23.3.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 2. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 3. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 4. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Ten pakiet ustaw to największa od 30 lat reforma prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i będzie fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Prawo przedsiębiorców wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem. Będą to wytyczne dla administracji, jak ma postępować w sprawach przedsiębiorców, np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności. Kolejne rozwiązanie to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania - tzw. działalność nierejestrowa i ulga na start. Sejm przyjął poprawkę Senatu stanowiącą, że urząd ma wzywać przedsiębiorcę do usunięcia braków przy interpretacji. Ma ona dać przedsiębiorcy szansę naprawienia niekompletnego wniosku w tym samym postępowaniu. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ma zapewnić lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi udostępnianie w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury, wprowadzi zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia oraz ustanowi możliwość zawieszenia działalności na czas nieoznaczony. W ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP Sejm przyjął poprawkę Senatu umożliwiającą wykonywanie działalności gospodarczej przez członków rodzin osób zagranicznych przebywających na terytorium Polski, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, czyli na takiej samej zasadzie, jak te osoby. 

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwienie założenia oraz prowadzenia firm w Polsce. Zmiany obejmujące prawie 200 aktów prawnych wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Konstytucja Biznesu to nowy fundament prawa gospodarczego. Jest systemowym wzmocnieniem poprzednich proprzedsiębiorczych aktywności rządu (np. pakiet #100zmianDlaFirm).

- "Termin podpisania Konstytucji Biznesu przez Prezydenta ma wymiar symboliczny. Idzie wiosna, a nowe przepisy przynoszą świeżość w relacjach administracja publiczna – biznes. Konstytucja Biznesu będzie  drogowskazem, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera i uzyskają realne gwarancje w swojej codziennej działalności" - podkreśliłaminister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

- "Szczególnie ważne są zasady, które od dawna powinny być wyraźnie zaznaczone w polskim prawodawstwie, czyli „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy czy klauzula pewności prawa" - dodał wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. 

Prawo przedsiębiorców

Najważniejszym z elementów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r.

Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Prawo przedsiębiorców jako akt centralny będzie wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Do najważniejszych zapisów ustawy należy zaliczyć:

 • ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,
 • zmianę relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
 • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności),
 • wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności),
 • wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów,
 • ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji. 

Porady prawne

Rzecznik MŚP

Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. W zakresie jego kompetencji znajdą się m.in.:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,
 • występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,
 • wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,
 • występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,
 • zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie do nich,
 • wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi,
 • zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców. 

CEIDG i punkt informacji dla przedsiębiorcy

Wśród najważniejszych modyfikacji CEIDG znajdują się:

 • umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury,
 • wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia,
 • zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) stanowi rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl. Punkt nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Co ważne, do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy nawet w najdrobniejszych sprawach.

Przepisy wprowadzające Konstytucję Biznesu

Przewidziane w Prawie przedsiębiorców rozwiązania wymagają zmian w wielu ustawach szczegółowych. Zostały one zawarte w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Poza odpowiednim zaszczepieniem w polskim systemie prawnym rozwiązań przewidzianych w pozostałych ustawach Konstytucji Biznesu, przepisy wprowadzające regulują praktyczne ułatwienia, zarówno dla przedsiębiorców (np. jednoosobowe firmy będą mogły udzielać prokury, wprowadzenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie numerem NIP), jak i wszystkich obywateli (np. możliwe stanie się załatwianie spraw w urzędzie za pomocą SMS-ów oraz innych środków komunikacji). Usuwają ponadto z innych aktów prawnych odniesienia do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dla inwestorów zagranicznych

Pakiet Konstytucji Biznesu zawiera nową ustawę poświęconą zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymują jeden przejrzysty, spójny akt prawny im dedykowany.

Kiedy Konstytucja Biznesu wejdzie w życie?

Po podpisaniu Konstytucji Biznesu przez Prezydenta zostanie ona opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.

Zob. też: 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Przepisy dotyczące składek na ZUS przewidują obecnie tzw. ulgę na start, preferencyjną podstawę i działalność nieewidencjonowaną. Zwalniają więc niektórych przedsiębiorców z opłacania przez 6 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie mogą oni przez 2 lata płacić składki w niższej wysokości. Jakie są warunki skorzystania z tych ulg i jakie konsekwencje? (...)

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

Prowadzisz bloga, sprzedajesz projekty graficzne, a może prowadzisz drobną sprzedaż przez internet? Jeśli zaczynasz to robić regularnie i w sposób zorganizowany, to zazwyczaj musisz zarejestrować działalność gospodarczą. Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. działalność nierejestrowa. Działalność nierejestrowa (niewymagająca rejestracji w CEIDG) Jeśli prowadzi się drobną działalność (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Nowe ułatwienia przy zakładaniu firmy – pakiet startowy

Nowe ułatwienia przy zakładaniu firmy – pakiet startowy

W ramach Konstytucji Biznesu przewidziano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność:  działalność nierejestrowaną i  zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej Będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli (...)

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

Konstytucja Biznesu ze zgodą Sejmu Posłowie przyjęli pakiet 5 ustaw, zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmiany obejmą prawie 200 ustaw. Czekają one tylko na podpis Prezydenta. Konstytucja Biznesu ma uwolnić polską (...)

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych gotowa

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych gotowa

Ustawa o PPK zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacać ma składkę od 1,5% do 4% wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata (...)

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności Parlament przyjął już, a Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności. Celem nowelizacji, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa wprowadza możliwość ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów (...)

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż uwolnimy od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skróci się - ze 150 do 90 dni - termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych, czyli będzie na europejskim (...)

Zgoda na pracę w niedzielę i święta

Zgoda na pracę w niedzielę i święta

Firmy świadczące usługi transgraniczne będą mogły wykonywać swoje zadania także w niedziele i w święta. Umożliwia to podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu pracy, która niebawem wejdzie w życie. Obecne przepisy zabraniają wykonywania pracy w niedziele i święta na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw działających w państwach, gdzie obowiązują rozmaite kalendarze świąt (...)

Czy wojewoda może zawetować inwestycje samorządowe?

Czy wojewoda może zawetować inwestycje samorządowe?

Szef rządu ogłosi tę decyzję na czwartkowym spotkaniu z wojewodami. "Powiem im bardzo wyraźne: macie nie stosować weta" - mówi. (...)Możliwość wetowania wszystkich inwestycji samorządów, w których wykorzystywane są unijne pieniądze, daje wojewodom uchwalona w ubiegłym tygodniu (i podpisana już przez prezydenta) ustawa o polityce rozwoju. Poprawkę wprowadzającą weto wpisał do niej (...)

Konstytucja Biznesu weszła w życie

Konstytucja Biznesu weszła w życie

Co reguluje tzw. Konstytucja Biznesu? Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. To pakiet 5 ustaw, które mają przede wszystkim pomóc zbudować na nowo partnerskie relacje między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwić założenie oraz (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania przyjęła Rada Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu. "Pakiet Konstytucji (...)

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Zasada pewności prawa Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości działania administracji i jej relacji z obywatelami jest pewność prawa oraz przewidywalność rozstrzygnięć organów państwa. Każdy przedsiębiorca ma bowiem prawo układać swoje interesy w zaufaniu do utrwalonej praktyki działania organu, bez ryzyka niekorzystnych skutków prawnych. Tym bardziej, że (...)

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Czego dotyczą zmiany? Posłowie uchwalili pakiet ustaw, zmieniających polską rzeczywistość biznesową, składających się na Konstytucję Biznesu. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Teraz ustawą zajmie się Senat. Pakiet wprowadza katalog zasad regulujących relacje (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Formalne objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców, mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, (...)

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu – stanowiąca zasadniczy element pakietu zmian z 2018 r. – jest odpowiedzią na niedoskonałość dotychczasowych regulacji, które nie były w stanie w pełni zrealizować gwarancji dotyczących wolności gospodarczej, zapisanych w Konstytucji RP. ##baner## Znaczenie zasad ogólnych Prawa przedsiębiorców Dzięki zasadom ogólnym w Prawie (...)

„Konstytucja biznesu” wprowadza zmiany w ubezpieczeniach

„Konstytucja biznesu” wprowadza zmiany w ubezpieczeniach

Planujesz rozpocząć działalność? 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzą zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. Na czym polega „ulga na start”? Jeśli będziesz (...)

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań "Konstytucji Biznesu", które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po 5 miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Dowiedz się, kto może prowadzić działalność nierejestrową, jakie obowiązki ma osoba prowadząca taką działalność, (...)

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa jako jedno z nowych ułatwień dla początkujących przedsiębiorców Stawianie pierwszych kroków w biznesie jest często niełatwym wyzwaniem. Początkujący przedsiębiorca musi zaplanować swój biznes, odpowiednio zorganizować działalność, kupić odpowiedni sprzęt, załatwić lokal, podjąć działania promocyjne oraz reklamowe itp. Spoczywa (...)

Pakiet MŚP już w Sejmie

Pakiet MŚP już w Sejmie

Kolejne ułatwienia i oszczędności dla przedsiębiorców? Status "małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł; dla 5 mln pracowników nastąpi zniesienie (...)

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia! - "To ogromna szansa radykalnej poprawy rentowności (...)

Szykuje się nowe Prawo zamówień publicznych

Szykuje się nowe Prawo zamówień publicznych

MR i UZP pracują nad nowym Prawem Zamówień Publicznych Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień publicznych rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych. Przepisy ma stworzyć nowo powołany zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele obu instytucji. "Do sprawy podeszliśmy bardzo zadaniowo. Powołaliśmy specjalny (...)

Nowe wieloletnie plany rządu

Nowe wieloletnie plany rządu

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” oraz przyjęła dokument „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018”, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów. Uchwała w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem trwały ponad rok, a wypracowana propozycja jest wciąż otwarta na uwagi zainteresowanych. W (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Przewidziano reformę szkolnictwa wyższego i nauki. Chodzi (...)

Biznes i prawa człowieka

Biznes i prawa człowieka

Krajowy Plan Działania 29 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła "Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020".  W 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła "Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka" (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), stanowiące ważny krok społeczności międzynarodowej (...)

Konstytucja bez renegocjacji

Konstytucja bez renegocjacji

Po odrzuceniu konstytucji unijnej przez Francję jej ponowne negocjowanie jest niemożliwe - powiedział w niedzielę na konferencji prasowej w Brukseli premier Luksemburga, przewodniczącego w tym półroczu Unii Europejskiej, Jean-Claude Juncker. Uważa on, że proces ratyfikacji konstytucji przez pozostałe państwa UE musi być kontynuowany. Juncker dodał, że sytuację po referendum francuskim (...)

Jakie jest stanowisko Polski w sprawie Konstytucji Europejskiej?

Jakie jest stanowisko Polski w sprawie Konstytucji Europejskiej?

Konstytucja Unii Europejskiej praktycznie nie ma szans na ratyfikowanie przez Polskę - uznał prezydent Lech Kaczyński w wywiadzie dla francuskiego "Le Figaro" (numer piątkowy, agencja Reutera omówiła jego treść w czwartek wieczorem). Puls Biznesu 24.02.2006 r. Konstytucja Europejska, Polska, stanowisko

Jak dobrze skonstruować spółkę?

Jak dobrze skonstruować spółkę?

O statucie spółki akcyjnej i o umowie spółki z o.o. mówi się, że to „konstytucje” tych podmiotów. „Puls Biznesu”: Jakie błędy pojawiają się najczęściej w umowach czy statutach spółek? (...)Delikatną materią okazuje się relacja między reprezentacją sprawowaną przez członków zarządu a pełnomocnikiem spółki. Powstaje problem, czy członek zarządu (...)

Michał Boni mówi o zmianach w ochronie danych osobowych

Michał Boni mówi o zmianach w ochronie danych osobowych

Minister Michał Boni wypowiedział się na temat ochrony danych osobowych przy okazji debaty, zorganizowanej 13 maja w Warszawie. Jego zdaniem nowe regulacje wprowadzane przez Unię powinny ujednolicać prawo dla wszystkich Europejczyków. Zdaniem ministra, debata o ochronie prywatności i ochronie danych powinna być oparta na czterech filarach. Po pierwsze, na rozumieniu kontekstu radykalnie szybkich (...)

Walka z nieuczciwą konkurencją!

Walka z nieuczciwą konkurencją!

Przepisy, które ograniczają możliwość odwołania się do sądu od kary nałożonej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), są niezgodne z Konstytucją - uznał w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o przepisy kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że przedsiębiorstwa ukarane za naruszanie zasad konkurencji mogą odwołać się od decyzji prezesa (...)

Czy dojdzie do zmian w konstytucji?

Czy dojdzie do zmian w konstytucji?

Czy chcesz likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów o połowę, jednomandatowych okręgów wyborczych i zniesienia immunitetu poselskiego? Dziś akcja pod hasłem 4 razy TAK dotarła do stolicy.(...)Do tej pory, Platforma zebrała w całej Polsce 300 tysięcy podpisów. 500 tysięcy uda się zebrać do końca roku, a wtedy referendum w sprawie zmian w konstytucji będzie musiało się odbyć.Puls (...)

Unijnej konstytucji TAK

Unijnej konstytucji TAK

Trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć "tak" po podwójnym "nie" - powiedział premier Luksemburga Jean-Claude Juncker, komentując wyniki niedzielnego referendum, w którym mieszkańcy Luksemburga zdecydowali się poprzeć unijną konstytucję po odrzuceniu jej przez Francuzów i Holendrów. Luksemburczycy zaakceptowali konstytucję Unii Europejskiej, oddając 56,52 proc. głosów za tym dokumentem. (...)

Dłuższy termin ratyfikacji konstytucji Unii

Dłuższy termin ratyfikacji konstytucji Unii

Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej, zgromadzeni na szczycie w Brukseli, postanowili w czwartek wieczorem przedłużyć termin ratyfikacji konstytucji unijnej, poza wyznaczoną wcześniej datę listopada 2006 roku. Mimo odrzuceniu konstytucji w referendum przez większość  Francuzów i Holendrów, przywódcy UE na szczycie w Brukseli nie uznali jej za martwą. Puls Biznesu 17.06.2005 (...)

Referendum nad konstytucją Unii

Referendum nad konstytucją Unii

Z publikowanych w czwartek we Francji sondaży przed referendum w sprawie unijnej konstytucji, wynika że 54 procent Francuzów powie "nie" w czasie niedzielnego głosowania. Sondaż, przeprowadzony przez TNS Sofres-Unilog w dniach 23 i 24 maja, wskazuje, że za unijną konstytucją głosować będzie 46 procent francuskiego elektoratu. Identyczny wynik uzyskali ankieterzy sondażu, publikowanego na (...)

Oponenci unijnej konstytucji!

Oponenci unijnej konstytucji!

Tylko trzy z 25 krajów UE, w tym Polska mogą nie ratyfikować konstytucji europejskiej - wynika ze styczniowego raportu EPIN, sieci europejskich centrów analitycznych. Wówczas powinno się powtórzyć referendum, pytając, czy kraj chce pozostać czy wyjść z UE - uważa były komisarz europejski Mario Monti.  "Wydaje się, że 22 spośród 25 krajów UE ratyfikuje konstytucję europejską, (...)

Premier Kaczyński o przyszłości rządu

Premier Kaczyński o przyszłości rządu

Według premiera, Polski nie mogłoby spotkać "nic gorszego" niż ewentualna koalicja PO-SLD, do której - jego zdaniem - mogłoby dojść po przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Szef rządu ocenił też, że trend spadkowy w notowaniach PiS nie utrzyma się. Jak podkreślił, już wiele razy były wahania w notowaniach, a później "przychodziły wyniki dużo, dużo lepsze". Puls Biznesu 20.03.2007 (...)

Czy będzie zmiana stanowiska w sprawie eurokonstytucji?

Czy będzie zmiana stanowiska w sprawie eurokonstytucji?

Wizyta kanclerz Angeli Merkel w Polsce przygotowywana jest na połowę marca - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza" ze źródeł dyplomatycznych. (...)Kilka dni później bowiem - 25 marca na szczycie w Berlinie - przywódcy Unii Europejskiej przyjmą tzw. deklarację berlińską, która ma odblokować pat w rozmowach o europejskiej konstytucji. Puls Biznesu 14.02.2007 r. konstytucja, zmiana stanowiska, (...)

Podwyżki czynszów zgodne z Konstytucją

Podwyżki czynszów zgodne z Konstytucją

Przepis, zgodnie z którym podwyżka czynszu przekraczająca 3 proc. wartości lokalu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, jest zgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. TK uznał także, że zgodny z konstytucją jest przepis powiadający, iż w przypadku takiej podwyżki na pisemne żądanie lokatora właściciel w terminie 7 dni przedstawi na piśmie przyczynę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą odpowiedzialną Konstytucyjnie (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Termin nadania obywatelstwa

Termin nadania obywatelstwa

We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja oraz przepisy Kodeksu Postępowania (...)

Darowizna ruchomości gminnej

Darowizna ruchomości gminnej

Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent Miasta (...)

Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

Prezydent Miasta ogłosił w prasie lokalnej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (art. 11 upzp). Na składanie wniosków do projektu studium wyznaczono 21 dni roboczych. Wniosek (...)

Reprezentacja gminy

Reprezentacja gminy

Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik? Zakładamy, że chodzi o zawarcie umowy z gminą. Reprezentuje ją (...)

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu? Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem (...)

Uprawnienia straży gminnych [miejskich] w zakresie ochrony środowiska

Uprawnienia straży gminnych [miejskich] w zakresie ochrony środowiska

Jakimi uprawnieniami dysponują funkcjonariusze straży miejskiej w zakresie ochrony środowiska? W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na dyspozycję art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska: (...)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu (...)

Dokument urzędowy

Dokument urzędowy

Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu rejonowego wraz z wnioskiem (...)

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania (...)

Podatek od nieruchomości po jej podziale

Podatek od nieruchomości po jej podziale

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z wniosku jednego ze współwłaścicieli nieruchomości w chwili obecnej uchyliło decyzje Prezydenta Miasta w podatku od nieruchomości za rok 2004, 2005, 2006, 2007. (...)

Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa się określenia miejsce pobytu, (...)

Zrzeczenie się obywatelstwa

Zrzeczenie się obywatelstwa

Moje dzieci są urodzone za granicą. Syn, który ma 27 lat, chce się pozbyć obywatelstwa polskiego. On nie miał nigdy polskich dokumentów ani stałego adresu zamieszkania w Polsce. W jaki sposób (...)

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień (...)

Ułaskawienie i zatarcie skazania

Ułaskawienie i zatarcie skazania

Czy można pisać o ułaskawienie już po odbyciu kary? Chciałbym mieć czysty wpis o niekaralności. Czy może jest inna droga? Zaznaczam, że zatarcie skazania nie wchodzi w rachubę. Głównym celem (...)

Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, które te nieruchomości (...)

Ustanowienie służebności przez gminę

Ustanowienie służebności przez gminę

W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, która to część w miejscowym (...)

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od (...)

Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu? Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym funkcje organów powiatu w (...)

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Kilka lat temu dostałem wyrok 18m-cy za kradzież ok 1000zl. Zostałem przyłapany na gorącym uczynku. Mając 17 lat już siedziałem w wiezieniu 2 lata jednak bezpodstawnie oskarżony. Świadek wskazał (...)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie

Komornik gminy zawiadomieniem z dnia 12.10.2007 r. dokonał zajęcia mojej wierzytelności z tytułu najmu lokalu. Na mój wniosek w sprawie egzekucyjnej prowadzonej w przedmiotowej sprawie Prezydent Miasta (...)

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego na początku 2007 roku Prezydent Miasta wydał decyzje w podatku od nieruchomości za 2006 i 2007 rok. W wyniku mojego odwołania na otrzymane decyzje (...)

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym jest własnością wspólną dwóch współwłaścicieli w równych udziałach po 1/2. Każdego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję w której ustala podatek (...)

Opłata planistyczna na wniosek

Opłata planistyczna na wniosek

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu (...)

Właściwość organu do złożenia wniosku z art. 209kk

Właściwość organu do złożenia wniosku z art. 209kk

Komornik wysłał do naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismo dotyczące przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie naszej gminy. My zrobiliśmy (...)

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

W mojej miejscowości jest wiele opuszczonych budynków, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu osób poruszających się w ich obrębie. Składane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez (...)

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Zawarłem z gminą umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej - i zagospodarowałem nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Aktualnie gmina (...)

Umorzenie zaległości podatkowej a współwłasność

Umorzenie zaległości podatkowej a współwłasność

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej w udziałach po 1/2. Jak każdego roku, Prezydent Miasta wydał jedną decyzję w podatku od tej nieruchomości na rok 2004 i 2005, którą następnie doręczono (...)

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod działalność gospodarczą i (...)

FORUM PRAWNE

Obecne niewolnictwo

Obecne niewolnictwo Mam taka zagwostkę - właśnei czytałem sobei post o bezpaństwowcach - temat mnei o tyle interesuje, że sam kiedyś jakośchciałem tak pokombinowac.. usiałdłem sobie przedkompem (...)

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się Polacy występuje po raz pierwszy i nie ostatni na forum w imieniu swoim i nie tylko ale także w nasze wspólnej sprawie to się tyczy dłużników alimentacyjnych (...)

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie

Dyrektor miejskiej placówki zwolniony bezprawnie Witam. Ostatnio w mojej miejscowości głośno o pewnej sprawie. Artykuł z lokalnej strony internetowej:. Szesnaście miesięcy od odwołania Mirosława (...)

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!!

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!! Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, ma zamiar wprowadzić zmiany dotyczące kar za brak biletów. Mandaty mają się zwiększyć kwotowo, ze 150zł (...)

prezydent rp

prezydent rp Serdecznie witam! Potrzebuje kilka przykładów z konstytucji, które przeszkadzają w sprawnym wypełnianiu urzędu prezydenta RP (jego obowiązków), Oraz jego kompetencje, które pomagają (...)

Kazus

Kazus Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kazusów... Kazus I 14 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Jeden z jej przepisów brzmiał: 1. (...)

Kazus

Kazus Sąsiad Mikołaja K, Jan Z, zażądał 10 maja 2010r. od Starosty C. wznowienie postępowania zakończonego ostateczna decyzją administracyjną w sprawie wydania Mikołajowi pozwolenia na budowę (...)

Wielki "smród"

Wielki "smród" Mieszkam w niedużej miejscowości (ok. 30 tys. mieszkańców), w której ulokował swój zakład pewien przedsiębiorca. Produkuje on mianowicie na olbrzymią skalę grzybnię pieczarek. (...)

Prezydent skutecznie uniemożliwi Ci studiowanie!

Prezydent skutecznie uniemożliwi Ci studiowanie! hej! Za niedługo rozpocznie się składanie dokumentów na studia! Czy może mi ktoś powiedzieć, czy ustawa o płatnym drugim kierunku w końcu przechodzi (...)

Prezydent podpisał ustawę którą zaraz zaskarży.

Prezydent podpisał ustawę którą zaraz zaskarży. Komorowski podpisał ustawę, która ma uchronić od bankructwa podwykonawców budujących autostrady, jednocześnie prezydent wyraża wątpliwość (...)

prezydent i premier winni śmierci 96 osób

prezydent i premier winni śmierci 96 osób To chyba odpowiednie miejsce na taki wątek. No bo sprawa dotyczy jakby nie było odpowiedzialności karnej, i to za nie byle jaki czyn. Chciałbym się dowiedzieć (...)

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowskie skraca urlop nauczycielski do 35 dni!!

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowskie skraca urlop nauczycielski do 35 dni!! Prezydent Jacek Majchrowski zgromadził listę postulowanych zmian w przepisach prawa, które wręczył krakowskim parlamentarzystom. (...)

CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY

CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY 2013-09-20 17:04:33 OD: GOCKO ANDRZEJ PAMIENTAJCIE JAN PAWEŁ II GŁOSIŁ A GOCKO ANDRZEJ SPRAWDZAŁ WSZYSTKO (...)

Papierowe przeprosiny Obamy - przed wyborami nie może być widocznej słabości.

Papierowe przeprosiny Obamy - przed wyborami nie może być widocznej słabości. Prezydent USA odpisał na list polskiego prezydenta, na razie jego treść nie jest znana. Jest to list osobisty do Prezydenta (...)

Nielegalne praktyki budowlane z cichą aprobatą Prezydenta Krakowa.

Nielegalne praktyki budowlane z cichą aprobatą Prezydenta Krakowa. Miejsce akcji: Kraków, Centrum, ul.Czarnowiejska, nowo postawiony apartament. Czas akcji: obecnie. Główni bohaterowie: Deweloper, (...)

od kiedy tłumacz migowy w urzędzie?

od kiedy tłumacz migowy w urzędzie? Słyszałam niedawno o ustawie która wprowadza obowiązek tłumacz migowych w urzędach, jak obecnie wygląda sprawa? Kiedy można się spodziewac wprowadzenia zmian (...)

Obama w Warszawie - jakie czekają nas utrudnienia

Obama w Warszawie - jakie czekają nas utrudnienia Dzień dobry! Dzisiaj do Warszawy przylatuje Obama - prezydent USA. Jakich możemy się spodziewać utrudnień drogowych??? Czy w ogóle możemy wyjść (...)

Zdjęcia Osama bin Laden

Zdjęcia Osama bin Laden Witam Polaków! Zdjęcia martwego Osamy bin Ladena nie zostaną udostępnione opinii publicznej - postanowił prezydent USA Barack Obama. Jego decyzję krytykuje część opozycji. (...)

Interesuje mnie aplikacja kuratorska

Interesuje mnie aplikacja kuratorska Jakie szanse ma zwykły prosty człowiek z ulicy (bez pleców itp.) na aplikację kuratorską? Nie mam (niestety) znajomości, a chciałabym złożyć podanie, tylko (...)

obywatelstwo2

obywatelstwo2 Witam! Mam pytanie jeżeli cudzoziemiec złozył podanie o nadanie mu obywatelstwa polskiego i po wszytkich weryfikacjach dostał pismo (trwalo to 2,5lata) ze owszem pan prezydent obywatelstwo (...)

Porady prawne