Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa do nowej wspólnotowej dyrektywy nr 2006/112/WE o VAT.

Zmiany w definicjach

Pod pojęciem terytorium Wspólnoty będzie teraz należało rozumieć terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: 

a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,

b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej: 

- wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, 

- Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, 

- Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, 

- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, 

- Górę Athos - z Republiki Greckiej, 

- Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii; 

- Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Dotąd obiektami budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu ustawy o VAT były budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po nowelizacji pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Po zmianach wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi mają być, tak jak dotąd, wyroby akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; jednak z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym oraz energii elektrycznej dostarczanej w systemie elektroenergetycznym.

Dodano do słowniczka definicję wartości rynkowej. Należy przez nią rozumieć całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się zaś: 

a) w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b) w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do art. 72 dyrektywy 2006/112/WE i polega na przeniesieniu definicji wartości rynkowej z owej dyrektywy do krajowego prawa podatkowego. 

Przez prezenty o małej wartości - wyłączone z opodatkowania VAT - rozumie się teraz przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. kwoty 100 zł), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 

 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli wartość rynkowa przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. 

Jakie zmiany dotyczą szczególnych procedur w odniesieniu do usług turystyki?

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT. Chodzi tu o dostosowanie przepisów dotyczących szczególnych procedur przy świadczeniu usług turystyki do istniejącego orzecznictwa ETS w tym zakresie. Ta zmiana zakłada stosowanie szczególnych procedur w odniesieniu do usług turystyki bez względu na klasyfikację świadczonych usług. 

W zakresie natomiast prowadzenia ewidencji przez podatników świadczących usługi turystyki zmiany mają charakter doprecyzowujący. Uściślono bowiem, iż podatnicy tacy są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty. Obowiązek prowadzenia ewidencji obejmującej dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej wynika bowiem bezpośrednio z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego

Zgodnie ze znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł (wcześniej limit ten stanowiła kwota wyrażona w złotych odpowiadająca równowartości 10 000 euro). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 

W art. 10 ustawy o VAT przyjęto nową, wyższą, kwotę zwolnienia - „jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł” (wcześniej zwolnienie obowiązywało do kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro - w 2007 r. było to 39.700 zł). W związku z powyższym Minister Finansów stracił kompetencję do określania, w drodze rozporządzenia, owej kwoty limitu zwolnienia WNT.

Zmiana ta stanowi dostosowanie do nowej dyrektywy 2006/112/WE o VAT i przyczyni się do uproszczenia rozliczeń w tym zakresie. 

Sprzedaż wysyłkowa

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

 Zasadę tę stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Zgodnie ze zmienionym przepisem dla celów sprzedaży wysyłkowej przeliczenia ww. kwot, dokonuje się teraz według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu waluty, w której, w państwie członkowskim przeznaczenia, kwoty te są ustalane, obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r. (a więc z uwzględnieniem kursu obowiązującego w dniu przystąpienia Polski do UE), w zaokrągleniu do 1 000 zł.  

Według znowelizowanych przepisóww przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł(wcześniej takim limitem była kwota wyrażona w złotych odpowiadająca równowartości 35 000 euro, tj. w roku 2007 - 139 000 zł). Zasadę tę stosuje się, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł. I w tym przypadku Minister Finansów stracił kompetencję do określania, w drodze rozporządzenia, owej kwoty limitu.

Jakie zmiany dotyczą podstawy opodatkowania?

Do końca 2007 roku, jeżeli należność została określona w naturze, podstawą opodatkowania była wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek. Natomiast po nowelizacji, jeśli należność zostanie określona w naturze, to podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, w przypadku wykonania czynności podlegającychopodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest teraz, co do zasady, wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku. Konsekwencją tej zmiany mogą być problemy związane z  określaniem podstawy opodatkowania, zwłaszcza dla wymiany barterowej. Bartery mogą więc stać się nieopłacalne, gdyż organy podatkowe łatwiej będą mogły kwestionować wartość zawieranej umowy. Definicja wartości rynkowej dla celów VAT ograniczy stronom możliwość dowolnego kształtowania wartości towarów i usług podlegających wymianie, utrudniając prawidłowe określenie podstawy opodatkowania.

W przypadku dostawy towarów polegającej na przekazaniu przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, podstawą opodatkowania jest zaś cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Dodano jednak przepis, zgodnie z którym, jeśli przedmiotem takiej dostawy są produkty spożywcze i napoje, w szczególności: pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże (PKWiU 15.81), czekolady i wyroby cukiernicze (PKWiU 15.84.2), wody mineralne i napoje bezalkoholowe (PKWiU 15.98), jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów potwierdzającej dokonanie dostawy towarów na rzecz tych organizacji - wówczas podstawą opodatkowania jest kwota, jaką w celu uzyskania w danym momencie takich towarów nabywca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju, o ile nie jest ona wyższa niż cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia koszty wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Minister Finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty lub dane, które powinna zawierać taka dokumentacja. Takie rozwiązanie ma pozwolić ograniczyć ewentualne nadużycia w darmowym rozdysponowywaniu tych produktów. 

Zmiany w art. 32 ustawy o VAT  mają nacelu zapobieżenie uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania. Przewidziano mianowicie określenie podstawy opodatkowania w wysokości innej niż ustalona między powiązanymi kontrahentami. Po nowelizacji w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje określony związek (tj. powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe czy ze stosunku pracy) oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest: 

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 

  niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku; 
 2. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

- wtedy organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Obniżona stawka dla budownictwa społecznego

Znowelizowane przepisy przewidują, iż obniżoną stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. 

Zdefiniowano przy tym, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz

 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

 • a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. 

Do tak określonego budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak: 

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2

 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity stawkę podatku w wysokości 7%, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zob.: Definicja budownictwa społecznego umożliwi stosowanie niższego VAT w budownictwie

W związku z powyższym uregulowaniem w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym  wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, uchylono poz. 161 obejmującą dostawę, budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego.

Przepisy nie wskazują, że obniżona stawka VAT dotyczy też infrastruktury towarzyszącej, jak to czyni art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, będący do dnia 31 grudnia 2007 r. (jak przepis sam stanowi) podstawą stosowania 7% stawki VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zatem stosowanie obecnie obniżonej stawki VAT (7%) do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu może być obecnie kwestionowane.

Nowe zwolnienie dla techników dentystycznych

W ustawie pojawiło się nowe zwolnienie.Nowelizacja przewiduje mianowicie, że zwalnia się od podatku: świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych (dotąd była ona opodatkowana stawką podatku w wysokości 7%).

Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

W tym zakresie objęto stawką 0% dostawy armatorom morskimstatków ratowniczych morskich (PKWiU ex 35.11.33-53.40), dostawy części do tych statków, a także import statków ratowniczych morskich przez armatorów morskich oraz import części i wyposażenia do tych statków.

Odnośnie usług w portach lotniczych i morskich przewidziano, iż stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

 • usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym; 
 • usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym; 
 • usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze morskich środków transportu;
 • usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu;
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków; 
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych głównie w transporcie międzynarodowym;
 • usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportulotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych głównie w transporcie międzynarodowym; 
 • pozostałych usług świadczonych na rzecz armatora morskiego, służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich i ich ładunkom.

Zerowa stawka znajdzie również zastosowanie do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych główniedo wykonywania transportu międzynarodowego.

Przewidziano ponadto, iż jeżeli towar, który powstał w wyniku czynności w ramachusługpolegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów, świadczonych na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, został zbyty na terytorium kraju, podatnicy, którzy dokonali tych czynności, są obowiązani do zapłacenia podatku według stawki właściwej dla dostawy tego towaru, przy czym podatek ustala się od wartości rynkowej towaru pomniejszonej o kwotę podatku.

M.in. w związku ze zmianami w ustawie o VAT, zmieniono rownież przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy.miany te zostały wprowadzone przez:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie;

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom;

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług;

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku skałdania zgłoszenia rejestracyjnego;

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto od początku 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących. Przedłuża ono w zasadzie dotychczasowe zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych do końca czerwca 2008 r. Zob: Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Wcześniej Minister Finansów wydał zaś następujące rozporządzenia:

 • rozporzadzenie z dnia 24 pazdziernika 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwrotu podatku od towarow i uslug niektorym podmiotom;

 • rozporządzenie z dnia 23 pażdziernika 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Jaka zmiana dotyczy możliwości obniżenia podatku?

Zmieniono też wyłączenie możliwości obniżenia podatku należnego czy zwrotu podatku. Wedle zmienionego przepisunie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m.in. w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku - choćby nawet kwota wykazana w fakturze została uregulowana. Zmiana ta wprowadza zakaz odliczenia błędnie naliczonego podatku VAT.

Dotychczasowe przepisy pozwalały na odliczenie podatku wykazanego w fakturze nawet w sytuacji, w której zawierająca podatek faktura dotyczyła transakcji nieobjętej przepisami o VAT lub zwolnionej z podatku (jedynym warunkiem było uregulowanie faktury przez odbiorcę - art. 88 ust. 3a pkt 2). Korzystając z tego przepisu można było odliczać podatek VAT od np. refaktury podatku od nieruchomości lub faktury za usługi oświatowe czy od większych transakcji, których ze względu na niejasne przepisy lub rozbieżne orzecznictwo nie można było jednoznacznie zakwalifikować. Natomiast od 1 stycznia 2008 r. sytuacja się zmieniła. Po nowelizacji podatnicy nie będą mieli prawa odliczyć podatku naliczonego w takich sytuacjach, nawet jeśli uregulowali całą należność dostawcy.

Naliczony pomyłkowo podatek będzie można jednak odzyskać. W tym celu odbiorca faktury powinien zażądać od dostawcy skorygowania faktury o kwotę nienależnie naliczonego VAT i na tej podstawie będzie mógł obniżyć swoje zobowiązanie w stosunku do dostawcy. Natomiast dostawca rozliczy wystawioną fakturę korygującą w deklaracji VAT i jeśli zapłacił już podatek do urzędu skarbowego, to na podstawie korekty go odzyska.

Zmiany dotyczące zwrotu VAT za materiały budowlane

Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wprowadzają przede wszystkim bezterminowe przedłużenie możliwości uzyskiwania zwrotu VAT na materiały budowlane. Osoby fizyczne mogą więc nadal ubiegać się o zwrot części VAT zawartego w cenie  zakupionych materiałów budowlanych.

Omawiana nowelizacja wprowadza przy tym odnawialne limity zwrotu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2007 r., Nr 192, poz. 1382);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005 r., Nr 177, poz. 1468, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 251, poz. 1886);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. 2007 r., Nr 248, poz. 1848);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2007 r., Nr 249, poz. 1862);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku skałdania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1808);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2007 r., Nr 249, poz. 1861);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1807);
 • Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 24 pazdziernika 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwrotu podatku od towarow i uslug niektorym podmiotom (Dz. U. 2007 r., Nr 204, poz. 1472);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 pażdziernika 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Dz. U. 2007 r., Nr 205, poz. 1486)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • natka952 2013-01-06 13:27:32

  Czy mogłabym się dowiedzieć jakie są nowe stawki VAT na artykuły spożywcze?Ponieważ prowadzę własny sklep i chciałabym zmienić stawki VAT na poszczególne artykuły.

 • Mendzel 2013-01-01 13:49:35

  Moim skromnym zdaniem podwyżka stawki vat jest wynikiem nieumiejętnego wykorzystywania funduszy(i tak za wysokich) przez naszych polityków. Ten który jest wyżej zawsze będzie chciał więcej, ale te osobistości zapominają ze spychają swój kraj do bankructwa. Skąd dziura budżetowa? Właśnie z tego ze "wielcy" biorą dla siebie a zapominają o ludziach którzy mają w dochodach mniej niż najniższą krajową. A później tylu bezdomnych na ulicach i co idzie za takimi poczynaniami-więcej patologii-przez biedę właśnie.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika