Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

Kiedy dopuszczalne jest składanie ofert równoważnych?

Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Ofertą równoważną będzie w takim wypadku oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone przez zamawiającego. Odnosić to należy do równoważności technicznej i jakościowej oferowanego przedmiotu zamówienia. Wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia następuje zawsze z użyciem słów „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Kiedy dopuszczalne jest złożenie oferty wariantowej?

Oferta wariantowa to oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Dopuszczając możliwość złożenia oferty wariantowej, zamawiający musi zamieścić o tym informację w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający musi również określić w specyfikacji minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe oraz sposób ich przedstawienia. Warunki te mogą odnosić się wyłącznie do sposobu wykonania zamówienia. Przy czym odmienny sposób wykonania zamówienia może odnosić się zarówno do zastosowania innych materiałów, jak i do technologii wykonania zamówienia. Dopuszczalność składania ofert wariantowych jest uprawnieniem zamawiającego i nie powoduje obowiązku uzasadniania decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do składania takich ofert.

Kiedy dopuszczalne jest składanie ofert częściowych?

Zamawiający może dopuścić możliwość składani ofert częściowych, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. O takiej możliwości powinien poinformować wykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązany jest dokładne opisać odpowiednie części zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia powinien odzwierciedlać obiektywne potrzeby zamawiającego w danym zakresie.
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub kilka części zamówienia, chyba że zamawiający określił maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

Jakie informacje zawarte w ofercie mogą być zastrzeżone?

Każdy wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, że wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie to może dotyczyć tylko informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta stanowi, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W szczególności tajemnicą mogą być dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, które są jawne na podstawie innych przepisów (np. dane zawarte w KRS). Nie może być też zastrzeżona informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna, która jest znana, można się o niej dowiedzieć zwykła drogą lub jest powszechnie stosowana.

W żadnym wypadku wykonawca nie może zastrzec następujących informacji:

 • własnej nazwy (firmy) oraz adresu,
 • dotyczących ceny,
 • terminu wykonania zamówienia,

 • okresu gwarancji,

 • warunków płatności zawartych w ofercie.

Jeszcze raz należy podkreślić, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy nie zostaną udostępnione w trakcie postępowania o zamówienie publiczne, jeżeli zostanie złożone stosowne zastrzeżenie nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Czy możliwe jest dokonanie przez zamawiającego jakichkolwiek zmian w treści oferty? 

Co do zasady nie. Zamawiający nie może dokonać żadnych zmian w treści złożonych przez wykonawców ofert. Wyjątkiem jest możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty. Aby wykluczyć wszelkie niejasności i ewentualne działanie zamawiającego niezgodne z zasadami udzielania zamówień publicznych ustawodawca wprowadził do ustawy szczególne regulacje dotyczące sposobu poprawiania omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób:

W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

 • jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.

 • jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny

W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

 • jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia

 • jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny

 • jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie

W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

 • przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

 • jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

 • jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o fakcie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

Kiedy oferty podlegają odrzuceniu?

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

 1. Jest niezgodna z ustawą. Niezgodność z ustawą zachodzi w każdym przypadku naruszenia przepisów ustawy lub aktów wykonawczych do ustawy.

 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawą odrzucenia oferty jest treść oferty i specyfikacji. Jeżeli treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją, wówczas oferta taka podlega odrzuceniu.

 3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli zachodzi podstawa do przypuszczenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający obowiązany jest przeprowadzić stosowną procedurę zmierzającą do ustalenia, czy rzeczywiście cena oferty jest rażąco niska. W tym celu zamawiający zwraca się do wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

 6. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób określony w ustawie lub zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Nieważność może mieć miejsce w przypadku wad oświadczenia woli powodujących bezwzględną nieważność złożonego oświadczenia, a więc na przykład: brak świadomości lub swobody (art. 82 kodeksu cywilnego) albo pozorność (art. 83 kc).

Katalog wyżej wymienionych przesłanek skutkujących odrzuceniem ofert ma charakter zamknięty, czyli nie może być przez nikogo, a w szczególności przez zamawiającego, rozszerzony,.

Pamiętaj, że:

 • Zmiana lub wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert jest dopuszczalna i nie powoduje negatywnych skutków,

 • W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 • Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania odrzuca się.

 • Zamawiający ma obowiązek powiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o fakcie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

 • Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub kilka części zamówienia. Jeżeli zamawiający ogranicza liczbę części, na które jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe, powinien określić to wprost w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Kiedy dopuszczalne jest składania ofert równoważnych? Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli zamawiający nie może opisać (...)

Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Kiedy istnieje obowiązek wniesienia wadium? Ustawa nakłada na wykonawców obowiązek wniesienia wadium w przypadku postępowań o zamówienia publiczne, których wartość przekracza 60.000 Euro. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Jeżeli natomiast wartość zamówienia publicznego (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, aukcja elektroniczna, termin związania ofertą

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, aukcja elektroniczna, termin związania ofertą

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, jest nią oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (...)

Wadium - zabezpieczenie dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wadium - zabezpieczenie dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy istnieje obowiązek wniesienia wadium? Ustawa nakłada na oferentów obowiązek wniesienia wadium w przypadku postępowań o zamówienia publiczne, których wartość przekracza 30.000 Euro. Dotyczy to wyłącznie postępowań prowadzonych w trybach przetargowych, a więc w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego i dwustopniowego. Wyjątkowo, gdy koszty zorganizowania (...)

Sposób złożenia oferty - opinia prawna

Sposób złożenia oferty - opinia prawna

 Stan faktyczny W jakim stopniu opublikowana informacja prasowa stanowi zobowiązującą ofertę handlową firmy? Czy czytelnik-klient ma prawo domagać się sprzedaży produktu o cechach wymienionych w informacji prasowej? Czy informacja prasowa powinna zawierać jakieś klauzule np. o terytorialnych ograniczeniach w dostępności danego produktu lub wzmiankę, że cena i parametry produktu (...)

Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

Kolejne dobre zmiany dla rodzin Trzykrotnie większe środki na wsparcie instytucji opieki nad najmłodszymi, łatwiejsze ich zakładanie oraz większe bezpieczeństwo dzieci – to niektóre ze zmian dot. programu Maluch+. Ruszyła edycja 2018. Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, jednym z ważnych lub bardzo ważnych powodów, dla których Polacy rezygnują z dzieci (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej oferty, ceny, oferty częściowej, oferty wariantowej, umowy ramowej. Ponadto w innych przepisach (...)

Ważna decyzja Trybunału dla pacjentów w Polsce

Ważna decyzja Trybunału dla pacjentów w Polsce

Nie można odmówić zgody na zwrot kosztów leczenia za granicą, gdy ze względu na brak leków i materiałów medycznych pierwszej potrzeby świadczenia szpitalne nie mogą być udzielone we właściwym czasie w państwie zamieszkania - orzekł Trybunał Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpatrywał przypadek Rumunki Eleny Petru, cierpiącej na ciężkie schorzenie (...)

Wspólnota Europejska - ochrona praw podstawowych

Wspólnota Europejska - ochrona praw podstawowych

Ochrona praw podstawowych we Wspólnocie Europejskiej jest równoważna ochronie wynikającej z europejskiej konwencji. W maju 1993 r. minister transportu Irlandii zajął samolot wydzierżawiony przez spółkę lotniczą z Turcji Bosphorus Airways od Jugosłowiańskich Linii Lotniczych JAT. Uczynił to, powołując się na regulację 990/93 Rady Wspólnot Europejskich, która wprowadziła sankcje (...)

Emerytury częściowe w 2014 roku

Emerytury częściowe w 2014 roku

Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane jest wyłącznie przez posiadany wiek a nie przez staż pracy. Dawne okresy składkowe i nieskładkowe mają natomiast znaczenie z punktu widzenia wyliczenia wielkości przedmiotowego świadczenia. (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. - "Od 1 września uprawnieni mogą składać (...)

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

  W ściśle określonych sytuacjach zawarta umowa ubezpieczenia może okazać się umową nieważną. Niekiedy może także zawierać postanowienia, które nie wywołują żadnych skutków prawnych – będzie wówczas umową w całości bądź w części nieskuteczną. Nieważność bądź bezskuteczność umowy ubezpieczenia może być przykrą niespodzianką zarówno (...)

Umowa wspólników i możliwość jej wypowiedzenia

Umowa wspólników i możliwość jej wypowiedzenia

Umowa wspólników Umowę wspólników można definiować jako porozumienie zawarte pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami, które określa sposób wykonywania ich praw korporacyjnych. Stronami umów tego rodzaju są zazwyczaj wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusze.  Wspólnicy spółek (...)

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Stan faktyczny Podpisałem umowę w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wiem, że umowy podjęte w sposób niepoprawny tracą moc. Posiadam pełną dokumentację złożonego protestu - bo taki złożyłem na sposób poprawienia błędu /omyłki - i zmianę ceny całej oferty przez zamawiającego, który uznał to za logiczne. W wyniku poprawy omyłki/błędu dokonano zmiany ogólnej ceny (...)

Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

Jak funkcjonuje komisja przetargowa - stan prawny na dzień 1 marca 2004 r.

  Czy powołanie komisji przetargowej jest obowiązkowe? Obowiązek powołania komisji przetargowej uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia publicznego. I tak, w postępowaniach, w których wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro powołanie komisji jest fakultatywne. Jeżeli natomiast wartość szacunkowa zamówienia (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób można uzyskać specyfikację? Sposób udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Kto powołuje Prezesa Urzędu? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie, przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe, powołanie komisji przetargowej, zastosowanie (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje jednak dodatkowe sytuacje, w przypadku których umowy w sprawie zamówień (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji. Zasada pisemności obejmuje swym zasięgiem (...)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Na czym polega protest? Chodzi o to, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego. Protest można wnieść bezpośrednio do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących (...)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach przysługuje odwołanie? Odwołanie przysługuje: od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu, w przypadku braku rozpatrzenia protestu w terminie. Kto może wnieść odwołanie? Podmiotami uprawnionymi do wniesienia odwołania są zainteresowani dostawcy lub wykonawcy, a także organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców i wykonawców, o których mowa (...)

Od adwokata wymaga się więcej

Od adwokata wymaga się więcej

Reprezentujący podatnika adwokat wniósł skargę na interpretację Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opłatę od skargi (wpis stały 200 zł) uiścił jednak na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA w Warszawie skargę odrzucił (pieniądze zostały zwrócone skarżącemu). Sprawa - przez skargę kasacyjną - trafiła (...)

Oczywista omyłka pisarska może drogo kosztować

Oczywista omyłka pisarska może drogo kosztować

Błąd w dacie umowy o pracę może drogo kosztować. Przekonała się o tym firma EKO-LAS, którą arbitrzy nakazali wykluczyć z przetargu. Uznali bowiem, że nie jest to oczywista omyłka pisarska, którą można by poprawić. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie rozpisało przetarg na prace leśne. Wśród wymogów stawianych wykonawcom zapisano obowiązek zatrudniania co najmniej jednego pracownika (...)

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  Kiedy sąd poprawi błędy pisarskie lub rachunkowe w orzeczeniu? Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli więc np. w ocenie strony sąd dopuścił się błędów rachunkowych w treści postanowienia, to można (...)

Jak dochodzić roszczeń, gdy zamawiający odmawia współpracy - opinia prawna

Jak dochodzić roszczeń, gdy zamawiający odmawia współpracy - opinia prawna

Stan faktyczny  W listopadzie 2003 roku zawarta została umowa wdrożenia systemu zarządzania jakością obejmującą 6 miesięczny harmonogram prac. Umowa ta zawarta została w miejsce poprzedniej umowy o podobnej treści. Pierwotnie zawarłem z klientem umowę na doradztwo, które w 60% mogło być zrefundowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ze środków (...)

Kary za cofanie liczników w autach

Kary za cofanie liczników w autach

Za „przekręcenie” licznika w samochodzie można trafić nawet na 5 lat do więzienia. 25 maja 2019 r. weszły w życie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w Kodeksie karnym, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder cofania liczników w używanych autach. Nowe surowe kary za cofanie liczników w autach Samochodowi kanciarze, a (...)

Liczba sztuk oczywistą pomyłką pisarską

Liczba sztuk oczywistą pomyłką pisarską

Błąd w liczbie oferowanego towaru nie może być uznany za oczywistą omyłkę pisarską. Biblioteka Narodowa zorganizowała przetarg na dostawę środków czystości. Chciała m.in. kupić 2000 rolek papieru toaletowego. Jedna z firm ubiegających się o to zamówienie pomyliła się i w arkuszu cenowym wpisała 12 000 sztuk. Zamawiający uznał to za samowolną zmianę liczby zamawianego produktu (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Możesz poznać miejsce prób polowych organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Możesz poznać miejsce prób polowych organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Pierre Azelvandre chciałby poznać miejsce prób polowych organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) przeprowadzanych na terytorium jego gminy. W dniu 21 kwietnia 2004 r. zwrócił się do mera Sausheim (Górna Alzacja) o udostępnienie mu, dla każdego uwolnienia GMO mającego miejsce na terytorium tej gminy, obwieszczenia publicznego, formularza zasadzeń umożliwiającego zlokalizowanie obsadzonej (...)

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

17 lutego 2005 r., czyli 30 dni od dnia ogłoszenia weszła w życie ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Do tej pory kwestie  dotyczące  oznaczeń  geograficznych,  nazw  pochodzenia  i  świadectw szczególnego  charakteru w prawie polskim były uregulowane w takich aktach (...)

Czy należy sprowadzić powoda pozbawionego wolności na posiedzenie jawne?

Czy należy sprowadzić powoda pozbawionego wolności na posiedzenie jawne?

Czy w postępowaniu cywilnym, którego rozprawa odbywa się jawnie istnieje obowiązek sprowadzania powoda pozbawionego wolności na posiedzenie jawne? Sąd Apelacyjny stwierdził, że w postępowaniu cywilnym zasada jawności posiedzeń nie nakłada na sąd obowiązku doprowadzania powoda, który jest pozbawiony wolności, na posiedzenia jawne. Stosownie do przepisu art. 187 kpc pozew składa się (...)

Każdy się dowie, co przeskrobał notariusz

Każdy się dowie, co przeskrobał notariusz

Od dziś postępowania dyscyplinarne wobec notariuszy są jawne. Na sali sądowej znajdą się miejsca dla publiczności. Wcześniej na takich posiedzeniach mogli być obecni wyłącznie notariusze. Postępowania były niejawne, czyli zamknięte dla zainteresowanych stron. Sytuację zmienia wchodząca w życie nowelizacja prawa o notariacie. Według dokumentu nawet wtedy, gdy jawność zostanie wyłączona, (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, przez które rozumie się działanie w cudzym imieniu i ze skutkami bezpośrednio dla (...)

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Zgodnie z regulacją zawartą w prawie własności przemysłowej, sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, które nie należą do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać załatwione bez kierowania sprawy do sądu i wdawania (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale też wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie, rozwiązań. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

Na żadnym z dokumentów dotyczących oferty nie widnieje czytelny podpis osoby upoważnionej do jej złożenia, nie ma też, pieczątek imiennych pozwalających na identyfikację takiej osoby. Oferent (...)

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

W przetargu na budowę sieci wodociągowej złożono dwie oferty. Oferta nr 1 jest kilkanaście tysięcy tańsza od oferty nr 2, jednakże wykonawca zastosował złą stawkę VAT. Wykonawcy z przyczyn (...)

Kiedy sąd umorzy a kiedy odrzuci apelację

Kiedy sąd umorzy a kiedy odrzuci apelację

Pozwany złożył apelację od wyroku rozwodowego oraz wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Otrzymał odpowiedź negatywną, więc złożył zażalenie do sądu wyższej instancji. Potem jednak (sprawa (...)

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Gmina kilkakrotnie wystawiała do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną. Po nieudanych próbach postanowiono ogłosić rokowania na sprzedaż nieruchomości. Na ogłoszenie w sprawie (...)

Prawomocność wyroku i zabezpieczenia

Prawomocność wyroku i zabezpieczenia

Pozwana (małżonka) złożyła apelację od wyroku rozwodowego w części winy rozkładu małżeństwa i w części kontaktów z dzieckiem. Ja również złożyłem apelację wnioskując o powierzenie (...)

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Podmiotami stosunku prawnego są dwie firmy. Nasza firma wysłała ofertę na kupno gadżetów reklamowych, po ustaleniu ich specyfikacji z firmą sprzedającą drogą mailową. Oficjalna oferta kupna, (...)

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Firma złożyła ofertę do przetargu nieograniczonego (na dostawę), oferta została wysłana 18-04-08 r. a termin składania ofert wyznaczony był na 21-04-08 r. w godzinach porannych. W dniu 21-04-08 (...)

Milczące przyjęcie oferty

Milczące przyjęcie oferty

Prowadzę firmę eksportową, która eksportuje artykuły drewniane produkowane na nasze zlecenie u polskich producentów-rzemieślników. Zamówienia składane są przez nas w formie pisemnej (przez fax) (...)

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Konsument otrzymuje pisemną reklamę zachęcającą do nawiązania umowy na podłączenie telewizji cyfrowej. Korzysta z tej oferty, podpisuje umowę i płaci aktywację, a później czynsz. W korespondencji (...)

Odmowa zrealizowania ważnej oferty

Odmowa zrealizowania ważnej oferty

Jakie ma do dyspozycji przedsiębiorca środki prawne, jeżeli potencjalny partner nie chce zawrzeć umowy? Po złożeniu oferty, podpisanej przez uprawomocnioną osobę, kontahent nagle oświadcza, że (...)

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

Dozwolone formy sporządzenia testamentu

W grudniu 2003 r. spisany został testament moich dziadków u notariusza. Oboje zrzekli się swojego majątku w postaci 3-pokojowego mieszkania na korzyść jednego w przypadku śmierci drugiego, na korzyść (...)

Eksmisja z lokalu użytkowego

Eksmisja z lokalu użytkowego

Jak pozbyć się uciążliwego najemcy lokalu użytkowego, który po wygaśnięciu umowy nie chce opróżnić lokalu ze sprzętu - wyposażenia będącego jego własnością? Obecnie wartość wyposażenia (...)

Koszty postępowania o alimenty

Koszty postępowania o alimenty

Proszę o odpowiedź na pytanie jak to jest z kosztami sądowymi? Dwa lata temu miałem rozprawę o podwyższenie alimentów i po rozprawie otrzymałem do zapłacenia kwotę 100 zł na pokrycie kosztów. (...)

Parafka zamiast podpisu

Parafka zamiast podpisu

Pan X zatrudnił moją firmę (jest to firma jednoosobowa) do wykonania instalacji elektrycznej w zakupionym przez niego budynku. Za wykonaną pracę wystawiałem faktury częściowe. Pan X prosił o wystawienie (...)

Oferta wariantowa w zamówieniach publicznych

Oferta wariantowa w zamówieniach publicznych

Spółka Akcyjna posiada udziały (100%) w innej spółce posiadającej osobowość prawną - czy złożenie ofert przez obie firmy będzie traktowane jako złożenie oferty wariantowej w rozumieniu przepisów (...)

Częściowa płatność a termin przedawnienia

Częściowa płatność a termin przedawnienia

Upłynęło 2 lata od daty wystawienia faktury sprzedaży. Czy jeśli 1 rok temu była dokonana częściowa płatność dotycząca tej faktury to przerwał się bieg terminu przedawnienia i ponownie będzie (...)

Zapłata części zobowiązania przed dłużnika

Zapłata części zobowiązania przed dłużnika

Kontrahent naszej firmy, pomimo wykonanej przez nas usługi, nie dokonał zapłaty za wystawione faktury. Nasza firma skierowała więc sprawę na drogę postępowania sądowego, bowiem pomimo wezwania (...)

Pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę częściową

Pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę częściową

Wystawiłem fakturę na kwotę 10000 zł, którą dłużnik podpisał. Zapłacił mi z tego 5000 zł. Wysłałem do niego ostateczne wezwanie o zapłatę pozostałej kwoty. Ponieważ dłużnik nie uregulował (...)

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

25 stycznia 2015 r. minęło 6 miesięcy jak przebywałem na zwolnieniu lekarskim z tytułu zniszczonego stawu skokowego. Lekarz prowadzący wydał zaświadczenie, iż w obecnym stanie nie rokuję nadziei (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publ

W przetargu nieograniczonym obsługa techniczna budynków gminnych jednym z kryteriów jest czas realizacji zamówienia od momentu powiadomienia o zaistniałej usterce, czy podanie nierealnego czasu (3 (...)

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

Uzupełnienie oferty po złożonym proteście

Uzupełnienie oferty po złożonym proteście

Po otwarciu ofert, zamawiający wybrał ofertę firmy, która nie była zgodna ze specyfikacją IWZ. Złożyliśmy protest i protest ten został uznany przez zamawiającego. Po 13 dniach otrzymaliśmy (...)

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 (...)

Zamówienie publiczne - definicja

Zamówienie publiczne - definicja

Co należy rozumieć przez zamówienie publiczne? Przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, (...)

Podstawy odrzucenia zażalenia

Podstawy odrzucenia zażalenia

Toczy się sprawa w sądzie opiekuńczym. Uczestniczka wniosła zażalenie na postanowienie (to nie jest postanowienie końcowe) Sądu Rodzinnego zarzucając między innymi naruszenie art. 109 kro w zw. (...)

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Czy CV należy podpisywać oraz czy trzeba podpisywać klauzulę na temat przetwarzania danych osobowych? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

oferta

oferta Zapraszamy do wykonania badań na sporne ojcostwo w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: http://genetykasadowa.sum.edu.pl/

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Oferta pracy: Specjalista ds. prawnych/ Prawnik

Oferta pracy: Specjalista ds. prawnych/ Prawnik INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań (...)

oferta kredytowa dla studenta

oferta kredytowa dla studenta Witam! czy mógłby mi ktoś polecić jaka jest najlepsza oferta kredytowa dla studenta? Jestem na 4 roku studiów, niedawno się ożeniłem i chcielibyśmy wziąć kredyt (...)

naprzemienna opieka nad dzieckiem

naprzemienna opieka nad dzieckiem Witam jestem po rozwodzie,mam 2 letnia corke,w wyroku sadowym nie mamy ustalonych wizyt dziecka byly maz bierze tylko w wekendy,a ja musze pilnie podjac prace czytalam (...)

spotkanie z diabłem PILNE

spotkanie z diabłem PILNE Witam, postaram sie krótko zarysować obraz sytuacji, poznałam pewnego człowieka przez internet (czat), później rozmowy na gadu, obiecywał mi różne rzeczy: wspólne (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

czy dostanę dalejrentę

czy dostanę dalejrentę Witam serdecznie. Byłem 22.11.2007. na komisji zus. Miałem rentę inwalidzką częściowa niezdolność do pracy, od 97roku, dziś miałem następną komisję, komisje mam co (...)

Upomnienie VAT - częściowa zapłata

Upomnienie VAT - częściowa zapłata Witam zapłaciłam częściowo VAT za ostatni kwartał. Teraz dostałam upomnienie, że mam uregulować pozostałą kwotę wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, (...)

Emerytura częściowa i praca po wieku emerytalnym./

Emerytura częściowa i praca po wieku emerytalnym./ Witam mam pytanie. Czy będzie możliwe pracowanie po wieku emerytalnym, na częściowej emeryturze? Jak to będzie wyglądać? emeryt będzie mógł (...)

Proszę o pomoc w kwestii alimentów

Proszę o pomoc w kwestii alimentów Jestem po rozwodzie z żoną już 10 lat. Obecnie założyłem nowa rodzinnę i z tego związku urodziła mi się córeczka (1.5 roku). Moja była żona ex straciła (...)

Wezwanie przedprocesowe od firmy Intrum Justitia

Wezwanie przedprocesowe od firmy Intrum Justitia Witam W związku z niewywiązaniem się z umowy z Orange nastąpiło rozwiązanie umowy i obciążenie notą.Mój dług w chwili obecnej to ponad 5 tys (...)

Odrzucenie żądania zwrotu kosztów w warsztacie samochodowym

Odrzucenie żądania zwrotu kosztów w warsztacie samochodowym Witam Opis sytuacji: - w warsztacie następuje wymiana oleju, filtru oleju i klocków oraz tarcz hamulcowych, - mechanik informuje, że w (...)

Zasadność protestu po wyroku ZA

Zasadność protestu po wyroku ZA Czy wykonawca "A" może wnieść protest na naszą ofertę mając na uwadze art. 181 ust. 6 PZP, jeżeli wcześniej nasza oferta była przez Zamawiającego odrzucona (...)

Przyjęcie i odrzucenie oferty pracy od UP

Przyjęcie i odrzucenie oferty pracy od UP Witam, chciałem zasięgnąć porady w następującej sytuacji (jeśli dział jest niepoprawny, to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu i przepraszam (...)

Porady prawne