2.10.2017

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności jednej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie jednocześnie. Taka sytuacja może zaistnieć z wielu powodów, np. jeśli kilka osób kupi wspólnie jedną rzecz albo odziedziczy spadek.2 O współwłasności możemy mówić dopiero, gdy osobom przysługuje prawo do rzeczy w całości, a nie do jej poszczególnych, odrębnych części. W polskim prawie mamy dwa rodzaje współwłasności:

 1. współwłasność łączną

 2. współwłasność w częściach ułamkowych (zwykłą).

Kiedy mamy do czynienia ze współwłasnością łączną?

Współwłasność łączna jest szczególnym rodzajem współwłasności i powstaje tylko w przypadkach określonych przez prawo. Taki charakter ma na przykład współwłasność majątku małżonków lub wspólników spółki cywilnej. Do niej stosuje się szczególne przepisy, natomiast nasze rozważania dotyczyć będą współwłasności zwykłej.

Kiedy mamy do czynienia ze współwłasnością ułamkową?

We wszystkich innych przypadkach mamy do czynienia ze współwłasnością w częściach ułamkowych (zwykłą), czyli taką w której zakres uprawnień każdego ze współwłaścicieli wobec rzeczy jest określony ułamkiem (udział).

Przedmiotem wspólnej własności mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości, a oprócz tego także prawa (np. wspólne prawo użytkowania wieczystego).

Współwłasność jest z reguły stanem przejściowym i może być zakończona w każdej chwili przez porozumienie osób uprawnionych albo przez sąd.

Porady prawne

Jakie uprawnienia posiada współwłaściciel rzeczy?

 1. Prawo rozporządzania udziałem. Przysługujące współwłaścicielowi prawo do rzeczy jest wyrażone określoną częścią ułamkową (udział), którą współwłaściciel może swobodnie rozporządzać. Oznacza to między innymi, że może swój udział sprzedać innej osobie, bez uzyskiwania zgody pozostałych współwłaścicieli, a nawet bez ich wiedzy. Nabywca udziału w jego miejsce stanie się współwłaścicielem.
 2. Prawo do zarządzania rzeczą wspólną. Uprawnienie do podejmowania decyzji i czynności odnoszących się do rzeczy wspólnej (zarząd) przysługuje każdemu współwłaścicielowi. Jego realizacja zależy jednak od charakteru konkretnej czynności. W sprawach zwykłego zarządu (bieżące sprawy dotyczące rzeczy) decyzje podejmuje większość współwłaścicieli (w proporcji do udziałów, a nie do liczby osób). W czynnościach przekraczających zwykły zarząd (np. sprzedaż, zastawienie przedmiotu) potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Często zdarza się, że współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia, czy jakaś czynność jest potrzebna, wtedy mają prawo żądać rozstrzygnięcia sądu. W przypadku czynności zwykłego zarządu do sądu może się zwrócić każdy współwłaściciel, w pozostałych - współwłaściciele posiadający co najmniej połowę udziałów. Sąd ma prawo, na żądanie choćby jednego współwłaściciela, powołać zarządcę rzeczy, jeśli istnieją poważne kłopoty ze wspólnym zarządzaniem rzeczą.
 3. Prawo do korzystania z rzeczy. Współwłaściciel ma prawo korzystać z całej rzeczy (tj. używać jej), a także pobierać pożytki jakie ona przynosi (np. część czynszu za wynajęcie lokalu, owoce ze wspólnego sadu), ale musi mieć na względzie, że to samo uprawnienie przysługuje innym współwłaścicielom. Często także w tej kwestii właściciele nie mogą się porozumieć i np. jeden z nich rzecz zabiera i nie pozwala z niej korzystać pozostałym. Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta np. z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści. Tutaj również każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o określenie sposobu korzystania z rzeczy. Ten sposób może polegać na wydzieleniu oznaczonych części rzeczy do wyłącznego użytku poszczególnych osób albo na tym, że współwłaściciele mogą jej używać w wyznaczonym czasie. Wszystkie pożytki jakie rzecz przynosi są dzielone pomiędzy współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziałów
 4. Prawo żądania zniesienia współwłasności. Współwłasność stwarza wiele problemów, dlatego każdy ze współwłaścicieli może zawsze żądać zakończenia tego stanu rzeczy (zniesienie współwłasności). Umowa współwłaścicieli, albo sąd (na wniosek jednego z uprawnionych) określają wtedy jak rzecz zostanie podzielona. Jeśli możliwe jest jej podzielenie między wszystkich tak, aby jej nie zniszczyć lub żeby nie straciła na wartości - dokonuje się podziału rzeczy na tyle części, ilu jest uprawnionych. Gdy rzecz jest niepodzielna, można ją przyznać jednemu współwłaścicielowi, który ma obowiązek zapłacić pozostałym za ich udział w rzeczy. Ostatecznością jest sprzedaż i podział ceny między uprawnionych. Umowa może wyłączyć uprawnienie żądania zniesienia współwłasności, ale tylko na 5 lat.

 

Pamiętaj, że:

 • Współwłaściciel nie może zawrzeć umowy sprzedaży całej rzeczy w imieniu pozostałych uprawnionych, jeśli nie został przez nich do tego upoważniony. Wobec osób trzecich nie jest on przedstawicielem pozostałych,
 • Jeśli w umowie przekazano zarządzanie rzeczą jednemu ze współwłaścicieli, należy mu się wynagrodzenie od pozostałych za wykonane czynności,
 • Każdy ze współwłaścicieli może samodzielnie dokonywać takich czynności, które służą zachowaniu wspólnego prawa (np. wystąpienie do sądu o wydanie rzeczy przeciw osobie innej niż współwłaściciel). Nie ma też znaczenia czy dana czynność należy do kategorii czynności zwykłego zarządu, czy też przekraczających zwykły zarząd.
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

HIV i AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie żyło około 36,7 milionów osób z HIV/AIDS. W Polsce wirusem HIV zakażają się (...)

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

W opiece zdrowotnej nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji. Prawo do niej przysługuje Ci bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną Konstytucja RP gwarantuje: nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Oznacza (...)

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

  Systemy prawne wszystkich państw UE przewidują świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa. Ich celem jest zastąpienie twojego dochodu, jeśli zachorujesz lub urodzisz dziecko i nie możesz w tym okresie zarabiać na życie. Nie martw się więc, pracując legalnie za granicą lub prowadząc tam działalność gospodarczą, uzyskasz zasiłek bez względu na to, (...)

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Czym jest tymczasowe aresztowanie? Areszt tymczasowy to środek zapobiegawczy, który polega na odizolowaniu oskarżonego (podejrzanego) od świata zewnętrznego na czas oznaczony w postanowieniu sądu (do 3 miesięcy). Po tym okresie sąd może jednak przedłużyć tymczasowe aresztowanie ze względu na szczególne okoliczności sprawy.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów (...)

Studencie, zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne

Studencie, zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne

Zaczynasz studia? Wracasz na kolejny rok nauki po zakończeniu wakacyjnej pracy? Zanim wpadniesz w wir wykładów, warsztatów i egzaminów, upewnij się, że masz ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia.   Jako student masz prawo do świadczeń w ramach NFZ, gdy spełniasz jeden z warunków: masz własny tytuł do ubezpieczenia (np. (...)

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

W jakim celu przeprowadza się stwierdzenie nabycia spadku przez sąd? Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby, czyli tzw. otwarcie spadku. Może się jednak okazać, że nie wiadomo, komu przypadł spadek i w jakim zakresie, że istnieje testament, o którym (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie będzie tańsze niż uzyskane środki ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania. Czy będę musiała (...)

Wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego...   Składki za styczeń – grudzień 2022 roku:   Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FS Podstawa wymiaru 3553,20 zł Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67%  2,45% 2,45%  Kwota (...)

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek.  Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Od początku roku nie musi iść do urzędu, aby to zrobić. E-meldunek już działa. Dzięki (...)

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod postacią zachowku. Uprawnienie do zachowku powstaje wówczas gdy spadkodawca sporządził (...)

Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

  Stan faktyczny:   Zawiązano jednoosobową S.A. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Przed rejestracją spółki została podpisana umowa o pracę między jedynym akcjonariuszem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu a spółką reprezentowaną przez członka rady nadzorczej. KSH przewiduje w takich sytuacjach formę aktu notarialnego. (...)

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części właścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym. Mam obawy, ze mój współwłaściciel chce sprzedać dom bez mojej zgody tzn. na pełnomocnictwie podrobić mój podpis i pieczęć notarialną. W jakiej formie i czy jest taka możliwość by zrobić zastrzeżenie w księgach wieczystych, że tylko moje osobiste stawiennictwo będzie brane pod uwagę (...)

Ograniczenia w zbywalności udziału w nieruchomości - opinia prawna

Ograniczenia w zbywalności udziału w nieruchomości - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części właścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym. Mam obawy, ze mój współwłaściciel chce sprzedać dom bez mojej zgody tzn. na pełnomocnictwie podrobić mój podpis i pieczęć notarialną. W jakiej formie i czy jest taka możliwość by zrobić zastrzeżenie w księgach wieczystych, że tylko moje osobiste stawiennictwo będzie brane pod uwagę (...)

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od stycznia Twoją wpłatę ZUS rozliczy bowiem w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Dlatego, jeśli masz zaległości i z tego powodu będziesz miał (...)

Platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich

Platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich

Platforma internetowego rozstrzygania sporów System ten może pomóc jedynie w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami. Platforma internetowego rozstrzygania sporów umożliwia rozwiązywanie sporów przedsiębiorców z klientami w internecie i bez udziału sądu.   Platforma internetowego rozstrzygania sporów dostępna jest we (...)

Zasady leczenia w szpitalu

Zasady leczenia w szpitalu

Skierowanie do szpitala Zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalista, mogą skierować Cię do szpitala. Możesz wtedy wybrać dowolną placówkę na terenie Polski, pod warunkiem że ma ona umowę z NFZ. ##baner## Skierowanie Ze względu na stan zdrowia skierowanie do szpitala może wystawić Ci każdy lekarz. Także ten, u którego leczysz się prywatnie. (...)

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej, które mocno ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich. Teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe – policz koszty, zanim podpiszesz umowę. Uważaj również na opłaty pobierane przy odraczaniu spłaty pożyczki. ##baner## Koniec (...)

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Konsumencie, masz wybór. Wybieraj świadomie! Na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się do tej pory 957 tys. klientów. Wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, dlatego zarówno przy dokonywaniu zmian, jak i przedłużaniu dotychczasowych umów należy być uważnym. ##baner## Prawo (...)

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Z jakimi problemami borykają się obecnie właściciele mieszkań? Komornicy prowadzą rocznie ok. 7.000 spraw eksmisyjnych (postępowań o opróżnienie lokalu). Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Dotychczas obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom, pozbawiając ich praktycznie możliwości pozbycia się lokatorów, nawet (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują również tobie.  ##baner## Kategorie kupujących  Od 1 stycznia 2021 roku polskie przepisy (...)

Ulga na zabytki w PIT

Ulga na zabytki w PIT

Podatkowy "Polski Ład" to również działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju.     Najważniejsze informacje o nowej preferencji Z ulgi na zabytki mogą skorzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, oraz indywidualni właściciele nieruchomości. Ulga jest (...)

Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

Jakie skutki powoduje oświadczenie o odrzuceniu spadku? Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Taka sytuacja pociąga za sobą szereg konsekwencji i zmian. Mogą to być np. zmiany w kręgu osób dziedziczących z ustawy (...)

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

W artykule niniejszym omówiona zostanie zasada ponoszenia kosztów wykonania decyzji dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego albo jego części, doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, zaniechania kontynuacji robót budowlanych, wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, to jest (...)

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego z nich. W sytuacji takiej powstaje wątpliwość jak dokonać rozliczeń z tego tytułu. W pierwszej kolejności wskazać (...)

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez orkan „Ksawery” Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Zasiłek  Kwota (...)

Podróże w kosztach firmy

Podróże w kosztach firmy

Poniżej przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa.   Jak księgować w koszty wydatki dla pracownika za odbytą podróż?  Wydatki ponoszone za pracownika z tytułu używania przez (...)

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym

Na czym polega prawo do usunięcia danych? RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym. Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z nowych uprawnień przyznanych przez RODO osobom, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami RODO, osoba taka ma prawo w przypadkach opisanych w RODO żądać od administratora niezwłocznego usunięcia (...)

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Rzecznik Finansowy ostrzega przed nową metodą oszustów Do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę – podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz instalacji (...)

Wynagrodzenia za zajęcie części nieruchomości przez przedsiębiorcę linii energetycznych - służebność przesyłu

Wynagrodzenia za zajęcie części nieruchomości przez przedsiębiorcę linii energetycznych - służebność przesyłu

Ustanowienie służebności przesytu regulują przepisy kodeksu cywilnego art. 305 1 - art 305 4. Natomiast roszczenia właściciela o ochrony jego prawa własności są uregulowane w przepisach art. 222-230 k.c. Właściciel nieruchomości oraz właściciel urządzeń mogą w drodze umowy ustanowić służebność wraz z wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości. W razie odmowy zawarcia odpowiedniej (...)

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska

Lepsza ochrona konsumentów Sejm przyjął nową ustawę deweloperską, która wzmocni ochronę osób kupujących nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym. Jedną z ważniejszych zmian jest utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, z którego będą wypłacane pieniądze m.in. w przypadku upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez (...)

Nieuczciwi sprzedwacy pod okiem UOKiK. 7 wniosków do prokuratury

Nieuczciwi sprzedwacy pod okiem UOKiK. 7 wniosków do prokuratury

7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgłosił Urząd do Prokuratury w 2014 roku. Dotyczyły one przedsiębiorców sprzedających towary poza lokalem oraz przez internet. Bez względu na to, czy internetowy przedsiębiorca ma siedzibę w Dubaju, Wietnamie, na Malediwach, musi przestrzegać polskiego prawa, jeżeli kieruje ofertę do polskiego konsumenta. Oznacza to, że gdy np. (...)

Sarkozy w PE: Europa nie może być skazana na brak działań

Sarkozy w PE: Europa nie może być skazana na brak działań

Przemawiający w Parlamencie Europejskim Prezydent Francji Nicolas Sarkozy powiedział, że dalsze rozszerzenie UE nie będzie możliwe bez Traktatu z Lizbony i reform instytucjonalnych. "Wszyscy ponosimy odpowiedzialność, jak wydobyć Europę z kryzysu" - stwierdził. W swoim wystąpieniu francuski prezydent wielokrotnie wymieniał Polskę i podkreślał obowiązek politycznej i moralnej (...)

E-recepta za granicą...

E-recepta za granicą...

E-recepta transgraniczna Jeżeli jesteś w innym kraju i potrzebujesz wykupić lek, który przepisał Ci lekarz, możesz wyrazić zgodę na Internetowym Koncie Pacjenta na e-receptę transgraniczną. Można ją zrealizować w Chorwacji, a niedługo w innych krajach unijnych i EFTA. Cross-border e-prescription in Poland E-recepta transgraniczna docelowo ma ułatwiać wykupienie (...)

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE. Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską granicę przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych psów, kotów i fretek.  Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego (...)

W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu

W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu

W 2007 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało blisko 69 tys. osób. Bardzo liczną grupę ofiar stanowią piesi, którzy obok rowerzystów i motorowerzystów określani są mianem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W tracie zderzenia z innym pojazdem kierowca może liczyć na poduszki powietrzne lub pasy bezpieczeństwa. Pieszego i rowerzysty nie (...)

Kolejny etap odmrażania gospodarki

Kolejny etap odmrażania gospodarki

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, (...)

Warto mieć aktualną polisę OC!

Warto mieć aktualną polisę OC!

Rzecznik Finansowy przypomniał, że w związku ze wzrostem płacy minimalnej, od stycznia 2022 roku wzrosły kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń. Większa opłata karna Z początkiem 2022 roku, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosła również wysokość opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), a (...)

Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)

Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)

Stan faktyczny: Po śmierci matki trafiłam wraz z rodzeństwem do Domu Dziecka (było to około 10 lat temu). Od tamtej pory z ojcem żadne z nas nie miało kontaktu (pomimo tego, iż mieszkaliśmy w tej samej miejscowości). Po tym, jak opuściłam Dom Dziecka w 1997r. (moje rodzeństwo nadal tam jest) podjęłam pracę i wynajmowałam 1 pokój. Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Jestem już mężatką (...)

Opłata reklamowa

Opłata reklamowa

Kiedy opłata reklamowa może być pobierana? Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata reklamowa może być pobierana tylko na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Jako współwłaściciel nieruchomości jestem wpisany do księgi wieczystej. Czy w takim przypadku jestem samoistnym posiadaczem? Czy mogę złożyć pozew o ochronę naruszonego posiadania? Czy może (...)

Budynki przy współużytkowaniu wieczystym

Budynki przy współużytkowaniu wieczystym

Czy jest możliwa sytuacja, w której właściciel ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu jest jednocześnie jedynym właścicielem posadowionych na tejże działce budynków, (...)

Nabycie własności przez zasiedzenie

Nabycie własności przez zasiedzenie

Po jakim czasie następuje nabycie własności przez zasiedzenie? Jestem właścicielem połowy domu, którego nie zamieszkuję. Mieszka tam drugi współwłaściciel i jestem ciekawa czy może on przejąć (...)

Zwrot nakładów od współwłaściciela

Zwrot nakładów od współwłaściciela

Posiadam współwłasność w części ułamkowej - 1/2 w działce, na której stoją dwa budynki mieszkalne. Ja zamieszkuję dwupiętrowy budynek wraz z rodziną, który 17 lat temu był niemal w stanie (...)

Zarządzanie dużą wspólnotą mieszkaniową

Zarządzanie dużą wspólnotą mieszkaniową

Umowa o zarządzanie (administrowanie) zawarta jest z spółką X (spółka z o.o.), której 100% właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy. Nie jest zakładem komunalnym lecz spółką komunalną. Nie (...)

Zaległe składki w ZUS a hipoteka na nieruchomości

Zaległe składki w ZUS a hipoteka na nieruchomości

Mój tata prowadzi działalność gospodarczą. Zalega ze składkami ZUS. ZUS rozpisał zaległość na raty. Jednocześnie sąd ustanowił hipotekę przymusową kaucyjną na dom jednorodzinny, którego (...)

Kolejność dziedziczenia po zmarłym bezdzietnie

Kolejność dziedziczenia po zmarłym bezdzietnie

Zmarły J. był między innymi właścicielem nieruchomości, którą otrzymał 20 lat temu w drodze darowizny od swojego ojca w trakcie trwania związku małżeńskiego. Nie wiemy czy była to darowizna (...)

Zasiedzenie działki

Zasiedzenie działki

Czy jeśli spadkobiercy mają stwierdzenie nabycia spadku, to zasiedzenie trzeciej działki jest konieczne, aby założyć księgę wieczystą? Jeśli tak, to jak może przebiegać sprawa o zasiedzenie? (...)

Zasiedzenie udziału we własności

Zasiedzenie udziału we własności

Chciałbym zasiedzieć samoistnie całą działkę, której jestem współwładającym z drugą osobą w stosunku 1/2 do 1/2. Czy współwładanie nie wyklucza zasiedzenia? Jeśli jest Pan współwłaścicielem (...)

Eksmisja lokatorów z mieszkania

Eksmisja lokatorów z mieszkania

Ok 2 lata temu do mieszkania mojego ojca wprowadziła się moja siostra wraz z mężem. Od ok roku zaczęły powstawać konflikty między nimi, kończące się poważnymi kłótniami. Od niedawna zaczęło (...)

Zmiana danych KRS

Zmiana danych KRS

Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez współwłaściciela

Wypowiedzenie umowy najmu przez współwłaściciela

Lokator podpisał ze mną umowę najmu, którą mu wypowiedziałem z trzyletnim terminem. Jestem współwłaścicielem mniejszościowym, ale mam upoważnienia od współwłaściciela w 2/3, a więc od (...)

Zaległości podatkowe na nieruchomości a licytacja

Zaległości podatkowe na nieruchomości a licytacja

Jestem właścicielem w 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej pawilonem. Od 2000 roku ciążą na tej nieruchomości zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (...)

Zasiedzenie udziałów na nieruchomości

Zasiedzenie udziałów na nieruchomości

Dziadek przekazał swoje gospodarstwo rolne moim rodzicom w 1979 r. na podstawie umowy zawartej w obecności pracownika Urzędu Miasta. W umowie tej jednoznacznie stwierdzono, że dziadek jest jedynym (...)

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Witam, w spadku odziedziczyłam działkę na której nic nie ma. Jak na razie jest ona udostępniona sąsiadowi żeby mógł tam składać piasek. Moje pytanie tyczy czy sąsiad może po 10 latach zasiedzieć (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Dwóch spadkobierców po jedynym udziałowcu spółki z o.o. otrzymali w drodze spadku po 50% udziałów. Nie dokonali jeszcze wpisu do KRS jako nowych udziałowców, ale podjęli uchwałę o powołaniu (...)

Świadczenie usług przez wspólnika spółki z o. o.

Świadczenie usług przez wspólnika spółki z o. o.

Czy wspólnik spółki z o. o. (ma 80% udziałów) może podpisać umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług ze spółką z o. o. , w imieniu której występuje zarząd? Czy jest to dopuszczalne (...)

Wspólność łączna w spółce cywilnej

Wspólność łączna w spółce cywilnej

Jak należy rozumieć sformułowanie "bezudziałowy charakter wspólności łącznej" w przypadku wspólników spółki cywilnej, gdy chodzi o nieruchomość, jako majątek łączny spółki? Spółka (...)

Prawo do zasiedzenia nieruchomości

Prawo do zasiedzenia nieruchomości

Moja Babcia dostała w 1935 roku w wyniku podziału własności po zmarłych rodzicach działkę siedliskową o pow. 16 arów oraz w innym miejscu działkę zalesioną o pow. ok. 1 ha. Dziadkowie zmarli (...)

Sprzedaż udziału drugiemu współwłaścicielowi

Sprzedaż udziału drugiemu współwłaścicielowi

Jak należy przeprowadzić formalnie zmianę własności działki budowlanej, na zakup której sporządzono akt notarialny na dwie osoby nie spokrewnione? Teraz te osoby doszły do porozumienia i wyrażają (...)

Przywrócenie posiadania między małżonkami

Przywrócenie posiadania między małżonkami

Jestem rozwiedziony moja była żona nigdy nie była u mnie zameldowana, nie wystąpiła do Sądu po rozwodzie o podział majątku, ale wystąpiła do Urzędu o zameldowanie jej mimo, że nie mieszka ze (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jakie warunki winno spełniać "przewłaszczenie": czy można przewłaszczyć na kogoś przedmiot np. samochód, którego nie jest się właścicielem? Czy osoba, na którą przewłaszczono samochód stanie (...)

Uprawnienia współwłaściciela podczas licytacji

Uprawnienia współwłaściciela podczas licytacji

Jestem właścicielem 1/2 nieruchomości - działki oraz istniejącego na tej działce pawilonu handlowego. Przeciwko drugiemu współwłaścicielowi tej nieruchomości komornik prowadzi egzekucję komorniczą (...)

