Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

Jest to trzeci etap egzekucji z nieruchomości (po zajęciu oraz opisie i oszacowaniu). W zasadzie odbywa się w sądzie, przy udziale sędziego i komornika, który prowadzi licytację. Może w niej uczestniczyć każda osoba pełnoletnia – licytacja ma bowiem charakter publiczny. Dla jej przeprowadzenie wystarczające jest stawienie się przynajmniej jednego licytanta. Uczestnik może także upoważnić do licytacji pełnomocnika, legitymującego się dokumentem z podpisami urzędowo poświadczonymi – np. przez notariusza.

Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych:  

 1. przedmiot przetargu – czyli oznaczenie nieruchomości,
 2. cenę wywołania – jak wiemy, w przypadku pierwszej licytacji jest to 3/4 sumy oszacowania, przy drugiej 2/3 tej sumy,
 3. sumę rękojmi – wynoszącą 1/10 sumy oszacowania,
 4. termin uiszczenia ceny nabycia – po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa nabywcę, aby w terminie dwóch tygodni uiścił pozostałą część ceny sprzedaży,
 5. ciążące na nieruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona, z wyjaśnieniem, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na cenę nabycia;  
 6. prawa obciążające nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia – m. in. służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, użytkowanie,
 7. wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu – dla przykładu wydanie postanowienia o przybiciu na rzecz współwłaściciela, co de facto kończy licytację.

Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.  Postanowienie to zostało wprowadzone w celu ochrony interesów dłużnika. Może bowiem okazać się, że  sprzedaż pierwszej nieruchomości czy też wskazanej części będzie na tyle korzystna, że zapewni zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W takiej sytuacji nie będzie konieczności licytowania dalszych nieruchomości czy też pozostałych części i komornik wstrzyma przetarg. Jeżeli po podziale kwot uzyskanych ze sprzedaży niektórych nieruchomości lub ich części zaspokoi się wszystkich wierzycieli, sąd będzie zobowiązany wydać postanowienie o umorzeniu egzekucji.

Kodeks postępowania cywilnego wyraźnie wskazuje, kto nie może być uczestnikiem licytacji. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć:

 • dłużnik,
 • komornik, 
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  

Takie uregulowanie procedury przetargowej ma na celu wykluczenie wszelkich podejrzeń co do możliwości stosowania niedozwolonych praktyk, a przez to doprowadzenie do pokrzywdzenia wierzycieli albo wykorzystania pozycji służbowej by zakupić nieruchomość po korzystnej cenie. Wyłączenie licytanta, który już raz nie spełnił warunków licytacyjnych, wynika z braku zaufania co do jego postępowania w kolejnej licytacji. 

Sam przebieg licytacji polega na ustnym składaniu ofert „kolejnych” (tzw. postąpień) przez uczestników licytacji. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.  Zakładając , że cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000,00 zł, pierwsze postąpienie może opiewać na kwotę minimalną 202.000,00 zł. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zgłosił wyższą  cenę.

Jeśli nie będą składane kolejne ofert, komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, ogłosi trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.  

Może się jednak zdarzyć i tak, że nikt nie nabędzie nieruchomości na pierwszej licytacji. W takiej sytuacji:

 • komornik na wniosek wierzyciela, wyznaczy kolejny jej termin -  cena wywoławcza będzie w takiej sytuacji wynosiła 2/3 ceny oszacowania nieruchomości. Jest to najniższa cena, za jaką można nabyć nieruchomość. Gdyby i ten termin nie doprowadził do zbycia nieruchomości:
 • wierzyciel może złożyć wniosek o przejęcie nieruchomości na własność. Wówczas przyjmuje się, że wartość nieruchomości wynosiła 2/3 sumy oszacowania.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji. 

Na koniec warto wspomnieć, iż możliwe jest umorzenie licytacji na skutek spłacenia wierzyciela przez dłużnika. W przypadku, gdy należność wierzyciela wraz z kosztami będzie uiszczona przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.  

Grzegorz Pawelec

e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawowe dwa warunki, (...)

Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

Aby móc sprzedać nieruchomość w drodze licytacji, komornik musi powiadomić zainteresowanych o tej okoliczności. Obwieszczenie o licytacji jest instytucją pozwalającą na dotarcie wiadomości o toczącym się postępowaniu do szerszego grona odbiorców. Oczywiście zasady obwieszczania (...)

Od jednej nieruchomości komornikowi należy się jedna opłata

Od jednej nieruchomości komornikowi należy się jedna opłata

W sprawie o egzekucję z nieruchomości, w której występowało wielu wierzycieli (kolejni przyłączali się do sprawy wszczętej najwcześniej), Komornik przeprowadził licytację nieruchomości dłużnika, a następnie naliczył opłatę osobno od każdej sprawy. W sprawie orzekał sąd, a (...)

Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

Często pojawia się pytanie czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie powyższych wątpliwości. Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że organy egzekucyjne (...)

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

W pięć miesięcy powstało 12 spółek SIM we współpracy z 115 gminami Wicepremier Jarosław Gowin i Pełnomocnik Ministra ds. Inwestycji i Zielonego Ładu Anna Kornecka spotkali się w siedzibie MRPiT z samorządowcami zaangażowanymi w tworzenie spółek SIM. Od marca do sierpnia (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części współwłaścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym, a w 1/2 mój ojciec. Ojciec to osoba karana, obecnie poszukiwana przez policję. Jego miejsce pobytu jest nieznane i nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób mogę sprzedać dom bez niego? Opinia prawna Niniejsza (...)

MF szykuje uproszczenia podatkowe

MF szykuje uproszczenia podatkowe

3xP w praktyce   Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów (MF). Zmiany są zgodne z filozofią (...)

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji zbycia nieruchomości

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji zbycia nieruchomości

Istotnym aspektem zakupu nieruchomości jest odpowiednie zabezpieczenie transakcji pomiędzy zbywcą a kupującym. Jednym z najbezpieczniejszych wariantów zabezpieczenia wykonania umowy sprzedaży nieruchomości jest depozyt notarialny. Na czym polega ta instytucja i jakie daje korzyści stronom (...)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Czego mogą dotyczyć warunki stawiane dostawcom lub wykonawcom? Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny być obiektywne, uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia publicznego, stopniem jego skomplikowania, czy związanego z nim ryzyka. (...)

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia (...)

Sprzedaż mieszkania za długi zgodna z konstytucją

Sprzedaż mieszkania za długi zgodna z konstytucją

Gdy członek wspólnoty mieszkaniowej długotrwale zalega z zapłatą należnych opłat, wspólnota mieszkaniowa może wystąpić o przymusową (licytacyjną) sprzedaż jego lokalu (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – dalej jako u.w.l.). 29 lipca (...)

Informacja o licytacji komorniczej będzie powszechniejsza

Informacja o licytacji komorniczej będzie powszechniejsza

Powiadomienie o licytacji komorniczej, dotyczącej nieruchomości , znajdzie się również na sądowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Podczas najbliższych obrad sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Celem proponowanych (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie (...)

Egzekucja z udziału w składniku majątku spadkowego - opinia prawna

Egzekucja z udziału w składniku majątku spadkowego - opinia prawna

    Stan faktyczny W 1993 r. byłem prezesem i współwłaścicielem spółki, która upadła mając zadłużenie m. in. wobec ZUS. Od 1993 roku liczone są odsetki, w 1996 roku wyrokiem sądu odpowiedzialność spadła na mnie jako członka zarządu. Z różnych (...)

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Właściciele lokali nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat przekształceniowych, które zastąpią gwałtownie zwiększające się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, będzie przewidywalna. Efektem przyjętej przez rząd ustawy jest wyeliminowanie (...)

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.   Zgodnie z prawem zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek: zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw (...)

Podatki gruntowe niezależne od infrastruktury liniowej?

Podatki gruntowe niezależne od infrastruktury liniowej?

Propozycje ME dotyczące podatków gruntowych mają pozwolić zapobiec wzrostowi cen energii Rządowy projekt ustawy określa zasady opodatkowania gruntów (głównie leśnych), przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, (...)

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306) wprowadza od 31 grudnia 2014 r. zmiany dotyczące m. in. regulacji prawnej postępowania upadłościowego (...)

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Zwolnienie z VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie, dzięki któremu od 10 maja 2022 r. wynajem, dzierżawa nieruchomości mieszkalnych, na własny rachunek, na rzecz JST, ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia (...)

Egzekucja grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

Egzekucja grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

22 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych. Rozporządzenie to określa sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Dostaliśmy pismo od komornika w prowadzonej na nasz wniosek sprawie egzekucyjnej z informacją, że I licytacja nieruchomości nie doszła do skutku z powodu braku licytantów i że komornik wyznaczy (...)

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

W jakich przypadkach może być prowadzona egzekucja administracyjna z nieruchomości? Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być prowadzona tylko w celu wyegzekwowania należności pieniężnych (...)

Zakup lokalu na licytacji

Zakup lokalu na licytacji

Jakie zagrożenia może nieść zakupu lokalu mieszkalnego na licytacji od komornika sądowego? W jakim zakresie komornik ponosi odpowiedzialność za sprzedaż mieszkania obciążonego wadami prawnymi? (...)

Zakup nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

Zakup nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

Jako spółka z o.o. chcemy przystąpić do licytacji z chęcią zakupu nieruchomości od komornika. Jeśli nabylibyśmy w tej drodze licytowaną nieruchomość, to czy możemy otrzymać od komornika fakturę (...)

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej

W jaki sposób przebiega sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej? Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Termin (...)

Licytacja nieruchomości

Licytacja nieruchomości

Czy w myśl art. 1013 [6] kodeksu postępowania cywilnego możliwa jest sprzedaż nieruchomości według przepisów o licytacji w egzekucji z ruchomości? Powołany w pytaniu przepis artykułu 10136 (...)

Egzekucja z części nieruchomości należącej do dłużnika

Egzekucja z części nieruchomości należącej do dłużnika

Czy jest możliwa egzekucja z części nieruchomości należącej do dłużnika? Co do zasady rzadko znajdują się nabywcy na udział w nieruchomości budynkowej. Łatwiejsze byłoby natomiast zbycie (...)

Uczestnictwo teściowej w licytacji komorniczej

Uczestnictwo teściowej w licytacji komorniczej

Chciałabym odkupić od zięcia 1/5 nieruchomości wartą około 40 000 zł., zadłużoną na 80 000 zł. w stosunku do dwóch wierzycieli z wpisem do księgi wieczystej. Czy mam prawo brać udział w (...)

Przejęcie mieszkania przez wierzyciela

Przejęcie mieszkania przez wierzyciela

Pierwsza licytacja nieruchomości - brak chętnych na zakup. Druga licytacja - jeden oferent proponuje zakup za cenę wywołania, wygrywa licytację, jednak nie płaci wylicytowanej kwoty w terminie (zrezygnował (...)

Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

Odbyła się I licytacja ruchomości, wnioskuję o II termin, czy mogę we wniosku o II termin wnioskować równocześnie, że gdyby II licytacja okazała się bezskuteczna to chcę przejąć ruchomość (...)

Udział wierzyciela w licytacji nieruchomości

Udział wierzyciela w licytacji nieruchomości

Czy wierzyciel może brać udział w licytacji nieruchomości, prowadzonej w trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości? Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi (...)

Spłata długu w toku egzekucji

Spłata długu w toku egzekucji

Ile godzin przez licytacja lub przy rozpoczęciu licytacji można wpłacić do komornika zadłużenie, żeby licytacja się nie odbyła? Czy komornik powinien mieć przygotowane wyliczenie zadłużenia (...)

Uczestnicy podziału sumy egzekucyjnej

Uczestnicy podziału sumy egzekucyjnej

Była dokonana licytacja nieruchomości. Istnieje potrzeba dołączenia się do egzekucji i uczestniczenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji. Co musi być zawarte w piśmie skierowanym do sądu o przyłączeniu (...)

Prawa pierwszego wierzyciela hipotecznego w egzekucji

Prawa pierwszego wierzyciela hipotecznego w egzekucji

W księdze wieczystej na 1/2 udziale w mojej nieruchomości zabudowanej w wyniku wcześniej uzyskanych kredytów, są wpisane hipoteki trzech banków, w których uzyskałem kredyty bankowe przed pięcioma (...)

Licytacja komornika sądowego

Licytacja komornika sądowego

Sąd orzekł o zniesieniu współwłasności mieszkania. Ponieważ brak było ugody między współwłaścicielami nastąpi sprzedaż mieszkania w drodze licytacji przez komornika sądowego. Czy w takiej (...)

Umowa dzierżawy a zbycie przedmiotu

Umowa dzierżawy a zbycie przedmiotu

Firma od 10 lat dzierżawiła obiekty gospodarcze i prowadziła w nich działalność gospodarczą w oparciu o umowę dzierżawy. Zakład został sprzedany w drodze licytacji, następnie bez wypowiedzenia (...)

FORUM PRAWNE

Licytacja nieruchomości

Licytacja nieruchomości Czy ktoś zna skuteczny sposób na opóźnienie licytacji nieruchomości? Komornik wyznaczył termin trzeciej już licytacji na początek lutego a ja chcę zyskać na czasie i (...)

licytacja nieruchomości

licytacja nieruchomości Witam. Chciałbym się zapytać o kilka rzeczy. Mój ojciec jest winny wierzycielowi ok, 2400 zł. Został zobowiązany do zapłaty należności itd. Jednak wciąż nie wpłacał, (...)

Dłużnik Rzeczowy | Windykacja nieruchomości | Zbycie nieruchomości | Upadłość konsume

Dłużnik Rzeczowy | Windykacja nieruchomości | Zbycie nieruchomości | Upadłość konsume Witam serdecznie Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w dość skomplikowanym przypadku jakim jestem. Moi rodzice (...)

Czy komornik informuje dłużnika o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji i poza licytacją?

Czy komornik informuje dłużnika o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji i poza licytacją? Witam.Jestem tu nowy. Jestem dłużnikiem i odbyła się II licytacja mojej nieruchomości. Kilka dni (...)

alimenty z licytacji nieruchomości

alimenty z licytacji nieruchomości Prosze państwa potrzebuje pilnego doradctwa w sprawie ktorą opisze. O tóz ojciec nie placil alimentow uzbieralo sie dla mnie i dla brata po 6,700 zł, zlozylismy (...)

Urządzenia przesyłowe - zgoda udzielona przez jednego współmałżonka

Urządzenia przesyłowe - zgoda udzielona przez jednego współmałżonka Dzień dobry, Chciałabym poruszyć temat problematyki urządzeń przesyłowych w sytuacji kiedy właściciel nieruchomości (...)

Wielki "smród"

Wielki "smród" Mieszkam w niedużej miejscowości (ok. 30 tys. mieszkańców), w której ulokował swój zakład pewien przedsiębiorca. Produkuje on mianowicie na olbrzymią skalę grzybnię pieczarek. (...)

Centralne ogrzewanie opłata za metraż

Centralne ogrzewanie opłata za metraż Sprawa wygląda tak że rozdział opłat za centralne ogrzewanie jest wyznaczany na podstawie kubatury ogrzewanych mieszkań. Jeden z mieszkańców posiada kaloryfer (...)

Mam kłopot z sąsiadem

Mam kłopot z sąsiadem Pytanie nr 1. Ciocia moja (85 lat) mieszka w dawnym swoim domu na poddaszu zgodnie z aktem notarialnym jest właścicielką 1/3 nieruchomości a 2/3 zajmuje sąsiad. Sąsiad nie (...)

Głosowanie na zebraniach wspólnoty

Głosowanie na zebraniach wspólnoty Czy zasada głosowania "1 lokal = 1 głos" powinna być uchwalana na początku każdego zebrania wspólnoty, czy też wystarczy podjąć taką uchwałę raz. (...)

kontakty z dzieckiem a opieka osób trzecich

kontakty z dzieckiem a opieka osób trzecich Witam mam pytanie. Z moim byłym partnerem mamy 4,5 letnią córeczkę. W związku z tym, że często w ostatniej chwili "rezygnował" ze spotkań z córką (...)

Porady prawne