22.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.

Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa narusza to zasadę określoności prawa nakazującą formułowanie przepisów prawnych w sposób na tyle jasny, aby adresat mógł bez trudności określić konsekwencje swojego postępowania, jak również zasadę proporcjonalności oraz zasadę podziału władz. Konstrukcja nadzoru zwierzchniego ministra jest - zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa - nie do pogodzenia z modelem relacji władzy sądowniczej i wykonawczej oraz z zasadą niezawisłości sędziowskiej.

Porady prawne

Ponadto przyznane Ministrowi Sprawiedliwości kompetencje: wyznaczanie wiceprezesa sądu lub innego sędziego do pełnienia funkcji prezesa sądu w razie, gdyby prezes nie został powołany, są zbyt daleko idące w świetle konstytucyjnej zasady podziału i równowagi władz.

Z art. 37 par. 2 ustawy wynika uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do uchylania zarządzeń administracyjnych niezgodnych z prawem, a par. 3 przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo uchylania zarządzeń naruszających sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowych. Z zasady trójpodziału oraz równowagi władz wynika konieczność wprowadzania rozwiązań wyróżniających autonomię każdej z władz w zakresie określania reguł swego wewnętrznego funkcjonowania z wykluczeniem władczej ingerencji w tym zakresie pozostałych władz. Uprawnienie Ministra Sprawiedliwości wynikające z par. 4 powołanego powyżej przepisu, zezwalające na zwrócenie sędziemu uwagi na uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego, może być narzędziem wywierania nacisku na sędziego niespełniającego oczekiwań władzy wykonawczej, a tym samym naruszać jego niezawisłość.

W kolejnym kwestionowanym przez wnioskodawcę przepisie podkreśla się niezgodność z konstytucją braku możliwości obrony przed wytknięciem uchybienia z powodu oczywistej obrazy przepisów. Narusza to zasadę sprawiedliwości społecznej.

Zgodnie z art. 56 par. 2 ustawy Minister Sprawiedliwości ustala liczbę wolnych stanowisk sędziowskich dla poszczególnych sądów. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, nie można zaakceptować uprawnień Ministra Sprawiedliwości do przenoszenia stanowisk sędziowskich z sądu do sądu lub znoszenia stanowisk sędziowskich na podstawie swobodnej decyzji Ministra Sprawiedliwości przy okazji każdego obwieszczenia o zwalnianym stanowisku. Decyzje takie powinny być podejmowane po wcześniejszych konsultacjach i po uprzedzeniu prezesów zainteresowanych sądów z rozsądnym wyprzedzeniem (co najmniej 1 rok) o planowanym przesunięciu zwalnianego stanowiska sędziowskiego do innego sądu oraz po uzyskaniu wiążącej opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgodnie z konstytucją sędzia może i powinien wykonywać władzę tylko w tym sądzie, w którym ma swoje miejsce służbowe wyznaczone mu przez Prezydenta RP. Ustawodawca wyposażył Ministra Sprawiedliwości w możliwość delegowania sędziego do orzekania w innym sądzie niż sąd, w którym ma swoje miejsce służbowe oraz do wykonywania czynności sędziowskich albo administracyjnych poza siedzibą sądu. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa to uprawnienie, zwłaszcza delegowanie sędziego bez jego zgody, może przyczynić się do odsunięcia od czynności orzeczniczych "niewygodnego" w danej sprawie sędziego, przez co władza wykonawcza może wpłynąć na przebieg postępowania sądowego.

Przepis art. 80 par. 2 g ustawy powoduje, że na wniosek prokuratora, który kieruje wniosek do sądu dyscyplinarnego z zastrzeżeniem, iż dokumenty w całości bądź w części nie mogą być sędziemu udostępnione z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, przewodniczący sądu dyscyplinarnego odmawia sędziemu wglądu do dokumentów, w zakresie tego zastrzeżenia. Proces dyscyplinarny sędziego stanowi spór równouprawnionych stron przed bezstronnym sądem. Warunkiem realizacji prawa do obrony jest nie tylko uczestnictwo w posiedzeniu, ale także przygotowanie się do procesu m. in. przez wgląd do akt. Bez tej czynności sędzia nie będzie miał możliwości przedstawienia swoich racji oraz zgłoszenia wniosków dowodowych co byłoby zagrożeniem istotnego elementu sprawiedliwej procedury sądowej.

Określony w konstytucji immunitet sędziowski, w państwach demokratycznych jest uznawany za jedną z podstawowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Jego szczegółowe określenie wskazuje na niedopuszczalność jakiejkolwiek modyfikacji przepisami ustawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Przepisy usprawniające pracę sądów weszły w życie

Przepisy usprawniające pracę sądów weszły w życie

Czego dotyczy nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych? 12 sierpnia 2017 r. w zasadzie weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która była przedmiotem inicjatywy poselskiej. Polacy muszą odzyskać zaufanie do sądów, (...)

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

Prawo o ustroju sądów powszechnych zmienione Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która była przedmiotem inicjatywy poselskiej. Podstawowym celem nowych regulacji jest usprawnienie działania sądów, (...)

Sądy dla obywateli - nowoczesne standardy zarządzania i organizacji pracy w sądownictwie

Sądy dla obywateli - nowoczesne standardy zarządzania i organizacji pracy w sądownictwie

Jaki projekt ma usprawnić działanie sądów?Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.Czego dotyczą proponowane przepisy?- Zmiany, które proponujemy stanowią element działań podejmowanych w celu (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów (...)

Odwołanie dyrektorów i prezesów sądów

Odwołanie dyrektorów i prezesów sądów

Wiele zatrzymań w sercu wymiaru sprawiedliwości Dotąd w śledztwie ws. korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie CBA zatrzymało już 16 osób, w tym byłego prezesa sądu.  Wśród zatrzymanych są m.in. byli i obecni dyrektorzy krakowskich i podkrakowskich sądów, (...)

Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

Kto sprawuje nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim? Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Okoliczności te muszą dotyczyć obojga rodziców dziecka, choćby (...)

Nowelizacja prawa o ustroju sądów trafiła do konsultacji

Nowelizacja prawa o ustroju sądów trafiła do konsultacji

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania sądownictwa, m. in. przez uporządkowanie kwestii związanych z nadzorem (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym  Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, aby zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres (...)

Asesor sądowy to nie sędzia...

Asesor sądowy to nie sędzia...

  Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Józefa W. i AD Drągowski S.A. dotyczące usytuowania urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości. W Prokuraturze Rejonowej toczy się postępowanie przygotowawcze, w którym skarżący Józef W. (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Zmiany w sądach

Zmiany w sądach

Jakie są cele nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych? Nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ma na celu uporządkowanie systemu pracy dyrektorów sądów i zwiększenie sprawności w zarządzaniu kadrami i finansami sądów. Zmiana (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Szybsze i sprawniejsze sądy? Reforma procesu karnego Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego. (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni (...)

Reforma cofnięta. Utworzą na nowo 41 sądów rejonowych

Reforma cofnięta. Utworzą na nowo 41 sądów rejonowych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem przyjętych zmian jest złagodzenie skutków tzw. reformy struktury sądownictwa polegającej na likwidacji 79 sądów rejonowych. Wejście w życie ustawy spowoduje, że zostanie utworzonych (...)

Delegacje sędziów jednak zgodne z prawem

Delegacje sędziów jednak zgodne z prawem

17 lipca 2007 r. SN orzekł, iż "uprawnienie do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie (art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) przysługuje wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości i nie (...)

41 sądów rejonowych zostanie odtworzonych 1 stycznia 2015 r.

41 sądów rejonowych zostanie odtworzonych 1 stycznia 2015 r.

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał rozporządzenie, na podstawie którego z 1 stycznia 2015 roku odtworzonych zostanie 41 sądów rejonowych zniesionych w związku z tzw. reorganizacją małych sądów. Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zdecydowało, że prace nad odtworzeniem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nadzór prezesa sądu nad postępowaniem

Nadzór prezesa sądu nad postępowaniem

Toczy się sprawa sądowa o egzekucję kontaktów z dzieckiem. Jest w niej moim zdaniem dużo niezrozumiałych spraw. Nie wiem, czy to przewlekłość postępowania, a może bardziej bezczynność sądu, (...)

Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

Nadzór wizytacyjny nad sędzią prowadzącym

Napisałem wniosek do sądu o przydzielenie adwokata z urzędu z racji zachodzących we wniosku o pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej fałszerstw, matactw, przedatowany wniosek. Sąd odmówił mi prawa (...)

Nadzór nad postępowaniem komornika

Nadzór nad postępowaniem komornika

Jakie organy nadzoru można powiadomić, jeżeli wadliwie prowadzi on postępowanie egzekucyjne? Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników i działalnością samorządu komorniczego (...)

Nadzór w jednostkach prokuratury

Nadzór w jednostkach prokuratury

Do Prokuratury Krajowej, wysłałem wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania lokalnej Prokuratury Rejonowej. Ile czasu wg. przepisów ma Prokuratura Krajowa na udzielenie mi odpowiedzi oraz (...)

Charakter skargi na sędziego do prezesa sądu

Charakter skargi na sędziego do prezesa sądu

Jaki charakter ma skarga na sędziego do prezesa sądu, składana na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych? Skarga na sędziego złożona do prezesa sądu ma jedynie charakter organizacyjny, (...)

Struktura sądu administracyjnego

Struktura sądu administracyjnego

Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego? Strukturę i kompetencje sądownictwa administracyjnego (...)

Skarga na sędziego do prezesa sądu i wyłączenie

Skarga na sędziego do prezesa sądu i wyłączenie

Jestem oskarżycielem posiłkowym i pokrzywdzonym w procesie karnym. Napisałem skargę do Prezesa Sądu na działanie sędzi, którą denerwuje moja osoba, i która nie potrafi nie okazywać niechęci (...)

Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację? Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo (...)

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowe przepisy regulują dostęp (...)

Podstawy funkcjonowania biegłych sądowych

Podstawy funkcjonowania biegłych sądowych

Biegły sądowy w procesie cywilnym o zapłatę, w których uczestniczę (jako powód i pozwany wzajemnie) zachowuje się dziwnie. Proszę podać wszystkie aktualne przepisy (znam już Rozporządzenie (...)

Pomoc sądowa a przesłuchanie strony

Pomoc sądowa a przesłuchanie strony

Moja siostra otrzymała wezwanie do sądu położonego ponad 300 km od jej miejsca zamieszkania. Sprawa dotyczy nadania klauzuli wykonalności na siostrę za niespłacone zobowiązania jej męża z czasu, (...)

Zagubione oryginały dokumentów w sądzie

Zagubione oryginały dokumentów w sądzie

Ostatnio składałem do Sądu pozew o zapłatę i złożyłem pozew, dołączając do niego oryginały umowy najmu i innych dokumentów. Sobie zostawiłem taki sam pozew z kserokopiami na którym w biurze (...)

Doręczanie pism sądowych osobie upoważnionej

Doręczanie pism sądowych osobie upoważnionej

Razem z Siostrą (ja - wnioskodawca i siostra - wnioskodawczyni) złożyliśmy wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po Mamie i dział spadku z zaznaczeniem, że dział spadku jest (...)

Uprawnienia referendarza

Uprawnienia referendarza

Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową jest ważny mimo nieczytelności (...)

Przeglądanie dokumentów w sądzie

Przeglądanie dokumentów w sądzie

Firma poprosiła osobę fizyczną, aby przejrzała akta określonej sprawy. Czy każdy, kto posiada pełnomocnictwo od strony może przeglądać dokumenty? Czy prawo to jest tylko zarezerwowane dla prawników (...)

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

Złożyłam w sądzie gospodarczym pozew o zapłatę sumy 28.000 zł w postępowaniu nakazowym. Teraz otrzymałam z sądu wezwanie do uzupełnienia wpisu do 100%. Powołano się na cennik z Ustawy z dnia (...)

FORUM PRAWNE

Biegły sądowy

Biegły sądowy Jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym na jednej z bydgoskich uczelni. Posiadam tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Co muszę zrobic aby zostać biegłym sądowym w swojej (...)

Zapowiedź audytów w sądach

Zapowiedź audytów w sądach Witam. Szef resortu sprawiedliwości wzmacnia nadzór nad sądami. Nowy tryb kontroli prowadzonych przez pracowników biura ministra sprawiedliwości oraz dodatkowe audyty (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Praca w sądzie

Praca w sądzie Nie wiecie może, jaki egzamin trzeba zdać aby dostać pracę w sądzie (pracownik biurowy)? Pani która przyjmowała podanie sttwierdziła, że trzeba przejść egzamin z UPC czy coś (...)

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa (...)

nadzór elektroniczny

nadzór elektroniczny Witam mam pytanie w jaki sposób można sie starać o nadzór elektroniczny mój brat przebywa w więzieniu w październiku ma pierwszą wokandę wychowawczyni mówiła mu że może (...)

Nadzór nad komornikiem sądowym

Nadzór nad komornikiem sądowym Złożyłem wniosek o nadzór Prezesa Sądu Rejonowego o nadzór nad działaniami komornika w związku z przedłużającym się postępowaniem. jak to w praktyce będzie (...)

nadzór elektroniczny

nadzór elektroniczny Witam mam pytanie w jaki sposób można sie starać o nadzór elektroniczny mój brat przebywa w więzieniu w październiku ma pierwszą wokandę wychowawczyni mówiła mu że może (...)

Nadzór nad komornikiem sądowym

Nadzór nad komornikiem sądowym Złożyłem wniosek o nadzór Prezesa Sądu Rejonowego o nadzór nad działaniami komornika w związku z przedłużającym się postępowaniem. jak to w praktyce będzie (...)

czy nadzór budowlany może odmówić odbioru domu gdy zostało zrobione odwodnienie piwnicy przez ziemi

czy nadzór budowlany może odmówić odbioru domu gdy zostało zrobione odwodnienie piwnicy przez ziemi czy nadzór budowlany może odmówić odbioru domu gdy zostało zrobione odwodnienie piwnicy przez (...)

pobicie i wiek poniżej 18 lat

pobicie i wiek poniżej 18 lat Syn ma 15 lat i na zakończenie roku szkolnego brał udział w pobiciu innego chłopaka o rok młodszego od syna, był sam on i ten chłopak sam. Pobił go raczej lekko z (...)

fałszowanie dokumentów.

fałszowanie dokumentów. witam, ostatnio jadąc pociągiem zostałem złapany przez konduktora na legitymacji szkolnej, która była przerobiona z rocznika 95' na 92'. legitymacja została wysłana do (...)

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

Spoleczny kurator sadowy, nowe sprawy OP - opieka prawna

Spoleczny kurator sadowy, nowe sprawy OP - opieka prawna Witam pracuje w sadzie od 2002 roku jako Spoleczny kurator mam pytanie, nie dawno otrzymalem po raz pierwszy nowy rodzaj sprawy Op -Opieka prawna. (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Nadzór kuratorski

Nadzór kuratorski Witam Chciałbym się dowiedzieć na czym polega nadzór kuratorski, jak to może wyglądać w przypadku niepełnoletniego dziecka posądzonego o rozbój?

Nadzór kuratora

Nadzór kuratora Kiedy sąd zleci z urzędu nadzór kuratora nad matką, która nie realizuje zaleceń sądu, buntuje dziecko przeciwko ojcu i dziadkom dziecka, a także nie realizuje kontaktów, które (...)

Porady prawne