Co nowego w Ordynacji podatkowej?

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej m.in. zobowiązuje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wystąpienie do Szefa KAS o opinię dot. wydania interpretacji indywidualnej jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa KAS.

Główny cel zmian

Celem nowelizacji jest racjonalizacja wykorzystania zasobów kadrowych w odpowiednich komórkach Krajowej Informacji Skarbowej i komórkach obsługujących szefa Krajowej Administracji Skarbowej - poprzez usunięcie powielania wykonywania czynności w sprawach odpowiadających zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii.

Celem ustawy jest usprawnienie funkcjonowania administracji podatkowej. Przede wszystkim, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie obowiązany wystąpić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub wystąpienia nadużycia prawa jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawione we wniosku o interpretację, nie było wcześniej przedmiotem opiniowania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będą odpowiadać zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, organ interpretacyjny będzie mógł się oprzeć na tej opinii. Opinię wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Zgodnie z ustawą, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie będzie więc musiał występować do szefa z wnioskiem o opinię w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli taka interpretacja była wcześniej dokonana przez szefa KAS.

Porady prawne

Inne zmiany

Nowelizacja uzupełnia także przepisy dotyczące Rejestru Zastawów Skarbowych, o delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, umożliwiając powierzenie prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych organowi Krajowej Administracji Skarbowej innemu niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy mają przyczynić się do usprawnienia obsługi systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie Rejestr Zastawów Skarbowych.

Ustawa przewiduje również zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wyłączenia udziału Prokuratorii Generalnej w wydawaniu opinii o projektach umów i jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100 mln zł. Mianowicie, nowelizacja jednoznacznie wyłącza stosowanie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100 mln zł, w stosunku do:

  1. operacji finansowych związanych z wykonywaniem budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym z zakresu obsługi bankowej;
  2. operacji finansowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
  3. zaciągania pożyczek i kredytów, emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym długiem Skarbu Państwa.

Ma to przyczynić się to do usprawnienia czynności związanych z wykonywaniem budżetu państwa, finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa, koniecznością ich bieżącej, niezwłocznej realizacji.

Ponadto, w wyniku nowelizacji, wyodrębnienie części budżetu państwa dotyczącej finansowania działalności Krajowej Administracji Skarbowej nastąpi dopiero w budżecie państwa na 2019 r. Do dnia wyodrębnienia takiej części, realizacja działalności Krajowej Administracji Skarbowej będzie się odbywała w ramach dotychczasowych części budżetu państwa. Przewidziano bowiem również zmianę przepisów ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przesunięcia wyodrębnionej części budżetowej Krajowej Administracji Skarbowej od 1 stycznia 2019 r. Zmiana ta ma usprawnić funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze finansowo-księgowym oraz umożliwić zaprojektowanie jej kompleksowego budżetu na rok 2019 w wyodrębnionej części budżetu państwa.

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1537) weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2017 roku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne