Młodzi w pracy

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

Po co przyjęto rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania?

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Porady prawne

Większe wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, a także możliwość ubiegania się przez pracodawców o refundację kosztów tej podwyżki – to najważniejsze z założeń przyjętego rozporządzenia.

O 1 punkt procentowy zostaną więc zwiększone od 1 września 2019 r. wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, zaś pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie 1 września 2019 r.

Efektem wprowadzonych zmian w zakresie wynagradzania młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ma być odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego i włączanie wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

– "Zmiany te pozwolą na zwiększenie udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy" – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Na czym polegają nowe rowziązania?

Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15 a 18 rokiem życia) odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 punkt procentowy, a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przykładowo obliczone dla drugiego kwartału wynagrodzenie wynosiłoby:

a) w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%, tj. 247,55 zł (obecnie to 4%, czyli 198,04 zł), tj. wzrost o 25%;

b) w drugim roku nauki nie mniej niż 6%, tj. 297,06 zł (obecnie to 5%, tj. 247,55 zł), czyli wzrost o 20%;

c) w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%, tj. 346,56 zł (obecnie to 6%, czyli 297,06 zł), tj. wzrost o ponad 16%.

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, a więc obecnie 198,04 zł.

Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników w trakcie nauki zawodu jest konsekwencją reformy szkolnictwa zawodowego.

Obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powoduje trudności po stronie pracodawców – w pozyskiwaniu pracowników, i absolwentów szkół – w znalezieniu miejsca zatrudnienia.

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z takiej refundacji, będzie musiał złożyć wniosek do jednostki Ochotniczych Hufców Pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne