Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Za sprawą zmian w prawie własności przemysłowej przedsiębiorcy zyskają szanse na większą rozpoznawalność swojej marki i łatwiejszą ścieżkę wejścia na rynki zagraniczne.

Nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ma na celu utworzenie trwałego, komplementarnego i spójnego systemu ochrony znaków towarowych UE i krajowych. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy. 

Porady prawne

Czego dotyczy nowelizacja prawa własności przemysłowej?

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 14 stycznia 2019 r. Nadrzędnym celem dyrektywy 2015/2436 jest tworzenie i rozwijanie dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz ułatwienie rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz zarządzanie nimi w Unii Europejskiej w celu wspierania konkurencyjności.

Dzięki spójnemu systemowi ochrony znaków towarowych, które służą przedsiębiorcom do odróżniania się na tle konkurencji, polskie firmy zyskują nowe narzędzie ułatwiające wejście na rynki zagraniczne. Nowelizacja ułatwia przedsiębiorcom identyfikację wizualną, co sprzyja wejściu na ścieżkę eksportu, budowaniu rozpoznawalności polskich marek w świecie i skutecznemu funkcjonowaniu w realiach czwartej rewolucji przemysłowej. Przepisy mają zastosowanie zarówno do znaków towarowych UE, jak i do krajowych znaków towarowych. Z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać nawet 2 mln przedsiębiorców i 180 tys. uprawnionych z tytułu zarejestrowanych już znaków towarowych. 

- "Znak towarowy sprzyja powstawaniu rozpoznawalnych marek handlowych. Wizualna identyfikacja to niebagatelny element w grze o zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku, dlatego z myślą o przedsiębiorcach uporządkowaliśmy i przystosowaliśmy do wymagań rzeczywistości doby postępu technologicznego przepisy w tej materii" – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Co się zmieni w zakresie uzyskiwania i utrzymywania prawa ochronnego na znak towarowy?   

Zmiana definicji znaku towarowego

Modyfikacji ulegnie definicja znaku towarowego. Dotychczas znakiem towarowym mogło być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, nowelizacja zaś rezygnuje z tego wymagania, ponieważ nie przystaje ono do zmieniających się warunków gospodarczych i postępu technologicznego.

W myśl zmodyfikowanych przepisów znakiem towarowym będą mogły być również nietradycyjne znaki np. dźwięki, znaki zapachowe czy holograficzne. W nowym kształcie prawa własności przemysłowej dopuszczono więc nowoczesne znaki towarowe, jak np. znaki zapachowe, smakowe czy holograficzne. Dzięki temu przedsiębiorcy będą  korzystać z szerszej palety wyboru przy kreowaniu swojego znaku towarowego. Wraz z wejściem w życie zmian przedsiębiorca jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym będzie mógł zastrzec np. figurę w wymiarze 3D. 

Wspólne znaki towarowe i znaki towarowe gwarancyjne

Wprowadzona zostanie regulacja dotycząca wspólnych znaków towarowych i znaków towarowych gwarancyjnych. Takie rodzaje znaków towarowych stanowią szczególną kategorię oznaczeń, w której przewiduje się sformalizowane zasady i tryb używania znaku, określone w odpowiednim regulaminie.

Umożliwienie zgłoszenia znaków towarowych gwarancyjnych przed Urzędem Patentowym (które zgodnie z postanowieniami dyrektywy nie ma charakteru obligatoryjnego) wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Odbiurokratyzowanie postępowania

Wprowadzone zostaną zmiany w zakresie trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe – w aktualnie obowiązującym stanie prawnym przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania przez Urząd Patentowy decyzji.

Celem nowych przepisów jest natomiast ograniczenie uciążliwego formalizmu, a w konsekwencji uproszczenie i przyspieszenie procedury przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. W myśl nowelizacji dla przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną. Oznacza to, że chcąc przedłużyć prawa ochronne na znak towarowy, wystarczy uiścić odpowiednią opłatę za dalszy okres ochronny.

Wyeliminowana zostaje w ten sposób konieczność czasochłonnego wnioskowania do Urzędu Patentowego i oczekiwania na wydanie decyzji. 

Informacja o upływającym czasie ochrony 

Nowe przepisy nakładają obowiązek informacyjny na Urząd Patentowy RP w stosunku do wszystkich praw własności przemysłowej. Na Urząd Patentowy nałożony zostanie więc obowiązek informowania uprawnionych z praw wyłącznych o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony. Oznacza to, że uprawnieni i przedsiębiorcy zaoszczędzą na kosztach dodatkowych opłat z tytułu monitorowania upływu okresów ochronnych na przysługujące prawa.

Postępowanie w sprawach znaków towarowych międzynarodowych

Nowelizacja kształtuje także postępowanie w sprawach znaków towarowych międzynarodowych zgodnie z przepisami Porozumienia Madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r., którego Polska stała się członkiem 18 marca 1991 r., i Protokołu do tego porozumienia przyjętego w 1989 r., który w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r. Ma to zapewnić szybsze i uproszczone procedowanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych. 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja_prawa_własności_przemysłowej_bez_kropki

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne