Bezpieczniej w pracy

Chociaż w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce się poprawił, to wciąż każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób. Konieczna jest więc kontynuacja programu mającego na celu dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w pracy. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała RM

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020- 2022, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Tym samym rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). Stanowi on kontynuację poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV). Program znacząco wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Porady prawne

Wprawdzie w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce  poprawił się, to jednak kontynuacja programu jest niezbędna. W naszym kraju każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób. Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi wynoszą ok. 5 mld zł rocznie, przy czym w kwocie tej nie uwzględniono kosztów ponoszonych, np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację.

– "Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi wynoszą ok. 5 mld zł rocznie, przy czym  kwota ta nie uwzględnia kosztów ponoszonych, np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację" – wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Najważniejsze rozwiązania

Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Powinno to przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W rezultacie ma być mniej strat ekonomicznych (np. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych (wykluczenie z rynku pracy powoduje utratę kompetencji zawodowych).

Realizacja programu wpłynie na tworzenie lepszych, bezpiecznych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania i zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracujących, w tym starszych i niepełnosprawnych. Stanowiska pracy mają być dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników, co powinno skutecznie zapobiegać ich wykluczeniu z rynku pracy.

W programie przewidziano działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tym obszarze.

Program zakłada realizację zadań dotyczących ustalania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi służących zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym  rozwojem technologii i procesów pracy.

Rozwój portalu internetowego www.ciop.pl – prezentującego wyniki  programu – będzie dostarczał stale aktualizowaną wiedzę o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, w tym interaktywne aplikacje informatyczne wspomagające online prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej, a także serwisy dedykowane specjalistycznym służbom (straż pożarna, ratownictwo górnicze, inspekcje) oraz innym odbiorcom (w tym małym i średnim przedsiębiorstwom).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nowoczesne technologie w służbie bezpieczeństwu

Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Dzięki temu znacznie ograniczona ma zostać liczba osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w efekcie – liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Oznacza to także mniejsze straty ekonomiczne (np. wypłaty  rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych – wykluczenie z rynku pracy powoduje bowiem utratę kompetencji zawodowych.

– "Realizacja programu wpłynie na tworzenie lepszych i bezpiecznych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania, a także zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracujących. Co ważne, dotyczy to również osób starszych i niepełnosprawnych. Stanowiska pracy mają być dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników, co będzie zapobiegać ich wykluczeniu z rynku pracy" – wyliczyła minister Bożena Borys-Szopa.

Promowanie BHP

W programie przewidziano także działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tym obszarze.

– "To bardzo ważne, by kształtować i promować dobre praktyki" – powiedziała szefowa MRPiPS.

Program zakłada również realizację zadań dotyczących ustalania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi, których celem jest zapobieganie i ograniczanie ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym  rozwojem technologii i procesów pracy.

To także rozwój portalu internetowego www.ciop.pl prezentującego wyniki programu. Będzie on dostarczał stale aktualizowaną wiedzę o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, w tym interaktywne aplikacje informatyczne wspomagające online prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej. To także serwisy dedykowane specjalistycznym służbom (straż pożarna, ratownictwo górnicze, inspekcje) oraz innym odbiorcom (w tym małym i średnim przedsiębiorstwom).

Zgodnie z szacunkami realizacja programu w latach 2020-2022 będzie kosztować ok. 101,5 mln zł ze środków budżetowych będących w dyspozycji ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne