Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

24 czerwca br. w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Przedmiotem spotkania była nowela rządowa ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowelizacja ta została przyjęta przez Sejm  13 czerwca 2008 r. i umożliwia przedsiębiorcom m.in. zawieszanie przez nich działalności gospodarczej, a także zwracanie się o wydanie wiążącej interpretacji w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W trakcie posiedzenia senatorowie wnieśli, a następnie przyjęli m.in. następujące poprawki:

  1. zmniejszenie opłat za wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa z 75 zł. do 45 zł.;

    Porady prawne
  2. dodanie przepisów o zawieszaniu działalności gospodarczej do ustawy z dnia 19.11. 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, która obowiązuje już jedynie w zakresie funkcjonowania ewidencji działalności gospodarczej;

  3. wydłużenie okresu obowiązywania przepisów ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej do dnia 31.03.2009 r. Poprzedni rząd w celu przygotowania i ostatecznego wprowadzenia jednego okienka wydłużył czas obowiązywania ww. przepisów ustawy do dnia 31 września 2008 r.

Najważniejsze rozwiązania ustawy:

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zgodnie z nowelą każdy przedsiębiorca, niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności. W okresie zawieszenia przedsiębiorca może wykonywać m.in.: wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, obowiązki nakazane przepisami prawa, czy np. przyjmować należności z tytułu zobowiązań powstałych przed zawieszeniem itd. W trakcie zawieszenia przedsiębiorca może być również poddany kontroli.

Aby zawiesić działalność gospodarczą wystarczy złożyć wniosek wraz z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej do właściwej instytucji, którymi są albo właściwa ewidencja działalności gospodarczej, albo właściwy KRS.

Wniosek o wpis ww. informacji, a także wniosek o wznowienie takiej działalności są zwolnione od opłat.

Niezłożenie jednak wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej po upływie 24 m-cy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedmiotową nowelą ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia będą dobrowolne. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie musi opłacać ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zwolniony będzie także m.in. z następujących obowiązków: obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego, składania deklaracji wymaganych przepisami ustawy o VAT, wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek wymaganych przepisami ustaw o podatkach dochodowych.

Wiążąca interpretacja w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Zgodnie z nowelą przedsiębiorca może złożyć do właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 45 zł. od każdego stanu faktycznego. Wniosek może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ kompletnego i opłaconego wniosku. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, lecz dla podmiotu który ją wydał. Tryb wydawania wiążących interpretacji w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jest trybem odmiennym od tego w wyniku którego uzyskujemy wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego.

Więcej o projekcie przeczytasz w opracowaniu: Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców?

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne