k.c.), odmowy zniesienia współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności lokali. Podobnie sama tylko okoliczność, że uczestnik postępowania o zniesienie współwłasności jest posiadaczem mieszkania i jego potrzeby mieszkaniowe są aktualnie zaspokojone, nie wyłącza dopuszczalności ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności lokalu (podobnie orz. SN z 14 kwietnia 1999 r., III CKN 207/98, niepubl.).

Jeżeli brak podstaw do wydania postanowienia w myśl artykułu poprzedzającego (brak planu podziału oraz zgodnej woli stron; natomiast warunek samodzielność lokali nadal pozostaje), a zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne. Z art. 623 k.p.c. wyprowadzono w orzecznictwie regułę, że gdy nieruchomości nie można podzielić, pierwszeństwo do przyznania na własność całej nieruchomości przysługuje tym uczestnikom, których udziały przewyższają udziały pozostałych uczestników. Reguła ta nie jest oczywiście bezwzględna, ma ona bowiem zastosowanie tylko wtedy, gdy inne okoliczności nie przemawiają, zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym, za innym rozstrzygnięciem (por. post. SN z 7 sierpnia 1975 r., III CRN 182/75, LexPolonica nr 318709).

Wobec powyższego można spodziewać się, że sąd istotnie podzieli nieruchomość w pożądany przez Pana sposób. Jednakże, w naszej ocenie bezpieczniej jest uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli i albo dokonać umownego podziału albo złożyć zgodny wniosek do sądu (z zachowaniem warunków formalnych). W przeciwnym wypadku nie ma 100% gwarancji, że sąd podzieli nieruchomość zgodnie z Pana zamiarem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części współwłaścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym, a w 1/2 mój ojciec. Ojciec to osoba karana, obecnie poszukiwana przez policję. Jego miejsce pobytu jest nieznane i nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób mogę sprzedać dom bez niego? Opinia prawna Niniejsza (...)

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W zasadzie ustawodawca dopuścił możliwość zniesienia współwłasności w każdym czasie, przyznając jednocześnie współwłaścicielom roszczenie o zniesienie współwłasności, które nie ulega przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 210 k.c. każdy z współwłaścicieli może żądać zniesienia (...)

Jak kształtują się koszty w postępowaniu nieprocesowym?

Jak kształtują się koszty w postępowaniu nieprocesowym?

W sprawach rozstrzyganych w trybie tzw. postępowania nieprocesowego obowiązuje zasada, że każdy uczestnik ponosi koszty związane z jego udziałem w sprawie.   (...)Art. 520 § 2 pozwala sądowi rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów albo obciążyć tym obowiązkiem w całości tylko jednego (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

  Stan faktyczny   Posiadam lokal mieszkalny, który nie ma założonej księgi wieczystej. Ponadto brak też aktu, który ustanawiałby odrębną własność lokalu. W budynku są lokale obciążone hipotecznie przez wierzycieli, co utrudnia załatwienie spraw do pozostałych lokali. (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości z nieuregulowaną sprawą spadkową - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości z nieuregulowaną sprawą spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny W chwili obecnej mieszkam w domu jednorodzinnym z mamą. Pozostałe 2 części domu zajmuje moja ciocia z rodziną oraz mój wujek, który prowadzi sklep. Nasza prababcia podzieliła dom na 4 części, tzn. moja mama dostała 1/4, moja ciocia, mój wujek oraz moja (...)

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Na czym polega współwłasność? Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, podarować, zamienić itp.) bez zgody pozostałych. Domniemuje (...)

Zniesienie współwłasności to nie nabycie

Zniesienie współwłasności to nie nabycie

O ile wysokość udziałów w nieruchomości nabytych w drodze współwłasności, w wyniku jej podziału przez zniesienie współwłasności nie ulegnie zmianie, podział ten nie skutkuje u żadnej ze stron przysporzeniem majątkowym. W takiej sytuacji ma miejsce (...)

Zniesienie współwłasności a zasady współżycia społecznego

Zniesienie współwłasności a zasady współżycia społecznego

Każdy współwłaściciel może domagać się zniesienia współwłasności działki. Jednakże sąd może odmówić, jeśli uzna, że żądanie takie jest w konkretnej sytuacji sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (...)Jadwiga K. domagała się zniesienia współwłasności części działki (...)

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy znajdujące (...)

Wpis odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej ma zawsze charakter konstytutywny

Wpis odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej ma zawsze charakter konstytutywny

Referendarz założył księgę wieczystą dla odrębnej własności lokalu mieszkalnego i wpisał z urzędu w dziale IV tej księgi dwie hipoteki przymusowe łączne. Sąd Rejonowy po rozpoznaniu skargi wnioskodawców kwestionującej wpisy hipotek - utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie (...)

Wnioski - terminy

Wnioski - terminy

Rodzaj wniosku Termin złożenia wniosku Podstawa prawna Wniosek do sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie zarządu rzeczą wspólną w każdym momencie trwania współwłasności Dz.U.64.16.93 Wniosek do sądu o określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej w każdym (...)

Wyodrębnienie nowego lokalu zwolnione z podatku

Wyodrębnienie nowego lokalu zwolnione z podatku

W wyniku wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego nie nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.Stwierdziła tak Izba Skarbowa w Bydgoszczy w decyzji z 11 maja 2007 r. (nr PB4/4306-1/07/Z-SIP-S), zmieniając niekorzystną interpretację (...)

Podział mieszkania w trakcie rozwodu – opinia prawna

Podział mieszkania w trakcie rozwodu – opinia prawna

Stan faktyczny Mam zamiar wnieść pozew o rozwód. W czasie trwania małżeństwa zostało zakupione mieszkanie, którego chcę się zrzec. Czy rozwód jest okolicznością wygodną do czynności zrzeczenia się mieszkania, czy lepiej dokonać tego później? Opinia prawna Niniejsza opinia została (...)

Jak podzielić wspólną nieruchomość?

Jak podzielić wspólną nieruchomość?

Korzystający z nieruchomości w zakresie odpowiadającym jego udziałowi w niej nie musi się rozliczać z tego z pozostałymi właścicielami. Tak uznał Sąd Najwyższy w niedawnym postanowieniu (sygn. V CSK 311/08).  Kończy ono sprawę o zniesienie współwłasności dużej nieruchomości, (...)

Projekt zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn

Projekt zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn

Rząd przedstawił propozycje nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nowelizacją, podatkiem tym objęte byłoby oprócz nabycia z tytułu spadku lub darowizny, także nabycie z tytułu zachowku oraz z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności.Nabycie własności rzeczy (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Z małżonkiem mamy rozdzielność majątkową. Nieruchomość, jaką nabyliśmy, była położona na gruncie, który na tamte czasy był w "wieczystej dzierżawie", ale w okresie późniejszym został z mocy ustawy przekształcony we współwłasność. Nieruchomość także figuruje (...)

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Stan faktyczny Osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości (moja matka) nabyła ją z tytułu spadku po swoich rodzicach. Posiadam postanowienie Sądu Rejonowego stwierdzające nabycie spadku w 1/8 części. Postanowienie określa udział procentowy pozostałych spadkobierców - poza (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

Zamierzam znieść współwłasność w posiadanym przeze mnie samochodzie. Proszę o informacje jak należy tego dokonać tzn. czy ma to nastąpić przez dokonanie darowizny przez pozostałych współwłaścicieli (...)

Częściowe zniesienie współwłasności

Częściowe zniesienie współwłasności

Współwłaścicielami nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny są trzy osoby. Jedna z nich mieszka w w/w budynku. Brak jest zgodności co do podziału. Jedna z osób informuje (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jaka minimalna ilość dokumentów jest potrzebna do złożenia wniosku do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy propozycja podziału nieruchomości dołączona do wniosku musi być (...)

Dział spadku sądowy a notarialny

Dział spadku sądowy a notarialny

Nabyłem spadek - część gospodarstwa rolnego po mojej Mamie. Jest w sumie 5 spadkobierców i wszyscy zgadzają się na podział spadku (postępowanie spadkowe już odbyło się). Jak lepiej podzielić (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się trzy lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy (...)

Argumenty - zniesienie współwłasności

Argumenty - zniesienie współwłasności

Współwłaściciel ułamkowy w części 1/3 zajął i dalej zajmuje sklep. Od kilku lat trwa postępowanie w sekcji nieprocesowej sądu cywilnego o zniesienie współwłasności. W kontekście konieczności (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Z jakimi kosztami musi się liczyć zarówno kupujący (siostra) jak i sprzedający (dwóch braci), jeśli przedmiotem transakcji jest działka budowlana? Proszę uwzględnić dwie opcje: I opcja: siostra (...)

Sposób zniesienia współwłasności

Sposób zniesienia współwłasności

Jakie kroki muszę podjąć, aby znieść współwłasność gruntu. Na tym gruncie stoi dom, który w połowie zajmuję ja, a w połowie zupełnie obcy mi człowiek. Z człowiekiem tym nie mogę się (...)

Podział dochodów z nieruchomości wspólnej

Podział dochodów z nieruchomości wspólnej

Czy jako współwłaściciel posesji mogę domagać się od drugiego współwłaściciela czynszu dzierżawnego za prowadzenie przez niego działalności gospodarczej na terenie współwłasności? Jeżeli (...)

Orzeczenie o zniesieniu współwłasności - spłaty

Orzeczenie o zniesieniu współwłasności - spłaty

Osoba nieletnia posiada 70 %  udziału w nieruchomości. Właściciel pozostałych 30 % wniósł sprawę o zniesienie współwłasności, chcąc aby jego udziały zostały wykupione w krótkim czasie. (...)

Zniesienie współwłasności-pośrednictwo adwokata

Zniesienie współwłasności-pośrednictwo adwokata

Czy jest możliwość wystąpienia do sądu o wydzielenie współwłasności przez adwokata? Postawione pytanie należy rozumieć w następujący sposób: czy istnieje możliwość wystąpienia do sądu (...)

Wykup współwłasności nieruchomości

Wykup współwłasności nieruchomości

Jestem właścicielem 2/3 nieruchomości. Pozostała część należy do mojego wujka. Chciałbym wykupić jego część. Jednak wujek jest opieszały i zaczyna kręcić, a to nie ma czasu, a to nie wie (...)

Przepisanie działki na jednego ze współwłasności

Przepisanie działki na jednego ze współwłasności

Na działce (z budynkiem) wpisani są rodzice, a potem dopisane zostały także ich nieletnie dzieci. Czy po pewnym czasie można przenieść wspólną własność tylko na jednego z dotychczasowych współwłaścicieli? (...)

Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

Zamierzam odkupić nieruchomość od swojej matki. W chwili obecnej prowadzona jest sprawa o zniesienie współwłasności na tej nieruchomości pomiędzy matką a jej ciotką. Czy kupując udziały w (...)

Uprawnienie do zniesienia współwłasności

Uprawnienie do zniesienia współwłasności

Jestem współwłaścicielem domu dwurodzinnego na zasadach współwłasności. Czy pomimo sprzeciwu sąsiada mogę doprowadzić do podziału tej współwłasności? Uważam, że sąsiad użytkuje część (...)

Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Co oznacza sformułowanie "nieodpłatne zniesienie współwłasności"? Z pytania nie wynika w jakim kontekście zostało zadane powyższe pytanie, stąd spróbujemy wyjaśnić najczęściej przypisywany (...)

FORUM PRAWNE

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności Za tydzień będzie sprawa spadkowa po mojej mamie, która była współwłaścielką nieruchomości. Współwłaścielkami tej nieruchomości są również jej siostra i (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

jak napisać pozew o zniesienie współwłasności gruntu

jak napisać pozew o zniesienie współwłasności gruntu jak napisać pozew o zniesienie współwłasności gruntu ............ dnia ................. (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności Witam, proszę o poradę w poniższym temacie: Kupiłem mieszkanie o pow. 44m2 w budynku 3-odzinnym (pozostali mieszkańcy maja po ok 100m2 każdy). Mieszkanie dzieli na pół (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności Szukam prawnika, który pomógł by mi w kwestii zniesienia współwłasności - chodzi o kamienicę w centrum miasta. Ma ktoś kogoś sprawdzonego w tym temacie? Znam pana (...)

Zniesienie współwłasności działki z domem

Zniesienie współwłasności działki z domem Mam takie pytanie, czy zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej może zostać traktowane jak ponowne nabycie? Jakie wtedy są podatki? Znaczenie (...)

Komu z tgrzech spadkobierców przypadnie własnościowy lokal mieszkaniowy ??

Komu z tgrzech spadkobierców przypadnie własnościowy lokal mieszkaniowy ?? Witam, chciałbym się poradzić odnośnie prawa spadkowego. Jak to jest dokładnie z podziałem mieszkania własnościowego (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności Witam, jestem właścicielem 1/2 mieszkania własnościowego spółdzielczego. Drugim współwłaścicielem jest mój brat. Sytuacja wygląda tak, że chce sprzedać to (...)

zniesienie współwłasności

zniesienie współwłasności Witam. Zamierzam wystąpić o zniesienie współwłasności działki rekreacyjnej. Ponieważ po podziale jedna z działek będzie miała mniej niż min założone w gminnym (...)

sprawa o zniesienie współwłasności

sprawa o zniesienie współwłasności Czy podczas toczącej się sprawy w Sądzie o zniesienie współwłasności jedna z osób należących do podziału może zrobić wycinkę drzew znajdujących się (...)

Porady prawne