9.3.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - których początek obowiązywania przesunięto na 31 marca 2009 r. (do tego czasu nadal będą obowiązywać odpowiednie przepisy Prawa dzialalności gospodarczej).

Czemu mają służyć zmiany?

 

W zamyśle jej autorów - ma ona na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców oraz ułatwiają zgodne z prawem prowadzenie działalności gospodarczej. Ma służyć zwiększeniu zaufania przedsiębiorców do organów państwa oraz pobudzić wzrost gospodarczy. Wszystkie zmiany wprowadzane do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są uza­sadnione tworzeniem ułatwień w zakresie wykonywania dzia­łalności gospodarczej i mają na celu ochronę przedsiębiorców przed często krzywdzącymi i błędnymi decyzjami organów administracji pań­stwowej.

Porady prawne

Ta nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej była od dawna oczekiwana przez przedsiębiorców. Jednak nie wyczerpuje ona potrzebnych zmian. Mimo że w Sejmie V kadencji zgłoszono co najmniej trzy projekty dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, żaden z projektów nie został uchwalony i problem nie znalazł rozwiązania. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa o rachunkowości były to pierwsze przyjęte przez rząd projekty z przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo przewiduje wiele ograniczeń, które utrudniają rozwój przedsiębiorczości i przyczyniają się do tworzenia szarej strefy. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld szacuje, iż w szarej strefie pracuje ponad 1 mln osób, a budżet państwa traci na tym rocznie 20-30 mld zł.

Trwają teraz prace nad drugim etapem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ciągle czekamy więc na zmiany dotyczące m.in. "jednego okienka", gdzie przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować działalność gospodarczą, ograniczania kontroli i zmniejszenia reglamentacji działalności. Docelowo ma być możliwość rejestracji firmy przez Internet, czyli tzw. zero okienka.

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza przepisy umożliwiające czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Z zawieszenia działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów, osobistych lub ekonomicznych, nie mogą jej prowadzić, ale nie chcą jej też wyrejestrować. Wskazano przy tym minimalny i maksymalny okres, na jaki przedsiębiorca może zawiesić działalność - od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Takie ramy czasowe zawieszenia uwzględniają typowe sytuacje, które wpływają na podjęcie decyzji o zawieszeniu wykonywania działalności. Zawieszenie trwające dłużej niż 24 miesiące jest przesłanką do likwidacji działalności, natomiast zawieszenie przez okres krótszy niż 1 miesiąc nie ma w praktyce ekonomicznego uzasadnienia.

Przedsiębiorcy nie powinni przy tym być obciążeni kosztami finansowymi ani administracyjnymi, takimi jak opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, uiszczanie podatków, składanie miesięcznych czy kwartalnych sprawozdań. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej dopuszcza z postulowaną przez przedsiębiorców możliwość niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe i emerytalne) w okresie zawieszenia (ubezpieczenie będzie wówczas dobrowolne). Przedsiębiorca będzie oczywiście mógł ubezpieczyć się w tym okresie indywidualnie. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie będzie też musiał opłacać ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Natomiast w zakresie prawa podatko­wego możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej będzie skutkować zwolnieniem przedsiębiorcy z obowiązku składania deklaracji (deklaracji VAT) i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy  (miesięcznych, kwartalnych czy uproszczonych). W tym czasie nie trzeba więc będzie płacić podatków i składek ZUS. Dotyczy to również przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT oraz płacących podatek zryczałtowany. Składka zdrowotna, analogicznie jak składka na ubezpieczenia społeczne, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej będzie dobrowolna. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Więcej ułatwień dla przedsiębiorców?

Więcej ułatwień dla przedsiębiorców?

Czego dotyczy propozycja MG?Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten stanowi drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (pierwszy etap już został (...)

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

Największą barierą w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce są pozapłacowe koszty zatrudnienia - tak uważa 32 proc. ankietowanych przez Tax Care i Idea Bank mikroprzedsiębiorców. Niemal równie istotnym ograniczeniem jest utrudniony dostęp do finansowania. W badaniu sondażowym, przeprowadzonym (...)

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczejPierwszą czynnością jaką powinien przedsięwziąć przedsiębiorca jest wykreślenie wpisu o prowadzonej działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców. Rejestry przedsiębiorców prowadzą urzędy gminy właściwe ze względu (...)

Zmiany istotne dla prowadzących działalność gospodarczą

Zmiany istotne dla prowadzących działalność gospodarczą

Czego dotyczą nadchodzące zmiany? Najnowsza nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej m.in. wprowadza przepisy umożliwiające czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, zmienia przepisy dotyczące interpretacji wydawanych przez organy administracji publicznej lub państwowe (...)

Ubezpieczenia społeczne a zawieszanie działalności gospodarczej

Ubezpieczenia społeczne a zawieszanie działalności gospodarczej

Obowiązująca od 20 września 2008 r. nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie zmieniła zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (...)

Przedsiębiorcy pod ochroną przed częstymi zmianami w prawie

Przedsiębiorcy pod ochroną przed częstymi zmianami w prawie

Rząd chce, aby zmiany w prawie regulującym wykonywanie działalności gospodarczej mogły wchodzić w życie dwa razy do roku: 1 stycznia i 1 czerwca. Obecnie istniejące ograniczenia we wprowadzaniu nowych regulacji prawnych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców (chociaż nie tylko) dotyczą (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych – 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania – 1.01.2006 r. Udział organizacji społecznej Nowością będzie możliwość uczestniczenia (...)

Ważne zmiany w CIT

Ważne zmiany w CIT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. wiele nowości. Nowelizacja ta likwiduje wiele rozbieżności w interpretacji przepisów. W niniejszym artykule omówiono niektóre ważne zmiany w tym podatku.Pożyczka waloryzowana kursem waluty (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy. ##baner## Od (...)

Więcej opakowań do powtórnego wykorzystania

Więcej opakowań do powtórnego wykorzystania

Opakowania i odpady opakowaniowe to źródło cennych surowców, energii i pieniędzy. Dzięki nowym przepisom więcej opakowań może zostać ponownie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami. Sejm przyjął nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (...)

Opinia ws. wynagrodzeń dla młodocianych pracowników

Opinia ws. wynagrodzeń dla młodocianych pracowników

PKPP Lewiatan dostrzega konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Komisji (...)

Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej po 5 latach

Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej po 5 latach

6 lat temu PKPP Lewiatan powiedziała: „Tak w referendum". Stali za nami polscy pracodawcy, którzy nie bali się Unii, choć jedna trzecia z nich nie oczekiwała wtedy żadnych zmian. Dzięki odwadze i ciężkiej pracy polskiego biznesu możemy dzisiaj powiedzieć, że pięciolecie Polski (...)

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

W 2015 roku szykują się kolejne modyfikacje w przepisach podatkowych, z którymi warto być na bieżąco. Co szczególnie ważne dla młodych przedsiębiorców, z początkiem roku zniesiony zostanie obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Z początkiem roku zmienia się zakres (...)

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Zasada pewności prawa Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości działania administracji i jej relacji z obywatelami jest pewność prawa oraz przewidywalność rozstrzygnięć organów państwa. Każdy przedsiębiorca ma bowiem prawo układać swoje interesy w zaufaniu do utrwalonej (...)

Szykują sią ważne zmiany dla firm. Chodzi o dokumenty

Szykują sią ważne zmiany dla firm. Chodzi o dokumenty

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad wprowadzeniem możliwości elektronicznego sposobu przechowywania dokumentów pracowniczych. Resort pracy chce 50 lat przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej zamiast papierowej. Przedsiębiorcy od długiego czasu (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Nowa ustawa usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowelizacja, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. (...)

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Otóż w postępowaniach prowadzonych w trybach przetargowych (a więc w przetargu nieograniczonym, ograniczonym i dwustopniowym), jeżeli wartość przedmiotu zamówienia publicznego, lub w którego finansowaniu udział (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE, a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. (...)

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; ustawę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe

Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe

Jednoosobowa spółka z o.o. planuje zawieszenie działalności gospodarczej w 2009 r. Czy w okresie zawieszenia spółka zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie? finansowe? Art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.g.), dający przedsiębiorcy możliwość zawieszenia wykonywania (...)

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą pod określoną nazwą. Wiem, że na rynku polskim działa firma o tej samej nazwie i jej działalność, w pewnym zakresie dokładnie pokrywa się z zakresem działalności, który ja zamierzam realizować. Firma ta świadczy usługi i swojej nazwy używa (...)

Cechy firmy przedsiębiorcy

Cechy firmy przedsiębiorcy

Jakie wymogi powinna spełniać firma przedsiębiorcy? Ustawodawca wprowadza szereg zasad kształtowania firmy przedsiębiorcy. W szczególności odwołać się należy w tym kontekście do art. 433 k.c., który stanowi: Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać (...)

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy

Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą 2 lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości zostały zajęte przez komornika i prowadzona jest z nich egzekucja wierzytelności m.in. banku z (...)

Definicja przedsiębiorcy

Definicja przedsiębiorcy

Kto to jest wg ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca? Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999 r., nr 101, poz. 1178) jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we (...)

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu ze spółki do ZUS odprowadzam tylko ubezpieczenie zdrowotne. Działalność spółki (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. Kwota wpłacona komornikowi nie zaspokoi zadłużenia. Nie chodzi mi również o ocalenie domu (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii Północnej, przetłumaczonej na język polski, jest klauzula poddania spraw wynikających z tej umowy (...)

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Spółka z Unii Europejskiej (Czechy) zamierza otworzyć oddział swojej spółki w Polsce. Zobowiązana jest do ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy. Jaki jest zakres umocowania takiej osoby tzn. czy może ona dokonywać w imieniu przedsiębiorcy wszystkich (...)

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Mój mąż prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jest to firma zarejestrowana jako firma usługowo - handlowa. Firma świadczy usługi sprzątania biur oraz dostarcza środki higieniczne na terenie całej Polski. Obecnie mąż wynajął pomieszczenie sklepowe, gdzie sprzedaje takie środki higieniczne. (...)

Funkcje firmy przedsiębiorcy według Kodeksu Cywilnego

Funkcje firmy przedsiębiorcy według Kodeksu Cywilnego

Jak Kodeks Cywilny określa funkcje, które ma spełniać firma przedsiębiorcy? Podstawowe funkcje, jakie ma spełniać firma przedsiębiorcy określa art. 433 kc. Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących (...)

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Na stronach Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej znaleźć można dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kiedyś taki wpis można było uzyskać w urzędzie gminy; zawierał on m.in. adres zamieszkania i pesel. W internecie nie ma tych danych - jest (...)

Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

Przedsiębiorca ma aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do tej pory nie wprowadzał żadnych zmian we wpisie. Przeciwko przedsiębiorcy toczyło się przed sądem postępowanie upadłościowe. Sąd stwierdził prawomocnym postanowieniem ukończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. (...)

Zmiana firmy

Zmiana firmy

Chcę zmienić fimę spółki - jakie kroki należy przedsięwziąć? Jaki formalny dokument powinien być sporządzony między dwoma sp z o.o. upoważniający jedną spółkę do korzystania z firmy drugiej? Zgodnie z art. 43[7] ustawy Kodeks cywilny (k.c.) zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze (...)

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Od 2000 r. prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Adres, pod którym prowadzona jest działalność, jest nadal używanym adresem, choć od zeszłego roku mieszkanie to zmieniło właściciela, a prowadzący dokonał formalnego wymeldowania. W tym roku osoba ta nabyła mieszkanie własnościowe (...)

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą pod określoną nazwą. Wiem, że na rynku polskim działa firma o tej samej nazwie i jej działalność, w pewnym zakresie dokładnie pokrywa się z zakresem działalności, który ja zamierzam realizować. Firma ta świadczy usługi i swojej nazwy używa (...)

Cechy firmy przedsiębiorcy

Cechy firmy przedsiębiorcy

Jakie wymogi powinna spełniać firma przedsiębiorcy? Ustawodawca wprowadza szereg zasad kształtowania firmy przedsiębiorcy. W szczególności odwołać się należy w tym kontekście do art. 433 k.c., który stanowi: Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać (...)

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy

Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą 2 lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości zostały zajęte przez komornika i prowadzona jest z nich egzekucja wierzytelności m.in. banku z (...)

Definicja przedsiębiorcy

Definicja przedsiębiorcy

Kto to jest wg ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca? Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999 r., nr 101, poz. 1178) jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we (...)

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu ze spółki do ZUS odprowadzam tylko ubezpieczenie zdrowotne. Działalność spółki (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. Kwota wpłacona komornikowi nie zaspokoi zadłużenia. Nie chodzi mi również o ocalenie domu (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii Północnej, przetłumaczonej na język polski, jest klauzula poddania spraw wynikających z tej umowy (...)

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Spółka z Unii Europejskiej (Czechy) zamierza otworzyć oddział swojej spółki w Polsce. Zobowiązana jest do ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy. Jaki jest zakres umocowania takiej osoby tzn. czy może ona dokonywać w imieniu przedsiębiorcy wszystkich (...)

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Mój mąż prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jest to firma zarejestrowana jako firma usługowo - handlowa. Firma świadczy usługi sprzątania biur oraz dostarcza środki higieniczne na terenie całej Polski. Obecnie mąż wynajął pomieszczenie sklepowe, gdzie sprzedaje takie środki higieniczne. (...)

Funkcje firmy przedsiębiorcy według Kodeksu Cywilnego

Funkcje firmy przedsiębiorcy według Kodeksu Cywilnego

Jak Kodeks Cywilny określa funkcje, które ma spełniać firma przedsiębiorcy? Podstawowe funkcje, jakie ma spełniać firma przedsiębiorcy określa art. 433 kc. Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących (...)

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Na stronach Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej znaleźć można dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kiedyś taki wpis można było uzyskać w urzędzie gminy; zawierał on m.in. adres zamieszkania i pesel. W internecie nie ma tych danych - jest (...)

Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

Przedsiębiorca ma aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do tej pory nie wprowadzał żadnych zmian we wpisie. Przeciwko przedsiębiorcy toczyło się przed sądem postępowanie upadłościowe. Sąd stwierdził prawomocnym postanowieniem ukończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. (...)

Zmiana firmy

Zmiana firmy

Chcę zmienić fimę spółki - jakie kroki należy przedsięwziąć? Jaki formalny dokument powinien być sporządzony między dwoma sp z o.o. upoważniający jedną spółkę do korzystania z firmy drugiej? Zgodnie z art. 43[7] ustawy Kodeks cywilny (k.c.) zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze (...)

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Od 2000 r. prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Adres, pod którym prowadzona jest działalność, jest nadal używanym adresem, choć od zeszłego roku mieszkanie to zmieniło właściciela, a prowadzący dokonał formalnego wymeldowania. W tym roku osoba ta nabyła mieszkanie własnościowe (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. Ostatnia rata płatna była do 30 września 2006 roku. Niestety z nadmiaru zajęć po prostu zapomniałam (...)

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

Były dyrektor odszedł z firmy, próbuje przekonać kilku naszych dostawców aby rozpoczęli współpracę z jego nową firmą. Nie był podpisany kontrakt o działalności konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia. Jakie są możliwości przeciwdziałania w przejęciu naszych dostawców i odbiorców (...)