13.8.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS.

Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją.

Poniżej świadczenia emerytalne, o które możesz zwrócić się do ZUS:

 • emerytura w powszechnym wieku emerytalnym,
 • emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, 
 • emerytura nauczycielska, 
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • emerytura pomostowa. 

Niżej wskazano, na jakich zasadach możesz otrzymać takie świadczenia.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym

Tak jak każdy pracownik możesz przejść na emeryturę, gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny.

Do końca września 2017 r. obowiązuje wiek, który zależy od roku i kwartału urodzenia – szczegóły znajdziesz w art. 24 . o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwanej ustawą emerytalną, to tzw. podwyższony wiek emerytalny).

Od 1 października 2017 r. będzie obowiązywał niższy wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Powszechną emeryturę ZUS oblicza według tzw. nowych zasad, czyli zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej. Wysokość takiej emerytury zależy np.:

 • od sumy zwaloryzowanych składek emerytalnych zapisanych na Twoim koncie w ZUS, 
 • od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, t od średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku, w którym przejdziesz na emeryturę. 

Waloryzacja oznacza, że ZUS zwiększa wartość Twoich składek i kapitału początkowego w zależności od poziomu inflacji i wynagrodzeń w Polsce.

Kapitał początkowy to kwota, jaką zgromadziłeś, jeśli pracowałeś przed 1999 r. (tzn. przed utworzeniem indywidualnych kont w ZUS).

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym przysługuje Ci niezależnie od długości Twojego stażu, czyli czasu zatrudnienia i innych okresów składkowych oraz okresów nieskładkowych. Masz prawo do powszechnej emerytury od dnia, w którym osiągniesz wiek emerytalny. Jednak świadczenie ZUS może Ci przyznać najwcześniej od miesiąca, w którym złożysz do niego wniosek o emeryturę.

Emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze

Twoją pracę jako nauczyciela, wychowawcy czy innego pracownika pedagogicznego wykonującego pracę nauczycielską, którą wskazuje art. 1 Karty Nauczyciela, uznaje się za pracę w szczególnym charakterze zgodnie z art. 32 ustawy emerytalnej.

W związku z tym możesz zwrócić się do ZUS, aby przyznał Ci emeryturę w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny. Taką emeryturę ZUS może Ci przyznać na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy emerytalnej, o ile:

 • skończyłaś 55 lat i na 1 stycznia 1999 r. miałaś co najmniej: 
  • 20 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), 
  • 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, 
 • skończyłeś 60 lat i na 1 stycznia 1999 r. miałeś co najmniej:
  • 25 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), 
  • 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo za pośrednictwem ZUS złożysz wniosek o przekazanie środków na Twoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa. 

Taką emeryturę ZUS oblicza według tzw. nowych zasad (zob. wyżej).

Emerytura nauczycielska na podstawie Karty Nauczyciela

Jeśli jesteś nauczycielem, wychowawcą bądź innym pracownikiem pedagogicznym placówki wymienionej w Karcie Nauczyciela, to możesz przejść na emeryturę na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela.

Wysokość takiej emerytury ZUS ustala zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej, a więc na tzw. starych zasadach.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę nauczycielską?

Możesz przejść na emeryturę nauczycielską, jeżeli spełnisz następujące warunki:

 • na 31 grudnia 2008 r. miałeś co najmniej 30 lat zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć; jeśli jesteś nauczycielem szkoły, placówki, zakładu specjalnego bądź zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, to wystarczy przynajmniej 25-letnie zatrudnienie, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • jeżeli jesteś członkiem OFE – za pośrednictwem ZUS złożysz wniosek o przekazanie środków na Twoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa; 
 • rozwiążesz na swój wniosek stosunek pracy. 

Jakie są wyjątki od zasady rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela?

Możesz również otrzymać emeryturę nauczycielską, gdy Twój stosunek pracy zostanie rozwiązany z inicjatywy dyrektora szkoły bądź wygaśnie, jeśli:

 • Twoja szkoła zostanie zlikwidowana całkowicie lub częściowo albo nastąpią: 
  • zmiany organizacyjne, które spowodują, że w szkole będzie mniej oddziałów, 
  • zmiany planu nauczania, które uniemożliwią dalsze zatrudnianie Cię w pełnym wymiarze zajęć,
 • Twój stosunek pracy wygaśnie, kiedy pozostajesz w stanie nieczynnym: 
  • po 6 miesiącach, 
  • dlatego, że odmówisz podjęcia pracy, kiedy będzie można Cię do niej przywrócić. 

