Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony może być stosowany jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, gdy rozpoczynając postępowanie zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić przedmiotu zamówienia lub innych parametrów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, np. technologii, stosowanych rozwiązań. I tak zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

 1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

  Porady prawne
 2. w wyjątkowych sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, których charakter lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;

 3. nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty;

 4. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;

 5. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Jak przebiega tryb negocjacji z ogłoszeniem?

W trybie negocjacji z ogłoszeniem można wyróżnić trzy etapy - kwalifikację wykonawców, negocjacje oraz składanie ofert. W pierwszym etapie negocjacji z ogłoszeniem można wyróżnić następujące elementy:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w w negocjacjach z ogłoszeniem.

 3. Zaproszenie do negocjacji.

ad. 1 .Tryb negocjacji z ogłoszeniem formalnie rozpoczyna się w dniu publikacji ogłoszenia. Dniem, w którym formalnie następuje wszczęcie postępowania jest dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Więcej na temat tego co powinno zawierać ogłoszenie możesz dowiedzieć się po przeczytaniu porady: Ogłoszenia w zamówieniach publicznych - warunek ważnego postępowania


ad. 2. Wykonawcy, którzy zapoznali się z treścią ogłoszenia o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem. Termin składania wniosków wyznacza zamawiający. Nie ma on jednak pełnej swobody w tym zakresie, ponieważ ustawa określa minimalne długości terminów składania wniosków, które uzależnione są od wartości zamówienia. I tak, jeżeli wartość zamówienia:

 • nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.

 • przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, termin składania wniosków nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu,

 • dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika