Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?

31 maja 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wykształcenie, uzyskane przed dniem 31 maja 2006 r., którego kierunek lub zawód techniczny był określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę architektów czy izbę inżynierów budownictwa, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Porady prawne

Zgodnie z Prawem budowlanym, za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:  

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;  

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 

 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;  

 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;  

 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;  

 • rzeczoznawstwo budowlane.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz rzeczoznawstwa budowlanego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

Jak powinna przebiegać praktyka zawodowa?

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Ta praktyka zawodowa odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego

Według nowego rozporządzenia do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów. 

Jak nadawane są uprawnienia budowlane?

Izba architektów lub izba inżynierów budownictwa prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z 2 etapów:

 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;

 2. egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia odpowiednich wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane;

 2. książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą

 3. dowód uiszczenia opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej.

Zakres i sposób przeprowadzania egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

 1. znajomości procesu budowlanego;

 2. umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany: 

 • na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności; 

 • na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 

 • na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. 

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane. 

Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez izbę architektów lub izbę inżynierów budownictwa . 

Zawiadomienie o terminie egzaminu izba doręcza, przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, co najmniej na miesiąc przed tym terminem. 

Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

Po zakończeniu części ustnej egzaminu w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję: 

 • o nadaniu uprawnień budowlanych - w razie pozytywnego wyniku egzaminu; 

 • o odmowie nadania uprawnień budowlanych - w razie negatywnego wyniku części ustnej egzaminu

W decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych izba określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

Jakie będą zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne?

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy izby. Opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. 

Opłata  zaś z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej nie podlega zwrotowi, natomiast opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu  oraz z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu. 

Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane, członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie powinno być wyższe niż określone w omawianym nowym rozporządzeniu.

Więcej m.in. na tema: do czego uprawniają poszczególne specjalności budowlane oraz jak uzyskać specjalizację techniczno-budowlaną można przeczytać w poradzie: Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Podstwawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578);

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r., Nr 5, poz. 42, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 r., Nr 200, poz. 1679, ze zm.)  


 • A.J.
  Zespół e-prawnik.pl

  Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

  Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


  Masz inne pytanie do prawnika?

   

  Komentarze

  • Inccub 2015-09-01 22:31:06

   Witam mam tytuł technika budowlanego z 31 sierpnia 2007 roku oraz tytuł inżyniera geodety z 2011r pracuje na budowie i mam pytanie czy mogę uzyskać jakieś uprawnienia budowlane ?

  • Szymura 2015-05-30 12:57:35

   wiatm mirek jestem włscicielem firmy budowlanej od 1997r i chciał bym wkońcu zdobyc uprawnienia budowlane od czego musze zacząć a mam wykształcenie techniczne elktryczne prosiłbym o radę .pozdrawiam

  • mazur 2014-04-10 15:18:43

   ten matol co tak klnie i obraza technikow jest sam popaprancem ja jestem technikiem i ci inzynierowie to sa matoly na 20 to jeden sie trafi bystry a reszta bez praktyki tylko sie madrzyc i pieniazki brac matoly i cymbaly pozdrawiam technik drogowy 11 letnim stazem praktyki

  • possom 2014-02-02 14:40:00

   Jestem pracownikiem urzędu. Jestem zatrudniony na pełny etat w referacie inwestycji. Mam zgodę w formie oświadczenia i porozumienia z pracodawca i pracownią, umożliwiające mi wykonywanie praktyki w pracowni dla potrzeb zdobycia potrzebnej praktyki w celu uzyskania uprawnień projektowych podnosząc moje kwalifikacje zawodowe wykorzystane przez pracodawcę m.in. do weryfikacji dokumentacji projektowej. Czy mogę praktykę projektową jako jego pracownik odbyć pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia projektowe nad faktycznie wykonywanych projektach w biurze projektowym. W przepisach nigdzie nie jest napisane że trzeba być zatrudnionym w pracowni projektowej, tylko że trzeba ją odbyć pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia min. 2 lata.

  • jonnz 2013-05-27 16:07:19

   w niemcyech mjn dzplom mistrya ynacyz wiecej nisy inyznier w Polsce

  • Tomasz 2012-12-29 18:58:18

   Jakie wykształcenie jest potrzebne aby zdobyc uprawnienia budowlane?

  • tomi 2012-11-04 20:23:20

   WITAM mam tytul technika budownictwa pracuję w Niemczech przy dociepleniach czy mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane proszę o kontakt jak coś wiecie biztomQop.pl

  • Krzysztof 2012-09-05 21:33:42

   Witam, Posiadam tytuł Technika budownictwa aktualnie studiuję zaocznie budownictwo (teraz zaczynam 2 rok. Pracuje także jako Asystent projektanta konstrukcji budowlanych(umowa o dzieło).Pytanie pojawia się czy mogę już zacząć prowadzić dzinnik praktyki zawodowej do uprawnień projektowania konstrukcji bud. gdyż z tego co mi wiadomo dziennik można prowadzić dopiero od 3 roku studiów(po wyborze specjalizacji) ale ponoć jeżeli posiada się dyplom technika to już mogę. Proszę o potwierdzenie tych wiadomości lub jakichkolwiek informacji na ten temat

  • Grzegorz 2012-08-27 23:25:46

   Ukończyłem technikum elektryczne oraz studia licencjackie zarządzanie i marketing czy moge sie starać o uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  • kabotyn 2012-08-24 09:01:37

   Mam tytuł magistra inżyniera z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Czy mogę się starać o uprawnienia budowlane z takim wykształceniem?

  • Misiek 2012-08-05 23:58:34

   a może odpowiem, Technicy mogą mieć uprawnienia w ograniczonym zakresie, oczywiście mogą wziąć książkę praktyk ale praktyka trwa nie 2 lata a 5 lat i uprawnienia jakie otrzymają pozwoą im tylko domy jednorodzinne budować, Po Gospodarce Przestrzennej nie można ubiegać się o uprawnienia budowlane, wykaz kierunków jest w ustawie. Żeby ubiegać się o uprawnienia trzeba mieć wykształcenie i wypełniony dziennik praktyk, jak ktoś ćwiczył coś za granicą to niech mu tam kierownik podbije i dołączy uprawnienia że robił tyle i tyle, do tego tłumaczenie przysięgłe musi być. Nie ma studiów podyplomowych z budownictwa, medycznych zresztą też nie ma. Te wszystkie zarządzania inwestycjami, wycena nieruchomiści i kosztorysowanie to akurat wszystko czego nie można do praktyki zaliczyć.

  • Emcia08 2012-07-26 23:41:40

   witam! Czy po Gospodarce Przestrzennej (inż.) mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane??

  • andrzej olszewski 2012-03-27 18:21:14

   jestem mgr inż doswiadczenie zawodowe samodzielne 22 lata jako prywatny przedsiębiorca. jakie mam szanse zdobyc uprawnienia budowlane i czy musze zaliczac 2 letnia praktykę skoro cały czas kieruje robotami które wykonuje dla generalnego wykonawcy czy tez bezposrednio dla inwestora?

  • Stanisław 2012-03-12 11:02:48

   Jestem technikiem ogólnobudowlanym mam 42 lata,zaraz po szkole\tj:lata 1989-1994 z przerwami\ pracowałem około 3 lat jako majster budowlany, potem do chwili obecnej jako monter w fabryce okien.Czy z taką karierą zawodową mogę, się ubiegać o uprawnienia budowlane?

  • Agnieszka 2012-03-10 10:51:00

   Jestem studentka III roku Inżynierii Środowiska i chciałam się zapytać gdzie i jak należy zgłaszać praktykę zawodową, jakie dokumenty, podania należy składać oraz jak ma wyglądać dziennik praktyk?

  • Wiesław 2012-03-01 18:57:10

   Jestem technikiem ogólnobudowlanym z 30-letnim stażem w budownictwie wykończeniowym. Czy mogę starać się o uprawnienia budowlane w tym kierunku

  • neron 2012-03-01 08:14:20

   Obecnie pracuje przy budowie kanalizacji sanitarnej, jestem zatrudniony z ramienia gminy tylko wyłącznie do tego przedsięwzięcia. Cała budow jest dotowana z środków unijnych.Tak wyglądał zakres moich obowiązków przy podpisywaniu umowy: przygotowaniu przetargu i udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych, ? opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego, ? przekazanie wykonawcy dokumentacji technicznej oraz terenu budowy, ? przyjmowanie od wykonawcy robót uzgodnionego harmonogramu robót i płatności, ? uzyskiwanie od Wykonawcy finansowego zabezpieczenie kontraktu, ? administrowanie i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót zgodnie z warunkami kontraktu, specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową, ? udział w naradach spotkaniach na budowie, ? przygotowywanie dokumentów do podpisu przez Zamawiającego oraz prowadzenie korespondencji z organami nadzoru budowlanego związaną z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót, ? podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiające prawidłową realizację harmonogramu, ? przestrzeganie zasady pisemnej korespondencji w sprawach budowy (każde zgłoszenie, polecenie, decyzja, akceptacja, uzgodnienie, czy potwierdzenie, jakie wystąpią w trakcie realizacji Kontraktu poświadczone będą w formie pisemnej ? niezależnie od dziennika budowy), ? przestrzeganie terminów przedkładania dokumentów, sprawozdań na budowie, które muszą być egzekwowane i dotrzymywane, ? nadzór nad realizacją Kontraktu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych. ? przekazanie kierownikowi budowy dziennika budowy; bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy i książki obmiarów przez kierownika budowy, ? rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, ? prowadzenie i przechowywanie korespondencji oraz dokumentów kontraktowych budowy, ? współpraca z projektantami w ramach nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektantów wyjaśnień związanych z realizacją robót i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, ? udział w rozstrzyganiu technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, ? inicjowanie i koordynowanie wykonywania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych sprawdzających jakość i poprawność wykonywanych robót, ? sporządzanie protokołów odbioru robót, częściowych, końcowych, pogwarancyjnych, ? prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, ? dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych Kontraktem, ? zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, ? nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych, ? ostateczne rozliczenie Wykonawcy, przygotowanie dokumentów do ostatecznego odbioru robót i wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji oraz końcowego świadectwa płatności. Teaz moje pytanie: czy rodzja takiej wykonywanej pracy moge wpisywać do książki praktyk i czy będzie to honorowane przez izbe

  • Marcin 2012-01-29 20:00:39

   Witam. Mam pytanie odnośnie uprawnień budowlanych jak wszyscy wyżej a mianowicie czy z tytułem technika budownictwa mogę się starać o te uprawnienia? Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • Mirek 2012-01-21 18:05:25

   witam.ukączyłem technikum budowlane i czy moge się ubiegac o uprawniena budowlane?

  • agatdar 2012-01-15 12:22:01

   jestem magistrem ekonomii - czy do uprawnień budowlanych wystarczą studia podyplomowe - tylko jakie? a potem praktyka na budowie? Dziekuję z pomoc

  • Dawid Pokora 2012-01-05 09:42:42

   Witam, mam pytanie mianowicie czy po technikum budowlanym moge ubiegac sie o uprawnienia budowlane ? Dziekuje

  • Artur 2012-01-04 09:04:46

   Witam, jeżeli posiadam technika budownictwa ogólnego od kilku lat pracuje zagranicą jako kierownik budowy na rafineriach ropy naftowej i gazociągach, to czy muszę mieć wykształcenie wyższe i czy mogę ewnetualnie pobrać tą ksiażeczke praktyk i uzupełnic ja za granica czy to będzie uznane w kraju? Dziękuję

  • Agata 2012-01-04 09:01:26

   Witam, mam pytanie czy aby zdobyć te uprawnienia trzeba miec wykształcenie wyzsze budowlane, czy może być inne? Ewentualnie proszę o jakiś namiar na taka instytucję która, sie tym zajmuje w Krakowie. Z góry bardzo dziękuję.

  • lukassss 2011-12-17 15:00:42

   Czy po Gospodarce Przestrzennej mogę się ubiegać o uprawnienia budowlane. Uzyskany tytuł inżynier

  • KBKS 2011-12-05 10:53:57

   Witam. Mam ukończoną zawodówkę i uprawnienia na obsługę betoniarek......? Właśnie tu moi drodzy wykształceni budowlańcy, to jest rubryka na komentarze!!! A wy zadajecie pytania. Czytać ze zrozumieniem "DODAJ KOMENTARZ" troszkę wyżej napisane.

  • Michał 2011-12-04 14:14:55

   Witam, mam pytanie czy bezpłatna praktyka na budowie w ramach rocznej praktyki do uprawnień architektoniczno-budowlanych podlega kodeksowi pracy?Pracując w biurze na etat 8h dziennie po pracy robiłem 4h bezpłatnej praktyki na budowie.Zakwalifikowano mi tylko polowe okresu praktyki na budowie czyli 2h dziennie, twierdząc ze kodek pracy tylko na tyle zezwala.

  • Franek 2011-11-24 15:41:54

   Witam. Jestem leniem, a moje pytanie brzmi: na której pułce leży pasztetowa, bo mimo posiadanego GPSa nie mogę znaleźć? Prosim o pomoc.

  • Walery 2011-11-13 15:54:13

   Witam! Mam polską narodowość a obywatelstwo litewskie, mieszkam i pracuje w Polsce. Ukończyłem budownictwo i pracowałem przez 3 lata na Litwie jako kierownik budowy. Czy egzamin dla mnie wygląda tak samo, czy muszę złożyć jakieś dodatkowe dokumenty? Skąd mam wziąc tą książeczke praktyk?Czy moim opiekunem może byc każdy kierownik z uprawnieniami?Gdzie mam się zgłosic?

  • Damian 2011-11-13 08:25:43

   Witam mam na imie Damian jestem technikiem drogownictwa mam rok starzu pod osoba ktora ma uprawnienia w duzej firmie ale nie rozpoczalem jeszcze studiow czy moge sie starac jakos o uprawnienia budowlane

  • Rafał Konarzewski 2011-11-04 15:54:50

   Czy praca w spółdzielni mieszkaniowo budowlanej jako inspektor nadzoru pod nadzorem osoby posiadającej takie uprawnienia może być zaliczona jako praktyka zawodowa??

  • mieczysław 2011-11-02 10:26:22

   Witam.Jak się mają uprawnienia budowlane w danej specjalności otrzymane przed rokiem 2006 do uprawnień w danej specjalności bez ograniczeń wydanych po roku 2006. Dlaczego inwestorzy w b.wielu przypadkach nie honorują uprawnień z przed 2006r.

  • Kusak 2011-10-26 21:47:25

   Odpowiadając na pytanie Asi, nie jestem specjalistą a nawet powiem że dzisiaj pierwszy raz zacząłem się interesować tym tematem, ale mój ojciec ma kilka uprawnień, min w zakresie architektonicznym, drogowym, konstrukcyjno budowlanym oraz instalacji ciepłowniczych, wodociągów, gazociągów, itp.

  • Asia 2011-10-07 19:39:11

   Witam! jestem studentką 3 roku budownictwa. Od tego roku zaczęłam naukę na specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Czy kończąc studia z tytułem inżyniera posiadam jakieś uprawnienia? Czy dopiero wtedy muszę odbyć praktyki (jeśli tak to ile czau mają one trwać?) i po ich zakończeniu mogę ubiegać się o uprawnienia w mojej specjalności, zdając egzamin w Izbie Inżynierów Budownictwa? A jeśli zdobędę już uprawnienia na konstrukcję to czy jeśli będę chciała pracować w drogownictwie, to będę musiała zrobić odpowiednie /drugie/w tym kierunku uprawnienia?

  • Specjalista Ania 2011-09-18 13:52:36

   Idjotą to jesteś raczej ty tomasie89, zapewne bez jakiegokolwiek tytułu!!!! Rozporządzenie MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jasno określa zasady przyznawania uprawnień dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie jadnakże sprawy wszczęte a nie zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Tak więc jeśli osoba posiadająca średnie wykształcenie - Budowlane pobrała dziennik praktyk w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania Izbie Inżynierów Budownictwa i rozpoczęła praktyki w przeddzień wejścia w życie rozporządzenia, może ubiegać się o nadznie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie.

  • tomas89 2011-09-14 22:38:55

   witam jeistem srednio inteligentny ale wize ze te techniki bud to totalni kretyni mcie wyraznie napisane ze musi byc praktyka i studia a wy kurwa macie przeciez tylko technika i pewnie bez praktyki... idjoci

  • Zbigniew 2011-09-02 15:23:13

   Chciałem zdobyć uprawienia do wyburzeń. Mam 52 lata wykształcenie średnie,wiedze i praktyke w produkcji kruszyw drogowych.Proszę o odpowiedż na tel.511/840-636 KRAKÓW

  • kica 2011-01-30 12:49:13

   z tego co się orientuję to ZDZ organizuje jakies kursy .

  • paweł 2011-01-24 22:39:25

   skończyłem technikum budowlane. czy mogę starać sie o uprawienia budowlane

  • paweł 2011-01-24 22:26:03

   witam jestem technikiem budownictwa. Czy mogę starać się o uprawnienia budowlane.

  • Robert 2008-12-10 21:51:39

   Witam Studiuję budownictwo , aczkolwiek posiadam już dyplom i tytuł magistra z innej państwowej uczelni (Wydział Matemtyki i Informatyki Uniwersytet). Czy do zdobycia uprawnień budowlanych muszę skończyć studia 5 letnie magisterskie czy wystarczą 3,5 roku inżynierskie (studia dzienne)? Pozdrowienia

  • ja ;) 2008-11-12 20:35:14

   czy ja mam uprawnienia budowlane jeżeli zdałem egzamin zawodowy po technikum budowlanym??


  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Zapytaj prawnika