Jakie są wyjątki dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów?

Jeśli jesteś nauczycielem gimnazjum, to od 26 stycznia 2017 r. pojawiła się możliwość przejścia na emeryturę nauczycielską w sytuacji, gdy odchodzisz z pracy w związku z wygaszaniem kształcenia w gimnazjach (art. 4 pkt 12 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe). Jeżeli masz odpowiedni staż (zob. wyżej), to możesz przejść na emeryturę także wówczas, kiedy:

 • Twój stosunek pracy wygasł albo został rozwiązany w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019,
 • przyczyną likwidacji Twojego stanowiska są zmiany organizacyjne, które powodują wygaszanie kształcenia w gimnazjach (por. art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe). 

Żeby mieć prawo do emerytury nauczycielskiej, musisz zrezygnować z pracy nauczyciela we wszystkich szkołach. 

Porady prawne

Kto jeszcze może dostać emeryturę nauczycielską? 

 Zgodnie z nowymi przepisami (art. 21 ustawy obniżającej wiek emerytalny, tj. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw) możesz uzyskać emeryturę nauczycielską, jeżeli:

 • masz odpowiedni staż (por. ww. staż potrzebny, aby otrzymać emeryturę nauczycielską), 
 • masz odpowiedni wiek, czyli: 
  • skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed 1 października 2017 r., lecz nie osiągniesz przed tym dniem podwyższonego wieku emerytalnego, albo 
  • skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30 września 2017 r., a najpóźniej 31 sierpnia 2018 r.,  
 • nie jesteś członkiem OFE lub za naszym pośrednictwem złożysz wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na Twoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa, 
 • rozwiążesz na swój wniosek stosunek pracy do 31 sierpnia 2018 r.,
 • złożysz do nas wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r. 

Możesz dostać emeryturę nauczycielską także wówczas, gdy to dyrektor szkoły rozwiąże z Tobą stosunek pracy lub wygaśnie on do 31 sierpnia 2018 r. z przyczyn niezależnych od Ciebie, ponieważ:

 • Twoja szkoła zostanie całkowicie lub częściowo zlikwidowana albo nastąpią: 
  • zmiany organizacyjne, które spowodują, że w szkole będzie mniej oddziałów, bądź
  • zmiany planu nauczania, które uniemożliwiają zatrudnianie Cię w pełnym wymiarze zajęć, 
 • Twój stosunek pracy wygaśnie, gdy pozostajesz w stanie nieczynnym: 
  • po 6 miesiącach, 
  • dlatego, że odmówisz podjęcia pracy, gdy będzie można Cię do niej przywrócić. 

Te zasady dotyczą Cię również, gdy będąc nauczycielem wygaszanego gimnazjum, odejdziesz z pracy do 31 sierpnia 2018 r. na warunkach, które opisano wyżej. 

Przykład:

Pani Bogusława pracuje w szkole na pełen etat. Na 31 grudnia 2008 r. miała 31 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), w tym 22 lata pracy pedagogicznej. Pani Bogusława 15 sierpnia 2017 r. skończy 60 lat, a więc przed 1 października tego roku nie osiągnie podwyższonego wieku emerytalnego (dla niej jest to 61 lat i 7 miesięcy). Jeśli chce otrzymać emeryturę nauczycielską, powinna rozwiązać stosunek pracy najpóźniej 31 sierpnia 2018 r. i wówczas złożyć też do ZUS wniosek o emeryturę. Jeżeli pani Bogusława złoży wniosek o emeryturę po tym terminie, to będzie jej przysługiwała emerytura powszechna. Nie będzie już wtedy mogła przejść na emeryturę nauczycielską.

Art. 21 ustawy obniżającej wiek emerytalny dotyczy wyłącznie tych nauczycieli, którzy do 31 sierpnia 2018 r. skończą 60 lat (kobiety) bądź 65 lat (mężczyźni).

Nauczyciele, którzy skończą 60 lat (kobiety) czy 65 lat (mężczyźni) po 31 sierpnia 2018 r., będą mogli otrzymać emeryturę nauczycielską pod warunkiem, że rozwiążą stosunek pracy (lub wygaśnie on) i złożą wniosek o taką emeryturę przed ukończeniem swojego wieku emerytalnego.

Emerytura nauczycielska może być przyznana wyłącznie takim nauczycielom, którzy nie mają powszechnej emerytury (przyznanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej).

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Takie świadczenie możesz otrzymać na podstawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Nauczycielami, według jej przepisów, są nauczyciele, wychowawcy lub inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w następujących placówkach:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, 
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 • ośrodkach, które umożliwiają: 
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, 
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
 • placówkach, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie, gdy uczą się poza miejscem stałego zamieszkania.

Możesz otrzymać świadczenie kompensacyjne, o ile spełnisz 3 następujące warunki:

 1. skończysz określony wiek: 

 • gdy jesteś kobietą: 55 lat – w latach 2009–2024, 56 lat – w latach 2025–2026, 57 lat – w latach 2027–2028, 58 lat – w latach 2029–2030, 59 lat – w latach 2031–2032, 
 • gdy jesteś mężczyzną: 55 lat – w latach 2009–2014, 56 lat – w latach 2015–2016, 57 lat – w latach 2017–2018, 58 lat – w latach 2019–2020, 59 lat – w latach 2021–2022, 60 lat – w latach 2023–2024, 61 lat – w latach 2025–2026, 62 lata – w latach 2027–2028, 63 lata – w latach 2029–2030, 64 lata – w latach 2031–2032; 
 1. masz co najmniej 30 lat stażu (tj. okresów składkowych i nieskładkowych), w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej w jednej z wymienionych placówek) w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, 
 2. rozwiążesz stosunek pracy. 

Ponadto masz prawo do świadczenia, jeżeli Twój stosunek pracy zostanie rozwiązany bądź wygaśnie w warunkach, które opisano wyżej jako wyjątki od zasady rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela oraz wyjątki dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów.

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa przysługuje niewielkiej grupie nauczycieli, wymienionej w wykazie prac o szczególnym charakterze, w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych (poz. 21).

Możesz się starać o emeryturę pomostową, jeśli jesteś nauczycielem, wychowawcą lub innym pracownikiem pedagogicznym i pracujesz w jednej z tych placówek:

 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
 • ośrodek szkolno-wychowawczy, 
 • schronisko dla nieletnich, 
 • zakład poprawczy. 

Żeby otrzymać taką emeryturę, musisz spełnić następujące warunki:

 • skończyć 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), 
 • mieć co najmniej 20 lat (kobiety) bądź 25 lat (mężczyźni) stażu (a więc okresów składkowych i nieskładkowych), 
 • mieć co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy, 
 • wykonywać przed 1 stycznia 1999 r. – co najmniej przez jeden dzień – pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w starych wykazach prac (art. 32 i 33 ustawy emerytalnej i rozporządzenie RM w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) bądź w nowych wykazach prac (załącznik 1 i 2 ustawy o emeryturach pomostowych), 
 • wykonywać po 31 grudnia 2008 r. – co najmniej przez jeden dzień – pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac, 
 • rozwiązać stosunek pracy. 

Jeśli zaś nie wykonywałeś pracy w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r., to możesz ubiegać się o emeryturę pomostową, o ile spełniasz poniższe warunki:

 • skończysz co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), 
 • masz minimum 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), 
 • na 1 stycznia 2009 r. masz 15 lat pracy w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze (wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy), 
 • rozwiążesz stosunek pracy. 

Jeżeli masz prawo do emerytury pomostowej lub do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo spełniasz warunki, to żeby otrzymać te świadczenia, nowe przepisy zapewniają Ci ochronę praw nabytych. Oznacza to, iż jeśli 1 października 2017 r. będziesz mieć ustalone prawo do jednego z tych świadczeń, to zachowasz je do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny (obowiązujący obecnie), chyba że to prawo ustanie z innych przyczyn. Będziesz też mógł wcześniej złożyć wniosek o emeryturę powszechną, gdy skończysz 60 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną). Wtedy zaczniesz otrzymywać powszechną emeryturę, a przestaniesz pobierać świadczenie kompensacyjne bądź emeryturę pomostową.

ZUS wyśle Ci informacje dotyczące zachowania uprawnień do tych świadczeń oraz warunków nabycia prawa do emerytury od 1 października 2017 r.

Jeśli nie masz jeszcze przyznanego świadczenia kompensacyjnego czy emerytury pomostowej, lecz przed 1 października 2017 r. spełnisz wszystkie wymagane warunki i skończysz 60 lat (gdy jesteś kobietą) lub 65 lat (gdy jesteś mężczyzną), to wniosek o takie świadczenie możesz złożyć do ZUS również po 30 września 2017 r. Wówczas będziesz mieć prawo do tego świadczenia do czasu, kiedy osiągniesz podwyższony wiek emerytalny, chyba że prawo to ustanie z innych przyczyn. 


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.); 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38);
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 664); 
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43, z późn. zm.). 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. - "Od 1 września uprawnieni mogą składać (...)

Emerytury dziś i jutro...

Emerytury dziś i jutro...

Twoja emerytura – zmiany od 1 października Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie.  Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – (...)

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela po 2007 roku. Prezentujemy je poniżej. Z czego wynikają zmiany? W sierpniu i wrześniu 2007 r. miała miejsce dwukrotna nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela: ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela; (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać emeryturę, trzeba udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi: 20 (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę pomostową. Sprawdź, kiedy i komu ZUS ją przyznaje. Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

Podwyżki dla nauczycieli, więcej czasu dla ucznia i mniej biurokracji Prawie 8 mld zł rząd przeznaczy na podwyżkę pensji dla nauczycieli. Przeciętne wynagrodzenie dla nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie nawet o 1 412 zł. Minister Edukacji i Nauki przedstawił oświatowym związkom zawodowym rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie biurokracji, dzięki czemu nauczyciel będzie (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz 65 lat. Zamierzasz przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego? Sprawdź, (...)

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

ZNP zaplanował, że strajk nauczycieli rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. Czy rząd zapweni prawidłowe przeprowadzenie egzaminów w szkołach? Nadchodzące egzaminy to pierwszy poważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny i maturę. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny (...)

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Do kogo odnoszą się zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli ? Zasadom zatrudniania i zwalniania nauczycieli podlegają: nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni publicznych przedszkoli, szkół (w tym wyższych), placówek, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS... Emeryci składają wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Część z tych wniosków nie ma jednak żadnych podstaw i ZUS odmówi przeliczenia emerytury. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt po (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Do 31 marca 2017 r. (...)

Dla kogo emerytury pomostowe?

Dla kogo emerytury pomostowe?

  Co ureguluje rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych? Rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych, którym zajmuje się obecnie Sejm, dotyczy: zasad nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zasad działania Funduszu Emerytur (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Początkowo problematyka ta była uregulowana w sposób korzystniejszy, jednakże wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r. uprawnienie to uległo ograniczeniom. Komu przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia? Uprawnienie to przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu (...)

Prawo nauczyciela placówki niepublicznej do wcześniejszej emerytury

Prawo nauczyciela placówki niepublicznej do wcześniejszej emerytury

8 września br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Koszalinie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - art. 91b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, w zakresie (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

- Rozpoczęty rok szkolny będzie okresem spokojnej pracy i przygotowań do stopniowego wprowadzania od roku 2009/10 ważnych i bardzo potrzebnych zmian - krok po kroku, rok po roku. - powiedziała Minister Hall przedstawiając informację rządu na temat oświaty w czasie 22. posiedzenia Sejmu 17 września 2008 r. Dokument zaprezentowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiera szczegółowe (...)

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

  15 października br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o emeryturach pomostowych, który zapewnia ok. 240 tys. osób pracujących w warunkach szczególnych lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze możliwość wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej.  Zob.: Dla kogo emerytury pomostowe? Emerytura pomostowa będzie dodatkowym (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w maju 1950 r. W 1968 rozpoczęłam studia, które ukończyłam w 1972 r. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę 02.11.1972 r. i pracowałam do 31.07.1991 r. Od 01.08.1991 r. prowadzę działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego. Działalność prowadzę w formie spółki cywilnej. Zamierzam po ukończeniu 55 roku życia przejść na emeryturę. Czy powinnam (...)

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Finansowanie zadań oświatowych uregulowane Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, (...)

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Jaki jest cel ustawy o finansowaniu zadań oświatowych? Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, (...)

Emerytura dla nauczycieli

Emerytura dla nauczycieli

  Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę - mówi Gabriela Zgajewska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS. Nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę korzystając z zapisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz z Karty Nauczyciela. Zacznijmy może od Karty Nauczyciela. - Z Karty Nauczyciela można przejść (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora, pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, (...)

Jak mają być ustalane wynagrodzenia nauczycieli?

Jak mają być ustalane wynagrodzenia nauczycieli?

W Sejmie jest obecnie Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, dotyczący wprowadzenia systemu, który zagwarantuje nauczycielom niezależny od pracowników sfery budżetowej sposób kształtowania wynagrodzeń - podwyższenia kwoty bazowej.  Jak obecnie ustala się średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty? Podstawę do ustalenia średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Emerytury i renty nauczycieli akademickich

Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Co jest podstawą prawa do emerytury bądź renty nauczyciela akademickiego? Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako, że są przecież pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych.   Jakie (...)

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Zmienione zasady ustalania wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953, które pobierały wcześniejszą emeryturę, są niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Poszkodowane kobiety mogą wnosić o wznowienie postępowania - termin już biegnie! Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury - wyrok TK 6 marca (...)

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Regulamin wynagradzania nauczycieli przyjęty w sierpniu br. przez JST obniża im składniki wynagrodzenia w części - dodatków funkcyjnych, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem, itp. Problem w tym, że regulamin przyjęty w sierpniu 2005 r. "wchodzi w życie" 1 stycznia 2005 r. Czy można było pomniejszyć wynagrodzenie nauczycieli o ww. składniki wypłacając w sierpniu tzw. (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, bądź dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem (...)

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rozporządzenie podpisane Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Rząd przekazuje kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.   Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają (...)

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem urodzony 11 kwietnia 1947 r. Zatrudniony od 16 sierpnia 1966 r. do 15 marca 1975 r. jako nauczyciel. Zatrudnienie ustało w wyniku przejścia na rentę. Na okres od 16 marca 1975 do 31 lipca 1979 przypadają trzy lata pobytu na rencie oraz jeden rok pracy. Po utracie grupy inwalidzkiej od 1 sierpnia 1979 r. moje zatrudnienie trwa bez przerwy w tym od 2 listopada 1984 r. jako dyspozytor (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną Twórcy i artyści mogą przejść na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy spełniasz warunki, aby otrzymać taką emeryturę. ##baner##   Jakie warunki trzeba spełnić przejść na wcześniejszą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Na jakich zasadach udzielany jest urlop zdrowotny dla nauczycieli w celu poratowania zdrowia. Jaki lekarz może podpisać wniosek itp.? Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze na czas nieokreślony (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu (...)

Wcześniejsza emerytura w związku z pracą w szczególnych warunkach

Wcześniejsza emerytura w związku z pracą w szczególnych warunkach

Jakie są możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w związku z pracą w szczególnych warunkach? Podstawa prawna dla przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę, ze względu na pracę w (...)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Od 20 lat pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej. W tym roku chciałabym przejść na świadczenie kompensacyjne. Prosiłabym o odpowiedź ile w takim przypadku należy mi się odprawy emerytalnej? (...)

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Jak należy rozumieć pojęcie przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mające wpływ na obniżenie bądź wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnego? Jestem tzw. wcześniejszym (...)

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Z powodu reorganizacji w szkole w której pracuje, dostałam wypowiedzenie. Miałam mieć w przyszłym roku szkolnym przewidziane 5 godzin. Czy dyrektor szkoły mógł mnie zwolnić? Niniejsza opinia (...)

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Proszę o informacje, jakie są procedury i jakie czynności muszę wykonać osobiście i czego dopilnować, żeby zgodnie z prawem i przepisami przejść na emeryturę, przy jednoczesnym zatrudnieniu (...)

Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

Wysokość i zasady naliczania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów-nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Jakie są zasady tworzenia odpisów dla emerytów-pracowników obsługi szkół (np. sekretarki, (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Czy nabywam prawo do emerytury z chwilą ukończenia 60 roku życia ( kończę 14.04.2005 r.) - urodziłem się 14,03,1945 jestem technikiem budowlanym - 2 miesiące byłem zgłoszony jako bezrobotny bez (...)

Katecheza w kościele a praca nauczycielska

Katecheza w kościele a praca nauczycielska

Duchowny katolicki, kończący w tym roku 60 lat, przebywa od 4 lat na rencie II grupy. Wyliczając mu wysokość świadczenia, ZUS zaliczył 30-letni staż pracy duszpasterskiej. Czy w tym roku ów duchowny (...)

Wiek emerytalny, a rozwiązanie stosunku pracy

Wiek emerytalny, a rozwiązanie stosunku pracy

Pracownik osiągnął wiek emerytalny. Czy pracodawca może zmuszać pracownika do odejścia na emeryturę czy jest to dobrowolna decyzja pracownika? Jakie przepisy to regulują? Na wstępie należy (...)

Składki na ubezpieczenie rencisty

Składki na ubezpieczenie rencisty

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

Zawieszenie prawa do emerytury

Zawieszenie prawa do emerytury

Na jaką umowę i etat oraz za jakie wynagrodzenie mogę zatrudnić w firmie emeryta, aby nie stracił on prawa do pobierania świadczenia emerytalnego? Prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub świadczenie (...)

Pijany pracownik w pracy

Pijany pracownik w pracy

Jakie może podjąć czynności dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel jest w stanie po spożyciu alkoholu w miejscu pracy? Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, (...)

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę (...)

Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

Pytanie dotyczy wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu, kobiecie w związku ze zmianami organizacyjnymi w pracy szkoły. Mam 57 lat i posiadam staż pracy - 30 lat. Czy przysługuje mi (...)

Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

Emerytura a praca lub działalność gospodarcza

W 2008 r. nabędę prawo do wcześniejszej emerytury (ur.1953), lecz nie jest dla mnie jednoznaczne jakie skutki pociąga dalsze zatrudnienie w zależności od jego formy w przypadku zgłoszenia faktu (...)

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Prawo do zasiłku przedemerytalnego

Mam 52 lata. Przepracowane 28 lat i 11 miesiecy. Od ponad 4,5 lat przebywam na rencie. W maju 2004 roku staję na ponowną komisję lerarską. Jeżeli nie otrzymam renty nadal, czy będę mogła ubiegać (...)

Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

Chciałabym dowiedzieć się jakie od strony prawnej czekają konsekwencje kierownika wycieczki szkolnej osób niepełnoletnich. Jedna z nich pod wpływem alkoholu doznała ciężkiego urazu (wpadła do (...)

Dodatki nauczycieli wiejskich

Dodatki nauczycieli wiejskich

Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki dla tychże nauczycieli nie (...)

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było przejście na wcześniejszą emeryturę? Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia (...)

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Proszę o informacje na temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, czy prawdą jest, iż wydłużono okres graniczny dla ubiegających się o wcześniejszą emeryturę do końca 2007 roku? Faktycznie (...)

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania (...)

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Jakie są zasady zwalniania nauczyciela kontraktowego w przypadku zmian organizacyjnych w szkole? Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela, zgodnie z którą (...)

Wcześniejsza emerytura a okres ochronny

Wcześniejsza emerytura a okres ochronny

Mężczyzna ukończył 58 lat, mając za sobą 35 lat pracy - w dziennikarstwie (w PAP i w Informacyjnej Agencji Radiowej). Czy w związku z prawem do emerytury w niższym wieku, objęty jest okresem ochronnym (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę w wieku emerytalnym

Wypowiedzenie umowy o pracę w wieku emerytalnym

Począwszy od sierpnia mój ojciec, który jest lekarzem powinien przejść na emeryturę. Czy musi to zrobić? Jakie rolę odgrywa pracodawca? Czy pracodawca może zmusić do odejścia na emeryturę jeśli (...)

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Rodzice chcą przekazać gospodarstwo rolne 2 swoim synom \"w zamian\" za emeryturę rolniczą. Na tej nieruchomości jest jednak ustanowiona hipoteka, na zabezpieczenie zaciągniętego w swoim czasie (...)

Wniosek o wcześniejszą emeryturę

Wniosek o wcześniejszą emeryturę

Brat skończy 7 maja 60 lat. Pobierał przez 4 lata rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 2 lata temu ZUS rentę tą zabrał bo lekarze orzecznicy ZUS ustalili, że nie istnieje już niezdolność (...)

FORUM PRAWNE

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

zarobki pracownika MPO

zarobki pracownika MPO Witajcie, mój młodszy chłopak, szuka pracy. Nie ma doświadczenie nigdzie a będziemy mieć teraz sporo wydatków dlatego potrzebna jest mu lepiej płatna praca. Wspomniał mi (...)

Nauczyciele do zolnienia!

Nauczyciele do zolnienia! Witam! Samorządy szukają oszczędności w wydatkach na oświatę. Dlatego wydały specjalne zarządzenia lub wytyczne (formalne lub nieformalne) dla dyrektorów szkół, w (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

praca w warunkach szkodliwych

praca w warunkach szkodliwych czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź W chwili obecnej nie ma dodatków (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Wynagrodzenie nauczycieli w 2011

Wynagrodzenie nauczycieli w 2011 Witam jakie jest minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2011? Był podwyżki, a jak wygląda teraz średnie wynagrodzenie? Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Alimenty dla rodziców

Alimenty dla rodziców Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego dziecka ubiegac sie (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna -mam wykształcenie zawodowe, -od 8 lat pracuje w preznej firmie ale zarobki wachaja sie miedzy 1600-2000netto/mies w zaleznosci od produktywnosci i ilosci zlecen. w (...)

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy?

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy? Czy to prawda,że od 1 lipca 2005 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS-/DU.2005 nr 169 poz.1412/ (...)

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Porady prawne