Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?

Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wykształcenie, uzyskane przed dniem 31 maja 2006 r., którego kierunek lub zawód techniczny był określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę architektów czy izbę inżynierów budownictwa, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Zgodnie z Prawem budowlanym, za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:  

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;  

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 

 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;  

 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;  

 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;  

 • rzeczoznawstwo budowlane.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz rzeczoznawstwa budowlanego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

 

 

Jak powinna przebiegać praktyka zawodowa?

 

 

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Ta praktyka zawodowa odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego

Do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów. 

Jak udokumentować  praktykę zawodową?

Osoba odbywająca praktykę zawodową powinna dokumentować przebieg praktyki w książce praktyki zawodowej. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w izbie książkę praktyki zawodowej do jej opieczętowania i zarejestrowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia. W książce praktyki zawodowej wpisuje się: 

 • wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora; 

 • określenie czynności wykonywanych w każdym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana jest praktyka.

Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała się praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, w jakiej dana osoba ubiega się o uprawnienia budowlane. 

W przypadku jednak odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku, zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności. 

Książka praktyki zawodowej ani ww. zaświadczenie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego nie obowiązuje w przypadku praktyki zawodowej odbywanej za granicą. Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być natomiast potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Zaświadczenie powinno zawierać: 

 • wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora; 

 • potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, o których mowa wyżej, z określeniem charakteru wykonywanych czynności; 

 • ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka. 

Jak nadawane są uprawnienia budowlane?

Izba architektów lub izba inżynierów budownictwa prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z 2 etapów:

 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;

 2. egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia odpowiednich wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane;

 2. książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą

 3. dowód uiszczenia opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej.

Kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w następującym wykazie:

 • Specjalność architektoniczna:

 • 1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka (O). 

 • Specjalność konstrukcyjno-budowlana

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku: 

   1. architektura i urbanistyka (P); 

   2. inżynieria środowiska (P). 

 • Specjalność drogowa

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O). 

 • Specjalność mostowa

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O). 

 • Specjalność kolejowa

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo w specjalnościach drogi kolejowe lub drogi żelazne (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo w specjalności drogi kolejowe lub drogi żelazne (O). 

 • Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku: 

  • budownictwo (O); 

  • górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż (O); 

  • inżynieria wojskowa (O). 

 • Specjalność telekomunikacyjna

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku: 

   1. elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O); 

   2. elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku: 

   1. elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O); 

   2. elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O). 

 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska i wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (O).

 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku elektrotechnika (O). 

  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku elektrotechnika (O) lub transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka (P). 

Objaśnienia: (O) - wykształcenie odpowiednie, (P) - wykształcenie pokrewne

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i uznaniu przez właściwą komisję kwalifikacyjną, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach dołączonych do wniosków izba wzywa, w drodze postanowienia, osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do uzupełnienia braków w terminie 30 dni. 

Izba może żądać od organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo od autora projektu lub inwestora przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenia zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane. 

Izba wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu

 1. po bezskutecznym upływie ww. terminu,
 2. jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom,
 3. po stwierdzeniu podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą. 

Zakres i sposób przeprowadzania egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

 1. znajomości procesu budowlanego;

 2. umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany: 

 • na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności; 

 • na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 

 • na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. 

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane. 

Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez izbę architektów lub izbę inżynierów budownictwa . 

Zawiadomienie o terminie egzaminu izba doręcza, przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, co najmniej na miesiąc przed tym terminem. 

Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

Po zakończeniu części ustnej egzaminu w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję: 

 • o nadaniu uprawnień budowlanych - w razie pozytywnego wyniku egzaminu; 

 • o odmowie nadania uprawnień budowlanych - w razie negatywnego wyniku części ustnej egzaminu

W decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych izba określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

Kopia ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych jest przekazywana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Jakie będą zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne?

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy izby. Opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. 

Opłata  zaś z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej nie podlega zwrotowi, natomiast opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu  oraz z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu. 

Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane, członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie powinno być wyższe niż określone w omawianym nowym rozporządzeniu.

Do czego uprawniają poszczególne specjalności budowlane?

 

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Według nowych przepisów uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: 

 • sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub 

 • kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu. 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w ww. zakresie, o kubaturze do 1 000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej. 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie: 

 • sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub 

 • kierowania robotami budowlanymi w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz w zakresie architektury obiektu. 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają zaś tylko do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1 000 m3 oraz: 

 • o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 

 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym; 

 • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;

 • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;

 • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej. 

Ww. ograniczenia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. 

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

 • droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust. 

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają natomiast jedynie do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; 

 • droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych. 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

 • kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów. 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają zaś tylko do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: 

 • jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie; 

 • typowy składany obiekt mostowy; 

 • przepust. 

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem ww. budowli stanowiących kolejowy obiekt inżynierski, oprócz przepustów. 

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: linia i bocznica kolejowa oraz przepust. 

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1 000 m3. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m3. 

Specjalizacja techniczno-budowlana

 

O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację, z wyjątkiem osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. Postępowanie w tym zakresie jest podobne do postępowania o nadanie uprawnień budowlanych.

Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych przedstawia się następująco:

Lp. 

Specjalność 

Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania 

lub kierowania robotami budowlanymi 

konstrukcyjno-budowlana 

- geotechnika 

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego 

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego 

- budowle wysokościowe 

- budowle hydrotechniczne 

- obiekty budowlane melioracji wodnych 

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne 

mostowa 

- drogowe obiekty inżynierskie 

- kolejowe obiekty inżynierskie 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne  

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe  

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV 

- sieci , instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych 

- trakcje elektryczne 


Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć

 • odpis posiadanych uprawnień budowlanych; 

 • oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowejwymaganej dla nadania specjalizacji techniczno-budowlanej, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

Egzamin dla osoby ubiegającej się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinien uwzględniać w szczególności sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w zakresie tej specjalizacji. W składzie komisji kwalifikacyjnej nie mniej niż połowa jej członków powinna posiadać specjalizację odpowiadającą specjalizacji, o którą ubiega się osoba egzaminowana. 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej izba wydaje decyzję

 • o nadaniu specjalizacji - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;

 • o odmowie nadania specjalizacji - w razie negatywnego wyniku egzaminu. 

Podstwawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578);

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r., Nr 5, poz. 42, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 r., Nr 200, poz. 1679, ze zm.)  


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika