29.3.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Jednoosobowa spółka partnerska - opinia prawna

Stan faktyczny

Prowadzę działalność gospodarczą w postaci spółki partnerskiej. Jest to kancelaria biegłych rewidentów, w której działa 3 partnerów posiadających uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu (biegłych rewidentów). W ostatnim czasie nasza współpraca nie układała się należycie w związku z czym najpierw jeden z partnerów wystąpił ze spółki, a następnie po upływie ok 5 miesięcy drugi utracił uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, po czym wystąpił se spółki. W chwili obecnej pozostałem jedynym partnerem w spółce. W związku z zaistniałą sytuacją, nie wiem jak mam dalej postąpić. Czy mogę w takiej formie wykonywać dalej działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej (jako jedyny partner)? Czy muszę taką spółkę rozwiązać i czy obowiązuje mnie w tym przedmiocie jakiś termin? Czy ewentualnie mógłbym przyjąć do spółki moją żonę, która nie jest biegłym rewidentem - jest doradcą podatkowym?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Zakaz pierwotnego powstania jednoosobowej spółki partnerskiej

Zgodnie z art. 86 ksh, spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jak zostało wskazane w powyższym przepisie, spółka partnerska może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników (partnerów), a w związku z tym nie można utworzyć jednoosobowej spółki partnerskiej. Jest to podstawowa zasada charakteryzująca wszystkie spółki osobowe, zgodnie z którą, każda spółka osobowa powinna składać się z co najmniej dwóch wspólników.

Jakie są skutki następczego powstania jednoosobowej spółki partnerskiej?

Zakaz powyższy dotyczy tzw. pierwotnego powstania jednoosobowej spółki partnerskiej. Kodeks spółek handlowych, dopuszcza jednak możliwość następczego powstania jednoosobowej spółki partnerskiej - po zarejestrowaniu spółki. Sytuacja taka została przewidziana w dwóch przepisach kodeksu spółek handlowych - art. 98 § 2 ksh oraz art. 100 ksh. Istotnym jest to, że regulacje zawarte w tych przepisach mają charakter szczególny.

Wystąpienie partnera ze spółki lub utrata uprawnień do wykonywania wolnego zawodu

Zgodnie z art. 98 § 2 ksh, w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Z przytoczonego przepisu wynikają więc dwie sytuacje:

  • gdy w spółce pozostał tylko jeden partner, np. na skutek wystąpienia z niej wszystkich pozostałych wspólników,

  • gdy w spółce jest dwóch partnerów, ale tylko jeden posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki.

Jeżeli zaistnieje którakolwiek z powyższych sytuacji, wówczas będziemy mieli do czynienia z następczym powstaniem spółki jednoosobowej, oczywiście tylko wtedy gdy pozostały (jedyny) partner będzie posiadał uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki. Jest to warunek konieczny dla dalszego istnienia jednoosobowej spółki partnerskiej, bowiem w przypadku niedochowania tego warunku spółka musiałaby ulec rozwiązaniu na podstawie art. 98 § 1 pkt 4 ksh.

Jednoosobowa spółka partnerska powstała w skutek zaistnienia powyższych elementów nie ma jednak charakteru trwałego - jest ona jedynie tworem przejściowym. Spółka taka może funkcjonować nie dłużej niż przez rok, licząc od dnia zajścia jednego z w/w zdarzeń. Po upływie tego okresu:

  • spółka partnerska ulega rozwiązaniu - jeżeli nie przystąpił do niej drugi wspólnik;

  • kontynuuje swoją działalność - jeżeli został spełniony jeden ze wskazanych powyżej warunków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: