15.4.2010

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Czym zajmuje się deweloper? 

Działalność dewelopera polega na realizacji inwestycji budowlanej. Deweloper pilotuje budowę mieszkań od samego początku – od analizy potrzeb rynku, potencjalnych klientów, wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji, przez rozpoznanie stanu prawnego terenu pod budowę, zakup nieruchomości gruntowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę), uzyskanie niezbędnej dokumentacji prawno-budowlanej. Po uzbrojeniu terenu deweloper przystępuje do organizacji samej budowy – za pomocą własnych wykonawców bądź na zasadzie zleceń podwykonawcom. W momencie, gdy inwestycja budowlana staje się prawnie możliwa, deweloper poszukuje nabywców przyszłych mieszkań tak, aby z pomocą środków przyszłych nabywców kontynuować przedsięwzięcie (jeżeli sam nie dysponuje wystarczającym własnym kapitałem). Działanie dewelopera kończy się wraz z podpisaniem z nabywcą umowy przenoszącej własność mieszkania i po dokonaniu ostatecznych rozliczeń finansowych z klientem. 

Sprawdzenie dewelopera 

Działalność deweloperska może być prowadzona w formie spółki kapitałowej (najczęściej w Polsce są to spółki z kapitałem zagranicznym), spółki osobowej, agencji obrotu nieruchomościami, prywatnego przedsiębiorstwa budowlanego, spółdzielni budowlanej. Najwięcej informacji o danym deweloperze można uzyskać zapoznając się odpisem z Krajowego Rejestruj Sądowego – jest on dostępny w wydziale rejestrowym sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę dewelopera albo u samego dewelopera, albo też można zajrzeć do właściwego Monitora Sądowego i Gospodarczego wydawanego przez Ministra Sprawiedliwości, który to Monitor bezpłatnie udostępniają sądy. Każdy  wpis do rejestru powinien zostać ogłoszony w tymże Monitorze, każdy zaś przedsiębiorca obowiązany jest przechowywać w lokalu swojej siedziby numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące jego przedsiębiorstwa. 

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Może być aktualny lub pełny. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu.

Odpis aktualny natomiast zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS. Za odpis pełny z rejestru wydany na wniosek trzeba zapłacić 60 zł, natomiast odpis aktualny to koszt 30 zł. Nie trzeba się jednak narażać na te koszta, gdyż wystarczy poprosić dewelopera o odpis albo najlepiej zajrzeć do Monitora Sądowego i Gospodarczego, który powinien być w posiadaniu dewelopera, o czym już wcześniej wspominano. Można także skorzystać z wyszukiwarki podstawowych informacji o spółkach znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

A jakie rubryki są najważniejsze z punktu widzenia klienta dewelopera? Można się dowiedzieć, jaka jest forma prawna dewelopera (Dział 1 Rubryka 1), gdzie znajduje się jego siedziba (D. 1, R. 2), jaki jest kapitał spółki (jeśli jest spółką - D. 1, R. 8), co jest przedmiotem działalności (D. 3, R. 1), o zaległościach i wierzytelnościach (D. 4, R. 1, 2) oraz o toczących się postępowaniach sądowych – likwidacja, zarząd komisaryczny, postępowanie upadłościowe, układowe (D. 6, R. 1-7). Z punktu widzenia zawierania umowy ważny jest Dział 2, Rubryka 1 zatytułowana „Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu”, który może wyglądać np. tak: 

Dział 2 

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

 L.p.

 Numer i nazwa pola

 Nr wpisu

 Zawartość

Wprow.

Wykr.

1.

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

1

-

ZARZĄD

2. Sposób reprezentacji podmiotu

1

-

SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZESI DO WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100 00 ZŁ – KAŻDY Z OSOBNA

 Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

 L.p.

 Numer i nazwa pola

 Nr wpisu

 Zawartość

Wprow.

Wykr.

1

1. Nazwisko/nazwa lub firma

1

-

TYRAŁ

2. Imiona

1

-

ANDRZEJ

3. Numer PESEL/REGON

1

-

56091209794

4. Numer KRS

-

-

******

5. Funkcja w organie reprezentującym

1

-

WICEPREZES

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?

1

-

NIE

7. Data od jakiej została zawieszona

-

-

-------

2

1. Nazwisko/nazwa lub firma

1

-

DOMAGAŁA

2. Imiona

1

-

ARTUR STANISŁAW

3. Numer PESEL/REGON

1

-

48111800657

4. Numer KRS

-

-

******

5. Funkcja w organie reprezentującym

1

-

PREZES

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?

1

-

NIE

7. Data od jakiej została zawieszona

-

-

-------

Należy zatem zwrócić uwagę na to, kto podpisuje umowę ze strony dewelopera – musi to być osoba, która po pierwsze: zrobi to zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w polu „sposób reprezentacji”, a po drugie: widnieje wśród osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania. 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

W protokole odbioru robót budowlanych inwestor ma prawo wskazania wykonawcy wszelkich ewentualnych wad w sposobie ich wykonania przez wykonawcę i określenia terminu na ich usunięcie lub wyboru innego rozwiązania spośród przysługujących mu wobec wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") (...)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr osób, które sprawują kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Sprawdź, czy obejmuje cię obowiązek wpisu do CRBR i kiedy taki wpis trzeba uzyskać. ##baner## Co to jest CRBR dla osób kontrolujących (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Czy jest możliwe skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej spółki handlowej?

Czy jest możliwe skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej spółki handlowej?

Jakie zmiany dotyczą zawieszenia działalności gospodarczej?20 września 2008 r. weszła w życia ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wśród licznych zmian, nowelizacja ta reguluje kwestię zawieszenia (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Informacje ws. Wykazu podatników VAT W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

Ogólne informacje o KRS

Ogólne informacje o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, czy dłużnicy niewypłacalni. Nie jest to oczywiście wyliczenie wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym (...)

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zwany potocznie rejestrem pedofilów) składa się z dwóch oddzielnych baz danych: Rejestru z dostępem ograniczonym; Rejestru publicznego. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem (...)

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czemu służy rejestr setOstatni( '4' ); pośredników setOstatni( '5' ); ubezpieczeniowych? Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Taki rejestr składa się z:  rejestru agentów ubezpieczeniowych;  rejestru brokerów ubezpieczeniowych.  Agentem (...)

Fundacja - jak ją założyć i co się z tym wiąże?

Fundacja - jak ją założyć i co się z tym wiąże?

Założyć fundację może każdy, niezależnie czy jest obywatelem polskim czy nie; może to zrobić osoba fizyczna jak i prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Ważne jednak jest, żeby fundacja miała siedzibę w Polsce oraz realizowane przez nią cele zgodne były z podstawowymi interesami (...)

TK o ostateczności postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

TK o ostateczności postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis naruszają konstytucyjne (...)

Jakie informacje spółki handlowe muszą zamieszczać w pismach i zamówieniach handlowych?

Jakie informacje spółki handlowe muszą zamieszczać w pismach i zamówieniach handlowych?

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.   Czym zajmuje się Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego? Do zadań Centralnej Informacji ma dodatkowo (...)

Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

  Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych (PIT) za 2008 rok. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym. Najwyżej jeden procent należnego podatku możemy przekazać na (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2021 roku przedsiebiorcy mogą prowadzić działalność w nowej formie - prostej spółki akcyjnej. Kluczową cechą tej spółki jest niski kapitał akcyjny wymagany do jej założenia, wynoszący 1 zł. Przeczytaj, jak założyć prostą spółkę akcyjną i (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak założyć komitet społeczny

Jak założyć komitet społeczny

Witam serdecznie, potrzebuję Państwa pomocy w pewnej sprawie. W raz z mieszkańcami naszego miasta chcieliśmy założyć komitet społeczny. Od czego mamy zacząć? Jakie są formalności? Niniejsza (...)

Ważność prokury

Ważność prokury

Zawieram umowę ze spółką akcyjną. Ze strony kontrahenta spółkę reprezentuje umocowany przez zarząd prokurent. Prokura jest sporządzona na piśmie, jednak nazwisko prokurenta nie figuruje w odpisie (...)

Informacja o upadłości spółki z o.o.

Informacja o upadłości spółki z o.o.

Mam dłużnika - spółkę z o.o. i mam zamiar skierować przeciwko niej pozew o zapłatę. Jednakże należność jest bardzo wysoka, więc i kwota wpisu sądowego będzie niemała. Chciałbym najpierw (...)

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Czy istnieje możliwość wykreślenie budynku z ewidencji zabytków? Nabyłem budynek który miał być zburzony i na jego miejsce miał być postawiony inny. Niestety okazało się że widnieje on w (...)

Usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Dłużników

Usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Dłużników

Jak doprowadzić do usunięcia wpisu w Krajowym Rejestrze Dłużników? Jeśli chodzi o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, to rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów (...)

Data przystąpienia wspólnika do spółki

Data przystąpienia wspólnika do spółki

Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data złożenia aktualizacji w US (...)

Pozwanie gminnego ośrodka kultury

Pozwanie gminnego ośrodka kultury

Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć do sądu gospodarczego. W przypadku (...)

Odwołanie prokury w spółce z o. o.

Odwołanie prokury w spółce z o. o.

Czy prokurent musi wiedzieć, że jego prokura została odwołana dla skutecznośći odwołania prokur przez zarząd ? Zagadnienie prokury regulują przepisy art. 1091 – 1099 kodeksu cywilnego. Zgodnie (...)

Naprawa własna budynku objętego rękojmią

Naprawa własna budynku objętego rękojmią

Firma zakupiła lokal użytkowy od dewelopera. Developer przy sprzedaży pisemnie oświadczył iż przekazuje lokal bez wad fizycznych i udziela na niego 3 letniej rękojmi. Po 3-ch miesiącach eksploatacji (...)

Zmiana siedziby spółki z o.o.

Zmiana siedziby spółki z o.o.

Jestem prokurentem w spółce z o.o. W zarządzie jest dwóch Niemców przebywających aktualnie na terenie Niemiec. Przenieśliśmy siedzibę do innego miasta. Złożyłem w KRS wniosek o zmianę wpisu, (...)

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Komplementariusz wniósł do spółki komandytowej (w trakcie jej trwania) dodatkowy wkład pieniężny. Czy konieczne jest zgłaszanie zmiany umowy do KRS? Należy zauważyć, iż obowiązek wpisu do (...)

Wniosek o REGON dla spółki jawnej

Wniosek o REGON dla spółki jawnej

Jesteśmy w trakcie oczekiwania na decyzję zawiązania spółki jawnej przez Sąd. Pytanie: czy składając wniosek o REGON potrzebny jest nam numer rejestrowy nadany przez Sąd czy wystarczy kopia wniosku (...)

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? (...)

Elementy wniosku o wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

Elementy wniosku o wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

Jakie elementy muszą być zawarte we wniosku o wpis spółki z o.o. do Krajowego rejestru Sądowego? Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę sądową od wpisu spółki do KRS (1.000 zł) oraz (...)

Zobowiązania likwidowanej spółdzielni

Zobowiązania likwidowanej spółdzielni

Jestem przed finalizacją zakupu mieszkania spółdzielczego własnościowego; na budynku jest hipoteka umowna zwykła na sporą kwotę. Co dzieje się z zobowiązaniami spółdzielni, jeżeli zostanie (...)

Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego? Przepisy ustawy prawo (...)

FORUM PRAWNE

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Akustyka w mieszkaniu - tragedia proszę o pomoc co zrobić :/

Akustyka w mieszkaniu - tragedia proszę o pomoc co zrobić :/ Witam Serdecznie Wszystkich. Mianowicie piszę w sprawie która nie daje mi spać ? mianowicie zakupione mieszkanie od dewelopera. Zakupiłem (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

Porady prawne