Elektroniczna dokumentacja medyczna nie tak prędko

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw wprowadza 2 zasadnicze grupy zmian.

Jakie zmiany w zakresie rejestrów medycznych przewidziano?

Ustawa określa budowę rejestrów medycznych. Będą one tworzone przez ministra zdrowia na wniosek określonego podmiotu w drodze rozporządzenia. Nowelizacja dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Na mocy nowelizacji administratorem danych, zamiast ministra zdrowia, zostanie podmiot prowadzący dany rejestr medyczny. Ustawa rozszerza listę podmiotów prowadzących rejestr medyczny o Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wskazuje ona, iż finansowanie i dofinansowanie utworzenia i prowadzenia rejestru może następować w ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej lub w ramach dotacji celowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Rejestry medyczne będą zatem finansowane przez ministra zdrowia w ramach środków przeznaczonych na programy polityki zdrowotnej oraz poprzez dotacje celowe.

Ponadto ustawa ustanawia obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych z rejestrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą dane, oraz przekazywania danych statystycznych, w terminie i formie wskazanej przez ministra. Obowiązek bezpłatnego przekazywania danych do rejestrów obejmie więc usługodawców lub podmioty prowadzące rejestry publiczne i medyczne. Pozwala na przekazywanie informacji między poszczególnymi rejestrami, łączenie ich oraz korygowanie danych.

Porady prawne

Zmiany dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej?

Druga grupa zmian wprowadzonych nowelizacją obejmuje elektroniczną dokumentację medyczną. Ustawa doprecyzowuje samą definicję elektronicznej dokumentacji medycznej, wyróżnia poszczególne elementy, np. e-recepty, e-skierowania i inne dokumenty, m.in. kartę wypisową, kartę od lekarza specjalisty do lekarza wypisującego skierowanie. Obecnie katalog usług elektronicznej dokumentacji medycznej jest otwarty i będzie modyfikowany.

Przedmiotowa ustawa zmienia również określone ustawowo terminy w związku z przesunięciem terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Nowelizacja przesuwa termin wprowadzenia obowiązku wystawiania e-recept na 1 stycznia 2020 r., e-skierowań – na 1 stycznia 2021 r., a pozostałej dokumentacji elektronicznej – na 1 stycznia 2019 r. Ustawa przesuwa także termin wdrożenia tzw. systemu e-krew do 31 grudnia 2019 r.

Co jeszcze ma się zmienić?

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (przesunięcie terminu dotyczącego określonego zakresu danych zamieszczanych w karcie urodzenia, karcie martwego urodzenia, karcie zgonu, a także przekazywania karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 stycznia 2023 r.) oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (uwzględnienie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w katalogu podmiotów, którym dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, przekazuje wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych).

Kiedy zmiany wchodzą w życie? 

Ustawa wchodzi w życie 25 sierpnia 2017 r. Jednakże przepisy nowelizujące ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego wejdą w życie z dniem 15 grudnia 2017 r., a przepisy nowelizujące ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej – z dniem 1 maja 2018 r. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne