Zmiany w Kodeksie wyborczym

Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym? 

Nowelizacja ta zmienia odpowiednie przepisy obu ustaw w ten sposób, że o ważności: wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, a także o ważności wyboru posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, przeciwko którym wniesiono protest (art. 244 § 1a; art. 258 i art. 366 w zw. z art. 244 § 1a Kodeksu wyborczego), wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 324 ust. 1a Kodeksu wyborczego), referendum ogólnokrajowego (art. 35 ust. 2 ustawy o referendum) - Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby. Tak więc o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład właściwej izby Sądu Najwyższego. 

Druga grupa zmian w Kodeksie wyborczym dotyczy unormowań dotyczących rozpatrzenia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła (art. 250 § 2 zdanie pierwsze), odwołania od postanowienia Marszałka Senatu o wygaśnięciu mandatu senatora (art. 282 § 2 zdanie pierwsze) oraz odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o utracie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego (art. 367 § 2 zdanie pierwsze).

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Nowelizacja przewiduje też, że w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy znowelizowanego kodeksu wyborczego, tzn. że sprawę będzie rozpatrywała właściwa izba SN. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kolejny projekt zmian w Kodeksie wyborczym trafił do Sejmu

Kolejny projekt zmian w Kodeksie wyborczym trafił do Sejmu

Obywatelski projekt zmian w Kodeksie wyborczym "Uczciwe wybory", który umożliwia m.in. instalację kamer w lokalach wyborczych i wprowadzenie przeźroczystych, został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Zmianom w projekcie podlega także Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). Pod projektem zmian zebrano 120 tys. podpisów, czyli o 20 tys. więcej niż ustawowe minimum. - Chodzi o zmiany w Kodeksie (...)

Będą zmiany w Kodeksie wyborczym?

Będą zmiany w Kodeksie wyborczym?

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ma on na celu dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do umowy zawartej w 2020 r. między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Chodzi o  udział w niektórych wyborach przez obywateli jednego (...)

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą (...)

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Oto propozycje prezydenta

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Oto propozycje prezydenta

Dziewięcioletnia kadencja członków PKW, wprowadzenie klasyfikowania głosów nieważnych, możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania po zakończeniu głosowania, przezroczyste urny - zakłada prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Bronisław Komorowski podpisał projekt, kierując go do Sejmu. - Musimy przełamać, pokonać zjawiska kryzysowe związane (...)

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Zmiany w Kodeksie wyborczym Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie m.in.: skrócenia procedury sądowoadministracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizacji przepisów w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych, (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt (...)

Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego stanu prawnego. Ma to ułatwić zrozumienie i właściwe stosowanie pojęć w obecnym otoczeniu normatywnym. Wśród zmian znajduje się m.in. usunięcie z Kodeksu pracy nieistniejących sądów (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku. Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. O czym warto pamiętać przy głosowaniu? Jak (...)

Wybory 2011: nowe zasady głosowania

Wybory 2011: nowe zasady głosowania

Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21, niewykluczone, że przez dwa dni. Część Polaków zagłosuje korespondencyjnie. Tegoroczne wybory zaplanowano wstępnie na 23 października – taka data padła po zjeździe zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie termin ustali jednak prezydent, który rozważa również głosowanie na początku listopada. Niezależnie (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja; Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.  ##baner## Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza Prezydent w drodze postanowienia, (...)

Młode kobiety rzadziej głosują. Dlaczego?

Młode kobiety rzadziej głosują. Dlaczego?

Nieważne, czy są to wybory parlamentarne, prezydenckie lub samorządowe. Częściej przy urnach zjawiają się mężczyźni. Według spisu powszechnego z 2002 r. kobiet w Polsce jest 51,6 proc. (czyli na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet). Prawie połowa kobiet w ogóle nie głosuje – donosi Gazeta Wyborcza. Najniższa frekwencja jest wśród młodych (do 29. roku życia) i najstarszych (...)

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

W katastrofie pod Smoleńskiem zginęło piętnastu posłów oraz trzech senatorów – w tym dwóch wicemarszałków Sejmu oraz wicemarszałek Senatu. Mandaty tragicznie zmarłych posłów obejmą osoby, które nie weszły do Sejmu po wyborach w 2007 roku. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu opisuje jeden z rozdziałów ordynacji (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Prezydent RP powołał 19 sędziów, do Izby Cywilnej – siedmiu i do Izby (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie. (...)

SN o wyborze sędziów

SN o wyborze sędziów

Wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. powinien być wykonany w pełni z poszanowaniem zasad Konstytucji RP - uznał SN. ##baner## Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 8 stycznia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów - po rozstrzygnięciu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. I NOZP 3/19 - podjął uchwałę następującej treści: I. (...)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

    Kiedy przysługuje kasacja? Kasacja przysługuje w postępowaniu procesowym od wydanych w drugiej instancji: wyroków (częściowych, wstępnych, uzupełniających, łącznych), postanowień o odrzuceniu pozwu, postanowień o umorzeniu postępowania kończących postępowanie w sprawie wydawanych przez sąd drugiej instancji. Niedopuszczalne jest zaskarżenie orzeczenia (...)

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

Procedura rozpoznawania protestów wyborczych

W związku ze dużą liczbą złożonych protestów wyborczych oraz ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami z zakresu protestów wyborczych, Sąd Najwyższy wyjaśnił procedurę ich rozpoznawania oraz możliwość udziału mediów w czynnościach Sądu. Możliwość złożenia protestów wyborczych Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej (...)

Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty wyborcze

Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty wyborcze

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kontynuował rozpoznawanie protestów wyborczych (sygn. I NSW 60/19) przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 26 maja 2019 r. Do połowy lipca wydano orzeczenia w odniesieniu do 50 protestów W odniesieniu do 7 protestów Sąd Najwyższy uznał zarzuty (...)

Wybór prezydenta można zaskarżyć

Wybór prezydenta można zaskarżyć

Protest przeciwko wyborowi prezydenta może wnieść obywatel, który w dniu wyborów był umieszczony w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Po przeliczeniu głosów z 95 procent komisji wyborczych Bronisław Komorowski ma ponad 5 procentową przewagę nad Jarosławem Kaczyńskim. Ostateczne, oficjalne wyniki wyborów poznamy dzisiaj po południu. Państwowa (...)

Wybory prezydenckie są ważne

Wybory prezydenckie są ważne

Sąd Najwyższy ogłosił, że 14 uznanych protestów wyborczych nie wpłynęło na ich wynik – informuje Gazeta Wyborcza. Posiedzenie sądu zakłóciło chwilowo dwóch mężczyzn, których protesty wyborcze zostały odrzucone. Krzyczeli: "Skandal!". Jeden z nich twierdził, że "Bronisław Komorowski popełnił przestępstwa urzędnicze". Po krótkiej przerwie (...)

Do dzisiaj możemy złożyć protest na wybór prezydenta

Do dzisiaj możemy złożyć protest na wybór prezydenta

Wyborca, który twierdzi, że w trakcie wyborów prezydenckich doszło do naruszenia procedur wyborczych, może jeszcze dzisiaj złożyć protest do Sądu Najwyższego – przypomina Gazeta Prawna. Do wczoraj do godziny 11.30 sąd przyjął 25 protestów wyborczych. Sędziowie zajmą się jednak tylko dwoma z nich – pozostałe zostały złożone niezgodnie z procedurą. W (...)

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

Ustawa o referendum ogólnokrajowym reguluje tryb przeprowadzania referendum: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej na podstawie której Rzeczpospolita przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach oraz w sprawie zatwierdzenia (...)

Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

Pięciu mieszkańców może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia lokalnego referendum, w którym odwołamy najwyższe władze miasta. Muszą to być osoby, które mają prawo wybierania w danej gminie, czyli mieszkają w niej na stałe i są wpisane tam do rejestru wyborców. Inicjatorzy referendum powinni zacząć od powiadomienia o swoim pomyśle osoby, którą chcą (...)

Nie będzie referendum konstytucyjnego

Nie będzie referendum konstytucyjnego

Senat w dniu 25 lipca 2018 r. nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum Izba nie wyraziła zgody na zarządzenie przez prezydenta RP ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie zmian lub uchwalenia nowej konstytucji. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały Senatu w tej sprawie wynosiła 47 głosów. (...)

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Jeśli do niego dojdzie, być może zagłosujemy przez dwa dni, ale nie przez pełnomocnika. SLD chce, by kwestie budowy elektrowni rozstrzygnąć w referendum. Według klubu głosowanie mogłoby się odbyć wraz z jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Głosowania nie wyklucza też premier Donald Tusk. Według niego bez akceptacji społecznej tego typu przedsięwzięcia w Polsce nie mają sensu. W sprawach (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, że nie możemy wykluczyć majątkowego charakteru praw korporacyjnych. Prawa i obowiązki związane (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  W kodeksie spółek handlowych przewidziano możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów względem udziałów innych - nieuprzywilejowanych. Uprzywilejowanie to dotyczyć może wielu aspektów uczestnictwa w spółce. Tytułem przykładu kodeks spółek handlowych wskazuje 3 rodzaje takiego uprzywilejowania: uprzywilejowanie co do prawa głosu, (...)

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

W środę, 14 padziernika br. o godz. 15.00 w Senacie planowane są głosowania nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Tymczasem rolnicy protestują przeciwko nowelizacji. ##baner## Rozpatrzenie nowelizacji przez Senat 13 października br. Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (poselskie projekty (...)

Wybory do Europarlamentu ważne? Już wiadomo

Wybory do Europarlamentu ważne? Już wiadomo

Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne - orzekł Sąd Najwyższy. W głosowaniu, które odbyło się 25 maja, Polacy wybrali 51 europosłów.Do SN wpłynęły 64 protesty wyborcze. W przypadku 13 protestów SN uznał, że zarzuty protestu są zasadne w całości lub części, lecz naruszenie przepisów kodeksu wyborczego lub przestępstwo przeciwko wyborom nie miało wpływu na wynik wyborów. (...)

Ryzykowna optymalizacja podatkowa

Ryzykowna optymalizacja podatkowa

Daniny publiczne, stanowiące niezmiennie zmorę obywatela, są przyczyną ciągłej zabawy w kotka i myszkę Fiskusa z przedsiębiorcami, których najchętniej obarcza się nie tylko samymi podatkami, ale także obowiązkami formalnymi związanymi z ich uiszczaniem. Każda akcja musi jednakże wywołać reakcję, dzięki czemu właściciele firm, z wsparciem światka prawniczego, tworzą coraz (...)

Jak głosować na prezydenta w II turze?

Jak głosować na prezydenta w II turze?

W wyborczej dogrywce wybierzemy między Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyńskim. O tym, kto zostanie prezydentem RP, zdecydujemy 4 lipca. W pierwszej turze wyborów prezydenckich Bronisław Komorowski uzyskał 41,54 proc. głosów, a Jarosław Kaczyński - 36,46 procent. Zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 Nr 47, poz. 544), jeżeli (...)

Limit 30-krotności składek bez zmian

Limit 30-krotności składek bez zmian

Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS. Uznał, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znosząca ograniczenie podstawy rocznej składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej szkodę. Zapadło wiele wyroków, w tym również w Sądzie Najwyższym orzekających winę byłego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

Jesteśmy spółką akcyjną. Zgodnie ze statutem spółki, siedzibą Spółki jest miasto Toruń. Za miesiąc zmieniamy adres siedziby. Będziemy wynajmować nowe pomieszczenia także w Toruniu. Jakie (...)

Spółka cywilna małżonków

Spółka cywilna małżonków

Prowadzę z mężem działalność na podstawie wpisów do ewidencji (każde z osobna) jako spółka cywilna, choć nie mamy spisanej umowy spółki (przed 2001 r. spisywanie umowy nie obowiązywało małżonków). (...)

Zmiana PKD w KRS

Zmiana PKD w KRS

Prowadzimy m.in. usługi gastronomiczne, z wieloma kontrahentami podpisaliśmy umowy o współpracy handlowej i w związku z tym wystawiamy faktury VAT na usługi marketingowe i promocyjne. Czy powinniśmy (...)

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak (...)

Wybór przewodniczącego rady gminy

Wybór przewodniczącego rady gminy

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

Definicja wyborów proporcjonalnych

Definicja wyborów proporcjonalnych

Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe? Wspomniane w pytaniu zasady odnoszą się do sposobu ustalania i obliczania wyników wyborów. Według zasady proporcjonalności podział (...)

Zasady wyborów na sołtysa

Zasady wyborów na sołtysa

Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi. Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym (...)

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną? Należy wskazać na treść art. 398 z ind. 14 k.p.c., który stanowi, że Sąd Najwyższy oddala skargę (...)

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która (...)

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Dostałem wypowiedzenie pracy, uzasadnieniem według mojego pracodawcy, było to że likwiduje moje stanowisko pracy. Miesiąc po moim zwolnieniu dostałem informację od mojego znajomego który pracował (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Upoważnienie kadry kierowniczej przez byłego wójta

Upoważnienie kadry kierowniczej przez byłego wójta

Wójt kadencji 2006-2010 nie wygrał wyborów na nową kadencję, w związku z powyższym na tym stanowisku od 6.XII będzie inna osoba. Czy upoważnienia wydane w różnych sprawach przez poprzedniego (...)

Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? Czy jest to wymagane (...)

Procedura przeprowadzania referendum lokalnego  w sprawie odwołania organu gminy

Procedura przeprowadzania referendum lokalnego w sprawie odwołania organu gminy

Jak wygląda procedura przeprowadzania referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie odwołania organu gminy? Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 (...)

Odwołanie wójta

Odwołanie wójta

Kiedy i kto może odwołać wójta wybranego w drodze demokratycznych wyborów w przypadku np. łamania przez niego dyscypliny pracy? Odwołanie wójta jest dość trudne, mimo iż jest kilka sposobów (...)

Inicjatywa przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Inicjatywa przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Kto może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego? Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców (...)

Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej. Zgodnie z art. 4. § 1 pkt. 9 ksh, głosy (...)

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami (...)

Bezwzględna większość głosów

Bezwzględna większość głosów

Zgodnie z umową spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków, które wymagają większości kwalifikowanej. Czy uchwałę (...)

Kwalifikowana większość głosów

Kwalifikowana większość głosów

Co to jest "większość kwalifikowana" ? W przypadku większości kwalifikowanej mamy do czynienia z sytuacją, gdy określone rozwiązanie nabiera mocy wiążącej, gdy za jego przyjęciem głosowała (...)

Głosowanie wg zasady jeden właściciel - jeden głos

Głosowanie wg zasady jeden właściciel - jeden głos

Art. 23 ust. 2 Ustawy o własności lokali mówi, że w określonej sprawie można głosować w ten sposób, że na każdego właściciela przypada jeden głos. Czy do każdej Uchwały należy załączyć (...)

Udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium.

Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie (...)

Rodzaj głosowania

Rodzaj głosowania

Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku wymagane jest głosowanie (...)

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sytuacja dotyczy spraw osobowych - wyznaczenie pensji - jej podwyższenie lub obniżenie dla jednego z członków z zarządu, który jest jednocześnie jednym z wspólników. Jakie głosowanie powinno (...)

Zasady głosowania przy udzielaniu absolutorium

Zasady głosowania przy udzielaniu absolutorium

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie udzielane absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Czy jest to głosowanie tajne i w formie pisemnej? Czy decyduje tu większość głosów? Czy Radzie (...)

FORUM PRAWNE

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

zmiany w kodeksie pracy

zmiany w kodeksie pracy witam, czy od tego roku zmienione zostały przepisy w kodeksie pracy w stosunku do studentów?? Chodzi mi dokładnie o dni urlopu, czytałem, że od tego roku jest zwiększona liczba (...)

Nazwisko dla dziecka ze zwiazku nieformalnego

Nazwisko dla dziecka ze zwiazku nieformalnego Za niedługo będę rodziła. Ojciec mojego dziecka domaga się by ono nosiło jego nazwisko. (Nie jesteśmy nawet po ślubie cywilnym - jesteśmy całkowicie (...)

Uwaga nowe zmiany w prawie wyborczym!

Uwaga nowe zmiany w prawie wyborczym! Witam. Trybunał sędziów konstytucyjnych stwierdził że aby zapisać w ustawie, że do kadencji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów (...)

Nowy Kodeks Wyborczy 2012 / 2013

Nowy Kodeks Wyborczy 2012 / 2013 Nie wiem czy dobrze kojarze ale zdaje się dzisiaj miał wejść w życie nowy kodeks wyborczy tak? Już jest czyli najblizsze wybory będą według niego? Jakieś zmiany (...)

Kodeks wyborczy 2012

Kodeks wyborczy 2012 Witajcie. czy po tegorocznych problemach z dwu dniowymi wyborami i nowelizacją kodeksu wyborczego, na przyszły rok mają być wprowadzone jakieś zmiany na przyszłość, żeby (...)

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Czy powolujac rade nadzorcza, zgodnie z przepisami, nalezy ja rejestrowac? (orion_3) Niestety w chwili obecnej (od 1 stycznia) TAK! Rzuć okiem na formularze do Krajowego Rejestru Sądowego (...)

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne 9 maja, poniedziałek * (...)

Sfałszowane wybory

Sfałszowane wybory Czy nie zadziwia was, jak wiele głosów w ostatnich wyborach zostało uznane za nieważne (ok. 2 mln!!)? Czy nie powinniśmy bić na alarm i czy ktoś nie powinien się tym zająć?

kiedy wybory sołtysów 2013?

kiedy wybory sołtysów 2013? kiedy wybory sołtysów 2013?

Wybory w Egipcie.

Wybory w Egipcie. Wiem ze to jest forum bardziej prawne, finansowe i polityczne. Wiem bo często to zaglądam i wiem co jest pisane na samym portalu. Troche może mój temat może sie nie zgadzac z założeniami (...)

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej Czy istnieje przepis regulujący zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w podróży służbowej samochodem ciężarowym (TIR)w którym to kabina jest wyposażona (...)

Kradzież, włamanie

Kradzież, włamanie Duży sklep. Między klientami przemyka się pewien powiedzmy pan, znajduje przytulny kącik i tam czeka do zamknięcia owego przybytku. Gdy już nikogo nie ma wychodzi i "bierze (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Referendum gminne

Referendum gminne Witam, przeczytałam dość sporą część ustawy o referendum lokalnym, ale dla mnie to hieroglify. Dlatego proszę tutaj o pomoc: sprawa jest taka, że na niegdyś dzierżawionym przez (...)

Delegacja zagraniczna a referendum

Delegacja zagraniczna a referendum Przebywam i w okresie referendum bede przebywal sluzbowo za granica. Do najblizszego konsulatu, gdzie moge zaglosowac mam okolo 200 km. Czy w tej sytuacji moj pracodawca (...)

Grecka polityka z piaskownicy.

Grecka polityka z piaskownicy. Mam pytanie i jest to pytanie otwarte, czy tylko ja widzę i oceniam nisko poziom Greckiej polityki i polityków. Kryzys, pomoc ze strony unii, obietnice premiera grecji, (...)

Porady prawne