3.3.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., wstąpienie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Członkostwo spółdzielni może powstać jedynie na jednej z trzech dróg:

 • przez założenie spółdzielni;

  Porady prawne
 • przez przyjęcie do spółdzielni;

 • wskutek przekształceń organizacyjnych spółdzielni.

Nie ma innej możliwości stania się członkiem, przy czym należy zauważyć, że najczęstszym sposobem uzyskania członkostwa będzie przyjęcie nowego członka przez powołane do tego organy spółdzielni, wskutek zawarcia między nimi umowy wstąpienia.

W jakim trybie zakłada się spółdzielnię?

Spółdzielnię może założyć co najmniej dziesięć osób. Właśnie tyle musi wynosić minimalna ilość członków spółdzielni. Założyciele spółdzielni uchwalają statut, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich podpisów. Statut reguluje kwestie kluczowe dla istnienia i działania spółdzielni. Obowiązkowo powinien określać m.in.:

 • zasady i tryb przyjmowania członków do spółdzielni, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków ze spółdzielni,

 • wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie,

 • jeżeli statut przewiduje obowiązek wnoszenia wkładów (co przy spółdzielni mieszkaniowej jest regułą), powinien określać ich wysokość, terminy wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innej przyczyny,

 • prawa i obowiązki członków spółdzielni,

 • zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,

 • zasady zwoływania wlanych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał.

Po uchwaleniu statutu założyciele dokonują wyboru organów spółdzielni, tj. zarządu i ewentualnie rady nadzorczej (określa to statut), w liczbie co najmniej trzech członków. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, która z chwilą wpisania jej w tym rejestrze nabywa osobowość prawną. Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą jej zarejestrowania.

Kto może zostać członkiem spółdzielni przez przystąpienie do niej?

Przede wszystkim jak już wyżej powiedziano, zasady i tryb przyjmowania nowych członków do spółdzielni określa jej statut. Zatem warunki jakim musi odpowiadać potencjalny członek spółdzielni są ujęte w statucie i w zasadzie mogą być ujęte w sposób dowolny, np. członkami danej spółdzielni mogą być tylko adwokaci. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej warunkiem bycia jej członkiem jest albo prawo do lokalu wybudowanego lub nabytego przez tę spółdzielnię, albo zawarcie umowy o wybudowanie w przyszłości lokalu mieszkalnego.


Zasadniczo członkiem spółdzielni może być każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, która odpowiada wymaganiom statutu. Ponadto statut może określać wypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub osób nie mających takiej zdolności. Jest jednak jedno zastrzeżenie, osoby takie nie mogą być członkami organów spółdzielni, natomiast w walnym zgromadzeniu biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych, np. rodziców, opiekunów, kuratorów. Członkami spółdzielni mogą być również osoby prawne, chyba że statut spółdzielni nie przewiduje członkostwa osób prawnych. W spółdzielniach mieszkaniowych kwestia podmiotów mogących być członkami spółdzielni jest szczególnie uregulowana. Członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być bowiem wszystkie osoby fizyczne, nie tylko te o pełnej zdolności do czynności prawnych, ale również osoby o ograniczonej zdolności, np. ubezwłasnowolniony częściowo lub dziecko, które ukończyło 13 lat, jednakże nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, a także osoby nie mające takiej zdolności, np. ubezwłasnowolniony całkowicie lub dziecko, które nie skończyło 13 roku życia. Jeżeli statut nie wyłącza członkostwa osoby prawnej, wówczas może ona do spółdzielni należeć, jednak nie przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W zasadzie członkiem spółdzielni może być jedynie osoba, której przysługuje prawo do lokalu, jednakże członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, nawet wówczas, gdy prawo takie przysługuje tylko jednemu z nich.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z podanej definicji spółdzielni wynika, iż działania jakie ona podejmuje są (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak (...)

Projektowane spółdzielnie socjalne

Projektowane spółdzielnie socjalne

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej miałoby być prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Mogłaby ona prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność (...)

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian? Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, na ustaniu członkostwa wskutek zastosowania przez spółdzielnię środków dyscyplinarnych (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

 W związku z działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich (...)

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Nie ulega wątpliwości, że zakup własnościowego mieszkania jest inwestycją bardzo kosztowną. Z drugiej strony każdy człowiek musi posiadać jakiś lokal, w którym będzie mieszkał. Należy to do pewnego minimum egzystencjalnego. Osoba, której po prostu nie stać na nabycie własnościowego (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

Od 8 września 2004 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane 1 września w sprawie szczegółów dotyczących kredytów i pożyczek studenckich. Co nowego niesie to szczegółowe uregulowanie dla uczących się?   Warunki uzyskania pożyczek (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Niedawno kupiłem mieszkanie. Aby umowa notarialna nabrała mocy, muszę zostać członkiem spółdzielni. SM zażądała, abym wpłacił opłatę wpisową oraz mam wnieść wkład. Poprzedni właściciel wyraził zgodę zrzeknięcia się tego wkładu. Mimo tego, że w SM poinformowano mnie, iż będę (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN na zakup segmentu, który jest budowany przez dewelopera. W listopadzie 2006 sprzedajemy darowane (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po rozwodzie

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po rozwodzie

Po rozwodzie spółdzielcze mieszkanie własnościowe (założona KW) zakupione na kredyt staje się współwłasnością obojga małżonków niezależnie od tego, że w chwili rozwodu kredyt nie był spłacony nawet w 10%. Małżonek nie ma zamiaru się wyprowadzić się, ani też żona nie jest w stanie (...)

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni

Córka jest członkiem spółdzielni i posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (przydział na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu). Matka ma umowę użyczenia podpisaną z córką i stale przebywa w tym lokalu. Matka wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. (...)

KW dla spółdzielczego prawa własnościowego

KW dla spółdzielczego prawa własnościowego

Obecnie właściciel dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Chce mi sprzedać to mieszkanie. Sprawdziłam, iż spółdzielnia ma uregulowany stan prawny gruntu tzn. ma założoną księgę wieczystą. Ja część tej inwestycji muszę sfinansować kredytem, bank będzie chciał zabezpieczyć (...)

Reprezentatywność Związku

Reprezentatywność Związku

Związek X o zasięgu ogólnopolskim stał się sygnatariuszem Forum Związków Zawodowych, który jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej. Czy z racji przynależności do FZZ związek X też stał się reprezentatywny? Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia (...)

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Droga pożarowa a sadzenie drzew

Członek spółdzielni stwierdza, że jako mieszkańcowi przysługuje mu prawo do zagospodarowaniu trawnika znajdującego się tuż przed jego oknami. Następnie sadzi drzewa (akacja, brzoza) i krzewy (bez). Teren jest spółdzielczy tj. na ogrodzonej działce będącej w użytkowaniu wieczystym, członkowie (...)

Działalność gospodarcza w lokalu spółdzielczym

Działalność gospodarcza w lokalu spółdzielczym

Jakie warunki muszą być spełnione przez lokatora, aby lokal mieszkalny można przeznaczyć w całości na prowadzenie działalności gospodarczej? Właściciel ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i przeznaczył mieszkanie na biuro (z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowej). Prowadzenie (...)

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkania

Chcę zamienić mieszkania spółdzielcze lokatorskie na 2 mniejsze lub jedno z dopłatą. Propozycja, jaką otrzymałam, to właśnie miszkanie małe 35 m2 plus dopłata 200 tys. moje mieszkanie jest o powierzchni 66,36 m2. Mieszkanie, które proponuje mi osoba zainteresowana również jest spółdzielcze. (...)

Skutki zadłużenia wobec wspólnoty

Skutki zadłużenia wobec wspólnoty

Kupiłam mieszkanie w 2001 roku (odrębna własność) niestety z powodów utraty pracy i innych nie płaciłam czynszu. Aktualnie mam duże zadłużenie. Chciałabym, aby nie odebrano mi mieszkania, czym mi grożą, chciałabym spłacać je miesięcznie jakąś kwotą, do czynszu, mam też problem ponieważ (...)

Koszty zarządu nieruchomości

Koszty zarządu nieruchomości

Jak można wypowiedzieć koszty zarządu spółdzielni mieszkaniowej na nieruchomość, dla której posiadamy wyodrębnioną własność, jednocześnie jesteśmy członkiem spółdzielni dla trzech innych lokali i nieruchomości. Nasza Spółdzielnia spożywców jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...)

Skutki uzyskania odrębnego zapisu własności lokalu

Skutki uzyskania odrębnego zapisu własności lokalu

Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania spółdzielczego w WSM w Warszawie. Członkiem spółdzielni jest moja żona. Od jakiegoś czasu mówi się o możliwości wyodrębnienia mieszkania ze spółdzielni. Oznacza to uzyskanie odrębnego zapisu własności mieszkania w księgach wieczystych. Zorientowaliśmy (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu oczywiście warunków tej Ustawy, (czyli 55 lat kobieta, 60 lata mężczyzna), do podpisania (...)

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego lokalu

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego lokalu

Uzyskałem nakaz zapłaty dnia 12.01.2004 r. Wystąpiłem z wnioskiem o egzekucję do komornika o zajęcie wszelkiego majątku ruchomego i nieruchomego. Komornik w dniu 23.06.2004 wszczął egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. (...)

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 2007 roku spółdzielnia na koszt mieszkańców wykonała ciąg trawników wzdłuż kilku ulic osiedla. Od czasu wykonania do dziś trawniki są niszczone regularnie przez parkujące na nich bezkarnie samochody kierowców wandali. Wielokrotne interwencje (...)