24.11.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak dostać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat?

Jeśli nie możesz pracować, bo musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, to przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kto i w jaki sposób może otrzymać taki zasiłek.

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy?

Każdy, kto spełni oba poniższe warunki:

 1. nie może pracować, bo opiekuje się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat oraz:
  • jest jego rodzicem,
  • jest jego rodzicem adopcyjnym,
  • jest jego rodzicem zastępczym,
  • jest jego opiekunem prawnym,
  • nie jest to jego dziecko, ale je wychowuje i utrzymuje,
 2. ma ubezpieczenie chorobowe i:
  • jest pracownikiem (ma umowę o pracę),
  • jest zleceniobiorcą (ma umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, na przykład jesteś nianią),
  • współpracuje ze zleceniobiorcą,
  • wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (czyli pracujesz w domu i na przykład składasz długopisy, szyjesz, tworzysz biżuterię pasmanteryjną z filcu),
  • prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą,
  • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i masz skierowanie do pracy,
  • jest osobą duchowną,
  • odbywa służbę zastępczą.

Nie dostanie się zasiłku, jeśli inne osoby z rodziny, z którymi mieszka zainteresowany, mogą opiekować się dzieckiem.

 Umowa uaktywniająca to umowa zlecenie dla osoby fizycznej, która opiekuje się dzieckiem:

 • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, 
 • w wieku do 4 lat w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

 

Umowa taka ma formę pisemną, zawierana jest między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Kiedy możesz dostać zasiłek?

Kiedy musisz zostać w domu z dzieckiem, bo:

 • niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkołę dziecka (na przykład z powodu awarii),
 • zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun dziecka,
 • inspektor sanitarny podejrzewa, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej i wydał decyzję o izolacji dziecka,
 • twój małżonek, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu,
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.

Jak długo możesz dostawać zasiłek?

Nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Jest to łączna liczba dni do wykorzystania — wspólnie dla ojca i matki — na wszystkie zasiłki opiekuńcze w roku kalendarzowym. Liczba dni nie zmienia się  niezależnie od tego, ile masz dzieci pod opieką.

Przykład:

Jeżeli masz dwoje dzieci, które mają mniej niż 8 lat, to zasiłek na opiekę nad nimi dostaniesz łącznie przez 60 dni (a nie 120 dni).

Zasiłek opiekuńczy możesz dostać także w innej sytuacji (na przykład kiedy nie pracujesz, bo opiekujesz się chorym dzieckiem lub innym chorym z rodziny). Również wtedy liczba dni, przez które możesz dostawać zasiłek, sumuje się i łącznie nie może przekroczyć 60 dni.

Ojciec dziecka albo inna osoba z rodziny może dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli matka dziecka dostaje zasiłek macierzyński i w czasie 8 tygodni po porodzie:

 • wymaga opieki szpitalnej,
 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i dlatego nie może opiekować się dzieckiem,
 • porzuciła dziecko.

Taki zasiłek nie sumuje się z pozostałymi zasiłkami i nie jest związany z rokiem kalendarzowym. Ojciec dziecka bądź inna osoba z rodziny może dostać taki zasiłek do 56 dni kalendarzowych, nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko ukończy 8 tydzień życia.

Jak ubiegać się o zasiłek?

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty.
 2. Złóż dokumenty w ZUS albo u płatnika składek. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pełnomocnika. Możesz je także wysłać pocztą.

Płatnik składek to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

Jaka jest wysokość zasiłku?

80% podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Podstawa wymiaru zasiłku:

 • jeżeli jesteś pracownikiem — to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Od tej kwoty odejmij składki na ubezpieczenia społeczne w części, którą opłacasz.
 • jeśli nie jesteś pracownikiem — to twój przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Od tej kwoty odejmij jeszcze jej 13,71 %.

 

Gdy zaś masz ubezpieczenie chorobowe krócej niż 12 miesięcy — wtedy podstawę wymiaru zasiłku wylicza się na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną, dotyczą cię inne szczególne zasady. 

Kiedy złożyć dokumenty?

Można je złozyć w każdym czasie, gdy masz już wszystkie wymagane dokumenty. Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek. Przykład: jeśli opiekujesz się dzieckiem od 1 do 8 lipca, to ostatni dzień, za który możesz dostać zasiłek, to 8 lipca. Czyli, aby dostać zasiłek, musisz złożyć wszystkie dokumenty do 8 stycznia następnego roku (6 miesięcy po 8 lipca). 

Jeżeli z jakichś powodów nie możesz złożyć wniosku w tym terminie (na przykład ze względu na chorobę), to możesz złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć.

Takie podania są rozpatrywane bezpłatnie.

Co trzeba przygotować?

 • wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15,
 • dokument, który potwierdzi konieczność opieki nad dzieckiem:
  • samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, dlaczego zostajesz w domu z dzieckiem — jeśli żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkoła, do której chodzi twoje dziecko, zostało niespodziewanie zamknięte,
  • decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka — jeśli istnieje podejrzenie, że twoje dziecko może być nosicielem choroby zakaźnej,
  • zaświadczenie lekarskie osoby, która na stałe opiekuje się dzieckiem (na przykład twojego małżonka) — jeśli taka osoba jest chora, leczy się w szpitalu lub w innej placówce albo z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem,
  • samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, że matka dziecka dostaje zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie — jeśli matka dziecka jest w szpitalu i pobiera taki zasiłek,
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym rodzica albo opiekuna dziecka. Pierwsze wydaje lekarz orzecznik ZUS, komisja lekarska ZUS, lekarz rzeczoznawca KRUS albo komisja lekarska KRUS, a drugie zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, że matka porzuciła dziecko (wpisz datę porzucenia) — jeśli matka porzuciła dziecko,
  • kopię zwolnienia lekarskiego niani albo dziennego opiekuna dziecka (napisz, że kopia jest zgodna z oryginałem) oraz samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, że taka osoba choruje i nie może opiekować się twoim dzieckiem — jeśli taka osoba jest na zwolnieniu lekarskim,
 • zaświadczenie płatnika składek  jeśli wiesz, że to ZUS wypłaci Ci zasiłek:
  • ZUS Z-3   jeśli jesteś pracownikiem,
  • ZUS Z-3b  jeśli:
   • masz pozarolniczą działalność,
   • współpracujesz z osobą, która ma pozarolniczą działalność,
   • jesteś osobą duchowną,
  • ZUS Z-3a   w pozostałych przypadkach,
 • dokument tożsamości  na przykład dowód osobisty albo paszport  jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

 • u płatnika składek  na przykład twojego pracodawcy  jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • u płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek  jeśli płatnik zatrudnia mniej niż 20 pracowników,
 • w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek  jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Ile trzeba będzie czekać?

Zasiłek dostaniesz do 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku, dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Jeżeli płatnik składek odmówi ci zasiłku, to możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Od decyzji możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od dnia otrzymania decyzji z ZUS.

Porady prawne

Jak dostać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad chorym dzieckiem?

Jeśli nie możesz iść do pracy, bo opiekujesz się chorym dzieckiem, to też przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kto i w jaki sposób może otrzymać taki zasiłek.

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy?

Możesz go uzyskać, gdy spełniasz oba poniższe warunki:

 1. nie możesz pracować, ponieważ opiekujesz się chorym dzieckiem i:
  • jesteś jego rodzicem,
  • jesteś jego rodzicem adopcyjnym,
  • jesteś jego rodzicem zastępczym,
  • jesteś jego opiekunem prawnym,
  • nie jest to twoje dziecko, ale wychowujesz je i utrzymujesz,
 2. masz ubezpieczenie chorobowe i:
  • jesteś pracownikiem (masz umowę o pracę),
  • jesteś zleceniobiorcą (masz umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, na przykład jesteś nianią),
  • współpracujesz ze zleceniobiorcą,
  • wykonujesz pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (czyli pracujesz w domu i na przykład składasz długopisy, szyjesz, tworzysz biżuterię pasmanteryjną z filcu),
  • prowadzisz działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą,
  • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i masz skierowanie do pracy,
  • jesteś osobą duchowną,
  • odbywasz służbę zastępczą.

Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Jednak zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.

Nie dostaniesz zasiłku, jeśli inne osoby z rodziny, z którymi mieszkasz, mogą opiekować się chorym dzieckiem. Zasada ta nie obowiązuje — jeśli dziecko ma mniej niż 2 lata.

Jak długo możesz dostawać zasiłek?

Zasiłek będziesz dostawać maksymalnie przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym  jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem, które ma mniej niż 14 lat,
 • 14 dni w roku kalendarzowym  jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat.

Łączna liczba dni, którą możesz wykorzystać na wszystkie zasiłki opiekuńcze w roku kalendarzowym to 60 dni. Liczba dni nie zmienia się  niezależnie od tego, ile masz dzieci pod opieką. Przykład: jeśli masz dwoje dzieci, które mają mniej niż 14 lat, to zasiłek na opiekę nad nimi dostaniesz łącznie przez 60 dni (nie 120 dni). 

Pamiętaj, że zasiłek opiekuńczy możesz dostać też w innej sytuacji (na przykład kiedy nie pracujesz, bo opiekujesz się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, lub opiekujesz się innym chorym z rodziny). Także wtedy liczba dni, przez które możesz dostawać zasiłek, sumuje się i łącznie nie może przekroczyć 60 dni.

Co należy zrobić?

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. 
 2. Złóż dokumenty w ZUS albo u płatnika składek (na przykład u twojego pracodawcy). Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Możesz je też wysłać pocztą.

Jaka jest wysokość zasiłku?

80% podstawy wymiaru zasiłku (zob. wyżej). Wysokość zasiłku wyliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

Kiedy złożyć dokumenty?

Od razu, gdy masz już wszystkie potrzebne dokumenty.

Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek. Przykład: jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem od 1 do 8 lipca, to ostatni dzień, za który możesz dostać zasiłek, to 8 lipca. Czyli, żeby dostać zasiłek, złóż wszystkie dokumenty do 8 stycznia następnego roku (6 miesięcy po 8 lipca).

Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć wniosku w tym terminie (na przykład leżysz w szpitalu) możesz złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć.

Złóż zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) do 7 dni od jego wystawienia. 

ZUS rozpatruje takie wnioski bezpłatnie.

Co należy przygotować?

Jeśli lekarz i twój płatnik składek mają swoje profile na PUE ZUS — lekarz wystawi ci zwolnienie elektroniczne (e-ZLA), które trafi automatycznie do ZUS i płatnika.

Jeśli dostaniesz wydruk zwolnienia elektronicznego (e-ZLA), a twój płatnik składek ma profil elektroniczny na PUE ZUS — nie składaj zwolnienia lekarskiego — trafi ono automatycznie do ZUS i płatnika.

Jeżeli twój płatnik nie ma profilu na PUE ZUS — poinformuje cię o tym pisemnie.

 • zaświadczenie płatnika składek  jeśli wiesz, że to ZUS wypłaci ci zasiłek:
  • ZUS Z-3   jeśli jesteś pracownikiem,
  • ZUS Z-3b — jeśli:
   • masz pozarolniczą działalność,
   • współpracujesz z osobą ubezpieczoną, która ma pozarolniczą działalność,
   • osobą duchowną,
  • ZUS Z-3a — w pozostałych przypadkach,
 • dokument tożsamości  na przykład dowód osobisty albo paszport  jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Jeśli opiekujesz się dzieckiem podczas pobytu za granicą  zamiast zaświadczenia od polskiego lekarza dostaniesz zaświadczenie, które wystawi zagraniczny lekarz. Dane, które muszą być w zaświadczeniu:

 • nazwa zakładu leczniczego (na przykład szpitala albo przychodni) oraz imię i nazwisko lekarza,
 • data wystawienia zaświadczenia oraz podpis lekarza,
 • data początkowa i końcowa okresu, w którym będziesz opiekować się dzieckiem.

Czy zaświadczenie trzeba przetłumaczyć na język polski?

 • Nie  jeśli zostało wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie, które podpisało z Polską umowę w zakresie zabezpieczenia społecznego.
 • Tak  jeśli zostało wystawione w pozostałych państwach. Tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

 • u płatnika składek — na przykład u twojego pracodawcy  jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • u płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek  jeśli płatnik zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Zaświadczenie lekarskie złóż u płatnika składek,
 • w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek  jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Ile trzeba czekać?

Zasiłek dostaniesz do 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku — dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie.

Jeśli płatnik składek odmówi ci zasiłku, możesz poprosić ZUS o decyzję.

Co, gdy nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Od decyzji możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom (...)

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje również opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to osoba, która na podstawie postanowienia polskiego sądu sprawuje pieczę nad dzieckiem (małoletnim obywatelem Ukrainy), które przebywa (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze na dłużej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze na dłużej

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym 31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ponadto, rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Rząd działa zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom chce ograniczyć w Polsce duże (...)

Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

W jakich okolicznościach możliwe jest uzyskanie zasiłku opiekuńczego? Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik opiekował się osobiście członkiem swojej rodziny, ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Natomiast, aby zrekompensować mu utracone w tym czasie zarobki (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.

Ze względu na wzrost fali zachorowań na COVID-19, od 1 lutego do 27 lutego w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia na mocy którego rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r. Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony wpierw do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r.  ##baner## Opieka (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada

Od  9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kiedy i dla kogo? Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia

Ważna informacja dla rodziców. – W związku z aktualną wciąż trudną sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 31 stycznia br. na dotychczas obowiązujących zasadach – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. (...)

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. ##baner## Zawieszenie (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 lutego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 lutego

Mamy ważną wiadomość dla rodziców i opiekunów. – "Stale monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju i różne jej aspekty. Zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach do 14 lutego" – poinformowała minister rodziny (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. ##baner## Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia br.

Od 9 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r.  ##baner## Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

Uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2020 r. ustawa wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24 czerwca 2020 r., ale z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które (...)

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym - jeszcze dłużej...

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym - jeszcze dłużej...

31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ponadto, rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r. Następnie okres (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 23 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 23 maja 2021 r.

Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 23 maja 2021 r.  ##baner## Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

Rodzice 2,5-letniego dziecka oboje pracujący na pełen etat w wyniku zdarzenia losowego (opiekunka zajmująca się dzieckiem popołudniami miała wypadek, a babcia zajmująca się dzieckiem przed południem wyjechała do sanatorium) nie mają nikogo, kto mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem, gdy (...)

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Czy osobie, która sprawuje opiekę nad chorym w wieku powyżej lat 80, przysługuje płatne zwolnienie lekarskie? Jeżeli tak, to jakie musi spełnić warunki? Na jak długo można uzyskać takie zwolnienie? Osobie, która sprawuje opiekę nad chorym, przysługuje zasiłek opiekuńczy, lecz jego (...)

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony? Ubezpieczonemu – ojcu dziecka w określonych sytuacjach może przysługiwać zasiłek macierzyński. Po pierwsze w razie śmierci (...)

Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

Czy jest określony maksymalny okres czasu, na którym mogę przebywać na opiece. Urodziło mi się następne dziecko, a pozostałe są w wieku od 4 do 8 lat. Jaki przepis to reguluje? Dokładniej chodzi mi o opiekę nad żoną i dziećmi. Czy lekarz wypisuje mi L-4 wpisując na nim opieka, czy normalne (...)

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Uprzejmie proszę o informację, czy moja żona, która zrzekła się na moją rzecz prawa do dwóch dni urlopu w roku przysługującego osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, ma prawo ubiegać się o wypłatę z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Moja żona była (...)

Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego

Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego

Żona jest na L4 przed porodem - ok. 14 dni z zaleceniem leżenia. Mamy dziecko 5 letnie (zdrowe) uczęszczające do przedszkola (ok.2 km). Żona posiada firmę (jednoosobowo). Moja praca wymaga dojazdu ok.30min. poza miejscowość zamieszkania (praca głównie w biurze od 9 do 17-ej). Czy biorąc powyższe (...)

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Czy zasiłek opiekuńczy może pobierać również siostra chorego dziecka, w sytuacji, kiedy rodzice nie mają takiej możliwości? Zasiłek opiekuńczy przysługuje na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu podlegającemu (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Moja przyszła żona z pierwszego związku posiada dwóch synów (17 lat i 12 lat). Ojciec dzieci ma równe prawo z matką do wychowywania dzieci. Rozwód odbył się bez orzekania o winie i pozbawiania kogokolwiek praw rodzicielskich. W moim przypadku matka córki nie żyje, córka ma 10 lat i mieszka (...)

Zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka

Zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka

Mam dziecko, które często choruje. Ile dni w ciągu roku przysługuje matce na opiekę nad dzieckiem i ile % wynagrodzenia jej przysługuje? Sprawowanie opieki nad dzieckiem zaliczane jest do przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, przy czym okoliczność tę należy udokumentować. Zgodnie (...)

Opieka nad dzieckiem a choroba matki

Opieka nad dzieckiem a choroba matki

Matka samotnie wychowuje dziecko. Ojciec pozbawiony jest praw rodzicielskich. Czy, gdy matka dziecka np. zachoruje, czy babcia dziecka (matka matki) ma prawo do opieki nad dzieckiem i czy ma prawo za ten czas poboru zasiłku z ZUS? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż matka dziecka posiada (...)

Ograniczenia kontaktu dziecka z teściami

Ograniczenia kontaktu dziecka z teściami

Ponad trzy lata temu mieliśmy z mężem wypadek samochodowy, w wyniku którego mąż zmarł. Ja poruszam się na wózku inwalidzkim. Podczas gdy ja leżałam w szpitalu, mój syn znajdował się pod opieką teściów. Jednak od dwóch lat syn mieszka ze mną i z pomocą mojej dosyć sporej rodziny i (...)

Czy będzie przysługiwał mi nadal zasiłek opiekuńczy pomimo pobierania emerytury?

Czy będzie przysługiwał mi nadal zasiłek opiekuńczy pomimo pobierania emerytury?

Opiekuję się moją mamą. Z tego tytułu otrzymuje zasiłek opiekuńczy. W tym roku przechodzę na emeryturę. Czy będę mogła nadal pobierać ten zasiłek? Odpowiedź na Pani pytanie znajdujemy w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 j.t.). Zgodnie z art. (...)

Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

W zakładzie pracy zatrudniającym poniżej 20 osób w dniu 1.09.2010 przyjęto do pracy nową pracownicę. W dniu 23.09.2010 przedłożyła ona zaświadczenie ze szpitala stwierdzające, że od dnia 22.09.2010 przebywa ona w szpitalu wraz z dzieckiem na oddziale dziecięcym. Po opuszczeniu szpitala (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Zasiłek chorobowy a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek chorobowy a zasiłek opiekuńczy

Czy jest różnica między wynagrodzeniem dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu własnej choroby a opieką nad chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny? Za czas opieki nad członkiem rodziny przysługuje tzw. zasiłek opiekuńczy (jeżeli jest konieczność, aby pracownik (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)