Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

W jakich przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7.

Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

W jakim trybie i po spełnieniu jakich warunków właściwy organ udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Wniosek do ministra o udzielenie zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast niezbędną przesłanką do złożenia przez organ wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, jest wcześniejsze wystąpienie inwestora z wnioskiem w tej sprawie do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, pomimo uzyskania upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, nie ma jednak obowiązku udzielenia takiej zgody. Wskazuje na to zwrot zawarty w przepisie „udziela bądź odmawia zgody”.

Dodatkowo art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi jedynie o możliwości złożenia wniosku do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zatem należy przyjąć, że przedmiotowy wniosek do ministra, właściwy organ administracji architektoniczno–budowlanej może złożyć zarówno przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, jak i po jego złożeniu przez inwestora.  

Zgodnie zaś z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego, przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Natomiast do terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (zob. art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego).

Natomiast w myśl art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W przypadku więc gdy właściwy organ wystąpi z wnioskiem do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, po złożeniu przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, organ ten powinien rozważyć możliwość zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, do czasu zajęcia stanowiska przez własciwego ministra.

Procedura uregulowana w art. 9  ustawy – Prawo budowlane, mająca zastosowanie do obiektów wymagających pozwolenia na budowę, nie powinna mieć zastosowania do obiektów wymagających jedynie zgłoszenia.

Kiedy bedzie dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w przypadku obiektów wymagających zasadniczo jedynie zgłoszenia?

Zgodnie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, właściwy organ ma obowiązek wnieść sprzeciw do zgłoszenia, jeżeli budowa lub wykonywanie robót budowlanych narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy (np. przepisy techniczno-budowlane).

Ponadto prowadzący sprawę organ administracji architektoniczno-budowlanej posiada uprawnienie fakultatywne do nałożenia w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska, stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych albo wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń czy uciążliwości dla terenów sąsiednich  (zob. art. 30 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane). Niemniej jednak, ostateczna ocena co do nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na mocy ww. przepisu, pozostaje w wyłącznej kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej, który ma możliwość stwierdzenia wystąpienia ww. przesłanek. 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jakim warunkom musi odpowiadać projekt? Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy zaprojektować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Do przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie urządzenia przeciwpożarowe zapewnić? Urządzenia przeciwpożarowe (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, nie (...)

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

Prezydent podpisał nowelizację dwóch ważnych ustawy z sektora mieszkalnictwa i budownictwa Przyjęte przez Sejm 7 lipca 2022 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych zostały podpisane przez Prezydenta RP. - "Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił interpretację przepisów w tym zakresie. Na niej bazuje niniejsze opracowanie.Który organ administracji publicznej może w zasadzie zmienić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Czy możliwe jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych? Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo (...)

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

W roku 1994 zacząłem budowę domu, ukończyłem w 2006 roku. Budynek mój stoi 1,35m od granicy działki budowlanej (bez zabudowy) sąsiada. Posiadam wszystkie dokumenty i zezwolenie na budowę. Ze względu (...)

Szerokość drogi dojazdowej do działki

Szerokość drogi dojazdowej do działki

Jestem współwłaścicielem działki gruntu stanowiącej drogę dojazdową do kilkunastu działek budowlanych. Szerokość tej drogi to ok 3,5 metra. Podział gruntu nastąpił na początku lat 90-tych. (...)

Szerokość drogi dojazdowej

Szerokość drogi dojazdowej

Złożono wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych z jednoczesnym wydzieleniem 4 działek budowlanych z wewnętrzną drogą dojazdową bez (...)

Samowolna budowa

Samowolna budowa

Pan X wybudował na swojej działce dom w roku 2006, postawiony w miejsce odkrytej wiaty zadaszonej na granicy z sąsiadem. 9 lat temu uzyskał zgodę na piśmie na postawienie na granicy posesji budynków (...)

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

W grudniu 2005 r. zakupiłem dom. Jego poprzedni właściciel dopuścił się samowoli budowlanej dobudowując do domu przybudówkę (dom bliźniak o powierzchni mieszkalnej ok. 60 m2). Dowiedziałem się (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Nieokreślony charakter zabudowy

Nieokreślony charakter zabudowy

Na działce rolnej stoi domek drewniany, nie osadzony w ziemi tylko stojący na palach. Nie ma pozwolenia na zabudowę - nie występowaliśmy o nie, bo ustawa "Prawo budowlane" z 1994r. z późn. zm. nie (...)

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Czy słusznym jest organizowanie przetargu nieograniczonego na poszczególne prace: - naprawa pokryć i wiązań dachowych, - naprawa instalacji elektrycznych i aparatury elektrycznej, - naprawa elementów (...)

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem (...)

Remont hali handlowej

Remont hali handlowej

Kupując grunt stałem się właścicielem hali handlowej /tak jest obecnie użytkowana /. Poprzedni właściel nie dopełnił niezbędnych formalności .Przejmując halę doprowadziłem ją do stanu używalności (...)

Kontrola projektu budowlanego

Kontrola projektu budowlanego

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w (...)

Kontrola nadzoru budowlanego

Kontrola nadzoru budowlanego

Złożyłem skargę do nadzoru budowlanego i w ramach postępowania skargowego zarządzono kontrolę doraźną, w której nie byłem stroną. Organ nadzoru budowlanego tak sformułował temat kontroli (...)

Granice przestrzenne prawa własności

Granice przestrzenne prawa własności

Budynek sąsiada postawiony jest w granicy działki. Sąsiad postanowił ocieplić ściany budynku. Ściany budynku, która leży w granicy działki nie można ocieplić bez wejścia na teren mojej działki (...)

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Inwestor dokonał zgłoszenia budowy ogrodzenia w trybie art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego. Na załączonej do zgłoszenia mapie geodezyjnej kolorem czerwonym zakreślił wszystkie granice działki (z każdej (...)

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

W toku realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu kilku placów zabaw inwestor zobowiązany jest do złożenia w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na (...)

Budowa kiosku a pozwolenie na budowę

Budowa kiosku a pozwolenie na budowę

Mam wydzierżawiony plac (grunt) w mieście od osoby prywatnej i chcę postawić tam tzw. kiosk "Ruchu". Czy muszę mieć jakieś zezwolenia nadmieniam, że nie będzie na stałe związany z gruntem? Kwestię (...)

Taras w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego

Taras w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego

Czy utwardzenie terenu i założenie dużej markizy oraz postawienie kratki drewnianej z boku, kwalifikuje takie miejsce jako taras w rozumieniu Prawa budowlanego? Ustawa Prawo budowlane stanowi, że (...)

Prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę

Prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę

W stosunku do jakich prac budowlanych wymagane jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę? Zasadą wynikającą z ustawy prawo budowlane jest konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę: (...)

FORUM PRAWNE

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe?

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe? Proponuję zbiorową analizę poprawności wytycznych do sprawdzania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Połączenie (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

prawo budowlane

prawo budowlane prawo budowlane Witam, chciała bym się dowiedzieć czy mogę mieszkać w domu na którego było pozwolenie na rozbudowę ? Mam w niedługim czasie kontrole z nadzoru budowlanego i nie (...)

prawo budowlane

prawo budowlane prawo budowlane Posiadam pawilon handlowy wstawiłem nowe drzwi, które posiadają inne wymiary niż dotychczasowe. Nie uzyskałem zezwolenia na ich wymianę jakie mogę ponieść konsekwencję (...)

PRAWO BUDOWLANE

PRAWO BUDOWLANE PRAWO BUDOWLANE Witam zastanawiam sie co sie dzieje jezeli wymiar budynków nie zgadza się z tymi przedstawionymi w opisie urzedowi, budynek został wybudowany ale nie oddany do użytku(kiedy (...)

"Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków

"Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków Dzień dobry, Wojewódzki Konserwator zabytków wydał decyzję, w której WSKAZAŁ do ujęcia w GMINNEJ ewidencji zabytków (...)

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną.

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną. Mam problem z sąsiadem. Mianowicie: sąsiad wybudował ogrodzenie murowane o wysokości 3,5m. Dokonał zgłoszenia tegoż ogrodzenia (...)

Wynajem tablicy pod reklamę a prawo.

Wynajem tablicy pod reklamę a prawo. Wynajem tablicy pod reklamę a prawo. Chcąc zrobić tablice reklamową do wynajmu, jakie będą z tym związane przepisy prawne, jak wyglądała by taka procedura. (...)

przedawnienie zobowiązań wynikających z umowy

przedawnienie zobowiązań wynikających z umowy ,Witam, W grudniu 2006r. moja siostra otrzymała dotację z PUP na rozpoczęcie DG. Firmę prowadziła ponad dwa lata,później zjadł ją duży ZUS. Wyjechała (...)

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

Lokalizacja obiektu telekomunikacyjnego - maszt o wys. do 25 m na budynku.

Lokalizacja obiektu telekomunikacyjnego - maszt o wys. do 25 m na budynku. Witam Państwa. Proszę o poradę. Rozwój internetu szerokopasmowego zarówno sieci światłowodowych jak również sieci radiowych (...)

legalizacja budowli energetycznej

legalizacja budowli energetycznej Czy linię 15 kV przechodzącą wzdłuż działki wybudowaną w 1991r. można zalegalizować? Linię 15kV wybudowano bez powiadomienia i bez zgody włąściciela oraz (...)

Porady prawne