Mieszkanie służbowe a rozwód

Mieszkanie służbowe a rozwód

Jestem żołnierzem zawodowym i ostatnio otrzymałem propozycję przydziału mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Istnieje możliwość, że kiedyś w przyszłości będzie ono przeznaczone (...)

Nabycie nieruchomości dla małoletniego

Nabycie nieruchomości dla małoletniego

Babcia chce zakupić działkę na rzecz 10-letniego wnuczka, chce aby wnuczek został właścicielem. Obydwoje rodzice dziecka żyją, ale nie chcą uczestniczyć w transakcji, jeśli to możliwe. Czy (...)

Dokonanie darowizny przez pełnomocnika

Dokonanie darowizny przez pełnomocnika

Mojej koleżanki tata jest obywatelem RFN. Posiada część nieruchomości w Polsce w Gdyni. Chciałby tą swoją część przekazać w całości na swoją córkę. Niestety nie może przyjechać do Polski (...)

Zgoda współwłaściciela na ustanowienie hipoteki

Zgoda współwłaściciela na ustanowienie hipoteki

Jeśli osoba będąca współwłaścicielem działki wyraża zgodę na obciążenie jej hipoteką w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę na tej działce przez drugiego współwłaściciela, to (...)

Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca

Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca

Jestem właścicielka nieruchomości zabudowanej. Nieruchomość tę częściowo otrzymałam w spadku po ojcu, część darowała mi Mama i rodzeństwo. Mój mąż jest Niemcem. Mieszkamy w Anglii, ale (...)

Sprzedaż nieruchomości a meldunek

Sprzedaż nieruchomości a meldunek

Jestem jedynym właścicielem posesji, jestem rozwiedziony, moja była żona nie wystąpiła nigdy o podział majątku. Mam synów którzy są u mnie zameldowani ale od kilku lat nie przebywają, wystąpiłem (...)

Darowizna nieruchomosci pomiędzy małżonkami

Darowizna nieruchomosci pomiędzy małżonkami

Ojciec jest właścicielem nieruchomości 105 m2 (budynek jednorodzinny). Jego żona a moja mama nie jest wpisana do księgi wieczystej jako właściciel (współwłaściciel). Czy ojciec może przekazać (...)

FORUM PRAWNE

Ściąganie należności dotyczącej współwłasności

Ściąganie należności dotyczącej współwłasności Witam, przypadek dotyczy ściągania przez komornika należności związanej z mieszkaniem będącym współwłasnością. Należność powstała (...)

Ważne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ważne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mieszkam w kamienicy komunalnej w której jestem właścicielem własnego mieszkania i należę do wspólnoty mieszkaniowej jako jedyny w tym budynku. Sąsiad z góry(główny (...)

Kupno mieszkania z zameldowaną osobą

Kupno mieszkania z zameldowaną osobą Witam, Chcę kupić mieszkanie na kredyt, ale właścicielka (starsza osoba) nie chce wymeldować się przed podpisaniem umowy notarialnej tylko po otrzymaniu pieniędzy. (...)

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania Proszę o poradę. W czerwcu zmarł nasz ojciec. Wcześniej w listopadzie mama. Zostało po nich mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Nie zostawili testamentu, (...)

Wspólny kredyt a rozwód

Wspólny kredyt a rozwód Mam gorącą prośbę o radę w jak mi się wydaje patowej sprawie. Czy jeśli wykreślę się z księgi wieczystej mojego kupionego do spółki z mężem (niedługo eksmężem) (...)

Badanie na ojcostwo ? czy matka musi wyrazić zgodę?!

Badanie na ojcostwo ? czy matka musi wyrazić zgodę?! Wydawało mi się, że przez 10 lat byłem w udanym małżeństwie i nagle posypało się, rozwód i zdrada żony. Okazało się, że przez te wszystkie (...)

Wymeldowanie a opróżnienie pokoju po byłym lokatorze.

Wymeldowanie a opróżnienie pokoju po byłym lokatorze. Dostałam pozytywną decyzję z Urzędu o wymeldowaniu z mojego mieszkania byłego lokatora (jestem jedynym właścicielem i nie jestem spokrewniona (...)

Nielegalny wynajem mieszkania

Nielegalny wynajem mieszkania Mam pytanie z kategorii: wynajem mieszkania. Od 3 tygodni wynajmujemy z chłopakiem mieszkanie. Wprowadziliśmy się ze względu na niskie opłaty. Zawarliśmy umowę z właścicielem (...)

Witam Serdecznie! Mam problem z ojcem alkoholikiem, któremu ok.15 lat temu dziadkowie odpisali ziemię.

Witam Serdecznie! Mam problem z ojcem alkoholikiem, któremu ok.15 lat temu dziadkowie odpisali ziemię. Witam Serdecznie! Mam problem z ojcem alkoholikiem, któremu ok.15 lat temu dziadkowie odpisali (...)

Odszkodowania za słupy

Odszkodowania za słupy Tego rodzaju odszkodowania przysługują właścicielom ziemi, na której znajdują się słupy energetyczne, tranzystory, rurociągi i inne elementy infrastruktury. Zakłady będące (...)

Odszkodowania za słupy

Odszkodowania za słupy [proszę administratora o skasowanie poprzedniego posta o tym samym temacie] Tego rodzaju odszkodowania przysługują właścicielom ziemi, na której znajdują się słupy energetyczne, (...)

Proszę o pomoc w sprawie nabycia spadku i dalszego postępowania

Proszę o pomoc w sprawie nabycia spadku i dalszego postępowania Witam wszystkich.Moja sytuacja wygląda tak iż dostałem w spadku mieszkanie po Mamie.Nabycie spadku stwierdził sąd,wydał stosowne (...)

Podział kosztów w przypadku lokatora, który nie wywiązuje się z obowiązku płacenia czynszu

Podział kosztów w przypadku lokatora, który nie wywiązuje się z obowiązku płacenia czynszu Posłużę się hipotetyczną sytuacją, żeby uprościć: Wariant #1 Nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, (...)

Garaż

Garaż Jestem właścicielem garażu w tzw. dużej wspólnocie oraz współwłaścicielem udziału w nieruchomości. Garaż znajduje się w budynku i jest odrębną nieruchomością (nie jest to garaż (...)

Podpisy u notariusza

Podpisy u notariusza Ilu współwłaścicieli musi wpisać się do ksiąg wieczystych u notariusz jeżeli jest ich dwóch. Czy może to zrobić jeden współwłaściciel. (rom) Pytanie jest z gatunku "trudnych". (...)

Przesył mediów przez prywatną działkę a rekompensata dla właściciela działki

Przesył mediów przez prywatną działkę a rekompensata dla właściciela działki Proszę o poradę .Wraz z małżonką jesteśmy właścicielami mieszkania ( od niedawna)w dwurodzinnym domu. Właścicielem (...)

Podpisanie umowy najmu z datą "wstecz"

Podpisanie umowy najmu z datą "wstecz" Witam, Od 9 miesięcy wynajmuję wraz z żoną mieszkanie. Początkowo mieliśmy z właścicielem spisać umowę, ale współpraca tak dobrze się układała, że (...)

Podział domu na pół pomiędzy dwóch właścicieli

Podział domu na pół pomiędzy dwóch właścicieli Czy wie ktoś może jakie kryteria musi spełniać dom, żeby go można było podzielić na pół?Czy do każdej połwy musi być odrębne wejście (...)

część domu jako spadek po matce ?

część domu jako spadek po matce ? Witam, proszę o podpowiedź w rozwiązaniu problemu : Ojciec i matka wybudowali dom. Mieli wspólność majątkową. Matka zmarła w 1997 roku nie pozostawiając testamentu. (...)

Przekwaterowanie współlokatora do innego mieszkania

Przekwaterowanie współlokatora do innego mieszkania Proszę o poradę w następującej sprawie. Sprawa jest trudna, bo dotyczy mojej matki, ale w tym przypadku dobro moich dzieci jest ważniejsze. Problem (...)

Porady prawne