13.10.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Stan faktyczny 

Mam wpis do hipoteki na kilku nieruchomościach, gdzie wierzycielem jest ZUS oraz firma prywatna. W/w nieruchomości sprzedałem w styczniu razem z zadłużeniem na tych nieruchomościach teściowi. Teraz doszła jeszcze jedna firma, u której mam zadłużenie i prawdopodobnie komornik będzie chciał anulować tamtą sprzedaż, aby dopisać albo je zlicytować, czy może? Jak tak, to jeżeli teść sprzeda kolejnej osobie te nieruchomości, to czy też będzie mógł je zająć komornik? Ewentualnie jakie są sposoby na uchronienie tych nieruchomości? Interesuje mnie, w jaki sposób można zabezpieczyć sprzedane nieruchomości tak, by komornik nie mógł się do nich dobrać. Może jakaś umowa do aktu notarialnego, no nie wiem, skończyły mi się pomysły. Trochę czytałem o prośbie pauliańskiej no i fakt, że te nieruchomości kupił mój teść nie świadczy na moją korzyść, chociaż w zasadzie teść nie wiedział, że mam inne długi. Wiedział jedynie o tych, co są na akcie notarialnym i które teraz prawie spłacił. Został jedynie ZUS i to połowa kwoty. 

Porady prawne

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić znaczenie poszczególnych terminów, jakie zostały użyte w przedstawionym stanie faktycznym, a z którymi wiążą się konkretne prawa i obowiązki sankcjonowane przepisami prawa.

„Prośba pauliańska” o jakiej Pan pisze to tzw. skarga pauliańska regulowana przepisami kodeksu cywilnego, konkretnie przepisem artykułu 527 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem: „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

Jak wskazuje wprost samo brzmienie zacytowanego przepisu skarga pauliańska ma na celu ochronę wierzyciela przed krzywdzącym go działaniem dłużnika (w Pana przypadku takim krzywdzącym działaniem jako dłużnika było wyzbycie się nieruchomości). Skoro, zatem sprzedał Pan swoją nieruchomość teściowi, to Pańscy wierzyciele (bez udziału komornika) mogą zaskarżyć tę czynność, gdy w jej efekcie Pana majątek uległ zmniejszeniu, a majątek Pana teścia uległ powiększeniu. Przez zaskarżenie należy oczywiście rozumieć stosowne powództwo skierowane przeciwko Panu i Pana teściowi.

O pokrzywdzeniu można mówić wtedy, gdy w wyniku czynności podjętych przez dłużnika (w tym wypadku Pana) nie ma możliwości zaspokojenia wierzyciela, bądź zaspokojenie to zostało znacznie utrudnione. Jeżeli nadto stał się Pan niewypłacalny bądź niewypłacalny w jeszcze wyższym stopniu niż dotychczas, to z całą pewnością Pańscy wierzyciele mogliby żądać przed sądem uznania tej sprzedaży za bezskuteczną względem siebie, czyli w praktyce „ściągać” swoje długi z tej nieruchomości w taki sposób, jakby nadal była ona Pana własnością. Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione, to de facto nie sposób wskazać sposobu, w jaki mógłby Pan się bronić przed takim rozstrzygnięciem sądu. Jedyną drogą obrony byłoby wykazanie przed sądem, iż nie uszczuplił Pan swojego majątku w taki sposób, iż wierzyciel (bądź wierzyciele) nie mogą liczyć na wyegzekwowanie swoich należności z Pana majątku. Innymi słowy musiałby Pan wykazać, iż egzekucja względem Pana nie stała się bezskuteczna. Jeżeli wierzyciele nie dowiodą, że egzekucja wobec Pana stała się z powodu sprzedaży tej nieruchomości bezskuteczna, sąd nie przychyli się do ich żądania i sprzedaż nieruchomości nie zostanie podważona. Wspomnieć jeszcze należy o elemencie świadomości osoby trzeciej - tu Pana teścia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pora na wakacje kredytowe...

Pora na wakacje kredytowe...

W piątek 29 lipca wchodzą w życie przepisy, dzięki którym konsumenci będą mogli zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego – nawet na 8 miesięcy.  Dzięki nim posiadający kredyty hipoteczne mogą skorzystać z: nowych wakacji kredytowych, większego finansowego wsparcia (...)

Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Czym są listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne? Listy zastawne to papiery wartościowe (na okaziciela lub imienne) emitowane przez banki hipoteczne, w których banki te zobowiązują się wobec nabywcy listu do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Podstawą emisji (...)

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach. Jaki jest cel ustanowienia hipoteki? Celem ustanowienia hipoteki jest zabezpieczenie (...)

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian? Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

    Co to jest hipoteka i co jest jej przedmiotem? Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, które gwarantuje (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami. Kredyt hipoteczny udzielany będzie tylko w walucie, w której konsument uzyskuje większość dochodów. To pierwsza ustawa, która kompleksowo reguluje reklamę, oferowanie, zawieranie (...)

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Ponadto możliwe jest w przypadku zastawu rejestrowego stosowanie również innych niż egzekucja (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

W związku z pytaniami kierowanymi do Rzecznika Finansowego przez przedstawicieli prasy, jak równie za pośrednictwem infolinii oraz skrzynki mailowej uruchomionej w Biurze Rzecznika Finansowego przestawił on odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie dotyczące „wakacji kredytowych”. Jeśli (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Czy zbycie zajętej nieruchomości jest bezskuteczne względem wierzyciela, który nie przyłączył się do egzekucji?

Czy zbycie zajętej nieruchomości jest bezskuteczne względem wierzyciela, który nie przyłączył się do egzekucji?

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie czy po zbyciu przez dłużnika zajętej nieruchomości dopuszczalne jest przyłączenie się innego wierzyciela do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko zbywcy, w sytuacji gdy czynność prawna, w wyniku której nastąpiło zbycie nieruchomości, (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## Kto (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka? Jednym ze sposobów zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności jest ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki. Prawo to uprawnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Hipoteka a sprzedaż nieruchomości obciążonej

Hipoteka a sprzedaż nieruchomości obciążonej

Czy obciążenie nieruchomości hipoteką wpływa na możliwości prawne jego sprzedaży? Obciążenie nieruchomości hipoteką nie stoi na przeszkodzie zbyciu tej nieruchomości, a więc jej sprzedaży, darowiźnie, dokonaniu zamiany itp. Art. 72 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej ukwh) (...)

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Alimenty a hipoteka przymusowa na nieruchomości

Aktualnie komornik poprzez zajęcie dochodu dłużnika dokonuje spłaty bieżących alimentów. Pozostają do zapłaty zaległe alimenty w wysokiej kwocie. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika z wniosku innych wierzycieli i toczy się egzekucja z nieruchomości dłużnika. (...)

Hipoteka na nieruchomości z masy spadkowej

Hipoteka na nieruchomości z masy spadkowej

Jestem w posiadaniu notarialnego zobowiązania do spłaty długu w określonych terminach, ale brat (dłużnik) uchyla się od jego wykonania. Jednocześnie, ja (wierzyciel) i mój brat (dłużnik) jesteśmy uprawnieni do wystąpienia o wydanie postanowienia o nabyciu spadku po naszym ojcu. W grę wchodzi (...)

Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

Jak zostanie wyceniona wartość nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową? Czy wysokość hipoteki będzie miała na to wpływ? Jeśli tak to jaki? Przed licytacją należy dokonać opisu i oszacowania wartości nieruchomości, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Art. (...)

Zgoda współwłaściciela na ustanowienie hipoteki

Zgoda współwłaściciela na ustanowienie hipoteki

Jeśli osoba będąca współwłaścicielem działki wyraża zgodę na obciążenie jej hipoteką w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę na tej działce przez drugiego współwłaściciela, to czy traktowana jest ona przez bank również jako kredytobiorca? Chodzi o to, czy współwłaściciel (...)

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką

Jak wygląda egzekucja z nieruchomości stanowiącej współwłasność dwóch osób, z których to tylko jedna jest dłużnikiem, przeciwko jednej toczy się postępowanie egzekucyjne? Czy może dojść do sprzedaży nieruchomości? Jak to wygląda? Jak wygląda egzekucja należności pieniężnych (...)

Zwolnienie nabytej działki z obciążenia hipotecznego

Zwolnienie nabytej działki z obciążenia hipotecznego

Czy kupujący może ubiegać się o zwolnienie nabytej działki z obciążenia hipotecznego? W przypadku nabycia działki wyodrębnionej z nieruchomości obciążonej hipoteką, kupujący już po zawarciu umowy sprzedaży może domagać się zwolnienia nabytej działki z obciążenia na podstawie (...)

Podział działki obciążonej hipoteką

Podział działki obciążonej hipoteką

Mam działkę zabudowaną ok.50arów jedna KW, które chcę podzielić na 3 części i dwie części darować dzieciom. Działka ma wpis pożyczki bankowej. Czy można podzielić działkę tak, żeby obciążenie hipoteczne było tylko na mojej części a dzieci miały działki nieobciążone pożyczką? (...)

Zmiana wpisu w KW w zakresie współwłasności

Zmiana wpisu w KW w zakresie współwłasności

Została sądownie zniesiona wspólność majątkowa małżeńska. Jeszcze małżonkowie (sprawa rozwodowa w toku postępowania) są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej bez określenia w jakiej części. Czy możliwa jest zmiana wpisu w księdze wieczystej informującego, że nieruchomości (...)

Kolejność zaspokajania z dwóch hipotek

Kolejność zaspokajania z dwóch hipotek

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W księdze wieczystej ustanowione dwie hipoteki: jako pierwsza ustanowiona hipoteka bankowa z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego na wykończenie mieszkania do wysokości 103 000 CHF oraz jako druga hipoteka przymusowa w wysokości 390 000 PLN. Aktualnie (...)

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Bardzo dziękuje za odpowiedź. Obecnie znów nawiązuję do sytuacji opisanej poprzednio. W wydziale ksiąg wieczystych poinformowano mnie, że jest zarejestrowany wniosek (podano mi numer) o założenie księgi wieczystej dla wymienionego mieszkania. Na razie jest to jednak mieszkanie spółdzielcze (...)

wyrok niezaskarżalny

wyrok niezaskarżalny

W toczącej się przeciwko jednemu z członków Wspólnoty Mieszkaniowej o zapłatę należnych zaliczek na fundusz remontowy i koszty zarządu uzyskaliśmy dwa lata temu nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu się został przekazany dalej do komornika. W trakcie prowadzenia egzekucji ( z wynagrodzenia (...)

Darowizna nieruchomości dla małoletniego

Darowizna nieruchomości dla małoletniego

Posiadam nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względu na trudną sytuację firmy chcę darować nieruchomość małoletnim dzieciom. Czy muszę mieć zgodę sądu rodzinnego na wykonanie darowizny? Jeżeli (...)

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Dłużnik celowo wyzbył się majątku aby uciec przed wierzycielem. Konkretnie darował swoje nieruchomości (działki budowlane) żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową. Żona wszystkie nieruchomości podzieliła na mniejsze, nastąpiła zmiana metrażu i nr KW etc., a następnie wszystko (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Moja przyszła żona z pierwszego związku posiada dwóch synów (17 lat i 12 lat). Ojciec dzieci ma równe prawo z matką do wychowywania dzieci. Rozwód odbył się bez orzekania o winie i pozbawiania kogokolwiek praw rodzicielskich. W moim przypadku matka córki nie żyje, córka ma 10 lat i mieszka (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Małżeństwo posiadało jako majątek wspólny dom wraz z działką. W wyniku choroby małżonek zmarł pozostawiając żonę oraz czwórkę dzieci. Przed śmiercią przebywając w szpitalu w stanie półprzytomnym (prawie całkowity paraliż) podpisał dokument nazwany testamentem, w którym przekazał (...)