4.11.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

Co przewiduje ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego? 

Celem nowelizacji jest podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowania ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma ona służyć zapewnieniu środków finansowania na zmiany systemowe oraz zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania realizowane przez Instytut Wolności, począwszy od 2018 r. oraz środków na adaptację budynku pod siedzibę Instytutu.

Ustawa określa limit wydatków z budżetu państwa w latach 2017-2026 na poziomie 387 380 000 zł, z podziałem na kolejne lata:

 1. 2017 – 1 580 000 zł;
 2. 2018 – 39 400 000 zł;
 3. 2019 – 60 800 000 zł;
 4. 2020 – 40 800 000 zł;
 5. 2021 – 40 800 000 zł;
 6. 2022 – 40 800 000 zł;
 7. 2023 – 40 800 000 zł;
 8. 2024 – 40 800 000 zł;
 9. 2025 – 40 800 000 zł;
 10. 2026 – 40 800 000 zł.

Porady prawne

W uzasadnieniu do projektu ustawy, zwiększenie wydatków przeznaczonych na działanie Narodowego Instytutu Wolności motywowane jest m.in. finansowaniem projektów programów rządowych (projekty programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy): Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich „PRO”, Programu Rozwoju Harcerstwa, Programu Rozwoju Wolontariatu „Korpus Solidarności” oraz przygotowywanego Programu Wsparcia Uniwersytetów Ludowych.

Nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 20 lipca br..

Zob. też: Nowa instytucja będzie wspierać zorganizowaną aktywność obywateli

Co przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym? 

Nowelizacja ma na celu utworzenie Instytutu naukowo–badawczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego.

Tak więc ustawa zakłada likwidację Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego, a w jego miejsce powołuje Polski Instytut Ekonomiczny. Będzie on państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność Instytutu ma się koncentrować na ekonomicznych aspektach rozwoju Polski. 

Działalność Instytutu będzie wykorzystana do realizacji celów strategicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją Instytutu będzie rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Ustawa określa organizację i zadania Instytutu. Do zadań Instytutu zgodnie z przedmiotową regulacją będzie należało:

 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;
 • przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji;
 • gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
 • organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
 • upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Nadzór nad Instytutem będzie sprawował Prezes Rady Ministrów. Organami Instytutu będą: Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu.

Dyrektora Instytutu będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Rady Instytutu.

Rada Instytutu ma składać się z siedmiu członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. W skład Rady Instytutu będą wchodzili:

 1. przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
 2. przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
 3. pięć osób powoływanych na okres kadencji (trwającej 4 lata).

Gospodarka finansowa Instytutu będzie prowadzona w oparciu o coroczną dotację podmiotową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności Instytutu oraz w oparciu o:

 • dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Instytutu oraz współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej;
 • przychody z tytułu krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;
 • przychody z tytułu działalności gospodarczej;
 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Instytut otrzymał środki, stanowią inaczej;
 • zapisy, spadki i darowizny,
 • przychody z innych tytułów.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 22 września br.

Co przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw? 

Nowelizacja zakłada m.in.: likwidację państwowej instytucji kultury Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego oraz zmienia nazwę Instytutu Solidarności i Męstwa na „Instytut  Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego". Ponadto w ustawie uszczegółowiono cele działalności Instytutu i wskazano że współpracuje on z IPN.

Celem nowelizacji jest rozszerzenie zakresu działania Instytutu Solidarności i Męstwa o zadania, które dotychczas były realizowane przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Ustawa umieszcza Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w strukturze Instytutu Solidarności i Męstwa, nadając Instytutowi imię Witolda Pileckiego. Nowe zadania Instytutu Solidarności i Męstwa dotyczą w szczególności:

 • prowadzenia badań w zakresie nauk historycznych oraz badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów oraz zbrodni nazistowskich i komunistycznych w XX wieku;
 • gromadzenia, opracowywania i udostępniania relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.

Instytut Solidarności i Męstwa będzie współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Ustawa wprowadza ponadto zmiany, stanowiące konsekwencje połączenia dotychczas odrębnych podmiotów w zakresie organizacji i finansowania, a także zawiera przepisy modyfikujące zasady wykorzystania w kolejnych latach obrotowych dotacji dla Instytutu Solidarności i Męstwa, przyznanej w roku 2017.

Nowelizacja uzupełnia strukturę Instytutu o Radę Naukową, do której będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736), z wyjątkiem przepisów dotyczących uchwalania statutu Instytutu oraz opiniowania rocznego planu finansowego Instytutu.

Wskazaną nowelizacją zmienia się także trzy inne ustawy: ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego i ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego, dostosowując ich przepisy do zmienionej nazwy Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, pracownicy Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego stają się - z dniem wejścia w życie ustawy - pracownikami Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Odpowiednio mienie Ośrodka staje się nieodpłatnie mieniem Instytutu, a zobowiązania i wierzytelności Ośrodka przejmuje nieodpłatnie Instytut. Instytut wstępuje także w stosunki prawne, których podmiotem jest Ośrodek, w szczególności staje się podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane tej instytucji przed jej likwidacją.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 29 sierpnia 2018 r.), z wyjątkiem art. 5 ust. 3 i 4, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 15 sierpnia). 

Co przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności?

Ustawa ma służyć usprawnieniu i zwiększeniu efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), w szczególności w zakresie wdrażania RLKS przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się na skutek jej stosowania w zakresie oceny operacji przez lokalną grupę działania podczas procesu wyboru operacji.

Ustawa uzupełniła zakres informacji, jakie muszą zostać zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o dodatkowy element w postaci warunków wyboru operacji, w szczególności odnoszących się do zakresu operacji, miejsca jej realizacji lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia.

Nowelizacja wprowadziła ponadto możliwość modyfikacji wniosku w zakresie wynikającym z ustalenia przez lokalną grupę działania kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. Dodatkowo w ustawie pojawiła się możliwość poprawienia wniosku w celu usunięcia nieprawidłowości, nieprowadzącego do istotnych modyfikacji wniosku; wydłużenie terminu na usunięcie braków, oczywistych omyłek oraz innych nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia.

Przedmiotowa ustawa wprowadziła także 60–dniowy termin na dokonanie przez lokalną grupę działania czynności w procesie wyboru operacji.

Nowelizacja weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 7 września 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? Bez zezwolenia na pracę mogą pracować (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie jego priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród (...)

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – "Strategia (...)

Polityka dla seniorów

Polityka dla seniorów

Z roku na rok przybywa w Polsce osób starszych. To naturalna konsekwencja tego, że znacznie wydłużyła się w ostatnich latach średnia długość życia. Nikogo nie powinno więc dziwić, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów działań rządu. Rada (...)

Co nowego dla ubogich i seniorów?

Co nowego dla ubogich i seniorów?

Powstaną schroniska z usługami opiekuńczymi Wprowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako dodatkowego typu placówki, możliwość przyznania schronienia osobie bezdomnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej czy rezygnacja z wymogu zawarcia (...)

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki na start i na rozwój Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Od wykluczenia do aktywizacji

Od wykluczenia do aktywizacji

3 mln złotych na aktywizację wykluczonych społecznie Osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne – wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy i walce z życiowymi trudnościami. Z myślą o nich powstał (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Nowe przepisy przewidują korzystne zmiany (...)

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina i powiat, obowiązane do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację (...)

Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, na mocy którego jeszcze w tym roku wzrośnie wsparcie finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ); a w przyszłym roku dofinansowanie dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Moja mama jest zatrudniona w prywatnej firmie od 1996 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/2 etatu . W tym roku pracodawca zapowiedział, iż likwiduje swoją firmę i w związku z tym straci (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające (...)

Renta socjalna a renta cywilna

Renta socjalna a renta cywilna

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną (dawniej z opieki społecznej, teraz z ZUS-u) i dodatek pielęgnacyjny, który pobiera moja mama. Mam dawny I stopień niepełnosprawności ze (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Pani X została przeniesiona z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do pracy w Urzędzie Gminy. Pracownica wyraziła zgodę na przeniesienie, otrzymała nowy zakres czynności oraz angaż. Co z umową (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Mój mąż jest ubezwłasnowolniony całkowicie z powodu choroby psychicznej od 2003 r. Ja jestem jego opiekunem. W chwili obecnej chciałabym oddać go do Domu Pomocy Społecznej. On nadużywa alkoholu, (...)

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty inwalidzkiej. Jak wygląda sprawa (...)

Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

W jaki sposób doprowadzić do poprawności i zgodności z prawem nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie jest zatrudniony na podstawie mianowania? (...)

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

Mam wraz z żoną współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną, chorą na schizofrenie. Decyzją opiekuna prawnego, którym jest mój szwagier i pozostałej części rodziny uznano za konieczne umieszczenie (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wichurze, która miała miejsce w styczniu br. petenci składali wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym. U jednego z (...)

Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

Moja żona dostała wezwanie do regulowania należności za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej, którego nie widziała od 15 lat. Czy Miejski Ośrodek Społeczny może żądać i pociągać mnie jako (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Zatajanie zarobków przez eks.

Zatajanie zarobków przez eks. Z małżenstwa mam 12 letnie dziecko, które mieszka z matką. Płacę dobrowolnie 350zł alimentów a mam zasądzone 300zł, jeszcze do niedawna chciałem dawać wiecej (...)

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe Od razu chciałbym przeprosić jeżeli napisałem w złym dziale. Mam pytanie, za 2 tygodnie mam wyznaczony porod, wiem, chcialabym wiec sie dowiedziec ile mam czasu (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Porady prawne