Emerytury i renty w górę?

Rząd przyjął projekt ustawy

W marcu 2021 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł, a najniższe świadczenia wyniosą 1250 zł – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie waloryzacji świadczeń. Dodatkowo wzrośnie także m.in. próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych – do 1750 zł.

Porady prawne

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada, że od marca 2021 r. emerytury i renty zostaną podwyższone o 3,84 proc., jednak nie mniej niż o 50 zł.

– "Od 2016 roku do 2020 r. minimalna emerytura i renta wzrosły o 36 proc. – z 882,56 zł do 1200 zł. Od marca przyszłego roku świadczenia te wzrosną do 1250 zł. To najlepiej dowodzi, że zależy nam na poprawie sytuacji osób starszych otrzymujących najniższe świadczenia" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak dodaje szefowa resortu rodziny, w dobie pandemii ta troska jest szczególnie istotna.

Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną natomiast do 937,50 zł.

W związku z  faktem, że dopiero w lutym 2021 r. znany będzie przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent – mając na uwadze sytuację emerytów i rencistów – projekt ustawy przewiduje dodatkowe rozwiązanie na wypadek, gdyby ogłoszony w lutym 2021 r. wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc. (który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł). W takim przypadku do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w projekcie ustawy.

Kryteria dochodowe w górę

Zgodnie z projektem wzrośnie także m.in. próg dochodowy przy świadczeniu miesięcznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – do 1750 zł. Dodatkowo podwyższona zostanie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych (do 2450 zł).

Dzisiaj minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł. 

Waloryzacja także dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

W przyszłym roku wzrośnie próg uprawniający do świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

- "Zadbaliśmy o to, by w związku z waloryzacją emerytur i rent w marcu 2021 r. w projekcie ustawy zapisane zostało także podwyższenie do 1750 zł kryterium przy świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dziś jest to 1700 zł" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dzięki takiemu zapisowi żadna osoba niepełnosprawna nie utraci praw do tego świadczenia w związku z ustawowym wzrostem rent i emerytur.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to nowa forma wsparcia finansowego wprowadzona przez rząd w październiku 2019 r. Dodatkowe środki  służą zaspokajaniu potrzeb życiowych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może obecnie przekraczać 1700 złotych z wyłączeniem dochodów z pracy, alimentów, renty rodzinnej, a także zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków.

Projekt waloryzacji rent i emerytur przyjęty przez Radę Ministrów podnosi ten próg o 50 zł, czyli do 1750 zł.

Do wsparcia w ramach świadczenia uzupełniającego uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem. 

Do tej pory  przyznano ok. 645 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Rząd przeznaczył w tym roku na ten cel ok. 4,5 mld zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne