Jak zarejestrować zgon?

Kto powinien dokonać zgłoszenia zgonu w urzędzie stanu cywilnego? 

Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku), tzn. jej:

  • małżonek,
  • krewni zstępni (np. dziecko, wnuk),
  • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwo),
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa).

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu także przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Gdzie trzeba zgłosić zgon? 

Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon, przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon, który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku).

Porady prawne

Jaki jest termin na zgłoszenie zgonu? 

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:

  • 3 dni od sporządzenia karty zgonu,
  • 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

Rejestracja zgonu

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie:

  • karty zgonu oraz 
  • protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Dopiero zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej. 

Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, to wystarczy, że potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej.

Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone  aktu zgonu: jeden  z nich należy przedłożyć administracji cmentarza.

Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2064).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne